Ks. dr Zbigniew Głowacki

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Liturgii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ordo initiationis christianae adultorum przykładem recepcji katechumenatu wczesnochrześcijańskiego w teologii liturgicznej Aidana Kanvanagha (1929-2006)
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja, Bogusław Migut, Liturgia jako teologia żywa
  [w:] Roczniki Teologiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Symboliczne znaczenie gestu namaszczenia świętym olejem w rozwoju liturgii sakramentu namaszczenia chorych

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Institute of Liturgy and Homiletics
  [Instytut Liturgii i Homiletyki]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Quia fecit mihi magna... Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duchowość eucharystyczna
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rok liturgiczny w rekolekcjach Ruchu Światło-Życie

Hasło encyklopedyczne

 • Instytut Liturgiki i Homiletyki 01. Katedra Teologii Liturgii i Duchowości Liturgicznej
 • Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Namaszczenie chorych sakramentem Bożego Miłosierdzia

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sakramentalność liturgii słowa Bożego we Mszy Świętej.
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kult Najświętszego Serca Jezusa w świetle zasad teologii liturgicznej

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny zeszytu 8 Liturgika
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Serce Jezusa w misterium Kościoła. 250 lat kultu Serca Pana Jezusa w Polsce

Organizacja konferencji krajowej

 • Dyrektorium homiletyczne - rewolucja czy echo Soboru?

Udział w konferencji krajowej

 • Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego 52. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych

Działalność odczytowa

 • Prelekcja o teologii i celebracji liturgii w ramach kursu dla fotografów.
 • Prelekcja na temat postaw i gestów w liturgii dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Lubelskiej

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wkład ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w rozwój teologii liturgii
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ks. prof. Adam Ludwik Szafrański (1911-2004) – dogmatyk, pastoralista, liturgista

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit in sacramenta transivit – sakramenty w misterium Kościoła” połączonego z wręczeniem księgi pamiątkowej dedykowanej ks. prof. Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin
  [w:] Roczniki Teologiczne

Organizacja konferencji krajowej

 • SAKRAMENTALNY WYMIAR MIŁOSIERDZIA
 • 250 Lat liturgicznego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Namaszczenie chorych sakramentem Bożego miłosierdzia

Działalność odczytowa

 • Wykład dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ołtarz i tabernakulum miejscami kultu Eucharystii
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Paralelizm liturgii i katechezy
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Eklezjotówrcza rola sakramentów w eklezjologii komunii

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Quod itaque Redemtoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła. Lublin 2014.

Organizacja festiwalu nauki

 • XI Lubelski Festiwal Nauki - kierownik projektu "Szaty i przedmioty liturgiczne nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego"
 • XI Lubelski Festiwal Nauki - kierownik projektu "Jak wziąć ślub na Wschodzie, a jak na Zachodzie? Obrzędy małżeństwa w Kościele wschodnim i zachodnim"

Działalność odczytowa

 • Konferencja dla członków Akcji Katolickiej - "Sakrament Namaszczenia Chorych"
 • Konferencja dla członków Stowarzyszenia Civitas Christiana "Formacja liturgiczna".

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Księdza Adama Ludwika Szafrańskiego teologia liturgii

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Duchowość roku liturgicznego
 • A Priest for the Liturgy Or the Liturgy for a priest
  [Kapłan dla liturgii czy liturgia dla kapłana]

Organizacja festiwalu nauki

 • X Lubelski Festiwal Nauki - kierownik projektu "Podstawy i gesty liturgiczne w liturgii obrządku łacińskiego"

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dlaczego sakramenty potrzebują wiary?
  [w:] ROCZNIKI LITURGICZNO-HOMILETYCZNE
 • Relacja kultu do uświęcenia w liturgii
  [w:] ROCZNIKI LITURGICZNO-HOMILETYCZNE

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Eucharystia centrum życia Kościoła w ujęciu Adama Szafrańskiego

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Posługiwanie w liturgii. Wokół „Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej” liturgicznej” Red. Stanisław Araszczuk. Wrocław: Wydawnictwo PWT Wrocław 2012, ss. 158 257-258
  [w:] ROCZNIKI LITURGICZNO-HOMILETYCZNE

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja naukowa z okazji wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. Władysławowi Głowie - Omnia Transeunt - Caritas Manet

Działalność odczytowa

 • Wykład w ramach kursu dla fotografów - znaczenie liturgii, przebieg wybranych celebracji

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zasady i kryteria doboru czytań biblijnych w mszalnej liturgii słowa Bożego

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja naukowa w pierwszą rocznicę śmierci prof. dra hab. Jerzego Józefa Kopcia CP, zatytułowana: Nos autem praedicamus Christum crucifixum
 • Sympozjum Wykładowców Liturgiki pt. Pogrzeb chrześcijański: obrzędy, teologia, praktyka
 • Konferencja naukowa z okazji 20 rocznicy śmierci ks. prof. dra hab. Mieczysława Brzozowskiego, zatytułowana: Ksiądz Mieczysław Brzozowski - kapłan nadziei.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Liturgia w świetle badań teologicznego środowiska KUL

2010


Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja z okazji z okazji XXV rocznicy śmierci księdza Wojciecha Danielskiego, zatytułowana Życie uczynił liturgią
 • Konferencja Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej

Udział w konferencji krajowej

 • Sympozjum wykładowców liturgiki pt. Ordinatio presbyterorum: liturgia, teologia, ministerium (do Soboru Trydenckiego)

Działalność odczytowa

 • Wykład dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej na temat istoty liturgii i jej znaczenia liturgii w życiu Kościoła