dr hab. Ewa Osek (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Filologii Greckiej

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Książka naukowa recenzowana

 • Platon: Jon

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Sacrificing a Serpent: Nonnus' Dionysiaca 2.671-679 and the Orphic Lithica 736-744

Recenzja artykułu naukowego

 • Naming of Food and Drinks in the “Ladder” of John Climacus

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Agon, agonistyczne obrazy i agonistyczna argumentacja w książce Arystotelesa O abstynencji

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Filozofia presokratyków. Od Talesa do Demokryta / Ryszard Legutko

Recenzja artykułu naukowego

 • Praesens de praeteritis. Regulus jako exemplum w De civitate Dei

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Polihymnia chrześcijańska. Poetyka i morfologia greckich hymnów III-V wieku

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Lysis / Platon

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Κόλασις w literaturze helleńskiej: od Tukidydesa do Pseudo-Timajosa
  [w:] Verbum Vitae
 • The Modena Relief: A Mystery of What?
  [w:] Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
 • Αἰώνιος w literaturze helleńskiej: od Platona do Pseudo-Timajosa
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja książki naukowej

 • Sprawiedliwość wobec zwierząt w ujęciu Plutarcha z Cheronei oraz przekład kluczowych źródeł do wegetarianizmu w starożytności wraz z komentarzem: Plutarch, O jedzeniu mięsa i Porfiriusz, O wstrzemięźliwości od jedzenia zwierząt
 • Ksenofont, Ekonomik, czyli księga o gospodarstwie

Recenzja artykułu naukowego

 • Pseudo-Galen, Czy to, co znajduje się w łonie, jest istotą żywą?

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzja w przewodzie doktorskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Agon, Agonistic Metaphor, and Agonistic Argument in Porphyry's De Abstinentia

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • kwerenda naukowa w Blegen Library (Ateny)

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Porfiriusz z Tyru: O wegetarianizmie

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ritual Imitation During the Thesmophoria at Syracuse
  [Rytualne naśladownictwo podczas Tesmoforii w Syrakuzach]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Uczta demonów: Orygenesa Contra Celsum VIII 30 i Porfiriusza De abstiinentia II 42-43
  [w:] VOX PATRUM
 • Trophonion. Lokalizowanie wyroczni Trofoniosa w Lebadei
  [w:] Littera Antiqua

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Daniel Zarewicz, Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa; Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego 2017, ss. 397
  [w:] Littera Antiqua

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Filozofia grecka od kuchni
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzja w przewodzie doktorskim

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • kwerenda naukowa w the Blegen Library
 • kwerenda naukowa w the Blegen Library

Inny wyjazd naukowy

 • udział w prowadzeniu warsztatów Classical Studies w Neapolu

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Pierwsza powieść europejska: romans grecki

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Dieta pitagorejska

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Taking revenge in the name of Hermes: Hermocrates of Syracuse and his anti-Athenian politics
  [Zemsta w imię Hermesa: Hermokrates z Syrakuz i jego polityka antyateńska]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Hippiasz Mniejszy / Platon
 • Eutyfron / Platon

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nieznane oblicze Porfiriusza
 • «Imitating the ancient manner of life» during the local Thesmophoria at Syracuse

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "...abyśmy nie karmili się pokarmem demoonów". Ascetyzm chrześcijański w Orygenesa Contra Celsum 8.30 i ascetyzm pogański w Porfiriusza De abstinentia 2.42-43

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • kwerenda naukowa w Blegen Library i Gennadius Library w Atenach
 • kwerenda naukowa w British School at Athens

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Porfiriusz z Tyru o wegetarianizmie
 • Traktat z manuskryptu paryskiego: Do Gaurosa czyli jak dusza ożywia embriony

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • God Bless Memory: Plato Phaedrus 250c and the Entella Tablet
  [Boże błogosław pamięć : Plato Phaedrus 250 c i Entella Tablet]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Euboean Idyll (Dio Oratio 7): a workshop held at Chalkida, Euboea
  [Sielanka na Eubei (Mowa 7 Diona Chryzostoma): Warsztaty w Chalkidzie na Eubei]
 • Hermocrates of Syracuse and His Anti-Athenian Politics of Revenge
 • The Mithraic Mysteries and a Doctrine of Reincarnation: Eubulus On Mithras

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • kwerenda naukowa w Blegen Library i Gennadius Library w Atenach
 • kwerenda naukowa w Blegen Library i Gennadius Library w Atenach

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Pierwsza powieść europejska: romans grecki

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Orphic Diet
  [Dieta orficka]
  [w:] Littera Antiqua

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • redaktor tematyczny
  [w:] Littera Antiqua
 • redaktor ds. przekładów
  [w:] VOX PATRUM

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • God Bless Memory: Plato’s Phaedrus (250c) and the Entella Tablet (SEG 44-750)
  [Niech będziie błogosławiona pamięć: Platona Fajdros (250c) i tabliczka z Entelli (SEG 44-750)]
 • The Eleusinian Mysteries : a workshop held at Eleusis
  [Warsztaty w Eleusis nt. Misteriów Eleuzyńskich]
 • Sacrificing the Snake: Nonnus’ Dionysiaca 2.672–79 and the Orphic Lithica 699–747
  [Ofiara z węża: Nonnos Dionysiaka 2.672–79 i Kamiennik Orfeusza 699–747]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Session 10: The Cultural Background of Nonnus' Work
  [Sesja 10: Kulturowe tło dzieła Nonnosa]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Knowledge & Faith, Philosophy & Religion in Ancient World
  [Wiedza/wiara/praktyka. Filozofia i religia w świecie antycznym]

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • członkostwo w American Philological Association

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Komisja Bizantynologiczna PAN
 • Sekcja Patrystyczna przy Komisji Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda indywidualna za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ciało tuniką duszy (σῶμα χιτὼν ψυχῆς): Pieśń Orfeusza o wcieleniu, reinkarnacji i wiecznym powrocie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Modena Relief
  [Relief z Modeny]

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • członkostwo w American Philological Association

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Soul-Food of Plato’s Phaedrus in the Later Platonist Tradition
  [Pokarm duchowy z 'Fajdrosa' w późniejszej platońskiej tradycji]
  [w:] Eos
 • Hymny Proklosa: Filozofia i kult
  [w:] VOX PATRUM
 • Hermes’ Tablet (Nonnus D 41.343–44): An Allusion to the ‘Orphic’ Gold Leaves?
  [Tablica Hermesa (Nonnus D 41.343–344) aluzją do złotych tabliczek 'orfickich'?]
  [w:] Littera Antiqua

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Granice świętości w Świątyni Jerozolimskiej: próba rekonstrukcji na podstawie źródeł literackich

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • redaktor ds. przekładów
  [w:] VOX PATRUM

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Edycje tekstów klasycznych i słowniki w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Filona "Flakkus: pierwszy pogrom Żydów w Aleksandrii (wprowadzenie, przekład, komentarz)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ewangelia według Bazylidesa: Hipolit Rzymski, Labirynt herezji 7.20–27 i 10.14.
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Libaniusz z Antiochii: Mąż gadatliwej niewiasty prosi o cykutę (przedmowa, przekład i noty)
  [w:] Littera Antiqua

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Hymny orfickie, przekład Emilia Żybert
  [w:] Littera Antiqua ISSN 2082-9264
 • Recenzja książki: Hymny orfickie. Tł. E. Żybert. Wrocław: Atut 2012.
  [w:] Littera Antiqua

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wystąpienie w programie telewizyjnym Rozmównica, ReligiaTV. Gospodarz programu: o. Paweł Gużyński.

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Orfeusz w greckiej literaturze patrystycznej
  [w:] Littera Antiqua (ISSN 2082-9264)
 • ΑΛΗΘΕΙΑ: The Key Word in Plato’s Apology and John’s Gospel (A Comparative Study).
  [ΑΛΗΘΕΙΑ: Słowo kluczowe w Platońskiej Apologii i Ewangelii Jana (Studium porównawcze).]
  [w:] Littera Antiqua ISSN 2082-9264
 • Orfickie jajo, androgyn i Apion z Aleksandrii
  [w:] Kronos. Metafizyka - Kultura - Religia.

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Testament Orfeusza

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Święty Jan Klimak: Drabina raju (przekład i komentarz)

2010


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • redaktor tematyczny
  [w:] Littera Antiqua

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Granice świętości w Drugiej Świątyni Jerozolimskiej
 • Testament Orfeusza
 • Czy według Plutarcha ludzie starsi winni politykować?

2009


Książka naukowa recenzowana

 • Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego.

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Piotr Świercz, Jedność wielości: Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego
  [w:] VOX PATRUM

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • ΑΛΗΘΕΙΑ in Plato’s Apology and John’s Gospel
  [ΑΛΗΘΕΙΑ w Apologii Platona i Ewangelii Jana]

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Orfizm w greckiej literaturze wczesnochrześcijańskiej

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Chryzostomowa terminologia wychowania.
  [w:] VOX PATRUM
 • "Poznaj samego siebie" w interpretacji Bazylego Wielkiego
  [w:] VOX PATRUM

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Chryzostomowa terminologia wychowania

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Odpowiedzialność człowieka za przyrodę w ujęciu Bazylego Wielkiego: część 2
  [w:] VOX PATRUM

2006

 • Grzech jako choroba duszy w homilii św. Bazylego Wielkiego "O tym, że Bóg nie jest sprawcą zła".
  [w:] VOX PATRUM

 • 2005

 • Odpowiedzialność człowieka za przyrodę w ujęciu Bazylego Wielkiego: część 1
  [w:] VOX PATRUM

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Obraz i przyroda w wybranych Listach Bazylego Wielkiego

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Naukowe KULJPII

  2004


  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Irracjonalność racjonalnego poznania Boga według Ojców Kapadockich

  2003


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Bicz bożij Evropy V vieka: Gunny po svidietelstvu grieczeskovo istorika i diplomata Priska
   [Bicz Boży Europy piątego wieku: Hunowie w relacji greckiego historyka i dyplomaty Priskosa.]
   [w:] Evropa

  2001

 • Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego z Grzegorzem z Nazjanzu.
  [w:] Classica Wratislaviensia ISSN 0239-6661; ISSN 0578-4387
 • Szatan – duch powietrza w nauce Bazylego Wielkiego.
  [w:] VOX PATRUM

 • 1999

 • Wizja prapoczątków świata w Heksaemeronie Bazylego Wielkiego: część 2.
  [w:] VOX PATRUM

 • 1998

 • Wizja prapoczątków świata w Heksaemeronie Bazylego Wielkiego: część. 1
  [w:] VOX PATRUM
 • Wypowiedzi św. Ambrożego przeciwko dewastacji ziemi
  [w:] VOX PATRUM

 • 1996


  Prezentacja na konferencji krajowej

  • Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu