dr Anna Słowikowska

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”

Udział w konferencji międzynarodowej

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bankowość centralna w Polsce i na świecie”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kredyt bez lichwy. Instytucja banków pobożnych (montes pietatis) w prawie kanonicznym

Udział w konferencji krajowej

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bankowość centralna w Polsce i na świecie”
 • IX Ogólnopolskie Forum Sądowe „Małżeństwo i jego nieważność a współczesne sądownictwo Kościoła”

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Внесок єпископiв бпоку комунiстичних держав у навчання другого Ватиканського Собору на тему церковно-державних вiдносин
  [Wkład biskupów bloku państw komunistycznych w nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat relacji Kościół–Państwo]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Od święcenia do posługi. Akolita w ustawodawstwie Kościoła łacińskiego
  [w:] Studia Redemptorystowskie
 • Služba lektora ve všeobecném zákonodárství latinské církve
  [Posługa lektora w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego]
  [w:] Studia Theologica
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”, Chełm, 14 marca 2018 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Dekodowanie regulacji dotyczących aktywności sportowej wiernych z przepisów odnoszących się do ich obowiązków i praw
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Nowości wydawnicze polskich kanonistów
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Church-State Relations in Ukraine
  [Relacje Kościół-państwo na Ukrainie]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Posługa akolity w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego
 • Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczanie Soboru Watykańskiego II

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Penitencjaria Apostolska - Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko w rodzinie dawniej i dziś"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Munus sanctificandi - wokół uświęcającego zadania Kościoła"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Motywy reorganizacji Kurii Rzymskiej dokonywanej przez papieża Franciszka

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przewodniczenie panelowi III 1 podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktualne wyzwania prawa kanonicznego”

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne wyzwania prawa kanonicznego”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”

Udział w konferencji

 • Sympozjum „Dziękujemy za Twoje serce… W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”
 • Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych. Analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949
 • Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych - analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • The Church as a self-financing institution
  [Kościół jako instytucja samofinansująca się]

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa

 • Registration of Churches and Religious Societies
  [Rejestracja Kościołów i związków wyznaniowych]

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • The Legal Meaning of the Notions: Affiliation, Ritual, Rite, Ryt, and Tradition
  [Znaczenie prawne pojęć: przynależność, obrzęd, obrządek, ryt, tradycja]
 • Introduction
  [Wprowadzenie]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Podstawy prawne odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła
  [w:] Kościół i Prawo
 • Podstawy odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Aborcja po urodzeniu w kontekście prawa naturalnego
  [w:] Journal of Modern Science

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Kościół - Naród - Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Papieska bulla nominacyjna bp. Stefana Wyszyńskiego, 25 marca 1946
 • Bulla papieża Piusa XII z dnia 25 marca 1946 r. nominująca ks. Stefana Wyszyńskiego Biskupem Lubelskim

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Annales Canonici

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze
 • The Enrollment to the Catholic Church
  [Przynależność do Kościoła Katolickiego]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Relacje Kościół - Państwo na Ukrainie"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wkład biskupów bloku państw komunistycznych w nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat relacji Kościół – Państwo

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II" w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Relacje Kościół - Państwo na Ukrainie"

Organizacja konferencji krajowej

 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ocena postulatu aborcji po urodzeniu w kontekście przymiotów prawa naturalnego
 • Posługa lektora w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przewodniczenie sesji 1 podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych”

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej"
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • 10 lat Summorum Pontificum. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych”
 • Sympozjum "Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku"
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności"
 • Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość

Udział w konferencji

 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 11 grudnia 2017 r.
 • Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej "Pecunia servire debet non regere" dedykowanej Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi z okazji 70. rocznicy urodzin

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie”, Warszawa, 20 maja 2015 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 roku
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • After-birth abortion - critical analysis of the legal aspect
  [Aborcja po urodzeniu - analiza krytyczna w aspekcie prawnym]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Konferencja Naukowa Procesy i procedury: nowe wyzwania, Warszawa, 22 października 2015 r.
  [w:] Prawo Kanoniczne
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kard. Josepha Ratzingera / Benedykta XVI, Bydgoszcz, 6 kwietnia 2016 roku
  [w:] Kościół i Prawo
 • Sakrament chrztu dzieci a kan. 843 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego
  [w:] Studia Redemptorystowskie

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Paweł Lewandowski, Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, ss. 171, ISBN 978-83-7793-410-4
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Nowości wydawnicze polskich kanonistów
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Działalność Studentów. Uniwersytecka Poradnia Prawna
 • Działalność Studentów. Samorząd. Rada Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Działalność Studentów. Osiągnięcia naukowe i sportowe Studentów. Sukcesy Studentów prawa kanonicznego
 • Działalność Studentów. Koła Naukowe: Koło Naukowe Studentów Europeistyki "Euro-KUL”
 • Czasopisma naukowe: "Roczniki Nauk Prawnych"
 • Czasopisma naukowe: "Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego"
 • Działalność Studentów. Koła Naukowe: Koło Naukowe Studentów Prawa w Biznesie
 • Działalność Studentów. Koła Naukowe: Koło Naukowe Studentów Prawa
 • Działalność Studentów. Koła Naukowe: Koło Naukowe Studentów Administracji
 • Działalność Studentów. Koła Naukowe: Koło Naukowe Kanonistów
 • Czasopisma naukowe: "Kościół i Prawo"

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne

Recenzja książki naukowej

 • Pokłosie beatyfikacji ks. Władysława Findysza. Pierwsza dekada kultu Błogosławionego

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na Ołtarze"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przynależność do Kościoła Katolickiego"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Znaczenie prawne pojęć: przynależność, obrzęd, obrządek, ryt, tradycja

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na Ołtarze"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego "Misericordia et ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycja kultu opieki Matki Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza, 240 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej w katedrze lwowskiej oraz 25 rocznicy reaktywowania struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kard. Josepha Ratzingera / Benedykta XVI"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przynależność do Kościoła Katolickiego"

Organizacja konferencji krajowej

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich "Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Fetus abortivus jako podmiot duchowych dóbr Kościoła
 • Sakrament chrztu dzieci a kan. 843 Kodeksu Prawa Kanonicznego
 • Kształtowanie się przepisów prawnych dotyczących chrztu dzieci w niebezpieczeństwie śmierci

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja Naukowa "Ius connubii – ochrona i ograniczenia w prawie: międzynarodowym, polskim i kanonicznym"
 • Zjazd Teologów
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE - Ocena i rozwój czasopism naukowych - podnoszenie jakości i standardów wydawniczych
 • Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sympozjum "Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kanoniczno-prawna ochrona życia"

Udział w konferencji

 • Sesja treningowa (on-line) "Wskaźnik Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports na platformie InCites"
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 14 marca 2016 r.
 • Sesja treningowa (on-line) "EndNote - EndNote online I – tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów bibliograficznych"
 • Uroczystość nadania honorowego tytułu "Deo et Patriae deditus" Pani prof. Alicji Grześkowiak
 • Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL połączone z uroczystością wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, 23 maja 2016 r.
 • Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Słownik biograficzny polskich kanonistów

Usługi eksperckie za granicą

 • Opinia prawna na okoliczność nielegalności aktów administracyjnych w prawie kanonicznym

Członkostwo w radzie naukowej instytucji

 • Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na kadencję 2016-2020

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa IV stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

Organizacja konkursów i olimpiad

 • VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego (organizacja eliminacji, opieka nad studentami)

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Partycypacja w liturgii konkretyzacją prawa wiernych do sprawowania kultu Bożego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 27 stycznia 2015 r.
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 roku
  [w:] Kościół i Prawo
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”, Lublin, 26 marca 2015 r.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 6 czerwca 2015 roku
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Funkcje specjalnie powierzone proboszczowi
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 r.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Interpretacja pojęcia munus w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auctoritas in Iudicium” oraz uroczyste odnowienie doktoratów, Lublin, 21 października 2015 roku
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • In honorem. Złoty jubileusz pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja książki naukowej

 • Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym
 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. 3

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Interpretacja pojęcia munus w konstytucji dogmatycznej o Kościele «Lumen gentium» (1964)

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji
 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”, Lublin, 26 marca 2015 r.

Organizacja konferencji krajowej

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Funkcje specjalnie powierzone proboszczowi

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i Perspektywy"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Auctoritas in Iudicium" oraz uroczyste odnowienie doktoratów ks. prof. dr hab. Wojciecha Góralskiego i o. dr Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mitis Iudex Dominus Iesus”
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Udział w konferencji

 • Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL połączone z uroczystością wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Profesorowi Bogdanowi Chazanowi
 • Konferencja szkoleniowa pt. „Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index w kontekście obowiązków informacyjnych czasopism naukowych”
 • Uroczysta Sesja w darze wdzięczności za wkład Kardynała Zenona Grocholewskiego, dr. h.c. ATK w dzieło edukacji katolickiej na świecie
 • Konferencja Naukowa „Procesy i procedury: nowe wyzwania”
 • Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Słownik biograficzny polskich kanonistów
 • Prawodawstwo Kościoła w Polsce w XX i XXI wieku. Wybór źródeł

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Chrzest ludzkich płodów poronionych w prawie Kościoła łacińskiego

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna w sprawie ważności umowy dzierżawy zawartej przez kościelną osobę prawną bez uzyskania uprzedniej zgody kompetentnej władzy

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki
 • Ocena wyróżniającą w okresowej ocenie nauczycieli akademickich za lata 2013-2014
 • Nagroda indywidualna Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wyróżniającą się rozprawę doktorską

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rodzina drogą Kościoła”, Lublin, 25 marca 2014 r.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Soborowa zasada współdziałania Kościoła i państwa w kontekście zasad ją warunkujących
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2013
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 r.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Regulacje prawne dotyczące sprawowania Eucharystii przez kapłana uzależnionego od alkoholu
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Ś.p. Ks. infułat dr Stanisław Cały (1921-2013)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek kolegium redakcyjnego
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • członek kolegium redakcyjnego
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzent
  [w:] Teologia Młodych ISSN: 2299-9809
 • Recenzent
  [w:] Teologia Młodych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Wideokonferencja "Is the Code of Canon Law an instrument of Neo-Colonialism?"
 • V Międzynarodowa Konferencja z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. "W trosce i zdrowie i życie człowieka"
 • Międzynarodowe sympozjum "Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II"
 • III Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna "Dobro dziecka, dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa – w 25. rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz w 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci"

Organizacja konferencji krajowej

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Regulacje prawne dotyczące sprawowania Eucharystii przez kapłana uzależnionego od alkoholu

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne"
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
 • XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania", połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego
 • XIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE - Ocena czasopism naukowych. Indeksowanie i rozwój periodyków

Organizacja konferencji

 • Konferencja naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Udział w konferencji

 • Druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL i wykład dr. Wojciecha Wytrążka (KUL) nt. "Działalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego"
 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL
 • Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL połączone z uroczystością wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2013 Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej USJK
 • Konferencja Naukowa "Rodzina drogą Kościoła"

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie
 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Chrzest płodów poronionych. Analiza prawna i medyczna

Kierownictwo złożonego projektu - Fundacja Nauki Polskiej

 • Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna dotycząca relacji biskup - prezbiter w zakresie zwierzchnictwa i nadzoru
 • Sporządzenie uzupełnienia do opinii prawnej dla Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny na okoliczność następstwa prawnego kościelnych osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego, które były właścicielami spornych nieruchomości, a które aktualnie nie istnieją
 • Opinia prawna sporządzona dla Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny na okoliczność następstwa prawnego kościelnych osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego, które były właścicielami spornych nieruchomości, a które aktualnie nie istnieją

Organizacja konkursów i olimpiad

 • V Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego (organizacja eliminacji, opieka nad studentami)

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Indeks osobowy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. „»Rodzina suwerenna« – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia”, Brenna, 18-19 kwietnia 2013
  [w:] Kościół i Prawo
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2013
  [w:] Kościół i Prawo
 • Origin of principle of cooperation between the Catholic Church and the State in preparatory documents for the Second Vatican Council. Outline
  [Geneza zasady współdziałania Kościoła i państwa w dokumentach przygotowawczych Soboru Watykańskiego II. Zarys problematyki]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Geneza zasady współdziałania Kościoła i państwa w projektach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Hasło encyklopedyczne

 • Syndyk apostolski

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Ś.p. Ks. Piotr Ilwicki (1924-2012)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Nowości wydawnicze polskich kanonistów
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Ś.p. O. Letus Feliks Szpucha (1934-2012)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Kościół i Prawo

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Sekretarz Komitetu Redakcyjnego
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Udział w konferencji międzynarodowej

 • II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna «Rodzina suwerenna» – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia
 • „Kobieta w Kościele” w 25-lecie ogłoszenia listu apostolskiego „Mulieris dignitatem”
 • Hodie et cras – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji

Udział w konferencji krajowej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym
 • Antoni Kość jako filozof prawa
 • 30-lecie reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Czy polski Konkordat faworyzuje Kościół katolicki
 • Źródła finansowania Kościoła w Polsce
 • Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych
 • Klauzula sumienia. Prawo do wyrażenia sprzeciwu sumienia przez personel medyczny
 • Uroczystości z okazji Święta Patronalnego KUL i odnowienia doktoratu JE bp. prof. Antoniego Stankiewicza
 • Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne (Termes et relations dans les corpus bilingues)
 • Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki
 • Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego Jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu

Udział w konferencji

 • Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL i wykład dra Witolda Misiudy-Rewery (UMCS) nt. Prawa mniejszości narodowych w Republice Włoskiej

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Prawo dziecka do duchowych dóbr Kościoła

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Udział wiernych świeckich w uświęcającym zadaniu Kościoła. Etap III

Organizacja konkursów i olimpiad

 • IV Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego (organizacja eliminacji, opieka nad studentami)

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Uczestnictwo w liturgii Mszy świętej – pojęcie i wymogi
  [w:] Kościół i Prawo
 • Sprawozdanie z XIV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego Administracja w prawie kanonicznym, Warszawa 14-18 września 2011 r.
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej Informatyzacja w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy, Warszawa, 16 kwietnia 2012 r.
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Hasło encyklopedyczne

 • Precedencja
 • Roczniki Teologiczno-Kanoniczne
 • Scrutinium
 • Rada do spraw Apostolatu Świeckich

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Mistrzowski puchar konkursu prawa kanonicznego dla KUL-u [sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego]
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Bez prawa nie ma praw. Mistrzowski puchar konkursu prawa kanonicznego dla KUL-u [sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego]
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Od redaktorów

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Kapłaństwo posługi

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. W orbicie zasady «odpowiedzialnego rodzicielstwa». Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Uczestnictwo w liturgii Mszy świętej – pojęcie i wymogi

Udział w konferencji krajowej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Adwokat kościelny – czyli kto?
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Religia i etyka w edukacji publicznej
 • IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu

Udział w konferencji

 • Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu
 • Spotkanie naukowe Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Konferencja naukowa pt. Drogi kariery prawniczej Absolwentów Wydziału Prawa KUL
 • Sympozjum naukowe pt. Wolność wiary a posłuszeństwo Prawu
 • Spotkanie naukowe Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Udział wiernych świeckich w uświęcającym zadaniu Kościoła. Etap II

Organizacja konkursów i olimpiad

 • III Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego (organizacja eliminacji, opieka nad studentami)
 • I Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego (organizacja eliminacji, opieka nad studentami)

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Konferencja naukowa pt. "Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL", Lublin, 17 marca 2010 r.
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej kanonistów Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Toruń, 7-8 września 2010 r.
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Kapłaństwo posługi. Sympozjum, Lublin, 25 maja 2010 r.
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Znaczenie przeszkody pokrewieństwa duchowego dla trwałości i nierozerwalności małżeństwa

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Krzysztof Dziub, Lublin: TN KUL 2010, ss. 219
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Studenci KUL najlepsi w Polsce [sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego]
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek kolegium redakcyjnego
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Postępowanie administracyjne w Kościele

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Postępowanie administracyjne w Kościele
 • XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego pt. Administracja w prawie kanonicznym

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Znaczenie przeszkody pokrewieństwa duchowego dla trwałości i nierozerwalności małżeństwa

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. III Dni Kanonistów pt. Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Małżeństwo na całe życie?
 • XIX Tydzień Prawników. Problematyka legalizacji substancji odurzających o działaniu narkotycznym
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Technologie informatyczne w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy

Udział w konferencji

 • Konferencja naukowa pt. Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych
 • Konferencja naukowa pt. Innowacyjne przedsiębiorstwa a zarządzanie systemem BiR
 • Seminarium naukowe pt. Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych – aspekty praktyczne

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Udział wiernych świeckich w uświęcającym zadaniu Kościoła

Organizacja konkursów i olimpiad

 • I Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego (organizacja eliminacji, opieka nad studentami)

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kompetencje koordynacyjne proboszcza. Wybrane zagadnienia
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomów Absolwentom WPPKiA. Absolutoria, Lublin 23 czerwca 2010 r.
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej kanonistów Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Częstochowa, 8-9 września 2009 r.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Hasło encyklopedyczne

 • Parafialny kościół

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Kadra naukowa
 • Instytut Prawa Kanonicznego
 • Czasopisma
 • Działalność studencka
 • Journals
  [Czasopisma]
 • Student Activities
  [Działalność studencka]
 • About Institute of Canon Law
  [O Instytucie Prawa Kanonicznego]
 • Kolegium dziekańskie

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek kolegium redakcyjnego
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Organizacja konferencji krajowej

 • Kapłaństwo posługi

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego: obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Łódź, 3-4 września 2008 r.
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Leksykon Prawa Kanonicznego

2007


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ochrona przekazu wiary w mediach. aspekt kanoniczny