Ks. dr hab. Mirosław Sitarz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II
 • Wstęp

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Wybrane zagadnienia
  [w:] Kościół i Prawo
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Obowiązki rodziny zastępczej a katolicka nauka społeczna
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Hasło w leksykonie

 • "Acta Sanctae Sedis"
 • "Acta Apostolicae Sedis"
 • Administracja apostolska

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Leksykon Prawa Kanonicznego

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Prawo a wartości w Europie. II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”. 17 października 2018 r. Lublin. Teksty kongresowe

Recenzja książki naukowej

 • Siedem „słów” Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w dniach 10 III – 17 IV 2019 r.
 • „Święta miłości kochanej Ojczyzny”. Księga pamiątkowa z okazji 40. Rocznicy Święceń Prezbiteratu ks. kan. kmdr. por. rez. Dr. Zbigniewa Jaworskiego
 • Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. IV/1: Księga V. Dobra doczesne Kościoła

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Sesja lubelska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka
 • Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva
  [Finansowanie Kościoła - interakcje prawa kanonicznego i wyznaniowego]
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy"
 • III Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Wizja Europy św. Jana Pawła II”. Sesja w Velehradzie: „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody - właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy”
 • Sesja nitrzańska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kompetencie diecéznych kolegiálnych orgánov v majetkových záležitostiach
  [Kompetencje diecezjalnych organów kolegialnych w sprawach majątkowych ]
 • Ochrona praw dziecka w prawie kanonicznym
 • Prawa i obowiązki rodziny w katolickiej nauce społecznej
 • Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Polsce
 • Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prowadzenie sesji podczas Sesji nitrzańskiej III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II”
 • Prowadzenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych"
 • Otvorenie a ukončenie Medzinárodnej vedeckej konferencie "Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva"
  [Otwarcie i zamknięcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Finansowanie Kościoła - interakcje prawa kanonicznego i wyznaniowego"]
 • Vedenie zasadnutí počas medzinárodnej vedeckej konferencie "Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva"
  [Prowadzenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Finansowanie Kościoła - interakcje prawa kanonicznego i wyznaniowego"]
 • Prowadzenie Sesji w Velehradzie „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody - właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy”

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych"
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy"
 • III Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Wizja Europy św. Jana Pawła II”. Sesja w Velehradzie: „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody - właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy”
 • Sesja warszawska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Przyszłość ludzkości idzie przez Rodzinę”
 • Sesja lubelska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka
 • Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva
  [Finansowanie Kościoła - interakcje prawa kanonicznego i wyznaniowego]
 • Sesja nitrzańska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II”
 • "Święty Cyryl i Metody Patroni Europy - wizja świętego Jana Pawła II. 1150. rocznica śmierci św. Cyryla" w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi»

Organizacja konferencji krajowej

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • „Wigry, śladami historii” w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” pod patronatem honorowym J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Artura Kosińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego
 • Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bankowość centralna w Polsce i na świecie"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Soborowe zasady relacji Kościół-państwo
 • Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Otwarcie i zamknięcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka
 • Otwarcie i zamknięcie VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • Prowadzenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wokół zasady wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i Państwa”

Udział w konferencji krajowej

 • Wokół zasady wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i Państwa
 • „Wigry, śladami historii” w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” pod patronatem honorowym J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Artura Kosińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego
 • Jubileusz 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Historyczne źródła kryzysu zaufania do sądownictwa w III RP
 • Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Jan Paweł II: Fundamenty demokracji
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bankowość centralna w Polsce i na świecie"
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Obowiązki rodziny zastępczej a katolicka nauka społeczna
 • Laudacja z okazji wręczenia ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Udział w konferencji

 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 19 lutego 2019 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 11 października 2019 r.
 • Debata "Dlaczego rodzina zastępcza?"
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 15 kwietnia 2019 r.

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Michaela Moravčiková

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej

Odznaczenie zagraniczne

 • Medal pamiątkowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie "Pacta sunt servanda"

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Vstup
  [Wstęp]
 • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
 • Формування систем церковно-державних видносин
  [Kształtowanie się systemów relacji Kościół-Państwo]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Bruksela, 16 maja 2018 roku
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej – struktura, zadania i formy działania
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Ochrona karna wolności sumienia i religii w prawie kanonicznym
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia
  [w:] Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти
 • Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II
  [w:] Kościół i Prawo
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Laudacja wygłoszona 13 stycznia 2018 roku z okazji wręczenia ks. dr. inf. Ireneuszowi Skubisiowi Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 • Wprowadzenie

Hasło encyklopedyczne

 • Wiślicki Jan ks.
 • Kościół i Prawo
 • Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • „Metryka”. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
 • „Roczniki Nauk Prawnych”

Artykuł w czasopiśmie

 • Konferencja Ruchu „Europa Christi” „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułu do czasopisma naukowego
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Recenzent artykułów do czasopisma naukowego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Recenzent artykułów do czasopisma naukowego
  [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Tserkovno-derzhavni vidnosyny v Ukrayini
  [Relacje Kościół-Państwo na Ukrainie]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych. Rozważania o pojęciu autonomii i gwarancjach ochrony prawnej
 • Miejsca i czasy święte w aktualnym prawie kodeksowym oraz partykularnym

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Prawa i obowiązki dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 • Koncepcja odnowy moralnej Narodu według Prymasa Tysiąclecia
 • Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia
 • Kościelne prawo publiczne
 • Ochrona karna wolności sumienia i religii

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko w rodzinie dawniej i dziś"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Ukraina i świat: teoretyczne i praktyczne aspekty działalności w dziedzinie stosunków międzynarodowych”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”
 • Międzynarodowa Konferencja Prawa Kanonicznego „Mimokodexové právo katolické církve”

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konkordaty polskie – historia i teraźniejszość”
 • Sesja IV: Prawo a wartości w Europie zorganizowana w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II
 • Prawo fundamentem ładu społecznego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”
 • Otwarcie Sesji IV: Prawo a wartości w Europie zorganizowanej w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
 • przewodniczenie dwóm sesjom podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”
 • Otwarcie i zamknięcie VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 1 marca 2018 r.
 • Sesja „Ekonomia w kontekście Europa Christi” zorganizowana w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
 • 100-lecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka"
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności"
 • Sesja IV: Prawo a wartości w Europie zorganizowana w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Laudacja z okazji uroczystego odnowienia doktoratu ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Laudacja z okazji wręczenia Nagrody ks. dr. inf. Ireneuszowi Skubisiowi

Udział w konferencji

 • Uroczystość Odnowienia Doktoratów z okazji 50-rocznicy nadania Ks. prof. Józefowi Krukowskiemu i Ks. prof. Henrykowi Misztalowi
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 26 lutego 2018 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 8 października 2018 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 17 grudnia 2018 r.

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych. Analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949
 • Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych - analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa

 • Rejestracja Kościołów i związków wyznaniowych

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • sekretarz-skarbnik Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wprowadzenie
 • Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL
 • Zasada współpracy i współdziałania między państwem a Kościołem
 • Criteria of Ecclesiastical Enrollment
  [Kryteria przynależności do Kościoła]
 • Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Kryteria przynależności do Kościoła
 • Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017
  [w:] Summarium
 • Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • I criteri di appartenenza alla Chiesa
  [Kryteria przynależności do Kościoła]
  [w:] Journal of Modern Science
 • Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Kompetencje diecezjalnych organów kolegialnych w sprawach majątkowych
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Kształtowanie się Kongregacji Edukacji Katolickiej
  [w:] Kościół i Prawo
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Absolwenci i przyjaciele WPPKiA
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Introduction
  [Wprowadzenie]
 • Wprowadzenie

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Studia Ełckie
 • Recenzent
  [w:] Państwo i Kościół
 • Recenzent
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Recenzent
  [w:] Philosophy and Canon Law
 • Recenzent
  [w:] Kościół i Prawo
 • Recenzent artykułów do czasopisma naukowego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Recenzent
  [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Recenzent
  [w:] Journal of Modern Science

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. T. 4

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL … kandydat na ołtarze
 • Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość
 • The Enrollment to the Catholic Church
  [Przynależność do Kościoła Katolickiego]

Recenzja książki naukowej

 • Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne
 • Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim
 • Legal aspects of the management of Church property
  [Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi]

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzent artykułu naukowego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Relacje Kościół - Państwo na Ukrainie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kongregacja Edukacji Katolickiej: zadania i formy działania
 • Kształtowanie się systemów relacji Kościół – Państwo

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji"
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Filozofii i Prawa Kanonicznego „Współczesne wyzwania edukacji: wartości – normy – ustawodawstwo” - w 425 rocznicę urodzin Jana Amosa Komeńskiego
 • Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku
 • Konferencja Międzynarodowa pt. Procedury kanoniczne w przypadkach wykorzystania seksualnego osób małoletnich (dochodzenie wstępne, kanoniczny proces karny sądowy lub administracyjny oraz inne sposoby i środki stosowane w rozwiązywaniu tych przypadków)
 • Relacje Kościół - Państwo na Ukrainie
 • XVI Congresso Internazionale di Diritto Canonico Diritto Canonico e Culture Giuridiche nel Centenario del Codex Iuris Canonici del 1917
  [XVI Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego: Prawo kanoniczne i kultura prawna w stulecie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.]

Organizacja konferencji krajowej

 • Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o ład moralny w Polsce
 • Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kard. Wyszyńskiego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Prowadzenie sesji naukowej
 • Otwarcie i zamknięcie VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Udział w konferencji krajowej

 • Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu"
 • Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktyczno-organizacyjnej oraz 70-tej rocznicy urodzin ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandra
 • O Ład Moralny Rzeczypospolitej
 • Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość
 • VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe „Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia”
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej"

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
 • Obowiązek zachowania posłuszeństwa przez osoby życia konsekrowanego
 • Obowiązek zachowania posłuszeństwa przez osoby życia konsekrowanego

Udział w konferencji

 • Dzień formacji dla sióstr zakonnych
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 20 luty 2017 r.
 • Dzień formacji dla sióstr zakonnych
 • Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej "Pecunia servire debet non regere" dedykowanej Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi z okazji 70. rocznicy urodzin
 • Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktyczno-organizacyjnej oraz 70-tej rocznicy urodzin prof. dr. hab. Stanisława Leszka Stadniczeńko
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 11 grudnia 2017 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 13 listopada 2017 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 28 września 2017 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 30 czerwca 2017 r.
 • Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL
 • Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. Wacława Uruszczaka
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 27 czerwca 2017 r.

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna na zamówienie Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (greckokatolickiego) z dnia 9 maja 2017 r. na okoliczność następstwa prawnego parafii erygowanych w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej obrządku greckokatolickiego

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej

Nagroda wewnętrzna

 • Ocena wyróżniającą w okresowej ocenie nauczycieli akademickich za lata 2015-2016

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Współorganizacja Kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce
 • Bezpieczeństwo w stosunkach państwo–Kościół w Polsce
 • Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Relations between Church and State in „Gaudium et Spes”
  [Relację między Kościołem i Państwem w "Gaudium et Spes"]
  [w:] Philisophy and Canon Law (ISSN 2450-4955)
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
  [w:] Summarium
 • Theological and legal foundations of Christian and Catholic education
  [Podstawy teologiczne i prawne wychowania chrześcijańskiego i katolickiego]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Wkład biskupa Walentego Wójcika na rzecz Soboru Watykańskiego II i reformy prawa kanonicznego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Religious Freedom and Church-State Relations in the Republic of Poland
  [Wolność religijna i relacje Kościół-państwo w Rzeczpospolitej Polskiej]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Synod diecezjalny jako uroczysty sposób sprawowania władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego. Zarys problematyki
  [w:] Wiadomości Diecezji Gliwickiej. Pismo urzędowe

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Biogram Śp. prałat Eugeniusz Kazimierczak
  [w:] Memoranda (Lublin)

Artykuł w czasopiśmie

 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Recenzent
  [w:] Journal of Modern Science
 • Recenzent
  [w:] FORUM PRAWNICZE
 • Recenzent
  [w:] Kościół i Prawo

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań
 • Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina

Recenzja książki naukowej

 • Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka
 • Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przynależność do Kościoła Katolickiego"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na Ołtarze”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo w stosunkach państwo–Kościół w Polsce
 • Wolność religijna i relacje państwo–Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do Absolwenta KUL
 • Zasady relacji państwo-Kościół w Polsce
 • Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo
 • Kryteria przynależności do Kościoła
 • Zasada współpracy i współdziałania między państwem i Kościołem

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Otwarcie konferencji

Udział w konferencji międzynarodowej

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Aktualne badania problemów nauki"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na Ołtarze”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Trnawskie dni prawnicze: Nowa Europa - wyzwania i oczekiwania"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przynależność do Kościoła Katolickiego”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konkordaty jako gwarancja wolności religijnej w wymiarach indywidualnym, wspólnotowym i instytucjonalnym"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycja kultu opieki Matki Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza, 240 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej w katedrze lwowskiej oraz 25 rocznicy reaktywowania struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie"
 • III Międzynarodowa Konferencja z zakresu filozofii i prawa kanonicznego nt. "Kościół i państwo: promocja praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych osoby ludzkiej" z okazji 25-lecia encykliki Centesimus annus Jana Pawła II i 50-lecia Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego "Misericordia et ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina"

Organizacja konferencji krajowej

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich "Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Otwarcie i zamknięcie konferencji
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanoniczno-prawna ochrona życia”, przewodniczenie sesji II

Udział w konferencji krajowej

 • Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich "Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanoniczno-prawna ochrona życia”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gdy prawo jest w konflikcie z sumieniem..."
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka
 • Konferencja Naukowa "Ius connubii – ochrona i ograniczenia w prawie: międzynarodowym, polskim i kanonicznym"

Organizacja konferencji

 • Konferencja Naukowa i Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
 • Posłuszeństwo, które uaktywnia
 • 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Zasady sprawowania władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym
 • Rozwój instytucji synodu diecezjalnego
 • Uwagi dotyczące procedury wyborczej do Komitetu naukowego PAN

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanoniczno-prawna ochrona życia”, przewodniczenie sesji II

Udział w konferencji

 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 maja 2016 r.
 • Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. G. Johanowi A. Offerhausowi
 • Konferencja Naukowa i Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 14 marca 2016 r.
 • Konferencja Rejonowa Diecezji Gliwickiej pod patronatem bp. Jana Kopca Biskupa Gliwickiego
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 29 września 2016 r.
 • Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 10 marca 2016 r.
 • Posiedzenie Naukowe Wydziału Nauk Prawnych TN KUL
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 8 grudnia 2016 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 12 grudnia 2016 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 9 czerwca 2016 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 30 maja 2016 r.
 • Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL połączone z uroczystością wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu
 • Sympozjum poświęcone 25-leciu reaktywowania struktur Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego oraz Inauguracji działalności Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego
 • Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 25 kwietnia 2016 r.
 • Spotkanie Duszpasterskie i Formacyjne Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie im. prof. Czesława Strzeszewskiego, 12 marca 2016 r.

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Słownik biograficzny polskich kanonistów

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna sporządzona dla abp. dr. Eugeniusza Popowicza metropolity Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce na okoliczność następstwa prawnego kościelnych osób prawnych

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Stały członek Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego
 • Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
 • Kompetencje rady ekonomicznej jako przejaw uczestnictwa świeckich we władzy rządzenia

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
  [w:] Kościół i Prawo
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
  [w:] Summarium
 • The Second Vatican Council and the post-conciliar reform of canon law in the publications of bishop Walenty Wójcik
  [Sobór Watykański II i posoborowa reforma prawa kanonicznego w publikacjach biskupa Walentego Wójcika]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Ksiądz prałat dr Eugeniusz Kazimierczak
  [w:] Arka. Pismo Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie

Artykuł w czasopiśmie

 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo
 • Od Redaktora Naczelnego
  [w:] Kościół i Prawo

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Wprowadzenie

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor Naczelny
  [w:] Kościół i Prawo
 • Redaktor Naczelny
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Redaktor Naczelny
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Redaktor Naczelny
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Redaktor Naczelny
  [w:] Kościół i Prawo

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • członek rady naukowej
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego
 • członek rady naukowej
  [w:] Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica
 • członek rady naukowej
  [w:] Kościół i Prawo
 • członek rady naukowej
  [w:] Kościół i Prawo
 • członek rady naukowej
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • członek rady naukowej
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • członek rady naukowej
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Państwo i Prawo
 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • sekretarz
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Recenzent
  [w:] Kościół i Prawo
 • Recenzent
  [w:] Państwo i Prawo

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie
 • II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne

Recenzja książki naukowej

 • Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym
 • Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki
 • Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2011-2013
 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. 3

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Sytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowackiej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Relacje Kościół-państwo w Gaudium et spes
 • Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Przewodniczenie I sesji konferencji
 • Otwarcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Prezentacja Księgi "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej)"

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”, 26 marca 2015 r.
 • Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Il Codice delle Chiese Orientali. Problematiche attuali e sviluppi legislativi
  [Kodeks Kościołów Wschodnich. Aktualne problemy i zmiany legislacyjne]
 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań
 • II Międzynarodowa Konferencja na temat filozofii i prawa kanonicznego "Człowiek - Rodzina - Społeczeństwo: tożsamość, suwerenność, wymiar społeczny" z okazji 50. rocznicy promulgacji konstytucji pastoralnej "Gaudium et spes"
 • Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w 20. rocznicę ogłoszenia

Organizacja konferencji krajowej

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Towarzystwo Naukowe – historia, teraźniejszość i perspektywy
 • Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przewodniczenie II sesji "Zagadnienia prawnoporównawcze"
 • Przewodniczenie sesji II C
 • Nauczanie kościelnego prawa procesowego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Otwarcie i zamknięcie konferencji
 • Przewodniczący II sesji "Zagadnienia prawnoporównawcze"

Udział w konferencji krajowej

 • XXXIII Dni Praw Człowieka „Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Auctoritas in Iudicium" oraz uroczyste odnowienie doktoratów ks. prof. dr hab. Wojciecha Góralskiego i o. dr Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”
 • Konferencja Naukowa z okazji Roku Życia Konsekrowanego "Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem"
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mitis Iudex Dominus Iesus”

Organizacja konferencji

 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
 • Soborowe zasady relacji Kościół-państwo

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?, sesja II
 • Konferencja Naukowa „Procesy i procedury: nowe wyzwania”, przewodniczenie sesji II
 • Przewodniczenie sesji

Prezentacja na konferencji

 • Prezentacja książki "Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie"

Udział w konferencji

 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 8 czerwca 2015 r.
 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL, 25 marca 2015 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 4 maja 2015 r.
 • Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL połączone z uroczystością wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Profesorowi Bogdanowi Chazanowi, 26 marca 2015 r.
 • Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Drohiczyńskiej, 1 października 2015 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 lutego 2015 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 marca 2015 r.
 • Prezentacja książki "Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie", 7 grudnia 2015 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 21 grudnia 2015 r.
 • Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 czerwca 2015 r.
 • Uroczysta Sesja w darze wdzięczności za wkład Kardynała Zenona Grocholewskiego, dr. h.c. ATK w dzieło edukacji katolickiej na świecie
 • Konferencja Naukowa „Procesy i procedury: nowe wyzwania”
 • Sesja Naukowa „Nauka w służbie Kościoła” z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. prof. dr hab. Augustyna Eckmanna Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 24 czerwca 2015 r.
 • Sesja naukowa poświęcona biskupowi Fulmanowi i bł. biskupowi Goralowi w ramach wystawy pt. Biskupi lubelscy Marian Leon Fulman i bł. Władysław Goral więźniowie Zamku Lubelskiego i obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w 70. rocznicę śmierci
 • Ogólnopolska Uroczystość Wręczenia Dyplomów Członka Honorowego Towarzystwa Naukowego KUL, 29 maja 2015 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 19 stycznia 2015 r.
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 26 listopada 2015 r.

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Prawodawstwo Kościoła w Polsce w XX i XXI wieku. Wybór źródeł

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Słownik biograficzny polskich kanonistów

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Zarządzanie Kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna w sprawie ważności umowy dzierżawy zawartej przez kościelną osobę prawną bez uzyskania uprzedniej zgody kompetentnej władzy

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej

Członkostwo w PAN

 • Polska Akademia Nauk

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Członek Komisji Wyborczej Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 15 października 2015 r.
 • Członek Komisji Wyborczej Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 9 listopada 2015 r.

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek komisji eksperckiej Polskiej Akademii Nauk zajmującej się oceną czasopism z wykazu czasopism punktowanych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda wewnętrzna

 • Ocena wyróżniającą w okresowej ocenie nauczycieli akademickich za lata 2013-2014

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Współorganizacja Kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Zasady relacji Kościół–państwo w nauczaniu Soboru Watykańskiego II
 • Wykaz prac dyplomowych pisanych pod kierunkiem ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim
 • Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Synod diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Requirement of preserve the technical – juridical rigour in the exercise of legislative power in the Church. Selected items
  [Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w kościele partykularnym. Wybrane elementy]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej
  [w:] Zamojski Informator Diecezjalny
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
  [w:] Summarium

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2013
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • [Rec.:] Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego 2013, ss. 400
  [w:] Kościół i Prawo

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

 • Recenzja w sprawie nadania Jego Eminencji Francesco Coccopalmerio doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, 31 maja 2013 r.)

Hasło encyklopedyczne

 • Sobór powszechny
 • Wizytacja biskupia
 • Stolica Apostolska
 • Synod Biskupów
 • Wikariusz apostolski
 • Synod diecezjalny
 • Watykan
 • Rada kapłańska
 • Region kościelny
 • Synod plenarny
 • Vacatio legis
 • Wojskowa służba duchownych
 • Synod prowincjalny
 • Wikariat apostolski
 • Wikariusz generalny
 • Wikariusz kapitulny
 • Wikariusz biskupi
 • Wikariusz parafialny
 • Rektor kościoła
 • Wizyta ad limina Apostolorum
 • Relacje państwo-Kościół
 • Sede vacante
 • Wiślicki Jan
 • Konkordat
 • Parafialne rady
 • Wikariusz biskupi
 • Wikariusz generalny
 • Wizyta ad limina
 • Rada ds. ekonomicznych diecezji
 • Trybunały Stolicy Apostolskiej
 • Synod partykularny
 • Wolność religijna
 • Watykan
 • Zjazdy

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej)
 • Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym

Recenzja książki naukowej

 • Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego
 • Dowodzenie w procesach kościelnych
 • Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie
 • Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego. Doświadczenia, inspiracje, instytucje
 • Religia i etyka w edukacji publicznej
 • Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z roku 2010

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Urząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawne

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich"
 • Rodzina i polityka. W 20. rocznicę Międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych
 • Prymat papieski w służbie jedności Kościoła
 • Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II

Organizacja konferencji krajowej

 • II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sobór Watykański II i posoborowa reforma prawa kanonicznego w publikacjach biskupa Walentego Wójcika
 • Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - prowadzenie sesji III C
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - otwarcie i zamknięcie konferencji
 • Rodzina drogą Kościoła - prowadzenie sesji naukowej

Udział w konferencji krajowej

 • II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne
 • Konferencja naukowa z okazji 100-ej rocznicy urodzin Księdza Biskupa Walentego Wójcika
 • Rodzina drogą Kościoła
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania", połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego
 • Konferencja Komitetu Nauk Prawnych PAN "Wolność odrodzona – wolność zagrożona"
 • Sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi "Sakramenty w misterium Kościoła"
 • Stosunki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej ze Stolicą Apostolską za pontyfikatu Jana Pawła II w latach 1989-2005

Organizacja konferencji

 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Konferencja naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
 • Obowiązki duchownych w KPK/83
 • Prawa duchownych w KPK/83
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Udział w konferencji

 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Spotkanie promocyjne 20. tomu "Encyklopedii Katolickiej"
 • Konferencja naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Sympozjum naukowe "Ochrona praw dziecka w Kościele"
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 20 października 2014 r.
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 13 października 2014 r.
 • Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 czerwca 2014 r.
 • Konferencja Rady Legislacyjnej "Konstytucyjny system źródeł prawa – potrzeba zmian?"
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL połączone z uroczystością wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2013 Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej USJK
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 13 marca 2014 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 5 luty 2014 r.
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 27 stycznia 2014 r.
 • Studium pastoralno-formacyjne dla młodych kapłanów diecezji grodzieńskiej
 • Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna dotycząca relacji biskup - prezbiter w zakresie zwierzchnictwa i nadzoru
 • Opinia prawna sporządzona dla Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny na okoliczność następstwa prawnego kościelnych osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego, które były właścicielami spornych nieruchomości, a które aktualnie nie istnieją
 • Sporządzenie uzupełnienia do opinii prawnej dla Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny na okoliczność następstwa prawnego kościelnych osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego, które były właścicielami spornych nieruchomości, a które aktualnie nie istnieją

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej
 • Promotor rozprawy doktorskiej

Członkostwo w PAN

 • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Współorganizacja Kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Competences of collegial organs in a particular Church : in the exercise of executive power according to the Code of Cannon Law of 1983
  [Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Rodzaje i kompetencje legatów papieskich
 • Polskie prawo kanoniczne
 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Skuteczność kościelnych aktów administracyjnych w polskim porządku prawnym. Zarys problematyki
 • Základné princípy vzt’ahu cirkev – štát v sociálnej náuke cirkvi
  [Podstawowe zasady relacji Kościół - państwo w nauce społecznej Kościoła]
 • Prawo kanoniczne
 • Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The obligation of the faithful to remain in obedience to the Roman Pontiff and the bishops in communion with him (cann. 204 & 205). An outline
  [Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom, będącym w łączności z nim (kan. 204; 205). Zarys problematyki]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
  [w:] Summarium
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
  [w:] Summarium
 • Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo w nauce społecznej Kościoła
  [w:] PAŃSTWO PRAWNE
 • Sprawozdanie z I Kongresu Towarzystw Naukowych
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve - legislativa a praxe", Ołomuniec, 19 czerwca 2012
  [w:] Kościół i Prawo
 • Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej
  [w:] Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej
 • Obowiązek posłuszeństwa papieżowi oraz własnemu ordynariuszowi. Zarys problematyki
  [w:] Zamojski Informator Diecezjalny
 • Termin „portio populi Dei” w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i jego tłumaczenia na język polski i francuski
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Wymogi stanowienia prawa w Kościele partykularnym : zarys problematyki
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Hasło encyklopedyczne

 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
 • Subrepcja
 • Świeckość państwa
 • Upoważnienie
 • Statuty
 • Synod : I. W Kościele rzymskokatolickim
 • Synod Biskupów

Artykuł w czasopiśmie

 • Wierność prawdzie obowiązuje wszystkich
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Państwo i Prawo

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent numeru 5
  [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Recenzent tomu 9
  [w:] Annales Canonici

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2

Recenzja książki naukowej

 • Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. Hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej
 • Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej
 • Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2007-2010
 • Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja "Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Termin "portio populi Dei" w Kodeksie Prawa Kanonicznego (1983) i jego tłumaczenia na język polski i francuski
 • Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom, będącym w łączności z Nim (kan. 204; 205)

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja "Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne" - prowadzenie sesji

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II - 1978-2005
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Doświadczenia Kościoła katolickiego w Polsce"
 • Międzynarodowa Konferencja "Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "HODIE ET CRAS – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat od promulgacji"

Organizacja konferencji krajowej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rodzina w prawie"
 • Archiwa-prawo-Kościół

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Towarzystwo Naukowe KUL. Dziedzictwo, kultura, nauka, rozwój

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - przewodniczenie sesji naukowej III B
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - zamknięcie konferencji
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - otwarcie konferencji

Udział w konferencji krajowej

 • I Kongres Towarzystw Naukowych "Towarzystwa naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie"
 • Antoni Kość jako Filozof prawa
 • Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięcznej pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne"
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Organizacja konferencji

 • Konferencja Naukowa Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Konferencja „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Posłuszeństwo w Kościele

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Przyszłość a teraźniejszość

Udział w konferencji

 • Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Święto Patronalne KUL
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 13 czerwca 2013 r.
 • Konferencja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk "Dwa lata obowiązywania nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym (analiza postlegislacyjna)"
 • Konferencja w ramach Dnia formacji kapłańskiej dla kapłanów do 10 roku po święceniach i dla tych, którzy nie są proboszczami
 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Konferencja Naukowa Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego kard. Zenonowi Grocholewskiemu
 • Konferencja „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Absolutoria Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 7 marca 2013 r.
 • Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN z okazji jubileuszu 45-lecia wraz z Uroczystą Sesją Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Lublinie z okazji jubileuszu 15-lecia
 • VI Ogólnopolskie Forum Sądowe „Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX lecie Kodeksu Jana Pawła II"
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 20 czerwca 2013 r.
 • Konferencja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, 18 marca 2013 r.

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Sekretarz Generalny Towarzystwa Naukowego KUL

Wyróżnienie krajowe

 • Medal MATER VERBI Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Kościelne Prawo Publiczne. Wybór źródeł

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Les principes de la procédure administrative générale dans le Code de droit canonique de 1983
  [Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.]
 • A Canon Administrative Act versus State Legal Order
  [Kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy]
 • L'atto amministrativo canonico e l'ordinamento giuridico statale
  [Kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Doktorzy wypromowani przez ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego (46, w tym 4 doktorów h.c.)
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Publikacje ks. prof. Józefa Krukowskiego
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Profesor Profesorów. Laudacja wygłoszona dla ks. prof. Józefa Krukowskiego z okazji wręczenia Nagrody Imienia Księdza Idziego Radziszewskiego. Lublin, KUL, 16 maja 2012 r.
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Il Codice delle Chiese Orientali”, Rzym, 8-9 października 2010
  [w:] PAŃSTWO PRAWNE
 • Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Profesor Profesorów. Laudacja wygłoszona dla Ks. Profesora Józefa Krukowskiego z okazji wręczenia Nagrody Imienia Księdza Idziego Radziszewskiego. Lublin, KUL, 16 maja 2012 r.
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Deklaracja - źródło prawa czy przykład szczególnej obłudy?
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Śp. Ks. Antoni Kość (1949-2011)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Požadavky kladené na kandidáty svécení podle Kodexu kanonického práva z r. 1983 a instrukcí dikastérií římské kurie
  [Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej]
  [w:] Studia Theologica

Hasło encyklopedyczne

 • Prałatura personalna
 • Sede impedita
 • Prefektura apostolska
 • Przywileje duchowieństwa
 • Rada kapłańska
 • Prefekt
 • Sede vacante
 • Prezbiterium diecezji
 • Rada do spraw Publicznych Kościoła

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Kościół i Prawo

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Membro del Consiglio Scientifico
  [Członek Rady Naukowej]
  [w:] Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica
 • Członek Rady Naukowej
  [w:] Kościół i Prawo
 • Członek Rady Naukowej
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent zewnętrzny
  [w:] Prawo Kanoniczne

Recenzja książki naukowej

 • Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2011 roku. V ogólnopolskie forum sądowe
 • Katyń 1940. Walka o prawdę

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej
 • Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo w nauce społecznej Kościoła

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve - legislativa a praxe
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Międzynarodowa Konferencja: Dies Iuris Tyrnavienses. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v pravnej teorii a praxi
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych. Stan aktualny oraz perspektywy zmian

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polskie Konstytucje Okresu Międzywojennego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Otwarcie i zamknięcie konferencji

Udział w konferencji krajowej

 • Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polskie Konstytucje Okresu Międzywojennego
 • W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia „bonum prolis” wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL: Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL
 • Konferencja Naukowa: Informatyzacja sądownictwa - doświadczenia i perspektywy
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polskie Konstytucje Okresu Międzywojennego
 • Konferencja Naukowa: Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Profesor Profesorów – Laudacja

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Przewodniczenie sesji naukowej
 • Otwarcie i zamknięcie konferencji
 • Otwarcie i wprowadzenie w tematykę konferencji
 • Otwarcie konferencji

Prezentacja na konferencji

 • Prezentacja „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie”

Udział w konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Spotkanie naukowe: Konstrukcje cywilnoprawne w prawie ochrony środowiska
 • Konferencja Naukowa: Informatyzacja sądownictwa - doświadczenia i perspektywy
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu
 • 30 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL: Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL
 • Uroczystość przyznania doktoratu honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu Zbigniewowi Wojciechowskiemu
 • Spotkanie naukowe: Ogólna teoria administracji
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Sympozjum Naukowe: Wolność wiary a posłuszeństwo prawu
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Religia i etyka w edukacji publicznej
 • Konferencja Naukowa: Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 r.
 • Spotkanie naukowe
 • Spotkanie naukowe
 • Konferencja Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN: Eksperci i ekspertyzy w procesie decyzyjnym
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Adwokat kościelny czyli kto?
 • Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła
 • Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor rozprawy doktorskiej

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele
 • Prawa wiernych świeckich chrześcijan w interpretacji Jana Wiślickiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wybitny polski kanonista
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Les problèmes de la traduction et de l'interprétation dans les textes du droit canonique
  [Problemy translatorskie i interpretacyjne w tekstach prawa kanonicznego]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Il Codice delle Chiese Orientali”, Rzym, 8-9 października 2010 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Hasło encyklopedyczne

 • Personalna Administratura Apostolska św. Jana Marii Vianneya
 • Plenarny synod

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego
 • Członek Rady Naukowej
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent numeru 24
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Recenzent tomu 4
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Recenzent tomu 21
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja książki naukowej

 • Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi
 • Ius et Mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi
 • Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych
 • Prawo administracyjne w Kościele

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium, Sandomierz 2011, ss. 526, ISBN 978-83-257-0303-5

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy
 • Problemy translatorskie i interpretacyjne w tekstach prawa kanonicznego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej: Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda
 • Międzynarodowa Konferencja: Terminy i relacje a problem przekładu
 • XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego: Administracja w Kościele

Organizacja konferencji krajowej

 • Postępowanie administracyjne w Kościele

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Udział w konferencji krajowej

 • Postępowanie administracyjne w Kościele

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Konferencja Naukowa: Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Przewodniczenie sesji naukowej
 • Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji
 • Przewodniczenie sesji naukowej
 • Przewodniczenie sesji naukowej

Prezentacja na konferencji

 • Prezentacja Księgi pamiątkowej poświęconej Prof. Jerzemu Janowi Markiewiczowi

Udział w konferencji

 • Spotkanie naukowe
 • Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)
 • Doktorat honoris causa kard. Petera Erdo
 • V Ogólnopolskie Forum Sądowe: Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Konferencja Naukowa
 • Uroczystość wręczenia Doktoratu Honoris Causa Pani Ambasador Hannie Suchockiej
 • Spotkanie naukowe: Reforma sądownictwa w Polsce. Doświadczenia i prognoza
 • Spotkanie naukowe: Stosowanie nieizolacyjnych środków w polskim postępowaniu karnym
 • Spotkanie naukowe: Matrimonium non existent z powodu wadliwego powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • III Dni Kanonistów: Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie
 • Konferencja Naukowa: Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych
 • Konferencja Naukowa: Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Konferencja Naukowa: Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy
 • Konferencja Naukowa z okazji 70. Rocznicy śmierci Profesora Romana Longchamps de Bérier (1883-1941): Lublin-Lwów. Nauki prawne – pomiędzy tradycją a współczesnością
 • Seminarium Naukowe: Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych – aspekty praktyczne
 • Konferencja Naukowa: Innowacyjne przedsiębiorstwa a zarządzanie systemem BiR
 • Spotkanie naukowe

Członkostwo w PAN

 • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Komitet Nauk Prawnych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wpływ relacji państwo-Kościół na stabilność Rzeczypospolitej. Zarys problematyki

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych. Zarys problematyki
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Procedura zarządzania Kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Dwadzieścia lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Hasło encyklopedyczne

 • Opactwo terytorialne
 • Osoba w prawie kanonicznym
 • Parafia
 • Opcja : 1. W prawie kanonicznym
 • Parafialne rady
 • Ordynariusz

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent numeru 5
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Recenzent tomu 4
  [w:] Studia Salvatoriana Polonica
 • Recenzent tomu 3
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła
 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku

Recenzja książki naukowej

 • IV. Ogólnopolskie Forum Sądowe: Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Gniezno 2010, ss. 425, ISBN 978-83-62263-10-3

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Kanonicznego: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prowadzenie sesji naukowej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Il Codice delle Chiese Orientali. La storia. Le legislazioni particolari. Le prospettive ecumeniche
  [Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Historia. Przepisy szczególne. Perspektywy ekumeniczne]
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kapłaństwo posługi

Udział w konferencji krajowej

 • Krajowa Konferencja Naukowa: Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL
 • Krajowa Konferencja Naukowa: Prawo świeckie i prawo kanoniczne – Ich wkład w kształtowanie współczesnej kultury prawnej
 • Krajowa Konferencja Naukowa: Zmiana czy rewizja ustawy konstytucyjnej

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy

Udział w konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Spotkanie naukowe
 • Spotkanie naukowe
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa VI Colloquium prawno-historyczne. Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy
 • Spotkanie naukowe
 • Spotkanie naukowe
 • Konferencja Naukowa: Wokół tytułu i uprawnień prymasowskich
 • Spotkanie naukowe
 • Spotkanie naukowe
 • Spotkanie naukowe
 • XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Profesor wizytujący

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

2009


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Polish Canon Law
  [Polskie prawo kanoniczne]
 • Organy kolegialne w Kościele partykularnym
 • Polskie prawo kanoniczne
 • Kompetencje kontrolne Stolicy Apostolskiej względem działalności legislacyjnej organów władzy w Kościele partykularnym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kompetencje diecezjalnej rady do spraw ekonomicznych w partykularnym prawie polskim
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Hasło encyklopedyczne

 • Notyfikacja
 • Nakaz kościelny

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent tomu 2
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Recenzent współpracujący z redakcją
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Recenzent numeru 4
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Recenzent tomu 12
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów: Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Chairmanship of the symposium
  [Przewodniczenie sesji naukowej]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Konferencja Międzynarodowa: Kościół a prawa autorskie
 • Periodicals of Religious Sciences in the 20th-21st Century Lithuania, The Conference is dedicated to the 10th anniversary of the restitution of scientific journal SOTER and the Millennium since the beginning of the Proclamation of the Gospel in Lithuania
  [Czasopisma naukowo - religijne w 20 i 21 wieku na Litwie. Konferencja z okazji 10 rocznicy reaktywacji czasopisma naukowego SOTER i Millennium od początku proklamacji Ewangelii na Litwie]

Udział w konferencji krajowej

 • Krajowa Konferencja Naukowa: Nauka administracji czy nauki administracji. Koncepcja prof. Jerzego Stefana Langroda. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a prawo do dobrej administracji

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem abp. K. Nycza – Metropolity Warszawskiego oraz Ministerstwa Infrastruktury: Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Wpływ relacji Państwo-Kościół na stabilność Rzeczpospolitej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Przewodniczenie sesji
 • Moderator Panelu 1 Przestrzeganie zasad etyki w biznesie
 • Przewodniczenie sesji naukowej
 • Przewodniczenie sesji

Udział w konferencji

 • Konferencja Naukowa: Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Sympozjum Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym zorganizowane w X rocznicę powstania Instytutu Prawa Kanonicznego
 • VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej połączone z wręczeniem Księgi jubileuszowej Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi z racji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjnego
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych TN KUL

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Leksykon Prawa Kanonicznego

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Wyróżnienie krajowe

 • Medal MATER VERBI Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

2008


Książka naukowa recenzowana

 • Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Jan Wiślicki (1879-1944)
 • Jan Wiślicki (1879-1944)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Creative competences of collegiate bodies in particular Churches
  [Kompetencje kreatywne organów kolegialnych w Kościołach partykularnych]

Hasło encyklopedyczne

 • Metropolia
 • Metropolita

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico „Il Ius divinum nella Vita Della Chiesa”
  [XIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego "Il Ius divinum nella Vita Della Chiesa"]

Organizacja konferencji krajowej

 • 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Organy kolegialne w Kościele partykularnym

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych
 • Kontrola aktów normatywnych kościelnego prawa partykularnego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Przewodniczenie sesji naukowej

Udział w konferencji

 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
 • Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji
 • Konferencja Naukowa z okazji 25 lecia wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie

2007


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Kompetencje reprezentacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy, Lublin, 29 września 2007 r.
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Podminky zcizováni cirkevniho majetku podle CIC/1983
  [Warunki alienacji majątku kościelnego wg KPK/1983]
  [w:] Revue Církevního Práva
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Szczecin, 04 września 2006 r.)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Pozycja prawna biskupów polskich rezygnujących z urzędu
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Kultura i prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku

Udział w konferencji

 • Małżeństwo wobec wyzwań współczesności w XXV-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego
 • Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia kwartalnika PRAWO KANONICZNE 1958-2007
 • Konferencja Naukowa: Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda III stopnia Rektora KUL za uzyskanie najwyższej spośród pracowników WPPKiA ilości punktów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego

2006


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Jan Wiślicki (1879-1944)
 • Struktura kościelnego aktu administracyjnego
 • Obowiązek odprawiania mszy świętej ‘pro populo’

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z XII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego, Bejrut, 20-25 września 2004 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Organy kompetentne do wyrażania stanowiska Konferencji Episkopatu Polski
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Sprawozdanie z Jubileuszu 25-lecia reaktywacji studiów prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin, 19-20 maja 2006
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Sandomierz, 7 września 2005 r.)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Actualidad y retos del Derecho Eclesiastico del Estado en Latinoamerica. Mexico, 17-19 XI 2005
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Prawo wyznaniowe w Ameryce Łacińskiej
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego
  [w:] Zeszyty Naukowe

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Obowiązek odprawiania mszy świętej "pro populo"

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2005, ss. 300
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Hasło w leksykonie

 • Stowarzyszenia wiernych
 • Wizytacja kanoniczna
 • Diecezjalna rada duszpasterska
 • Rada kapłańska
 • Synod Biskupów
 • Dziekan
 • Kartoteka parafialna
 • Kancelaria parafialna

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
 • Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i prawo. Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Forderverein Rechtspolitik – Bitburger Gesprache e. V.
  [Międzynarodowa Konferencja: Forderverein Rechtspolitik – Bitburger Gesprache e. V.]

Organizacja konferencji

 • Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji organizowane z okazji Jubileuszu 25-lecia Reaktywacji Studiów Prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Obowiązek odprawiania mszy świętej ‘pro populo’
 • Informacja o powstaniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za szczególne osiągnięcia organizacyjne

2005


Książka naukowa recenzowana

 • Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rada kapłańska i kolegium konsultorów. Komentarz do kan. 495-502
 • Przeszkoda w działaniu i wakat stolicy biskupiej. Komentarz do kan. 412-430
 • Rada duszpasterska. Komentarz do kan. 511-514
 • Synod diecezjalny. Komentarz do kan. 460-468

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym
  [w:] Zeszyty Naukowe
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Łomża, 06 września 2004 r.)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ecclesia et Status”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Nie tylko dla prawników (rec. J. Krukowski, Polskie Prawo Wyznaniowe, wyd. II)
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2005, ss. 300
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

Hasło encyklopedyczne

 • Diecezja
 • Kolegium Kardynałów
 • Acta Apostolicae Sedis
 • Kuria Rzymska
 • Parafia
 • Metropolita
 • Akta Konferencji Episkopatu Polski

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

Recenzja książki naukowej

 • Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 20 kwietnia 2005 r. z okazji 40-lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Miedzy prawem a sumieniem
 • Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Actualidad y retos del Derecho Edlesiastico del Estado en Latinoamerica
  [Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wolność religijna w krajach Ameryki Łacińskiej]
 • Międzynarodowa Konferencja: Unia Europejska a Turcja

Organizacja konferencji

 • Konferencja naukowa poświęcona nauczaniu Jana Pawła II: Jan Paweł II – Promocja człowieka
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego

Udział w konferencji

 • Ogólnopolska Sesja Naukowa: Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za szczególną działalność naukową i organizacyjną

2004


Książka naukowa recenzowana

 • Słownik Prawa Kanonicznego

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Scientific work of Prof. Józef Krukowski
  [Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego]
 • Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Wykaz prac dyplomowych pisanych pod kierunkiem ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Prezentacja Księgi Jubileuszowej Ecclesia et Status
 • Organy kolegialne w Kościele partykularnym
 • Kompetencje kreacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Śp. Ks. prof. dr hab. Jan Dudziak (1928-2003)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Lublin, 1 września 2003 r.)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • XII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ecclesia et Status
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo „Religia i wolność religijna w państwach Europy środkowo-wschodniej w perspektywie integracji europejskiej”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Konferencji w Bischofsgrün (Niemcy)
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody kolegialnych organów konsultacyjnych

Hasło encyklopedyczne

 • Kuria biskupia

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego
 • Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ecclesia et Status

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Creative competences of collegiate bodies in the particular Churches
  [Kompetencje kreatywne organów kolegialnych w Kościołach partykularnych]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Prezentacja Księgi Jubileuszowej pt. Ecclesia et Status

Organizacja konferencji

 • Współdziałanie Kościoła i Państwa na rzecz rodziny

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym

Udział w konferencji

 • VII Kongres Teologów Polskich: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań

2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wymóg zasięgnięcia przez biskupa opinii zespołu proboszczów w sprawach dotyczących usuwania i przenoszenia proboszczów (Kan. 1742)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Tarnów, 17 września 2002 r.)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym"
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967-1989
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i prawo. Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Konferencja Międzynarodowa: Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy
 • Międzynarodowa Konferencja: Stosunki między państwem i Kościołem w nauczaniu Kościoła Katolickiego

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania

Udział w konferencji

 • Chrześcijanie a europejskie prawo konstytucyjne
 • Unité des nations, pluralisme religieux et construction européenne
  [Jedność narodów, pluralizmu religijnego w budowaniu europejskości]
 • Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego
 • Ogólnopolska Konferencja z okazji XX – lecia promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego: Recepcja Kodeksu Prawa Kanonicznego w polskim prawie partykularnym

Inny wyjazd naukowy

 • Wykłady zagraniczne

Wyróżnienie krajowe

 • Medal MATER VERBI Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Struktura i zadania kurii diecezjalnej”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Zadania Kościoła względem Narodu w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia opinii lub zgody organów kolegialnych
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Wybór Biskupa Rzymu
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Wawrzyniec Goślicki, O senatorze doskonałym księgi dwie, oprac. M. Korolko, Kraków 2000, Wydawnictwo ARCANA, ss. 562
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Hasło encyklopedyczne

 • Konsultor diecezjalny
 • Konsultacja
 • Kolegium konsultorów

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i prawo. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej

Organizacja konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Struktury kolegialne w Kościele partykularnym

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody organów kolegialnych

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zarządzanie Kościołem partykularnym w sytuacjach nadzwyczajnych
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów w Przemyślu
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • II Międzynarodowa Konferencja: Kultura i Prawo. Wolność w mediach
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Udział w konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w ramach obchodów roku Prymasa Tysiąclecia: Struktura i zadania kurii diecezjalnej

2000


Książka naukowa recenzowana

 • Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dziesięć lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • II Międzynarodowa Konferencja: Kultura i Prawo. Wolność w mediach
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Zadania kolegium konsultorów sede impedita
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Warunki alienacji majątku kościelnego według KPK/1983
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i prawo. Wolność w mediach

Udział w konferencji

 • Konferencja Naukowa: Struktury terytorialne i personalne w Kościele. Zasady wzajemnej autonomii i współpracy, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Consociatio Internationalis pro Studio Iuris Canonici Promovendo

1999


Książka naukowa recenzowana

 • Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zadania kolegium konsultorów w sytuacji sede plena w KPK z 1983 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Konsultacyjna funkcja kolegium konsultorów w sytuacji sede plena
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Pierwsza międzynarodowa konferencja: Kultura i Prawo
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Kolegium konsultorów
  [w:] Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • J. Krukowski, Konkordat Polski znaczenie i realizacja
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • W. Góralski, Konkordat Polski 1993 od podpisania do ratyfikacji
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Józef Wroceński SCJ, Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1998, ss. 373
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja: Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Wykłady zagraniczne
 • Wykłady zagraniczne

1998


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Niedziela Lubelska

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i prawo. Podstawy jedności Europejskiej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja: Demokratyczne państwo prawne a wartości chrześcijańskie w kulturze europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL za rozprawę: Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim

1997


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ingres drugiego Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego
  [w:] Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Kolegium Redakcyjnego
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Udział w konferencji

 • Sympozjum: Zdolność do małżeństwa – osobowość kandydata, połączone z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

1996

 • Ogólnopolskie Sympozjum połączone z Walnym Zebraniem

 • Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Ogólnopolskie szkolenie dziennikarzy katolickich