mgr inż. Paweł Adamiec

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Stanowisko: Asystent


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Współczesne problemy zabytkowych parków Lubelszczyzny
  [w:] Topiarius. Studia Krajobrazowe

2017

 • Zieleń jako element zwiększający atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych
  [w:] Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast na przykładzie Lublina

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Zieleń osiedli i inwestycji deweloperskich w Lublinie
   [w:] PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Krajobrazy Lublina - zbiorowiska naturalne

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych
   [w:] PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Krajobrazy Lublina - osiedla mieszkaniowe

  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Uroczyska w lubelskich wąwozach część I
  • Uroczyska w lubelskich wąwozach część II

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wartości przyrodnicze parków historycznych Lublina na tle struktury ekologicznej miasta
   [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Park miejski jako forma ochrony suchych dolin Lublina
  • Wpływ stanu zachowania i form zagospodarowania suchych dolin na walory krajobrazowe Lublina

  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

  • Przemiany w obrębie zabudowy wielorodzinnej

  Artykuł w czasopiśmie

  • Tereny zieleni przy szpitalach
   [w:] OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Aspekty wypoczynkowe na osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie - pozytywne przykłady przemian
   [w:] PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy
  • Sacrum i profanum w ogrodach przykościelnych
   [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

  2012

 • Wartość estetyczna trawników ekstensywnych na wybranych obiektach Lublina
  [w:] Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland
 • Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina oraz wytyczne do jej kształtowania
  [w:] PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy
 • Diagnoza stanu i walorów parków miejskich Lublina oraz wytyczne do ich kształtowania
  [w:] TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Oddział PAN w Krakowie

 • 2011

 • Runo parków miejskich Lublina
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus

 • Artykuł w czasopiśmie

  • Fotografika inspirowana naturą
   [w:] Zieleń Miejska

  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dolin rzecznych Lublina w rekreacji
   [w:] Nauka Przyroda Technologie