Arkadiusz Gudaniec

dr hab. Arkadiusz Gudaniec (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pożądliwość i gniewliwość jako funkcje uczuciowości
 • Miłość jako podstawowy akt uczuciowości

2019

 • Metafizyka osoby. Specyfika personalizmu w lubelskiej szkole filozoficznej
 • Człowiek bytem osobowym. Mieczysława Alberta Krąpca metafizyczny personalizm

 • 2018

 • Esse personale. Zwrot w rozumieniu człowieka

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • 'Esse personale' come fondamento della persona umana
   ['Esse personale' jako podstawa osoby ludzkiej]
   [w:] Divus Thomas

  2017


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Słownik-indeks terminów greckich, łacińskich i polskich
  • Ludzka natura podstawą rozumnego działania

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Ku integralnej wizji człowieka-osoby. Elementy antropologii Karola Wojtyły
   [w:] Studia Elbląskie
  • Ku integralnej wizji człowieka-osoby. Elementy antropologii Karola Wojtyły [przedruk]
   [w:] Cywilizacja

  2016


  Książka naukowa recenzowana

  • U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Amore e bellezza – contemplazione e compiacenza: riflessioni sulla base del pensiero di san Tommaso d’Aquino
   [Miłość i piękno - kontemplacja i upodobanie. Refleksje na podstawie myśli św. Tomasza z Akwinu]
   [w:] Espíritu (Barcelona)

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Dobro i miłość w relacjach osobowych

  Hasło encyklopedyczne

  • Przyjaźń (aspekt filozoficzny)
  • Miłość (aspekt filozoficzny)
  • Uczucia (aspekt filozoficzny)

  2015


  Książka naukowa recenzowana

  • Paradoks bezinteresownej miłości. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • The Foundations of Mieczysław Albert Krąpiec’s Metaphysical Personalism
   [Podstawy metafizycznego personalizmu Mieczysława Alberta Krąpca]
   [w:] Forum Philosophicum
  • Love as the Principle of the Dynamism of Beings (an analysis of the arguments of St. Thomas Aquinas)
   [Miłość jako zasada dynamizmu bytów]
   [w:] Studia Gilsoniana

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • M. A. Krąpiec’s Philosophical Anthropology and the Turbulent Currents of Contemporary Culture
   [Antropologia M. A. Krąpca jako odpowiedź na zawirowania współczesnej kultury]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Spór o początek i koniec życia ludzkiego
  • W poszukiwaniu szczęścia : śladami aretologii Platona i Arystotelesa
  • U podstaw pedagogiki personalistycznej : filozoficzny kontekst sporu o wychowanie

  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Miłość jako zasada dynamizmu bytów (analiza argumentów św. Tomasza z Akwinu)
  • Miłość i dobro. Przedmiotowy aspekt miłości osobowej i związany z nim paradoks – refleksja na podstawie pism św. Tomasza z Akwinu

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Przyjaźń jako odkrywanie osobowej wspólnoty. Refleksje na kanwie myśli Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
   [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Spór o naturę ludzką

  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Piękno i miłość. Relacja między miłością a poznaniem

  2011


  Hasło encyklopedyczne

  • Metafizyka człowieka w ujęciu Krąpca

  2004


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Amore come „complacentia boni” in Tommaso d’Aquino
   [Miłość jako 'complacentia boni' u Tomasza z Akwinu]

  2003


  Hasło encyklopedyczne

  • Heraklit z Efezu

  1998


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • O dychotomii miłości i przyjaźni u św. Tomasza z Akwinu
   [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL