Henryk Drawnel

Ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel2023


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • „In Order, By Measure, and Weight“: Between Professional Education dn Aramaic Literacy
  [In Order, By Measure, and Weight“: Between Professional Education dn Aramaic Literacy]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Apocalyptycism and Authority
 • Testi e versioni dell’AT: dalla critica testuale alla critica letteraria
  [Apocalyptycism and Authority]
 • Exegesis and Hermeneutics
  [Exegesis and Hermeneutics]

2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Livres des Patriarches: Introduction

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Enoch at the Ends of the Earth: Horizon-Based Astronomy and the Stars in 1 Enoch 33–36
  [Enoch at the Ends of the Earth. Horizon-Based Astronomy and the Stars in 1 Enoch 33–36]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • J. T. Milik, Livres des Patriarches. Édition des textes, traduction et commentaire. I. Testament of Levi

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Reviewer of QUMRAN SCHOLARSHIP THROUGH THE LENS OF THE TESTAMENT OF QAHAT (4Q542) AN ASSESSMENT OF MODELS OF TEXT AND COMMUNITY
  [Recenzja doktoratu]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Qumran Cave 4: The Aramaic Books of Enoch

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Józef Tadeusz Milik and the Publication of the Qumran Fragments of the Aramaic Testament of Levi
  [Józef Tadeusz Milik a publikacja fragmentów qumrańskich aramejskiego Testamentu Lewiego]
  [w:] Revue de Qumran
 • The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library
  [Fragment Wizji Lewiego z Genizy Kairskiej przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Manchester]
  [w:] Dead Sea Discoveries
 • The Manuscripts of the Aramaic Testament of Levi (Visions of Levi) as Interpreted by Józef T. Milik
  [Manuksrypty aramejskiego Testamentu Lewiego (Wizji Lewiego) według interpretacji Józefa T. Milika]
  [w:] Revue de Qumran

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • An Inquiry into the Work of the Heaven and Earth: A Literary Study of the Aramaic Text of 1 En. 2:1–5:2
  [Studium działania nieba i ziemi: Studium literackie aramejskiego tekstu 1 Hen. 2,1-5,2]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Jordan pomiędzy Eufratem a Nilem: Starożytny Izrael i jego „rzeki.”

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Wyjazd do biblioteki Saulchoir oraz Institut Catholique w Paryżu

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Brązowy Krzyż Zasługi za działaność na rzecz rozwoju nauki

Nagroda krajowa

 • Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna I stopnia
 • Nagroda wewnętrzna Prorektor KUL za najwyżej punktowaną publikację naukową

Działalność odczytowa

 • Józef Tadeusz Milik i jego wkład w odkrycia i publikację manuskryptów znad Morza Martwego

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Qumran Manuscripts Seventy Years Later
  [Manuskrypty z Qumran siedemdziesiąt lat później]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Reception of Genesis 6:1–4 in 1Enoch 6–7

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Sacred Texts and Disparate Interpretations: Qumran Manuscripts Seventy Years Later: Proceedings of the International Conference Held at the John Paul II Catholic University of Lublin, 24-26 October 2017
  [Święte teksty i różnorodne interpretacje: Manuskrypty z Qumran siedemdziesiąt lat później]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • From the Books of Enoch to Genesis Apocryphon: Aramaic Manuscripts of 1 Enoch and Related Aramaic Traditions from Qumran
  [Od Ksiąg Henocha do Apokryfu Księgi Rodzaju: Aramejskie manuskrypty 1 Księgi Henocha i powiązane tradycje aramejskie z Qumran]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Work of the Heaven and Earth and its Creator: 1 Enoch 2:1–5:2 and the Astronomical Book
  [Praca nieba i ziemi i jej Stwórca (1 Hen. 2:1–5:2) w relacji do Astronomicznej Księgi]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Edition de la monographie J. T. Mlik, Le Testament de Levi en araméen, Umowa nr. DNM/SP/461388/20201
  [Wydanie monografii J. T. Mlik, Le Testament de Levi en arameen, Umowa nr. DNM/SP/461388/20201]
 • L'édition de la monographie de Józef T. Milik, Le Testament de Levi en arameen
  [: Wydanie nieopublikowanej monografii profesora Józefa T. Milika, Le Testament de Levi en arameen]

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Qumran Cave 4: The Aramaic Books of Enoch. 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • An Introductory Bibliography for the Study of the Dead Sea Scrolls: Text Editions and Tools for Study Biblical Annals
  [Wstępna bibliografia do studium zwojów znad Morza Martwego]
  [w:] Biblical Annals
 • An Introductory Bibliography for the Study of 1 Enoch
  [Wstępna bibliografia do studium 1 Księgi Henocha]
  [w:] Biblical Annals

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Aramaic Enoch: The Book of Dreams
  [Aramejski Henoch: Księga Snów]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rev.:] Richard Bauckham – James R. Davila – Alexander Panayotov (eds.), Old Tes- tament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures, Volume One (Grand Rapids, MI – Cambridge, UK: Eerdmans 2013)
  [[Rec.:] Richard Bauckham – James R. Davila – Alexander Panayotov (eds.), Old Tes- tament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures, Volume One (Grand Rapids, MI – Cambridge, UK: Eerdmans 2013) ]
  [w:] Biblical Annals
 • [Rev.:] Herbert Niehr (ed.), The Arameans in Ancient Syria (Handbook of Oriental Studies, Section I, Ancient Near East 106; Leiden: Brill 2014)
  [[Rec.] Herbert Niehr (ed.), The Arameans in Ancient Syria (Handbook of Oriental Studies, Section I, Ancient Near East 106; Leiden: Brill 2014)]
  [w:] Biblical Annals

Hasło encyklopedyczne

 • Aramaic Levi Document
 • Fallen Angels
 • Astronomy and Astrology

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Opinia w przewodzie habilitacyjnym ks. dr. Adama Kubisia

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • New Paleographic Readings in the Manchester Manuscript of the Visions of Levi
  [Nowe lektury paleograficzne w manuskrypcie z Manchester aramejskich Wizji Lewiego]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • International Conference of the Society of Biblical Literature, 1–5 May, 2019.

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Edition of J. T. Milik unpublished monograph on the Visions of Levi
  [Edycja nieopublikowanej monografii J. T. Milika na temat aramejskich Wizji Lewiego]
 • Work onthe Manchester Manuscript of the Visions of Levi from the Cairo Genizah
  [Praca nad aramejskim manuskryptem P1185 z Genizy Kairskiej]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w bibliotece Ecole Biblique et Archeologique Francaise

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Qumran and the Ancient Near East
  [Qumran w relacji do starożytnego Bliskiego Wschodu]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Opinia w przewodzie habilitacyjnym ks. dr. Janusza Kucickiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Enoch at the Ends of the Earth: Horizon-Based Astronomy and 1 Enoch 33–36
  [Enoch na krańcach świata: Linia horyzontu w astronomii Księgi Henocha (rozdz. 33–36)]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w bibliotece Saulchor w Paryżu
 • Kwerenda naukowa w bibliotece Ecole biblique, Jerozolima
 • Kwerenda naukowa w bibliotece Ecole biblique, Jerozolima

Inny wyjazd naukowy

 • Seminarium z translatorystyki organizowane przez Nida Institute for Bible Translation oraz Papieski Uniwersytet Urbanianum

Działalność odczytowa

 • Manuskrypty z Qumran: Pomiędzy historią a archeologią
 • Anioły i złe duchy w Etiopskiej Księdze Henocha
 • Życie dusz po śmierci według rozdziału 22 Pierwszej Księgi Henocha,

2017


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Manuskrypty znad Morza Martwego
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • The Dead Sea Scrolls Seventy Years Later. Manuscripts, Traditions, Interpretations, and Their Biblical Context
  [Zwoje znad Morza Martwego siedemdziesiąt lat później. Manuskrypty, tradycje, interpretacje i ich biblical contekst]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Dead Sea Scrolls Seventy Years Later: An Overview of Dissenting Opinions
 • A New Edition of the Aramaic Fragments of 1 Enoch from Qumran
  [Nowe wydanie Aramejskich fragmentów 1 Księgi Henocha z Qumran]
 • The Book of Genesis and 1 Enoch
  [Księga Rodzaju w Pierwszej Księdze Henocha]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • The Dead Sea Scrolls Seventy Years Later. Manuscripts, Traditions, Interpretations, and Their Biblical Context
  [Zwoje znad Morza Martwego siedemdziesiąt lat później. Manuskrypty, tradycje, interpretacje i ich biblical contekst]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Kamienie, tablice i zwoje: Cztery okresy formacji Biblii
 • The Dead Sea Scrolls Seventy Years Later. Manuscripts, Traditions, Interpretations, and Their Biblical Context
  [Manuskrypty znad Morza Martwego 70 lat póżniej]
 • Konferencja biblijna Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Sługa Ewangelii. Sesja dla uczczenia pamięci ks. Profesora Józefa Kudasiewicza

2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • 1 Enoch 6-11 Interpreted in Light of Mesopotamian Incantation Literature

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Biblical Annals electronic
  [w:] Biblical Annals

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Intertestamental Literature
  [Literatura międzytestamentalna]
  [w:] Biblical Annals

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Littera Antiqua

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzja artykułu naukowego
  [w:] Verbum Vitae
 • recenzja artykułu naukowegon
  [w:] Littera Antiqua
 • Recenzja artykułu naukowego
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja książki naukowej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym ks. dra Andrzeja Piwowara

Inny wyjazd naukowy

 • Badania aramejskich manuskryptów Księgi Henocha z Qumran w Muzeum Narodowym Izraela

Członkostwo w PAN

 • Polska Akademia Nauk, Komisja Teologii

2015


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Verbum Vitae
 • Reviewer in Dead Sea Discoveries journal
  [Recenzent w czasopiśmie Dead Sea Discoveries]
  [w:] Dead Sea Discoveries

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzja artykułu naukowegon
  [w:] Verbum Vitae

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Relacje zależności pomiędzy Rdz 6,1-2, 4 oraz 1 Księgą Henocha 6-11

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • A Critical Edition of the Jewish Aramaic Manuscripts of 1 Enoch from Qumran - Kontynuacja
  [Wydanie krytyczne żydowskich manuskryptów aramejskiej Księgi Henocha z Qumran - Kontynuacja]

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Mesopotamian Background of the Giants and Evil Spirits in 1 Enoch 6-11
  [Mezopotamskie zaplecze pojęciowe gigantów i złych duchów w 1 Henochu 6-11]
  [w:] Dead Sea Discoveries

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Apokaliptyka żydowska okresu Drugiej Świątyni w relacji do literatury pisma klinowego
 • Przyczyny powstania żydowskiej literatury apokaliptycznej okresu Drugiej Świątyni

Artykuł w czasopiśmie

 • Ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB (1939-2011). Członek redakcji „Seminare” w latach 1978-1989
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Critical Edition of the Qumran manuscripts of 1 Enoch in Aramaic
  [Wydanie krytyczne żydowskich manuskryptów aramejskiej Księgi Henocha z Qumran]
 • A Critical Edition of the Jewish Aramaic Manuscripts of 1 Enoch from Qumran
  [Wydanie krytyczne żydowskich manuskryptów aramejskiej Księgi Henocha z Qumran ]

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL za wybitne osiągnięcia naukowe i za wyróżniającą się pracę habilitacyjną

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zawodowa wiedza Asaela (1 Hen. 8,1) i jej relacja do starożytnej Mezopotamii
  [w:] Biblical Annals
 • Some Notes on the Aramaic Manuscripts from Qumran and Late Mesopotamian Culture
  [Kilka uwag na temat aramejskich manuskryptów z Qumran oraz późno-babilońskiej kultury]
  [w:] Revue de Qumran
 • Ukaranie Asaela (1 Hen. 10,4-8) w kontekście mezopotamskiej literatury zwalczającej czarną magię
  [w:] Biblical Annals

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rev.:] Jonathan Ben-Dov, Wayne Horowitz and John M. Steele, eds., Living the Lunar Calendar
  [[Rec.:] Jonathan Ben-Dov, Wayne Horowitz and John M. Steele, eds., Living the Lunar Calendar]
  [w:] Biblical Annals
 • [Rev.:] Joseph L. Angel, Otherworldly and Eschatological Priesthood in the Dead Sea Scrolls
  [[Rec.:] Joseph L. Angel, Otherworldly and Eschatological Priesthood in the Dead Sea Scrolls ]
  [w:] Biblical Annals
 • [Rev.:] Loren T. Stuckenbruck, 1 Enoch 91-109
  [[Rec.:] Loren T. Stuckenbruck, 1 Enoch 91-109 ]
  [w:] Biblical Annals
 • [Rev.:] Erlend Gehlken, Weather Omens of “Enūma Anu Enlil”: Thunderstorms, Wind and Rain (Tablets 44-49)
  [[Rec.:] Erlend Gehlken, Weather Omens of “Enūma Anu Enlil”: Thunderstorms, Wind and Rain (Tablets 44-49) ]
  [w:] Biblical Annals
 • [Rev.] Jože Krašovec, The Transformation of Biblical Proper Names (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 418; New York – London: T & T Clark, 2010). Pp. xiii, 152. $ 110,00. ISBN 978-0-567-45224-5
  [[Rec.:] Jože Krašovec, The Transformation of Biblical Proper Names (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 418; New York – London: T & T Clark, 2010). Pp. xiii, 152. $ 110,00. ISBN 978-0-567-45224-5]
  [w:] Biblical Annals
 • [Rev.:] Timothy H. Lim and John H. Collins, eds., The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls
  [[Rec.:] Timothy H. Lim and John H. Collins, eds., The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls ]
  [w:] Biblical Annals
 • [Rev.:] Stéphane Saulnier, Calendrical Variations in Second Temple Judaism: New Perspectives on the ‘Date of the Last Supper’ Debate
  [[Rec.:] Stéphane Saulnier, Calendrical Variations in Second Temple Judaism: New Perspectives on the ‘Date of the Last Supper’ Debate ]
  [w:] Dead Sea Discoveries

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe

Nagroda krajowa

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i za wyróżniającą się pracę habilitacyjną

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • 1 Enoch 73:4-8 and the Aramaic Astronomical Book

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Knowledge Transmission in the Context of the Watchers’ Sexual Sin with the Women in 1 Enoch 6-11
  [Przekaz wiedzy w kontekście grzechu aniołów czuwających z kobietami w 1 Księdze Henocha rozdz. 6-11]
  [w:] Biblical Annals
 • Professional Skills of Asael (1 En. 8:1) and Their Mesopotamian Background
  [Zawodowa wiedza Asaela (! Hen 8:1) oraz kontekst starożytnej Mezopotamii]
  [w:] REVUE BIBLIQUE
 • The Punishment of Asael (1 En. 10:4-8) and Mesopotamian Anti-Witchcraft Literature
  [Ukaranie Asaela (1 Hen. 10:4-8) w relacji do mezopotamskiej literatury dotyczącej białej magii ]
  [w:] Revue de Qumran

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • 1 Enoch 73:4–8 and the Aramaic Astronomical Book
  [1 Henoch 73:4–8 w relacji do Aramejskiej Księgi Astronomicznej]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Review of George W.E. Nickelsburg and James C. VanderKam, 1 Enoch 2: A Commentary on the Book of 1 Enoch. Chapters 37-82
  [Recenzja książki George W.E. Nickelsburg and James C. VanderKam, 1 Enoch 2: A Commentary on the Book of 1 Enoch. Chapters 37-82 ]
  [w:] Biblical Annals
 • Review of Helge S. Kvanvig, Primeval History: Babylonian, Biblical, and Enochic. An Intertextual Reading
  [Recenzja: Helge S. Kvanvig, Primeval History: Babylonian, Biblical, and Enochic. An Intertextual Reading ]
  [w:] Biblical Annals
 • Review of George W.E. Nickelsburg and James C. VanderKam, 1 Enoch 2: A Commentary on the Book of 1 Enoch. Chapters 37-82
  [Recenzja: George W.E. Nickelsburg and James C. VanderKam, 1 Enoch 2: A Commentary on the Book of 1 Enoch. Chapters 37-82]
  [w:] Biblical Annals
 • Review of Kathel Berthelot and Daniel Stökl Ben Ezra, Aramaica Qumranica: Procee dings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence, 30 June-2 July 2008
  [Recenzja książki Kathel Berthelot and Daniel Stökl Ben Ezra, Aramaica Qumranica: Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence, 30 June-2 July 2008 ]
  [w:] Biblical Annals
 • Review of Helge S. Kvanvig, Primeval History: Babylonian, Biblical, and Enochic. An Intertextual Reading
  [Recenzja książki Helge S. Kvanvig, Primeval History: Babylonian, Biblical, and Enochic. An Intertextual Reading ]
  [w:] Biblical Annals

Hasło encyklopedyczne

 • Semickie języki
 • Rubinkiewicz Ryszard
 • Semici
 • Sem

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Reviewer
  [Recenzent]
  [w:] BIBLICA

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Przyczyny rozwoju wiary w grzeszne anioły w Judaiźmie okresu Drugiej Świątyni

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Od wiary Abrahama do wiary Kościoła

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda biblioteczna
 • Kwerenda biblioteczna

2011


Książka naukowa recenzowana

 • The Aramaic Astronomical Book from Qumran: Text, Translation and Commentary
  [Aramejska Księga Astronomiczna z Qumran: Tekst, tłumaczenie i komentarz]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Review of Ben-Dov, Jonathan, Head of All Years: Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient Context
  [Recenzja: Ben-Dov, Jonathan, Head of All Years: Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient Context]
  [w:] Revue de Qumran (ISSN 0035-1725)
 • Review of Kathel Berthelot and Daniel Stökl Ben Ezra, Aramaica Qumranica: Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence, 30 June-2 July 2008
  [Recenzja książki Kathel Berthelot and Daniel Stökl Ben Ezra, Aramaica Qumranica: Procee dings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence, 30 June-2 July 2008 ]
  [w:] Biblical Annals
 • Recenzja: Francesca Rochberg, In the Path of the Moon: Babylonian. Celestial Divination and Its Legacy
  [w:] Biblical Annals
 • Review of Francesca Rochberg, In the Path of the Moon: Babylonian. Celestial Divination and Its Legacy
  [Recenzja książki Francesca Rochberg, In the Path of the Moon: Babylonian. Celestial Divination and Its Legacy ]
  [w:] Biblical Annals
 • Review of Ben-Dov, Jonathan, Head of All Years: Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient Context
  [Recenzja książki Ben-Dov, Jonathan, Head of All Years: Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient Context]
  [w:] Revue de Qumran

Tłumaczenie książki naukowej

 • Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Verbum Vitae
 • Reviewer
  [Recenzent]
  [w:] Biblical Annals
 • Reviewer
  [Recenzent]
  [w:] Biblical Annals

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzja artykułu naukowegon
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia
 • recenzja artykułu naukowegon
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia
 • Recenzja artykułu naukowego
  [w:] Biblical Annals

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Knowledge Transmission in the Context of the Watchers’ Sexual Sin with the Women in 1 Enoch 6-11
  [Przekaz wiedzy w kontekście grzechu aniołów czuwających z kobietami w 1 Henochu 6-11]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • 4 Ezra and 2 Baruch
  [$ Księga Ezdrasza i 2 Barucha]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Udział w konferencji krajowej

 • Moc Słowa Bożego
 • Biblia kodem kulturowym Europy

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda biblioteczna

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • A Critical Edition of the Aramaic Manuscript of 1 Enoch from Qumran
  [Wydanie krytyczne żydowskich manuskryptów aramejskiej Księgi Henocha z Qumran]

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • European Association of Biblical Studies

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Between Akkadian tupšarrūtu and Aramaic SPR: Some Notes on the Social Context of the Early Enochic Literature
  [Pomiędzy akadyjskim tupšarrūtu a aramejskim SPR: Kilka uwag na temat kontekstu spolecznego wczesnej literatury henochicznej]
  [w:] Revue de Qumran
 • The Initial Narrative of the Visions of Amram and Its Literary Characteristics
  [Analiza literacka początkowej narracji w Wizjach Amrama]
  [w:] Revue de Qumran
 • The Literary Characteristics of the Visions of Levi (so-called Aramaic Levi Document)
  [Właściwości literackie Wizjii Lewiego, czyli Aramejskiego Dokumentu Lewiego ]
  [w:] Journal of Ancient Judaism

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Obraz idealnego kapłana na przykładzie Lewiego w Wizjach Lewiego
 • Nauczanie i tożsamość upadłych aniołów w Księdze Czuwających w kontekście religijnym i społecznym Babilonii okresu perskiego i hellenistycznego

Hasło encyklopedyczne

 • Papirusy biblijne

Hasło słownikowe

 • Elect of God (4Q534–536)
 • Pouczenia (Testament) Qahata, (4Q542)
 • Elect of God (4Q534-536)
  [Wybraniec Boży (4Q534-536)]
 • Qahat, Admonitions (Testament) of, (4Q542)
 • Amram, Visions of
  [Wizje Amrama]
 • Amram, Visions of

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • General Editor
  [Redaktor naczelny]
  [w:] Biblical Annals

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzja artykułu naukowegon
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia
 • recenzja artykułu naukowegon
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Obraz idealnego kapłana na przykładzie Lewiego w Wizjach Lewiego

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Miasto w starożytnym Izraelu i na starożytnym Bliskim Wschodzie

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Udział w konferencji krajowej

 • Biblia a moralność

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Some Notes on Scribal Craft and the Origins of the Enochic Tradition
  [Kilka uwag na temat sztuki pisarskiej w relacji do początków tradycji Księgi Henocha]
  [w:] Henoch
 • Kalkulacja ruchów księżyca w 4Q208 i 4Q209
  [w:] Roczniki Biblijne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Królewskie kapłaństwo w aramejskich Wizjach Lewiego

Hasło encyklopedyczne

 • Moulton, James Hope
 • Murabbaat

Artykuł w czasopiśmie

 • III Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne: “’Nie samym chlebem żyje człowiek.’ Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”
  [w:] Roczniki Biblijne

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Tłumaczenie interlinearne Księgi Nehemiasza
 • Tłumaczenie interlinearne Księgi Ezdrasza

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członkostwo w Radzie Naukowej Scripta Biblica et Orientalia
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia

Recenzja książki naukowej

 • Prawo bliskowschodnie w starożytności: wprowadzenie historyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 1 En. 73:4–8 read in the Light of the Aramaic Astronomical Book
 • The Initial Narrative of the Visions of Amram and its Literary Characteristics

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • The Book of Enoch and its Scribal Background
  [Księga Henocha i jej kontekst skrybalny]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Królewskie kapłaństwo w aramejskich Wizjach Lewiego, Melchizedek, oraz kapłańska teleiōsis (Hbr 7,11)
 • Nauczanie i tożsamość upadłych aniołów w Księdze Czuwających w kontekście religijnym i społecznym Babilonii okresu perskiego i hellenistycznego

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Oryginalny tekst i polskie tłumaczenie aramejskich Wizji Lewiego
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja: Tronina, Antoni. Księga Kapłańska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Review of Himmelfarb, Martha, A Kingdom of Priests: Ancestry and Merit in Ancient Judaism
  [Recenzja: Himmelfarb, Martha, A Kingdom of Priests: Ancestry and Merit in Ancient Judaism]
  [w:] Review of Biblical Literature (ISSN 1099-0321)

Hasło encyklopedyczne

 • Masoreci
 • Miszna
 • Moab
 • Moabici

2007


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Władza arcykapłana w Izraelu we wczesnym okresie hellenistycznym: pomiędzy historią a kapłańską ideologią dydaktyczną

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Visions of Levi and Priestly Education in Israel
  [Wizje Lewiego i edukacja kapłańska w Izraelu]
  [w:] Folia orientalia
 • Moon Computation in the Aramaic Astronomical Book
  [Kalkulacja ruchów księżyca w Aramejskiej Księdze Astronomicznej]
  [w:] Revue de Qumran
 • Edukacja kapłanów w Izraelu w świetle babilońskiej tradycji skrybalnej (Księga Wizji Lewiego 24; 31–47)
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Review of VanderKam, James, From Joshua to Caiaphas: High Priests after the Exile
  [Recenzja książki VanderKam, James, Od Jozuego do Kajfasza: Najwyżsi kapłani po wygnaniu ]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Redaktor naczelny serii Studia Biblica Lublinensia

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
 • Analecta Biblica Lublinensia

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Qumran between the Old and New Testament
  [Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • The Aramaic Astronomical Book from Qumran: Text, Translation, and Commentary
  [The Aramaic Astronomical Book: Text, Translation, and Commentary]

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • International Organization for Qumran Studies

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Priestly Education in the Aramaic Levi Document (Visions of Levi) and Aramaic Astronomical Book (4Q208–211)
  [Edukacja kapłańska w Wizjach Lewiego oraz w aramejskiej Księdze Astronomicznej (4Q208–211)]
  [w:] Revue de Qumran
 • Wizje Lewiego a kapłańskie wykształcenie w Izraelu
  [w:] Folia orientalia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Literary Form and Didactic Content of the Admonitions (Testament) of Qahat
  [Literacka forma i kontekst dydaktyczny Pouczeń (Testamentu) Kahata]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Review of J. C. Greenfield, M. E. Stone, E. Eshel, The Aramaic Levi Document: Edition, Translation, Commentary
  [Recenzja: J. C. Greenfield, M. E. Stone, E. Eshel, The Aramaic Levi Document: Edition, Translation, Commentary]
  [w:] REVUE BIBLIQUE

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Grant habilitacyjny - The Aramaic Astonomical Book form Qumran: Text, Translation, and Commentary

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Enoch Seminar

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Aramaic Levi Document: An Overview of Its Content and Problematics
  [Aramejskie Wizje Lewiego, ich treść i problematyka ]
  [w:] Scripta Judaica Cracoviensia

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja książki S. Galley, K. Hoba, A. Kurths, H. Völkening, Die Hebräische Bibel: Eine Einführung
  [w:] Scripta Judaica Cracoviensia
 • Review of K. E. Grözinger, Jüdisches Denken: theologie-Philosophie-Mystik. Bd. I.: Vom Gott Abrahams zum Gott des Aristoteles.
  [Recenzja: K. E. Grözinger, Jüdisches Denken: theologie-Philosophie-Mystik. Bd. I.: Vom Gott Abrahams zum Gott des Aristoteles.]
  [w:] Scripta Judaica Cracoviensia

2004


Książka naukowa recenzowana

 • An Aramaic Wisdom Book from Qumran: A New Interpretation of the Levi Document
  [Aramejska Księga mądrościowa z Qumran: Nowa interpretacja Dokumentu Lewiego ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • An Aramaic Wisdom Poem: Reconstruction of the Text, Literary Analysis and Commentary
  [Aramejski poemat mądrościowy: Rekonstrukcja tekstu, analiza literacka, i komentarz]
  [w:] Scripta Judaica Cracoviensia

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Review of Rosik, Mariusz, Judaism at the Beginning of the Christian Era. Wrocław, 2003
  [Recenzja: Rosik, Mariusz, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej. Wrocław, 2003]
  [w:] Scripta Judaica Cracoviensia
 • Review of Heide, Martin, Die Testamente Isaaks und Jacobs: Edition und Übersetzung der arabischen und ätiopischen Versionen
  [Recenzja: Heide, Martin, Die Testamente Isaaks und Jacobs: Edition und Übersetzung der arabischen und ätiopischen Versionen]
  [w:] Revue de Qumran (ISSN 0035-1725)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Biblistów Polskich

1999


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Society of Biblical Literature

1998

 • Catholic Biblical Association
 • Associazione Biblica Salesiana