Ks. dr hab. Mirosław Sitarz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II
 • Wstęp

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Obowiązki rodziny zastępczej a katolicka nauka społeczna
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Wybrane zagadnienia
  [w:] Kościół i Prawo

Hasło w leksykonie

 • Wikariusz parafialny
 • Wikariusz generalny
 • Wikariusz biskupi
 • Wikariusz apostolski
 • Wikariat rejonowy
 • Wikariat apostolski
 • Vacatio legis
 • Utrata stanu duchownego
 • Upoważnienie
 • Udzielanie opinii
 • Świeckość państwa
 • Parafialne rady
 • Zasada legalności
 • Wojskowa służba duchownych
 • Wizytacja biskupia
 • Wizyta ad limina
 • Synod diecezjalny
 • Synod Biskupów
 • Synod
 • Encyklika
 • Obliczanie czasu
 • Brewe
 • „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
 • „Annuario Pontificio”
 • Personalna Administratura Apostolska Świętego Jana Marii Vianneya
 • Niepołączalność urzędów
 • Beneplacitum Apostolicum
 • Derogacja ustawy
 • Kadencja
 • Prowikariusz apostolski
 • Promulgacja
 • Sobór powszechny
 • Prezbiterium diecezji
 • Sede vacante
 • Prefektura apostolska
 • Prefekt
 • Sede plena
 • Prawo partykularne
 • Sede impedita
 • Prałatura terytorialna
 • „Roczniki Nauk Prawnych”
 • Parafia
 • Rektor kościoła
 • Papieskie Dzieła Misyjne
 • Region kościelny
 • Państwo Watykańskie
 • Osoba
 • Rada misji
 • Opcja
 • Rada kapłańska
 • Ordynariusz
 • Opactwo terytorialne
 • Rada do spraw Publicznych Kościoła
 • Obowiązek rezydencji
 • Przywileje duchowieństwa
 • Notyfikacja
 • Przepis prawny
 • Nakaz kościelny
 • Nakaz konkretny
 • Diecezjalna rada duszpasterska
 • Metropolita
 • Metropolia
 • Liberum veto
 • Kuria biskupia
 • Bulla
 • Konsultor diecezjalny
 • Konsultacja
 • Kolegium konsultorów
 • Kartoteka parafialna
 • Kancelaria parafialna
 • Ius in re
 • Instrukcja
 • Ingres
 • In petto
 • Favor iuris
 • Administracja apostolska
 • "Acta Sanctae Sedis"
 • "Acta Apostolicae Sedis"
 • Błąd
 • Biskup sufragan
 • Biskup pomocniczy
 • Dziekan
 • „Apollinaris”
 • Dymisorie
 • Antypapież
 • Dykasterie Kurii Rzymskiej
 • Analogia w prawie
 • Domniemanie
 • Allokucja
 • Akty administracyjne
 • „Akta Konferencji Episkopatu Polski”
 • Akt kolegialny
 • Aklamacja
 • Adwent
 • Administrator diecezji
 • Akty Stolicy Apostolskiej
 • Administrator
 • Zjazdy
 • Zespoły Kościołów partykularnych
 • Zasada prenotyfikacji
 • Zasada pisemności

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Leksykon Prawa Kanonicznego

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Prawo a wartości w Europie. II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”. 17 października 2018 r. Lublin. Teksty kongresowe

Recenzja książki naukowej

 • „Święta miłości kochanej Ojczyzny”. Księga pamiątkowa z okazji 40. Rocznicy Święceń Prezbiteratu ks. kan. kmdr. por. rez. Dr. Zbigniewa Jaworskiego
 • Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. IV/1: Księga V. Dobra doczesne Kościoła
 • Siedem „słów” Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w dniach 10 III – 17 IV 2019 r.

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy"
 • Sesja lubelska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka
 • Sesja nitrzańska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II”
 • III Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Wizja Europy św. Jana Pawła II”. Sesja w Velehradzie: „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody - właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy”
 • Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva
  [Finansowanie Kościoła - interakcje prawa kanonicznego i wyznaniowego]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Polsce
 • Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II
 • Kompetencie diecéznych kolegiálnych orgánov v majetkových záležitostiach
  [Kompetencje diecezjalnych organów kolegialnych w sprawach majątkowych ]
 • Ochrona praw dziecka w prawie kanonicznym
 • Prawa i obowiązki rodziny w katolickiej nauce społecznej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Otvorenie a ukončenie Medzinárodnej vedeckej konferencie "Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva"
  [Otwarcie i zamknięcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Finansowanie Kościoła - interakcje prawa kanonicznego i wyznaniowego"]
 • Prowadzenie sesji podczas Sesji nitrzańskiej III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II”
 • Prowadzenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych"
 • Vedenie zasadnutí počas medzinárodnej vedeckej konferencie "Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva"
  [Prowadzenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Finansowanie Kościoła - interakcje prawa kanonicznego i wyznaniowego"]
 • Prowadzenie Sesji w Velehradzie „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody - właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy”

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva
  [Finansowanie Kościoła - interakcje prawa kanonicznego i wyznaniowego]
 • Sesja nitrzańska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II”
 • "Święty Cyryl i Metody Patroni Europy - wizja świętego Jana Pawła II. 1150. rocznica śmierci św. Cyryla" w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi»
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych"
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy"
 • Sesja warszawska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Przyszłość ludzkości idzie przez Rodzinę”
 • Sesja lubelska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka
 • III Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Wizja Europy św. Jana Pawła II”. Sesja w Velehradzie: „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody - właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy”

Organizacja konferencji krajowej

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • „Wigry, śladami historii” w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” pod patronatem honorowym J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Artura Kosińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bankowość centralna w Polsce i na świecie"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka
 • Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Soborowe zasady relacji Kościół-państwo
 • Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Otwarcie i zamknięcie VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • Otwarcie i zamknięcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka
 • Prowadzenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wokół zasady wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i Państwa”

Udział w konferencji krajowej

 • Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka
 • „Wigry, śladami historii” w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” pod patronatem honorowym J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Artura Kosińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego
 • Jan Paweł II: Fundamenty demokracji
 • Jubileusz 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bankowość centralna w Polsce i na świecie"
 • Wokół zasady wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i Państwa
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • Historyczne źródła kryzysu zaufania do sądownictwa w III RP

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Laudacja z okazji wręczenia ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 • Obowiązki rodziny zastępczej a katolicka nauka społeczna

Udział w konferencji

 • Debata "Dlaczego rodzina zastępcza?"
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 15 kwietnia 2019 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 11 października 2019 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 19 lutego 2019 r.

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Michaela Moravčiková

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej

Odznaczenie zagraniczne

 • Medal pamiątkowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie "Pacta sunt servanda"

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Формування систем церковно-державних видносин
  [Kształtowanie się systemów relacji Kościół-Państwo]
 • Vstup
  [Wstęp]
 • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ochrona karna wolności sumienia i religii w prawie kanonicznym
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia
  [w:] Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej – struktura, zadania i formy działania
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Bruksela, 16 maja 2018 roku
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II
  [w:] Kościół i Prawo
 • Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Wprowadzenie
 • Laudacja wygłoszona 13 stycznia 2018 roku z okazji wręczenia ks. dr. inf. Ireneuszowi Skubisiowi Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Hasło encyklopedyczne

 • „Roczniki Nauk Prawnych”
 • Kościół i Prawo
 • „Metryka”. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
 • Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Wiślicki Jan ks.

Hasło w leksykonie

 • Chorepiskop

Artykuł w czasopiśmie

 • Konferencja Ruchu „Europa Christi” „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułów do czasopisma naukowego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Recenzent artykułów do czasopisma naukowego
  [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Recenzent artykułu do czasopisma naukowego
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Tserkovno-derzhavni vidnosyny v Ukrayini
  [Relacje Kościół-Państwo na Ukrainie]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Miejsca i czasy święte w aktualnym prawie kodeksowym oraz partykularnym
 • Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych. Rozważania o pojęciu autonomii i gwarancjach ochrony prawnej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kościelne prawo publiczne
 • Ochrona karna wolności sumienia i religii
 • Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia
 • Prawa i obowiązki dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 • Koncepcja odnowy moralnej Narodu według Prymasa Tysiąclecia

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Ukraina i świat: teoretyczne i praktyczne aspekty działalności w dziedzinie stosunków międzynarodowych”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko w rodzinie dawniej i dziś"
 • Międzynarodowa Konferencja Prawa Kanonicznego „Mimokodexové právo katolické církve”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konkordaty polskie – historia i teraźniejszość”
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności"
 • Sesja IV: Prawo a wartości w Europie zorganizowana w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II
 • Prawo fundamentem ładu społecznego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Otwarcie i zamknięcie VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Otwarcie Sesji IV: Prawo a wartości w Europie zorganizowanej w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
 • przewodniczenie dwóm sesjom podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”
 • Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”

Udział w konferencji krajowej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności"
 • Sesja IV: Prawo a wartości w Europie zorganizowana w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • 100-lecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce
 • Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 1 marca 2018 r.
 • Sesja „Ekonomia w kontekście Europa Christi” zorganizowana w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka"

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Laudacja z okazji wręczenia Nagrody ks. dr. inf. Ireneuszowi Skubisiowi
 • Laudacja z okazji uroczystego odnowienia doktoratu ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Udział w konferencji

 • Uroczystość Odnowienia Doktoratów z okazji 50-rocznicy nadania Ks. prof. Józefowi Krukowskiemu i Ks. prof. Henrykowi Misztalowi
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 8 października 2018 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 17 grudnia 2018 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 26 lutego 2018 r.

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych. Analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949
 • Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych - analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa

 • Rejestracja Kościołów i związków wyznaniowych

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • sekretarz-skarbnik Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Zasada współpracy i współdziałania między państwem a Kościołem
 • Wprowadzenie
 • Kryteria przynależności do Kościoła
 • Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL
 • Criteria of Ecclesiastical Enrollment
  [Kryteria przynależności do Kościoła]
 • Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kompetencje diecezjalnych organów kolegialnych w sprawach majątkowych
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017
  [w:] Summarium
 • Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • I criteri di appartenenza alla Chiesa
  [Kryteria przynależności do Kościoła]
  [w:] Journal of Modern Science
 • Kształtowanie się Kongregacji Edukacji Katolickiej
  [w:] Kościół i Prawo
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Absolwenci i przyjaciele WPPKiA
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Introduction
  [Wprowadzenie]
 • Wprowadzenie

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Państwo i Kościół
 • Recenzent
  [w:] Journal of Modern Science
 • Recenzent
  [w:] Kościół i Prawo
 • Recenzent artykułów do czasopisma naukowego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Recenzent
  [w:] Philosophy and Canon Law
 • Recenzent
  [w:] Studia Ełckie
 • Recenzent
  [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Recenzent
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. T. 4

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL … kandydat na ołtarze
 • Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość
 • Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • The Enrollment to the Catholic Church
  [Przynależność do Kościoła Katolickiego]

Recenzja książki naukowej

 • Legal aspects of the management of Church property
  [Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi]
 • Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim
 • Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzent artykułu naukowego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Relacje Kościół - Państwo na Ukrainie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kształtowanie się systemów relacji Kościół – Państwo
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej: zadania i formy działania

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XVI Congresso Internazionale di Diritto Canonico Diritto Canonico e Culture Giuridiche nel Centenario del Codex Iuris Canonici del 1917
  [XVI Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego: Prawo kanoniczne i kultura prawna w stulecie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.]
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Filozofii i Prawa Kanonicznego „Współczesne wyzwania edukacji: wartości – normy – ustawodawstwo” - w 425 rocznicę urodzin Jana Amosa Komeńskiego
 • Relacje Kościół - Państwo na Ukrainie
 • Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji"
 • Konferencja Międzynarodowa pt. Procedury kanoniczne w przypadkach wykorzystania seksualnego osób małoletnich (dochodzenie wstępne, kanoniczny proces karny sądowy lub administracyjny oraz inne sposoby i środki stosowane w rozwiązywaniu tych przypadków)

Organizacja konferencji krajowej

 • Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kard. Wyszyńskiego
 • Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o ład moralny w Polsce

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Otwarcie i zamknięcie VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Prowadzenie sesji naukowej

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu"
 • Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej"
 • O Ład Moralny Rzeczypospolitej
 • Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku
 • Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktyczno-organizacyjnej oraz 70-tej rocznicy urodzin ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandra
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe „Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia”

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
 • Obowiązek zachowania posłuszeństwa przez osoby życia konsekrowanego
 • Obowiązek zachowania posłuszeństwa przez osoby życia konsekrowanego

Udział w konferencji

 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 20 luty 2017 r.
 • Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktyczno-organizacyjnej oraz 70-tej rocznicy urodzin prof. dr. hab. Stanisława Leszka Stadniczeńko
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 27 czerwca 2017 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 30 czerwca 2017 r.
 • Dzień formacji dla sióstr zakonnych
 • Dzień formacji dla sióstr zakonnych
 • Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. Wacława Uruszczaka
 • Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL
 • Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej "Pecunia servire debet non regere" dedykowanej Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi z okazji 70. rocznicy urodzin
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 11 grudnia 2017 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 13 listopada 2017 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 28 września 2017 r.

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna na zamówienie Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (greckokatolickiego) z dnia 9 maja 2017 r. na okoliczność następstwa prawnego parafii erygowanych w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej obrządku greckokatolickiego

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej

Nagroda wewnętrzna

 • Ocena wyróżniającą w okresowej ocenie nauczycieli akademickich za lata 2015-2016

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Współorganizacja Kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce
 • Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo
 • Bezpieczeństwo w stosunkach państwo–Kościół w Polsce

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Wkład biskupa Walentego Wójcika na rzecz Soboru Watykańskiego II i reformy prawa kanonicznego
  [w:] Kościół i Prawo
 • 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
  [w:] Summarium
 • Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Relations between Church and State in „Gaudium et Spes”
  [Relację między Kościołem i Państwem w "Gaudium et Spes"]
  [w:] Philisophy and Canon Law (ISSN 2450-4955)
 • Theological and legal foundations of Christian and Catholic education
  [Podstawy teologiczne i prawne wychowania chrześcijańskiego i katolickiego]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Religious Freedom and Church-State Relations in the Republic of Poland
  [Wolność religijna i relacje Kościół-państwo w Rzeczpospolitej Polskiej]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Synod diecezjalny jako uroczysty sposób sprawowania władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego. Zarys problematyki
  [w:] Wiadomości Diecezji Gliwickiej. Pismo urzędowe

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Biogram Śp. prałat Eugeniusz Kazimierczak
  [w:] Memoranda (Lublin)

Artykuł w czasopiśmie

 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Kościół i Prawo
 • Recenzent
  [w:] FORUM PRAWNICZE
 • Recenzent
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Recenzent
  [w:] Journal of Modern Science

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań
 • Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina

Recenzja książki naukowej

 • Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na Ołtarze”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przynależność do Kościoła Katolickiego"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zasada współpracy i współdziałania między państwem i Kościołem
 • Bezpieczeństwo w stosunkach państwo–Kościół w Polsce
 • Wolność religijna i relacje państwo–Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do Absolwenta KUL
 • Kryteria przynależności do Kościoła
 • Zasady relacji państwo-Kościół w Polsce
 • Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Otwarcie konferencji

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na Ołtarze”
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Aktualne badania problemów nauki"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycja kultu opieki Matki Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza, 240 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej w katedrze lwowskiej oraz 25 rocznicy reaktywowania struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konkordaty jako gwarancja wolności religijnej w wymiarach indywidualnym, wspólnotowym i instytucjonalnym"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Trnawskie dni prawnicze: Nowa Europa - wyzwania i oczekiwania"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina"
 • III Międzynarodowa Konferencja z zakresu filozofii i prawa kanonicznego nt. "Kościół i państwo: promocja praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych osoby ludzkiej" z okazji 25-lecia encykliki Centesimus annus Jana Pawła II i 50-lecia Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przynależność do Kościoła Katolickiego”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego "Misericordia et ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia"

Organizacja konferencji krajowej

 • Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich "Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim"
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanoniczno-prawna ochrona życia”, przewodniczenie sesji II
 • Otwarcie i zamknięcie konferencji

Udział w konferencji krajowej

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanoniczno-prawna ochrona życia”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gdy prawo jest w konflikcie z sumieniem..."
 • Konferencja Naukowa "Ius connubii – ochrona i ograniczenia w prawie: międzynarodowym, polskim i kanonicznym"
 • Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka
 • Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich "Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim"

Organizacja konferencji

 • Konferencja Naukowa i Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
 • Rozwój instytucji synodu diecezjalnego
 • 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Uwagi dotyczące procedury wyborczej do Komitetu naukowego PAN
 • Zasady sprawowania władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym
 • Posłuszeństwo, które uaktywnia

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanoniczno-prawna ochrona życia”, przewodniczenie sesji II

Udział w konferencji

 • Sympozjum poświęcone 25-leciu reaktywowania struktur Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego oraz Inauguracji działalności Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 8 grudnia 2016 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 12 grudnia 2016 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 14 marca 2016 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 30 maja 2016 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 9 czerwca 2016 r.
 • Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL połączone z uroczystością wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu
 • Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 25 kwietnia 2016 r.
 • Konferencja Naukowa i Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 maja 2016 r.
 • Spotkanie Duszpasterskie i Formacyjne Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie im. prof. Czesława Strzeszewskiego, 12 marca 2016 r.
 • Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. G. Johanowi A. Offerhausowi
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 10 marca 2016 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 29 września 2016 r.
 • Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie
 • Konferencja Rejonowa Diecezji Gliwickiej pod patronatem bp. Jana Kopca Biskupa Gliwickiego
 • Posiedzenie Naukowe Wydziału Nauk Prawnych TN KUL

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Słownik biograficzny polskich kanonistów

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna sporządzona dla abp. dr. Eugeniusza Popowicza metropolity Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce na okoliczność następstwa prawnego kościelnych osób prawnych

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Stały członek Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego
 • Kompetencje rady ekonomicznej jako przejaw uczestnictwa świeckich we władzy rządzenia
 • Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
  [w:] Kościół i Prawo
 • The Second Vatican Council and the post-conciliar reform of canon law in the publications of bishop Walenty Wójcik
  [Sobór Watykański II i posoborowa reforma prawa kanonicznego w publikacjach biskupa Walentego Wójcika]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
  [w:] Summarium

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Ksiądz prałat dr Eugeniusz Kazimierczak
  [w:] Arka. Pismo Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie

Artykuł w czasopiśmie

 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Wprowadzenie

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor Naczelny
  [w:] Kościół i Prawo
 • Redaktor Naczelny
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Redaktor Naczelny
  [w:] Kościół i Prawo
 • Redaktor Naczelny
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Redaktor Naczelny
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • członek rady naukowej
  [w:] Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica
 • członek rady naukowej
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego
 • członek rady naukowej
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego
 • członek rady naukowej
  [w:] Kościół i Prawo
 • członek rady naukowej
  [w:] Kościół i Prawo
 • członek rady naukowej
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • członek rady naukowej
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Państwo i Prawo

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • sekretarz
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Kościół i Prawo
 • Recenzent
  [w:] Państwo i Prawo
 • Recenzent
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie
 • II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne

Recenzja książki naukowej

 • Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2011-2013
 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. 3
 • Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym
 • Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Sytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowackiej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji
 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Relacje Kościół-państwo w Gaudium et spes
 • Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Otwarcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej
 • Przewodniczenie I sesji konferencji

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Prezentacja Księgi "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej)"

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji
 • Il Codice delle Chiese Orientali. Problematiche attuali e sviluppi legislativi
  [Kodeks Kościołów Wschodnich. Aktualne problemy i zmiany legislacyjne]
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”, 26 marca 2015 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”
 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań
 • Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w 20. rocznicę ogłoszenia
 • II Międzynarodowa Konferencja na temat filozofii i prawa kanonicznego "Człowiek - Rodzina - Społeczeństwo: tożsamość, suwerenność, wymiar społeczny" z okazji 50. rocznicy promulgacji konstytucji pastoralnej "Gaudium et spes"

Organizacja konferencji krajowej

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Towarzystwo Naukowe – historia, teraźniejszość i perspektywy
 • Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Nauczanie kościelnego prawa procesowego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Otwarcie i zamknięcie konferencji
 • Przewodniczenie II sesji "Zagadnienia prawnoporównawcze"
 • Przewodniczenie sesji II C
 • Przewodniczący II sesji "Zagadnienia prawnoporównawcze"

Udział w konferencji krajowej

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Konferencja Naukowa z okazji Roku Życia Konsekrowanego "Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mitis Iudex Dominus Iesus”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”
 • XXXIII Dni Praw Człowieka „Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Auctoritas in Iudicium" oraz uroczyste odnowienie doktoratów ks. prof. dr hab. Wojciecha Góralskiego i o. dr Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie"

Organizacja konferencji

 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
 • Soborowe zasady relacji Kościół-państwo

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?, sesja II
 • Przewodniczenie sesji
 • Konferencja Naukowa „Procesy i procedury: nowe wyzwania”, przewodniczenie sesji II

Prezentacja na konferencji

 • Prezentacja książki "Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie"

Udział w konferencji

 • Sesja Naukowa „Nauka w służbie Kościoła” z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. prof. dr hab. Augustyna Eckmanna Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL
 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 8 czerwca 2015 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 czerwca 2015 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 19 stycznia 2015 r.
 • Prezentacja książki "Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie", 7 grudnia 2015 r.
 • Uroczysta Sesja w darze wdzięczności za wkład Kardynała Zenona Grocholewskiego, dr. h.c. ATK w dzieło edukacji katolickiej na świecie
 • Konferencja Naukowa „Procesy i procedury: nowe wyzwania”
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 lutego 2015 r.
 • Ogólnopolska Uroczystość Wręczenia Dyplomów Członka Honorowego Towarzystwa Naukowego KUL, 29 maja 2015 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 marca 2015 r.
 • Sesja naukowa poświęcona biskupowi Fulmanowi i bł. biskupowi Goralowi w ramach wystawy pt. Biskupi lubelscy Marian Leon Fulman i bł. Władysław Goral więźniowie Zamku Lubelskiego i obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w 70. rocznicę śmierci
 • Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL połączone z uroczystością wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Profesorowi Bogdanowi Chazanowi, 26 marca 2015 r.
 • Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Drohiczyńskiej, 1 października 2015 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 26 listopada 2015 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 21 grudnia 2015 r.
 • Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 4 maja 2015 r.
 • Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL, 25 marca 2015 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 24 czerwca 2015 r.

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Prawodawstwo Kościoła w Polsce w XX i XXI wieku. Wybór źródeł

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Słownik biograficzny polskich kanonistów

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Zarządzanie Kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna w sprawie ważności umowy dzierżawy zawartej przez kościelną osobę prawną bez uzyskania uprzedniej zgody kompetentnej władzy

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej

Członkostwo w PAN

 • Polska Akademia Nauk

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Członek Komisji Wyborczej Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 9 listopada 2015 r.
 • Członek Komisji Wyborczej Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 15 października 2015 r.

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek komisji eksperckiej Polskiej Akademii Nauk zajmującej się oceną czasopism z wykazu czasopism punktowanych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda wewnętrzna

 • Ocena wyróżniającą w okresowej ocenie nauczycieli akademickich za lata 2013-2014

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Współorganizacja Kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim
 • Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Zasady relacji Kościół–państwo w nauczaniu Soboru Watykańskiego II
 • Wykaz prac dyplomowych pisanych pod kierunkiem ks. prof. Józefa Krukowskiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
  [w:] Summarium
 • Requirement of preserve the technical – juridical rigour in the exercise of legislative power in the Church. Selected items
  [Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w kościele partykularnym. Wybrane elementy]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej
  [w:] Zamojski Informator Diecezjalny
 • Synod diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2013
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • [Rec.:] Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego 2013, ss. 400
  [w:] Kościół i Prawo

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

 • Recenzja w sprawie nadania Jego Eminencji Francesco Coccopalmerio doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, 31 maja 2013 r.)

Hasło encyklopedyczne

 • Wikariusz kapitulny
 • Wikariusz parafialny
 • Zjazdy
 • Vacatio legis
 • Wizyta ad limina
 • Wikariusz generalny
 • Wikariusz biskupi
 • Parafialne rady
 • Synod partykularny
 • Konkordat
 • Wolność religijna
 • Wikariat apostolski
 • Trybunały Stolicy Apostolskiej
 • Synod prowincjalny
 • Wojskowa służba duchownych
 • Stolica Apostolska
 • Sobór powszechny
 • Sede vacante
 • Relacje państwo-Kościół
 • Rektor kościoła
 • Region kościelny
 • Rada kapłańska
 • Watykan
 • Rada ds. ekonomicznych diecezji
 • Wikariusz apostolski
 • Wizytacja biskupia
 • Wiślicki Jan
 • Wizyta ad limina Apostolorum
 • Watykan
 • Wikariusz generalny
 • Wikariusz biskupi
 • Synod plenarny
 • Synod diecezjalny
 • Synod Biskupów

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym
 • Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej)

Recenzja książki naukowej

 • Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego. Doświadczenia, inspiracje, instytucje
 • Dowodzenie w procesach kościelnych
 • Religia i etyka w edukacji publicznej
 • Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie
 • Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego
 • Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z roku 2010

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Urząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawne

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 • Prymat papieski w służbie jedności Kościoła
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych
 • Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich"
 • Rodzina i polityka. W 20. rocznicę Międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014

Organizacja konferencji krajowej

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sobór Watykański II i posoborowa reforma prawa kanonicznego w publikacjach biskupa Walentego Wójcika
 • Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Rodzina drogą Kościoła - prowadzenie sesji naukowej
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - prowadzenie sesji III C
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - otwarcie i zamknięcie konferencji

Udział w konferencji krajowej

 • XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania", połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego
 • Rodzina drogą Kościoła
 • II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne
 • Sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi "Sakramenty w misterium Kościoła"
 • Konferencja naukowa z okazji 100-ej rocznicy urodzin Księdza Biskupa Walentego Wójcika
 • Stosunki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej ze Stolicą Apostolską za pontyfikatu Jana Pawła II w latach 1989-2005
 • Konferencja Komitetu Nauk Prawnych PAN "Wolność odrodzona – wolność zagrożona"
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Organizacja konferencji

 • Konferencja naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
 • Obowiązki duchownych w KPK/83
 • Prawa duchownych w KPK/83

Udział w konferencji

 • Konferencja naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Studium pastoralno-formacyjne dla młodych kapłanów diecezji grodzieńskiej
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 27 stycznia 2014 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 5 luty 2014 r.
 • Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL
 • Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL połączone z uroczystością wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2013 Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej USJK
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 13 marca 2014 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 czerwca 2014 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Konferencja Rady Legislacyjnej "Konstytucyjny system źródeł prawa – potrzeba zmian?"
 • Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 13 października 2014 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 20 października 2014 r.
 • Sympozjum naukowe "Ochrona praw dziecka w Kościele"
 • Spotkanie promocyjne 20. tomu "Encyklopedii Katolickiej"

Usługi eksperckie w kraju

 • Sporządzenie uzupełnienia do opinii prawnej dla Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny na okoliczność następstwa prawnego kościelnych osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego, które były właścicielami spornych nieruchomości, a które aktualnie nie istnieją
 • Opinia prawna dotycząca relacji biskup - prezbiter w zakresie zwierzchnictwa i nadzoru
 • Opinia prawna sporządzona dla Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny na okoliczność następstwa prawnego kościelnych osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego, które były właścicielami spornych nieruchomości, a które aktualnie nie istnieją

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej

Członkostwo w PAN

 • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Współorganizacja Kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Competences of collegial organs in a particular Church : in the exercise of executive power according to the Code of Cannon Law of 1983
  [Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rodzaje i kompetencje legatów papieskich
 • Prawo kanoniczne
 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Základné princípy vzt’ahu cirkev – štát v sociálnej náuke cirkvi
  [Podstawowe zasady relacji Kościół - państwo w nauce społecznej Kościoła]
 • Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej
 • Polskie prawo kanoniczne
 • Skuteczność kościelnych aktów administracyjnych w polskim porządku prawnym. Zarys problematyki

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Termin „portio populi Dei” w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i jego tłumaczenia na język polski i francuski
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
  [w:] Summarium
 • Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo w nauce społecznej Kościoła
  [w:] PAŃSTWO PRAWNE
 • Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej
  [w:] Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej
 • Wymogi stanowienia prawa w Kościele partykularnym : zarys problematyki
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
  [w:] Summarium
 • The obligation of the faithful to remain in obedience to the Roman Pontiff and the bishops in communion with him (cann. 204 & 205). An outline
  [Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom, będącym w łączności z nim (kan. 204; 205). Zarys problematyki]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Obowiązek posłuszeństwa papieżowi oraz własnemu ordynariuszowi. Zarys problematyki
  [w:] Zamojski Informator Diecezjalny
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve - legislativa a praxe", Ołomuniec, 19 czerwca 2012
  [w:] Kościół i Prawo
 • Sprawozdanie z I Kongresu Towarzystw Naukowych
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Hasło encyklopedyczne

 • Statuty
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
 • Synod : I. W Kościele rzymskokatolickim
 • Synod Biskupów
 • Upoważnienie
 • Subrepcja
 • Świeckość państwa

Artykuł w czasopiśmie

 • Wierność prawdzie obowiązuje wszystkich
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Państwo i Prawo

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent numeru 5
  [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Recenzent tomu 9
  [w:] Annales Canonici

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2

Recenzja książki naukowej

 • Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej
 • Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2007-2010
 • Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. Hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej
 • Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja "Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom, będącym w łączności z Nim (kan. 204; 205)
 • Termin "portio populi Dei" w Kodeksie Prawa Kanonicznego (1983) i jego tłumaczenia na język polski i francuski

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja "Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne" - prowadzenie sesji

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Doświadczenia Kościoła katolickiego w Polsce"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "HODIE ET CRAS – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat od promulgacji"
 • Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II - 1978-2005
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”
 • Międzynarodowa Konferencja "Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne"

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rodzina w prawie"
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Archiwa-prawo-Kościół

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Towarzystwo Naukowe KUL. Dziedzictwo, kultura, nauka, rozwój

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - otwarcie konferencji
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - przewodniczenie sesji naukowej III B
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - zamknięcie konferencji

Udział w konferencji krajowej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Antoni Kość jako Filozof prawa
 • Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięcznej pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki
 • I Kongres Towarzystw Naukowych "Towarzystwa naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne"

Organizacja konferencji

 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Konferencja „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Konferencja Naukowa Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Posłuszeństwo w Kościele

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Przyszłość a teraźniejszość

Udział w konferencji

 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Konferencja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, 18 marca 2013 r.
 • Konferencja Naukowa Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 20 czerwca 2013 r.
 • Konferencja „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego kard. Zenonowi Grocholewskiemu
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 13 czerwca 2013 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 7 marca 2013 r.
 • Konferencja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk "Dwa lata obowiązywania nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym (analiza postlegislacyjna)"
 • Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Święto Patronalne KUL
 • Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN z okazji jubileuszu 45-lecia wraz z Uroczystą Sesją Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Lublinie z okazji jubileuszu 15-lecia
 • VI Ogólnopolskie Forum Sądowe „Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX lecie Kodeksu Jana Pawła II"
 • Konferencja w ramach Dnia formacji kapłańskiej dla kapłanów do 10 roku po święceniach i dla tych, którzy nie są proboszczami
 • Absolutoria Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Sekretarz Generalny Towarzystwa Naukowego KUL

Wyróżnienie krajowe

 • Medal MATER VERBI Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Kościelne Prawo Publiczne. Wybór źródeł

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Les principes de la procédure administrative générale dans le Code de droit canonique de 1983
  [Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.]
 • A Canon Administrative Act versus State Legal Order
  [Kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy]
 • L'atto amministrativo canonico e l'ordinamento giuridico statale
  [Kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Publikacje ks. prof. Józefa Krukowskiego
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Deklaracja - źródło prawa czy przykład szczególnej obłudy?
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Profesor Profesorów. Laudacja wygłoszona dla ks. prof. Józefa Krukowskiego z okazji wręczenia Nagrody Imienia Księdza Idziego Radziszewskiego. Lublin, KUL, 16 maja 2012 r.
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Il Codice delle Chiese Orientali”, Rzym, 8-9 października 2010
  [w:] PAŃSTWO PRAWNE
 • Śp. Ks. Antoni Kość (1949-2011)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Požadavky kladené na kandidáty svécení podle Kodexu kanonického práva z r. 1983 a instrukcí dikastérií římské kurie
  [Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej]
  [w:] Studia Theologica
 • Profesor Profesorów. Laudacja wygłoszona dla Ks. Profesora Józefa Krukowskiego z okazji wręczenia Nagrody Imienia Księdza Idziego Radziszewskiego. Lublin, KUL, 16 maja 2012 r.
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Doktorzy wypromowani przez ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego (46, w tym 4 doktorów h.c.)
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Hasło encyklopedyczne

 • Prałatura personalna
 • Prefekt
 • Przywileje duchowieństwa
 • Prefektura apostolska
 • Prezbiterium diecezji
 • Sede vacante
 • Rada kapłańska
 • Rada do spraw Publicznych Kościoła
 • Sede impedita

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Kościół i Prawo

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Membro del Consiglio Scientifico
  [Członek Rady Naukowej]
  [w:] Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica
 • Członek Rady Naukowej
  [w:] Kościół i Prawo
 • Członek Rady Naukowej
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent zewnętrzny
  [w:] Prawo Kanoniczne

Recenzja książki naukowej

 • Katyń 1940. Walka o prawdę
 • Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2011 roku. V ogólnopolskie forum sądowe

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej
 • Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo w nauce społecznej Kościoła

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych. Stan aktualny oraz perspektywy zmian
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve - legislativa a praxe
 • Międzynarodowa Konferencja: Dies Iuris Tyrnavienses. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v pravnej teorii a praxi

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polskie Konstytucje Okresu Międzywojennego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Otwarcie i zamknięcie konferencji

Udział w konferencji krajowej

 • Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia „bonum prolis” wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polskie Konstytucje Okresu Międzywojennego

Organizacja konferencji

 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL: Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polskie Konstytucje Okresu Międzywojennego
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Konferencja Naukowa: Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego
 • Konferencja Naukowa: Informatyzacja sądownictwa - doświadczenia i perspektywy

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Profesor Profesorów – Laudacja

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Otwarcie i wprowadzenie w tematykę konferencji
 • Otwarcie konferencji
 • Przewodniczenie sesji naukowej
 • Otwarcie i zamknięcie konferencji

Prezentacja na konferencji

 • Prezentacja „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie”

Udział w konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Adwokat kościelny czyli kto?
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Konferencja Naukowa: Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego
 • Spotkanie naukowe
 • Konferencja Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN: Eksperci i ekspertyzy w procesie decyzyjnym
 • Spotkanie naukowe: Ogólna teoria administracji
 • Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu
 • Spotkanie naukowe: Konstrukcje cywilnoprawne w prawie ochrony środowiska
 • 30 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL: Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL
 • IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu
 • Uroczystość przyznania doktoratu honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu Zbigniewowi Wojciechowskiemu
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów
 • Sympozjum Naukowe: Wolność wiary a posłuszeństwo prawu
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Religia i etyka w edukacji publicznej
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Spotkanie naukowe
 • Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Konferencja Naukowa: Informatyzacja sądownictwa - doświadczenia i perspektywy
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Prawa wiernych świeckich chrześcijan w interpretacji Jana Wiślickiego
 • Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Les problèmes de la traduction et de l'interprétation dans les textes du droit canonique
  [Problemy translatorskie i interpretacyjne w tekstach prawa kanonicznego]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Wybitny polski kanonista
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Il Codice delle Chiese Orientali”, Rzym, 8-9 października 2010 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Hasło encyklopedyczne

 • Plenarny synod
 • Personalna Administratura Apostolska św. Jana Marii Vianneya

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Członek Rady Naukowej
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent numeru 24
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Recenzent tomu 4
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Recenzent tomu 21
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja książki naukowej

 • Ius et Mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi
 • Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi
 • Prawo administracyjne w Kościele
 • Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium, Sandomierz 2011, ss. 526, ISBN 978-83-257-0303-5

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Problemy translatorskie i interpretacyjne w tekstach prawa kanonicznego
 • Kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego: Administracja w Kościele
 • XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej: Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda
 • Międzynarodowa Konferencja: Terminy i relacje a problem przekładu

Organizacja konferencji krajowej

 • Postępowanie administracyjne w Kościele

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Udział w konferencji krajowej

 • Postępowanie administracyjne w Kościele

Organizacja konferencji

 • Konferencja Naukowa: Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Przewodniczenie sesji naukowej
 • Przewodniczenie sesji naukowej
 • Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji
 • Przewodniczenie sesji naukowej

Prezentacja na konferencji

 • Prezentacja Księgi pamiątkowej poświęconej Prof. Jerzemu Janowi Markiewiczowi

Udział w konferencji

 • Konferencja Naukowa: Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych
 • Spotkanie naukowe
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)
 • Uroczystość wręczenia Doktoratu Honoris Causa Pani Ambasador Hannie Suchockiej
 • Spotkanie naukowe: Matrimonium non existent z powodu wadliwego powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła
 • Konferencja Naukowa z okazji 70. Rocznicy śmierci Profesora Romana Longchamps de Bérier (1883-1941): Lublin-Lwów. Nauki prawne – pomiędzy tradycją a współczesnością
 • Seminarium Naukowe: Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych – aspekty praktyczne
 • Spotkanie naukowe
 • Konferencja Naukowa: Innowacyjne przedsiębiorstwa a zarządzanie systemem BiR
 • Konferencja Naukowa: Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Doktorat honoris causa kard. Petera Erdo
 • Konferencja Naukowa: Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy
 • Spotkanie naukowe: Reforma sądownictwa w Polsce. Doświadczenia i prognoza
 • Spotkanie naukowe: Stosowanie nieizolacyjnych środków w polskim postępowaniu karnym
 • Konferencja Naukowa
 • III Dni Kanonistów: Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie
 • V Ogólnopolskie Forum Sądowe: Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Członkostwo w PAN

 • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Komitet Nauk Prawnych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wpływ relacji państwo-Kościół na stabilność Rzeczypospolitej. Zarys problematyki

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych. Zarys problematyki
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Dwadzieścia lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Procedura zarządzania Kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Hasło encyklopedyczne

 • Opactwo terytorialne
 • Ordynariusz
 • Parafia
 • Opcja : 1. W prawie kanonicznym
 • Osoba w prawie kanonicznym
 • Parafialne rady

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent tomu 4
  [w:] Studia Salvatoriana Polonica
 • Recenzent numeru 5
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Recenzent tomu 3
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła
 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku

Recenzja książki naukowej

 • IV. Ogólnopolskie Forum Sądowe: Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Gniezno 2010, ss. 425, ISBN 978-83-62263-10-3

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Kanonicznego: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prowadzenie sesji naukowej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kapłaństwo posługi
 • Il Codice delle Chiese Orientali. La storia. Le legislazioni particolari. Le prospettive ecumeniche
  [Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Historia. Przepisy szczególne. Perspektywy ekumeniczne]

Udział w konferencji krajowej

 • Krajowa Konferencja Naukowa: Prawo świeckie i prawo kanoniczne – Ich wkład w kształtowanie współczesnej kultury prawnej
 • Krajowa Konferencja Naukowa: Zmiana czy rewizja ustawy konstytucyjnej
 • Krajowa Konferencja Naukowa: Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Udział w konferencji

 • Spotkanie naukowe
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa VI Colloquium prawno-historyczne. Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy
 • Spotkanie naukowe
 • Konferencja Naukowa: Wokół tytułu i uprawnień prymasowskich
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych
 • Spotkanie naukowe
 • Spotkanie naukowe
 • Spotkanie naukowe
 • Spotkanie naukowe
 • Spotkanie naukowe
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Profesor wizytujący

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

2009


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Organy kolegialne w Kościele partykularnym
 • Polskie prawo kanoniczne
 • Polish Canon Law
  [Polskie prawo kanoniczne]
 • Kompetencje kontrolne Stolicy Apostolskiej względem działalności legislacyjnej organów władzy w Kościele partykularnym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kompetencje diecezjalnej rady do spraw ekonomicznych w partykularnym prawie polskim
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Hasło encyklopedyczne

 • Nakaz kościelny
 • Notyfikacja

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent tomu 2
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Recenzent współpracujący z redakcją
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Recenzent tomu 12
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Recenzent numeru 4
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów: Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Chairmanship of the symposium
  [Przewodniczenie sesji naukowej]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Periodicals of Religious Sciences in the 20th-21st Century Lithuania, The Conference is dedicated to the 10th anniversary of the restitution of scientific journal SOTER and the Millennium since the beginning of the Proclamation of the Gospel in Lithuania
  [Czasopisma naukowo - religijne w 20 i 21 wieku na Litwie. Konferencja z okazji 10 rocznicy reaktywacji czasopisma naukowego SOTER i Millennium od początku proklamacji Ewangelii na Litwie]
 • Konferencja Międzynarodowa: Kościół a prawa autorskie

Udział w konferencji krajowej

 • Krajowa Konferencja Naukowa: Nauka administracji czy nauki administracji. Koncepcja prof. Jerzego Stefana Langroda. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a prawo do dobrej administracji

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem abp. K. Nycza – Metropolity Warszawskiego oraz Ministerstwa Infrastruktury: Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Wpływ relacji Państwo-Kościół na stabilność Rzeczpospolitej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Przewodniczenie sesji
 • Przewodniczenie sesji
 • Przewodniczenie sesji naukowej
 • Moderator Panelu 1 Przestrzeganie zasad etyki w biznesie

Udział w konferencji

 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych TN KUL
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Konferencja Naukowa: Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Sympozjum Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym zorganizowane w X rocznicę powstania Instytutu Prawa Kanonicznego
 • VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej połączone z wręczeniem Księgi jubileuszowej Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi z racji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjnego

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Leksykon Prawa Kanonicznego

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Wyróżnienie krajowe

 • Medal MATER VERBI Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

2008


Książka naukowa recenzowana

 • Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Jan Wiślicki (1879-1944)
 • Jan Wiślicki (1879-1944)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Creative competences of collegiate bodies in particular Churches
  [Kompetencje kreatywne organów kolegialnych w Kościołach partykularnych]

Hasło encyklopedyczne

 • Metropolita
 • Metropolia

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico „Il Ius divinum nella Vita Della Chiesa”
  [XIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego "Il Ius divinum nella Vita Della Chiesa"]

Organizacja konferencji krajowej

 • 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Organy kolegialne w Kościele partykularnym

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych
 • Kontrola aktów normatywnych kościelnego prawa partykularnego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Przewodniczenie sesji naukowej

Udział w konferencji

 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Konferencja Naukowa z okazji 25 lecia wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji

2007


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Kompetencje reprezentacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy, Lublin, 29 września 2007 r.
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Podminky zcizováni cirkevniho majetku podle CIC/1983
  [Warunki alienacji majątku kościelnego wg KPK/1983]
  [w:] Revue Církevního Práva
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Szczecin, 04 września 2006 r.)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Pozycja prawna biskupów polskich rezygnujących z urzędu
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Kultura i prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku

Udział w konferencji

 • Małżeństwo wobec wyzwań współczesności w XXV-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego
 • Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia kwartalnika PRAWO KANONICZNE 1958-2007
 • Konferencja Naukowa: Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda III stopnia Rektora KUL za uzyskanie najwyższej spośród pracowników WPPKiA ilości punktów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego

2006


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Struktura kościelnego aktu administracyjnego
 • Obowiązek odprawiania mszy świętej ‘pro populo’
 • Jan Wiślicki (1879-1944)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Organy kompetentne do wyrażania stanowiska Konferencji Episkopatu Polski
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Actualidad y retos del Derecho Eclesiastico del Estado en Latinoamerica. Mexico, 17-19 XI 2005
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Sprawozdanie z Jubileuszu 25-lecia reaktywacji studiów prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin, 19-20 maja 2006
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego
  [w:] Zeszyty Naukowe
 • Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Sprawozdanie z XII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego, Bejrut, 20-25 września 2004 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Sandomierz, 7 września 2005 r.)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Prawo wyznaniowe w Ameryce Łacińskiej
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Obowiązek odprawiania mszy świętej "pro populo"

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2005, ss. 300
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Hasło w leksykonie

 • Kancelaria parafialna
 • Stowarzyszenia wiernych
 • Synod Biskupów
 • Kartoteka parafialna
 • Dziekan
 • Rada kapłańska
 • Wizytacja kanoniczna
 • Diecezjalna rada duszpasterska

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny
 • Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i prawo. Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Forderverein Rechtspolitik – Bitburger Gesprache e. V.
  [Międzynarodowa Konferencja: Forderverein Rechtspolitik – Bitburger Gesprache e. V.]

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji organizowane z okazji Jubileuszu 25-lecia Reaktywacji Studiów Prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Informacja o powstaniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Obowiązek odprawiania mszy świętej ‘pro populo’

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za szczególne osiągnięcia organizacyjne

2005


Książka naukowa recenzowana

 • Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Synod diecezjalny. Komentarz do kan. 460-468
 • Przeszkoda w działaniu i wakat stolicy biskupiej. Komentarz do kan. 412-430
 • Rada duszpasterska. Komentarz do kan. 511-514
 • Rada kapłańska i kolegium konsultorów. Komentarz do kan. 495-502

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ecclesia et Status”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym
  [w:] Zeszyty Naukowe
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Łomża, 06 września 2004 r.)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2005, ss. 300
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
 • Nie tylko dla prawników (rec. J. Krukowski, Polskie Prawo Wyznaniowe, wyd. II)
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Hasło encyklopedyczne

 • Diecezja
 • Kolegium Kardynałów
 • Akta Konferencji Episkopatu Polski
 • Metropolita
 • Kuria Rzymska
 • Parafia
 • Acta Apostolicae Sedis

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

Recenzja książki naukowej

 • Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 20 kwietnia 2005 r. z okazji 40-lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Miedzy prawem a sumieniem
 • Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Actualidad y retos del Derecho Edlesiastico del Estado en Latinoamerica
  [Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wolność religijna w krajach Ameryki Łacińskiej]
 • Międzynarodowa Konferencja: Unia Europejska a Turcja

Organizacja konferencji

 • Konferencja naukowa poświęcona nauczaniu Jana Pawła II: Jan Paweł II – Promocja człowieka
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego

Udział w konferencji

 • Ogólnopolska Sesja Naukowa: Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za szczególną działalność naukową i organizacyjną

2004


Książka naukowa recenzowana

 • Słownik Prawa Kanonicznego

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Organy kolegialne w Kościele partykularnym
 • Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Kompetencje kreacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym
 • Wykaz prac dyplomowych pisanych pod kierunkiem ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Scientific work of Prof. Józef Krukowski
  [Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego]
 • Prezentacja Księgi Jubileuszowej Ecclesia et Status

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Śp. Ks. prof. dr hab. Jan Dudziak (1928-2003)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo „Religia i wolność religijna w państwach Europy środkowo-wschodniej w perspektywie integracji europejskiej”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Lublin, 1 września 2003 r.)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Konferencji w Bischofsgrün (Niemcy)
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • XII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ecclesia et Status
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody kolegialnych organów konsultacyjnych

Hasło encyklopedyczne

 • Kuria biskupia

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego
 • Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ecclesia et Status

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Creative competences of collegiate bodies in the particular Churches
  [Kompetencje kreatywne organów kolegialnych w Kościołach partykularnych]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Prezentacja Księgi Jubileuszowej pt. Ecclesia et Status

Organizacja konferencji

 • Współdziałanie Kościoła i Państwa na rzecz rodziny

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym

Udział w konferencji

 • VII Kongres Teologów Polskich: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań

2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Tarnów, 17 września 2002 r.)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym"
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Wymóg zasięgnięcia przez biskupa opinii zespołu proboszczów w sprawach dotyczących usuwania i przenoszenia proboszczów (Kan. 1742)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967-1989
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i prawo. Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja: Stosunki między państwem i Kościołem w nauczaniu Kościoła Katolickiego
 • Konferencja Międzynarodowa: Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania

Udział w konferencji

 • Chrześcijanie a europejskie prawo konstytucyjne
 • Unité des nations, pluralisme religieux et construction européenne
  [Jedność narodów, pluralizmu religijnego w budowaniu europejskości]
 • Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego
 • Ogólnopolska Konferencja z okazji XX – lecia promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego: Recepcja Kodeksu Prawa Kanonicznego w polskim prawie partykularnym

Inny wyjazd naukowy

 • Wykłady zagraniczne

Wyróżnienie krajowe

 • Medal MATER VERBI Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zadania Kościoła względem Narodu w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Wybór Biskupa Rzymu
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia opinii lub zgody organów kolegialnych
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Struktura i zadania kurii diecezjalnej”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Wawrzyniec Goślicki, O senatorze doskonałym księgi dwie, oprac. M. Korolko, Kraków 2000, Wydawnictwo ARCANA, ss. 562
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Hasło encyklopedyczne

 • Kolegium konsultorów
 • Konsultacja
 • Konsultor diecezjalny

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i prawo. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Struktury kolegialne w Kościele partykularnym

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody organów kolegialnych

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zarządzanie Kościołem partykularnym w sytuacjach nadzwyczajnych
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • II Międzynarodowa Konferencja: Kultura i Prawo. Wolność w mediach
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów w Przemyślu
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Udział w konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w ramach obchodów roku Prymasa Tysiąclecia: Struktura i zadania kurii diecezjalnej

2000


Książka naukowa recenzowana

 • Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zadania kolegium konsultorów sede impedita
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Dziesięć lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • II Międzynarodowa Konferencja: Kultura i Prawo. Wolność w mediach
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Warunki alienacji majątku kościelnego według KPK/1983
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i prawo. Wolność w mediach

Udział w konferencji

 • Konferencja Naukowa: Struktury terytorialne i personalne w Kościele. Zasady wzajemnej autonomii i współpracy, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Consociatio Internationalis pro Studio Iuris Canonici Promovendo

1999


Książka naukowa recenzowana

 • Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Konsultacyjna funkcja kolegium konsultorów w sytuacji sede plena
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Pierwsza międzynarodowa konferencja: Kultura i Prawo
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Zadania kolegium konsultorów w sytuacji sede plena w KPK z 1983 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Kolegium konsultorów
  [w:] Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • W. Góralski, Konkordat Polski 1993 od podpisania do ratyfikacji
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • J. Krukowski, Konkordat Polski znaczenie i realizacja
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Józef Wroceński SCJ, Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1998, ss. 373
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja: Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Wykłady zagraniczne
 • Wykłady zagraniczne

1998


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Niedziela Lubelska

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i prawo. Podstawy jedności Europejskiej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja: Demokratyczne państwo prawne a wartości chrześcijańskie w kulturze europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL za rozprawę: Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim

1997


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ingres drugiego Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego
  [w:] Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Kolegium Redakcyjnego
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Udział w konferencji

 • Sympozjum: Zdolność do małżeństwa – osobowość kandydata, połączone z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

1996

 • Ogólnopolskie Sympozjum połączone z Walnym Zebraniem

 • Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Ogólnopolskie szkolenie dziennikarzy katolickich