dr Kamil Rusiłowicz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej

Stanowisko: Asystent


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Baroque Rhetoric of Vision and the Wunderkammer: A Neobaroque Allegory of Reading in Jeffrey Eugenides’ The Virgin Suicides
  [Barokowa retoryka spojrzenia i Wunderkammer: Noebarokowa alegoria czytania w Przekleństwach niewinności Jeffreya Eugenidesa]
  [w:] Interdisciplinary Literary Studies

2020


Książka naukowa recenzowana

 • The Poetics of Neobaroque Space
  [Poetyka neobarokowej przestrzeni]

2018


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • On the (Im)Possibility of Folding Architecture
  [O (nie)możliwej fałdzie w architekturze]

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Renaissance Melancholy Assemblage, Space, and the Baroque Problem of Thought
  [Renesansowy melancholijny asamblaż, i barokowy problem myśli]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Poetics of (Neobaroque) Space
  [Poetyka (neobarokowej) przestrzeni]
 • Staging the Trauerspiel in Post-Foridst America
  [Inscenizując Trauerspiel w post-fordowskiej Ameryce]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Spatial Ontologies of (Neo)Baroque Culture
  [Przestrzenne ontologie (neo)barokowej kultury]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Absent Fathers, Postindustrial Landscapes, and American Cars: Ruin and Allegory in Philipp Meyer’s American Rust
  [Nieobecni ojcowie, postindustrialne krajobrazy i amerykańskie samochody: ruina i alegoria w American Rust Philippa Meyera]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • In the Ruined Land with No Sovereign: Baroque Melancholy in Philipp Meyer’s "American Rust"
  [W zrujnowanym królestwie bez władcy: barokowa melancholia w "American Rust" Philippa Meyera]

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Who Has the Right to the Post-Socialist City? Writing Poland as the Other of Marxist Geographical Materialism
  [Kto ma prawo do miasta post-socjalistycznego? Polska jako Inny marksistowskiego materializmu geograficznego ]
  [w:] European Journal of American Studies

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Beasts of the Southern Wild: Between the Topographical Map of Biopolitical Theory and a Modal Map of Artistic Representation
  [Bestie z południowych krain: pomiędzy topograficzną mapą biopolitycznej teorii a modalną mapą artystycznej reprezentacji]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "No man can walk out on his own story": intertekstualna gra z ikoną rewolwerowca w Rango

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • kwerenda naukowa w KU Leuven Library

2014


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Borderlands: Art, Culture, Politics
  [Pogranicza: sztuka, kultura, polityka]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • “Deterritoralizing Bachelard, or, On the Threshold of the Neobaroque House”
  ["Deterytorializując Bachelarda, albo u progu neobarokowego domu"]
 • "The Melancholic Zone of Marilynne Robinson’s Housekeeping”
  ["Melancholijna zona w Housekeeping Marilynne Robinson"]

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • The Mystery of Unperformed Mourning in Marilynne Robinson’s Housekeeping
  [Tajemnica nieukończonej żałoby w Housekeeping Marilynne Robinson]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Between Fordism and Flexible Accumulation: Towards the Chronotope of a Post-Industrial "Ghost Town"
  [Pomiędzy fordyzmem a płynną akumulacją: w stronę chronotopu postindustrialnego "miasta duchów"]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries
  [Pejzaże Ameryki: Amerykanie w/i wielość(i) krajobrazów]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Beasts of the Southern Wild: the Ruin of Biopolitics
  [Bestie z południowych krain: ruina biopolityki]
 • Writing Poland as the Other of Marxist Geographical Materialism
  [Pisząc Polskę jako Innego marksistowskiego materializmu geograficznego]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Noises of the Empire
  [Szmery Imperium]

2012


Książka naukowa recenzowana

 • U progu eksplozji: kryzys tożsamości w prozie pokolenia lat siedemdziesiątych

Tłumaczenie książki

 • Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna - "pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie" (The SS Sonderlaboratorim. The Zamość Region: "The First Settlement Area in the Generalgouvernement")
  [Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna - "pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie" (The SS Sonderlaboratorim. The Zamość Region: "The First Settlement Area in the Generalgouvernement") ]

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries
  [Pejzaże Ameryki: Amerykanie w/i wielość(i) krajobrazów]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The House that Gaston Built: A Reading in B(achelard)-Minor
  [Dom Gastona: analiza w b(achelard)-moll ]

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Walking Among the Ruins: Reading the Post-Apocalyptic America in Cormac McCarthy’s
  [Podróż pośród ruin: czytając post-apokaliptyczną Amerykę w "Drodze" Cormaca McCarthy'ego]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Between Fordism and Flexible Accumulation: The Chronotopes of Richard Russo’s
  [Pomiędzy fordyzmem a elastyczną akumulacją: chronotopy "Mostu Westchnień" Richarda Russo]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • The Fall of the Lisbon House: Neobaroque Spatialization of Tragedy in Jeffrey Eugenides’ "The Virgin Suicides"
  [Upadek domu Lisbonów: Neobarokowe uprzestrzennienie tragedii w "Samobójczyniach" Jeffreya Eugenidesa]

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości: ontologia świata przedstawionego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Spaces, Surfaces, Selves: Performing Identity in Jennifer Egan’s "Look at Me"
  [Przestrzenie, płaszczyzny, wizerunki: odgrywanie tożsamości w "Spójrz na mnie" Jennifer Egan]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • The Frontiers of Spectacle: Displacing the Event in David Mamet’s
  [Pogranicza spektaklu: przesunięcie Wydarzenia w "Mistrzu" Davida Mameta]

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • European Association for American Studies

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polish Association for American Studies

Nagroda krajowa

 • Nagroda im. Floriana Znanieckiego

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Written Testimony as a Means of Overcoming Class Alienation in Dorothy Allison’s "Bastard out of Carolina"
  [Pisemne świadectwo jako sposób przezwyciężenia klasowej alienacji w "Bękarcie z Karoliny" Dorothy Allison]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości: ontologia świata przedstawionego