dr Piotr Mamcarz

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Risk of Self-medication among Students from Urban and Rural Areas
  [Ryzyko samoleczenia u studentów z rejonów miejskich i wiejskich ]
  [w:] AMERICAN JOURNAL OF HEALTH BEHAVIOR
 • Can moral reasoning be modeled in an experiment?
  [Czy moralny wnioskowanie może być modelowane eksperymentalnie? ]
  [w:] PLoS One
 • Podejmowanie ryzyka przez kierowców w okresie wczesnej i średniej dorosłości
  [w:] Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
 • Employability of University Students: Introduction of the Concept and the Psychometric Properties of the Polish Self-Perceived Employability Scale
  [Zatrudnialność studencka. Wprowadzenie do koncepcji oraz psychometryczne właściwości ]
  [w:] Przegląd Badań Edukacyjnych

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTC

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Social support as a moderator between the perception of the disease and stress level in lung cancer patients
  [Wsparcie społeczne jako mediator pomiędzy percepcją choroby a poziomem stresu u pacjentów z rakiem płuc]
  [w:] ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE
 • Psychometric properties of the Driving Behaviour Scale (DBS) among polish drivers
  [Właściwości psychometryczne skali zachowań kierowców (DBS) wśród polskich kierowców ]
  [w:] TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR
 • Perceived stress and well-being of Polish migrants in the UK after Brexit vote
  [Percepcja stresu i dobrostanu wewnętrznego u polskich migrantów w Wielkiej Brytanii po głosowaniu brexit]
  [w:] PLoS One
 • The role of emotional intelligence in attitudes towards elderly patients – Comparative study of medical students from rural and urban areas
  [Rola inteligencji emocjonalnej w postawie względem osób starszych - porównanie studentów medycyny z rejonów miejskich i wiejskich]
  [w:] ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE

Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa

 • Przekonania o sobie, zachowania zdrowotne a ocena ciała: moderująca rola uzależnienia od Instagrama

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The role of emotional intelligence in attitudes towards elderly patients – Comparative study of medical students from rural and urban areas
  [Rola Inteligencji emocjonalnej w postawie względem osób starszych - badania porównawcze studentów medycyny z wiejskich i miejskich obszarów]
  [w:] ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE
 • Level of occupational stress, personality and traffic incidents: Comparative study of public and freight transport drivers
  [Poziom stresu zawodowego, osobowość i zdarzenia drogowe. Badania porównawcze kierowców przewożących towary i osoby]
  [w:] Transportation research procedia

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Level of occuapational stress, personality and traffic incidents. Comparative study of public and freight transport drivers.
  [Poziom stresu zawodowego, osobowość a wypadki drogowe. Badania porównawcze kierowców transportu osobowego i towarowego]

Staż finansowany ze środków UE

 • Masters of Didactics
  [Mistrzowie Dydaktywki]

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Psychologiczne korelaty bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa

 • Bon na innowację

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Psychologiczne uwarunkowania fitnessu duchowego a gotowość do podejmowania zachowań ryzykownych u kierowców. Badania pilotażowe

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Stress and Anxiety Research Society STAR

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Instytutu Psychologii KUL im. Prof. Josepha Sidorowskiego

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Work security and the work environment in job analysis requirements
  [Bezpieczeństwo i środowisko pracy w analizie wymagań zawodowych]
 • Metody komputerowe w badaniach psychologicznych kierowców
 • Wiedeński system testów - DRIVE PL
 • Bezpieczeństwo i wymagania środowiska w analizie pracy
 • System Komputerowych Testów Psychologicznych Sigma

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Psychologia transportu : psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • 39th STAR CONFERENCESTRESS ANXIETY AND RESILIENC
  [39 Konferencja stres, lęk i odporność ]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Stress and feeling of threat in the high-risk occupations
  [Stress i poczucie zagrożenia w zawodach wysokiego ryzyka ]
 • Stress and feeling of threat in the high-risk occupations
  [Stres i poczucie zagrożenia w zawodach wysokiego ryzyka]

Organizacja konferencji krajowej

 • III ZJAZD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII ORGANIZACJI

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Poczucie zagrożenia a stres zawodowy. Psychologiczne badania strażaków

Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

 • Bon na Innowację

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR

 • 3.5.1 "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

2017


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Homo Interneticus

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Psychologiczne uwarunkowania fitnessu duchowego a gotowość do podejmowania zachowań ryzykownych. Modelowanie równań strukturalnych. Badania pilotażowe kierowców.

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR

 • Staż dla studenta kierunku administracji KUL - start do dobrej pracy
 • Open Integration
  [Otwarta integracja]

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Brzmienie pozycji jako nowy aspekt teorii dialogowego Ja
 • Psychologia zagrożeń w zawodach wysokiego ryzyka

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Conflit, Dialogue and Culture of Unity
  [Konflikt, Dialog i Kultura Jedności]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Position tone: A new aspect of the dialogical self theory
  [Brzmienie pozycji jako nowy aspekt teorii dialogowego Ja ]
 • Truth as a tool for conflict resolutions and a basis for dialogue
  [Prawda jako narzędzie rozwiązywania konfliktów ]

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Teaching Staff Mobility
  [Mobilność naukowa]

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Lubelski Uniwersytet Kompetencji II

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal KEN

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa III stopnia

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Trauma egzystencjalna a wartości

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Zarządzanie stresem w organizacji

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Teaching Staff Mobility
  [Mobilność naukowa]

Staż finansowany ze środków krajowych

 • TOP 500 INNOVATORS

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Postawa lekarza wobec pacjentów a stres

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCBiR

 • Innowacyjna platforma testów neuro-psychogenetycznych do analizy struktury odporności na stres u menadżerów

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Existential and psychological problems connected with threat predicting process
  [Egzystencjalne i psychologiczne problemy związane z przewidywaniem zagrożenia]
  [w:] Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Poczucie sensu życia a poczucie zagrożenia u osób pracujących w zawodach wysokiego ryzyka
 • Social percepción: En la trapa de las etiquetas
  [Psychologia społeczna: etykietowanie ]

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Teaching staff mobility
  [Mobilność naukowa]

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Science Infrastructure Management Support (SIMS)
  [Nauka, Infrastruktura Zarządzanie i Wsparcie ]
 • Science Infrastructure Management Support (SIMS)
  [Nauka, Infrastruktura Zarządzanie i Wsparcie ]
 • Rice University
  [Rice University]
 • Science Infrastructure Management Support (SIMS)
  [Nauka, Infrastruktura Zarządzanie i Wsparcie ]

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawda jako czynnik leczący w psychoterapii
  [w:] Sztuka Leczenia

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Psychologiczno-fenomenologiczne konsekwencje schematyzacji szczęścia a system wartości

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Przekonania dotyczące procesu samoleczenia oraz czynniki ryzyka

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Teaching Staff Mobility
  [Mobilność naukowa]

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Strukturalna analiza właściwości podmiotowych w kontekście atrybucji oraz addytywności sytuacji traumatycznych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Psychologiczne konsekwencje poczucia zagrożenia doświadczanego w sytuacji pracy
  [w:] Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Duchowość w psychoterapii - analiza egzystencjalno-fenomenologiczna dręczeń diabelskich
 • Przekonania na temat procesu samoleczenia a czynniki ryzyka
 • Trauma egzystencjalna jako doświadczenie wielowymiarowe
 • Trauma egzystencjalna i jej konsekwencje dla wielowymiarowego funkcjonowania człowieka
 • Zaburzenia noo - psycho - somatyczne u osób po doświadczeniach traumatycznych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Psychopatologia w środowisku pracy – podmiotowe czynniki ryzyka
 • Przewidywanie zagrożeń w warunkach wysokiego ryzyka
 • Interwencja kryzysowa jako metoda jednosesyjnej psychoterapii

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Psychopatologie w środowisku pracy

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Poczucia zagrożenia u osób pracujących w zawodach wysokiego ryzyka

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wieloaspektowe funkcjonowanie pracownika a poczucie zagrożenia w zawodach wysokiego ryzyka

2009


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Polimofriczna analiza temporalnej struktury decyzji