dr hab. Ewa Grzesiuk

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zamiarem Baumgartena nie było wychowywanie Boga
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • ,Animal turn‘ im 18. Jahrhundert. Georg Friedrich Meiers Abhandlung "Versuch eines neuen Lehrgebäudes von den Seelen der Thiere"
  ['Animal turn' w wieku XVIII. Rozprawa Georga Friedricha Meiera "Versuch eines neuen Lehrgebäudes von den Seelen der Thiere"]

Recenzja artykułu naukowego

 • Emotywne funkcje ekslibrisu polskiego z lat 1939-1945
 • Von „Ich liebe jede Falte bis Hurra, wir leben noch!“ – der humoristische Umgang mit dem Älterwerden in Sandra Schönthals „Shades of Fifty“.
  [Od ‘Ich liebe jede Falte’do ‘Hurra, wir leben noch!’–humorystyczne podejście do starzenia się w "Shades of Fifty" Sandry Schönthals ]
 • Lachanlässe. Annäherung an Faktoren für ein dekonstruktivistische Erklärungsmodell des Lachens in der Vormoderne.
  [Powody do śmiechu. Czynniki dekonstruktywistycznego modelu objaśniania śmiechu w epoce przedmodernistycznej.]
 • Sztuka komiksu i problematyka sytuacji granicznej. Estetyka, forma, treści.
 • Hemingway źle obecny. Na tropie wstydu .

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • ›Stilpon. Rozmowa patriotyczna (ein patriotisches Gespräch)‹. Warszawa 1816 in der Übersetzung von Klemens Urmowski
  [›Stilpon. Rozmowa patriotyczna‹ Wielanda (Warszawa 1816) w przekładzie Klemensa Urmowskiego]

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Die Sprache der Leidenschaften. Georg Friedrich Meiers „Theoretische Lehre von den Gemüthsbewegungen überhaupt“ als emotional-ästhetischer Leitfaden für ›schöne Geister‹
  [Język emocji. "Theoretische Lehre von den Gemüthsbewegungen überhaupt" Georga Friedricha Meiera jako emocjonalno-estetyczny przewodnik dla ‘pięknoduchów’]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2020


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Redaktion des Faszikels 5 der Roczniki Humanistyczne Bd. 69, literaturwissenschaftlicher Teil
  [Sekretarz Zeszytu 5 Roczników Humanistycznych t. 69, część literaturoznawcza]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • dorobek dr. Bartosza Wójcika

Usługi eksperckie w kraju

 • Recenzja projektu "Światy codzienności śląskiej elity XVII/XVIII wieku w literackich tekstach źródłowych" w wewnętrznym konkursie grantowym
 • Konsultacja w sprawie dekoru na filiżance z Königliche Porzellanmanufaktur (KPM Berlin) z ok. 1820 roku

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kritik des Stoizismus in Johann Michael von Loëns "Epicurische Sittenlehre die beste" (1751)
  [Kritik des Stoizismus in Johann Michael von Loëns "Epicurische Sittenlehre die beste (1751)"]
  [w:] Colloquia Germanica Stetinensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Georg Friedrich Meier und das Paradigma der Menschenliebe im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur historischen Emotionsforschung
  [Georg Friedrich Meier i paradygmat miłości człowieka w XVIII w. Przyczynek do badań historycznych nad emocjami]

Recenzja artykułu naukowego

 • "Der Doktor bleibt!" Janusz Korczak als literarische Figur
  [„Der Doktor bleibt!“ Janusz Korczak als literarische Figur]
 • Eröffnungsvortrag

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • „Spectatores caeli“. Himmelsbetrachter in der Lyrik Brockes'
  ["Spectatores caeli." Obserwatorzy nieba w liryce Brockesa]
 • Vorwort zu "Imago Dei." Der Schöpfer und seine Schöpfung in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte
  [Wstęp do książki "Imago Dei"]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Rauhe Tugend“. Die Revision des stoischen Tugendbegriffs bei Baumgarten und Meier
  ["Rauhe Tugend." Krytyka stoickiego pojęcia cnoty u Baumgartena i Meiera]
  [w:] Studia Niemcoznawcze

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • "Imago Dei". Der Schöpfer und seine schöpfung in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte
  [»Imago Dei«. Stwórca i stworzenie w niemieckiej historii literatury i kultury]

Prezentacja na konferencji

 • Einleitende Worte zur Autorenlesung von Barbarą Frischmuth.
  [Spotkanie autorskie z Barbarą Frischmuth]

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa IV stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe ...

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pożegnanie z Horacjańskim "ut pictura poesis". Kilka refleksji o Laokoonie Gottholda Ephraima Lessinga (przedruk)

Organizacja konferencji krajowej

 • Imago Dei. Der Schöpfer und seine Schöpfung in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte
  [Imago Dei. Stwórca i stworzenie w historii literatury i kultury niemieckiej]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Spectatores caeli. Himmelsbetrachter in der Lyrik Brockes'
  [Spectatores caeli. Obserwatorzy nieba w liryce Brockesa.]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Imago Dei. Der Schöpfer und seine Schöpfung in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte
  [Imago Dei]

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Spectatores caeli. Himmelsbetrachter in der Lyrik Brockes'
  [Spectatores caeli. Obserwatorzy nieba w liryce Brockesa]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Niemieckie oświecenie a wiara we wszechmoc rozumu
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Czy niemieckie Oświecenie rzeczywiście wierzyło we wszechmoc rozumu ludzkiego?
 • Selbsterinnerung der Literatur. Die Autoren der Frühaufklärung in Goethes Dichtung und Wahrheit
  [Pamięć literatury. Autorzy wczesnego oświecenia w autobiografii Goethego "Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit"]

Tłumaczenie książki naukowej

 • Joseph Ratzinger: Opera omnia. T. VII-2.

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Gedächtniskonturen. Memorialer und postmemorialer Diskurs in der deutschsprachigen Literatur
  [Kontury pamieci. Dyskurs memorialny i postmemorialny w literaturze niemieckojęzycznej]

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa IV stopnia

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Literarische Anthropologie : Ein neuer Ansatz zur Erforschung des 18. Jahrhunderts
  [Antropologia literacka : nowa metoda badań nad literaturą XVIII wieku]
  [w:] Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten

Recenzja książki naukowej

 • Niemcy: naród i ciało.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Selbsterinnerung der Literatur. Die Autoren der Frühaufklärung in Goethes „Dichtung und Wahrheit“.
  [Pamięć literatury. Autorzy wczesnego oświecenia w "Zmyśleniu i prawdzie" Goethego.]

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna IV stopnia

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Das Faszinosum Mensch : das Interesse am Menschen im Nexus von Philosophie, Ästhetik und Literatur in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland
  [Obiekt fascynacji człowiek : zainteresowanie człowiekiem w filozofii, estetyce i literaturze w I połowie XVIII wieku w Niemczech]

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Vernünftige Liebe". Das philosophische Liebesparadigma des Magisters in Christian Fürchtegott Gellerts "Zärtlichen Schwestern"
  ["Rozumna miłość". Filozoficzny paradygmat miłości prezentowany przez "Magistra" w komedii "Die zärtlichen Schwestern" Christiana F. Gellerta]
  [w:] Orbis Linguarum
 • Polskie centra kulturalne i naukowe w wieku XVIII: Warszawa, Kraków i … Lipsk
  [w:] Studia Europaea Gnesnensia

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Profesor Robert Spaemann. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin, 28 maja 2012

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Gnothi sautón oder die Literatur und Menschenkenntnis im 18. Jahrhundert : gewählte Aspekte
  [Gnothi sautón czyli literatura i wiedza o człowieku w XVIII wieku : wybrane aspekty]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Pożegnanie z horacjańskim "ut pictura poesis". Kilka refleksji o Laokoonie Gottholda Ephraima Lessinga
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Tłumaczenie książki naukowej

 • A.A. Napiórkowski: Gott-menschliche Gemeinschaft. Katholische integrale Ekklesiologie.
  [A. A. Napiórkowski OSPPE: Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej.]

2010


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG)

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kabale mit der Bibel. Bibelreferenzen und Bibelmissbrauch in der Intrige Franz von Moors. Einige Gedanken zu Schillers "Räubern"
  [Odniesienia biblijne i ich nadużycie w intrydze Franza von Moor w "Zbójcach" Fryderyka Schillera]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Polskie centra kulturalne i naukowe w wieku XVIII: Warszawa, Kraków i ... Lipsk

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pożegnanie z horacjańskim »ut pictura poesis«. Uwagi o "Laokoonie" G.E. Lessinga

2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Deutsche Dioskuren der polnischen Aufklärung: Daniel Janocki und Lorenz Mitzler de Kolof
  [Niemieccy "dioskurowie" polskiego oświecenia]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Johann Daniel Janockis »Lexikon derer itztlebenden Gelehrten in Polen« als Quelle des Wissens vom deutsch-polnischen Kulturtransfer im 18. Jahrhundert
  [»Lexikon derer itztlebenden Gelehrten in Polen« Jana Daniela Janockiego jako źródło wiedzy o niemiecko-polskim transferze kulturowym w XVIII wieku]
  [w:] Germanistische Studien

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kabale mit der Bibel. Bibelreferenzen und Bibelmissbrauch in der Intrige Franz von Moors. Einige Gedanken zu Schillers "Räubern"
  [x]

2006

 • Johann Daniel Janockis »Lexikon derer itztlebenden Gelehrten in Polen als Quelle des Wissens vom deutsch-polnischen Kulturtransfer im 18. Jahrhundert
  [Johann Daniel Janockis »Lexikon derer itztlebenden Gelehrten in Polen« jako źródło wiedzy o niemiecko-polskim transferze kulturowym w wieku XVIII]
 • Deutsche Dioskuren der polnischen Aufklärung
  [Niemieccy dioskurowie polskiego oświecenia]

 • 2004


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • „Ich reime, dächt’ ich, doch noch ziemlich zusammen, was zusammengehört“. Intriganten und Intrigen in Lessings »Emilia Galotti«.
   ["Ich reime, dächt’ ich, doch noch ziemlich zusammen, was zusammengehört“. Intryganci i intrygi w dramacie Lessinga »Emilia Galotti«.]

  2003


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • „Ich reime, dächt’ ich, doch noch ziemlich zusammen, was zusammengehört“. Intriganten und Intrigen in Lessings »Emilia Galotti«.
   [„Ich reime, dächt’ ich, doch noch ziemlich zusammen, was zusammengehört“. Intryganci i intrygi w dramacie Lessinga »Emilia Galotti«.]

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Stowarzyszenie Germanistów Polskich (SGP)

  2002


  Książka naukowa recenzowana

  • Auf der Suche nach dem "moralischen Stein der Weisen" : die Auseinandersetzung mit der frühaufklärerischen Utopie der Glückseligkeit in den Romanen Johann Karl Wezels
   [W poszukiwaniu "kamienia filozoficznego" : polemika z wczesnooświeceniową utopią szczęścia w powieściach Johanna Karla Wezela]

  1995


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Der Traumdichter. Zur Darstellbarkeit und Funktion des Traumes in Arthur Schnitzlers „Der Weg ins Freie“
   [Poeta snów. Motyw snu w powieści Artura Schnitzlera "Der Weg ins Freie"]
   [w:] Convivium : germanistisches Jahrbuch : Polen