dr hab. Ewa Lekka-Kowalik (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metodologii Nauk

Stanowisko: Profesor KUL


2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Amicus Plato, sed magis amica veritas...O sporach filozoficznych w lubelskiej szkole filozofii klasycznej
 • Nauka a wartości
 • Wprowadzenie. Wierność prawdzie – wierność rzeczywistości
 • Ulepszanie moralne środkami technonauki – contradictio in adiecto?
 • Via ad veritatem. O metodach uprawiania filozofii w szkole lubelskiej
 • Metodologia nauk

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcje – spory

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Katolicka etyka społeczna / Karol Wojtyła

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Skrypt Karola Wojtyły "Katolicka etyka społeczna" widziany przez pryzmat metodologii
 • Introduction
  [Wstęp]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Doświadczenie wiążącej mocy prawdy. Metodologicznie zasadny punkt wyjścia etyki jako nauki
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Rational decisions and wise decisions – two names for the same thing?
  [Decyzje racjonalne i decyzje mądre - dwie nazwy tej samej rzeczy?]
  [w:] Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities
 • Rational Technology Assessment in need of a philosophical framework
  [O potrzebie dostarczenia ram filozoficznych dla racjonalnej oceny techniki ]
  [w:] Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • John Paul II University of Lublin: How History Defines the Relationship between Identity and Internationalization
  [Uniwersytet Jana Pawła w Lublinie: Jak historia określa relację między tożsamościa a umiędzynarodowieniem]

Hasło encyklopedyczne

 • „Ethos”
 • Rodzina Szkół im. Jana Pawła II
 • Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II - Instytut Jana Pawła II
 • Kanonizacja Jana Pawła II
 • Dutkiewicz Rafał Franciszek
 • Drewnowski Jan Franciszek

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka
  [w:] Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Komodytyzacja prawdy – komodytyzacja nauki – komodytyzacja człowieka
 • Przymierze na rzecz rozumu i prawdy. Josepha Ratzingera koncepcja filozofii i jej relacji do wiary i teologii
 • Logos i etos filozofii
 • Rev. Professor Tadeusz Styczeń in Defence of the Weakest – A Witness that Obliges Us
  [Ksiądz Profesor Tadeusz Styczeń w obronie najsłabszych – świadectwo, które zobowiązuje]
 • Ku ekonomii zakorzenionej w miłości
 • Ku kulturze życia

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Logika-filozofia-człowiek. Wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego
 • Ekonomia a chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus annus i Laborem exercens
 • Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II "Evangelium Vitae"
 • The value of life. The Present Time through the Prism of St John Paul II's encyklical „Evangelium Vitae”
  [Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II “Evangelium Vitae”]

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Etyka w nauce

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ku autonomii etyki. Uwagi metodologiczne
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Edukacja dla prawdy a edukacja dla rynku. Rzecz o fundamentach bezpiecznego świata
  [w:] Studia z Filozofii Polskiej
 • O konsekwencjach dwuznaczności terminu „tożsamość osobowa”. Uwagi po lekturze książki Grażyny Osiki „Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych”
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Hasło encyklopedyczne

 • Lojalność
 • Nauka
 • Normy etyczne i moralne
 • Godność podmiotów edukacji
 • Etyka
 • Cnota

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Filozofia, humanistyka i nauki społeczne – wezwanie do ofensywy
  [w:] Człowiek i Społeczeństwo

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Technika i aksjologia – w stronę wartości [rec.: R.A. Lizut, Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność]
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • [Rec:] Joanna Kiereś-Łach, Filozofia i retoryka. Kontekst filozoficzny „nowej retoryki” Chaïma Perelmana, Lublin 2015
  [w:] Forum Artis Rhetoricae

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Myślenie utopijne w nauce, o nauce i dzięki nauce. Źródło inspiracji czy zagrożeń?
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Alasdair MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej, tłum. Anna Łagodzka, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 2013
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • [Rec.:] Nicholas Maxwell, How Universities Can Help Create a Wiser World: The Urgent Need for an Academic Revolution, Exeter: Imprint Academic 2014
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Hasło encyklopedyczne

 • zetetyka
 • Wątpienie

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nauka - zwierciadło dla religii

Hasło encyklopedyczne

 • Testowanie hipotez
 • Teza
 • Teoria

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Filozoficzny kontekst nauki
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nauka w poszukiwaniu boskości
 • Kryteria racjonalności postępu naukowego: skuteczność czy mądrość?

Hasło encyklopedyczne

 • Postulatywizm
 • Quine Willard van Orman

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nauka i etyka nauki. Owoce wiążącej mocy prawdy
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Filozofia jako fundament badań nad ubóstwem i strategii jego zwalczania
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • O prawdzie jako celu nauki i fundamencie jej etosu
 • Doświadczenie wartości – konstytutywny element uprawiania nauki

Hasło encyklopedyczne

 • Nauki teoria Kamińskiego
 • Kamiński Stanisław
 • Bornstein Benedykt
 • Drewnowski Jan Franciszek

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Uczucia i metafizyka
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

2009

 • Uniwersytet jako firma usługowa. Szansa czy klęska?
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

 • 2008


  Książka naukowa recenzowana

  • Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki

  2004


  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Powstrzymać kaskadę (rec. Wojciech Chudy, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw)
   [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

  Hasło encyklopedyczne

  • Kontekst odkrycia- kontekst uzasadnienia

  2000


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Prawo do prywatności a globalna struktura informatyczna