prof. dr hab. Marcin Tkaczyk

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Logiki

Stanowisko: Profesor zwyczajny


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Od pojęć do istnienia

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Antinomy of Future Contingent Events - A Rebutall
  [Antynomia przyszłych zdarzeń przygodnych - odpowiedź na zarzuty]
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • Jerzy Łoś Positional Calculus and the Origin of Temporal Logic
  [Logika pozycyjna Jerzego Łosia a powstanie logiki temporalnej]
  [w:] Logic and Logical Philosophy
 • Distribution Laws in Weak Positional Logics
  [Prawa dystrybucyjne w słabych logikach pozycyjnych]
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • The Antinomy of Future Contingent Events
  [Antynomia przyszłych zdarzeń przygodnych]
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Cracow Circle. Theology in the Lvov-Warsaw School
  [Koło krakowskie - teologia w szkole lwowsko-warszawskiej]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Case of Dialetheism
  [Sprawa dialeteizmu]
  [w:] Logic and Logical Philosophy
 • Kazimierz Ajdukiewicz's philosophy of mathematics
  [Filozofia matematyki w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza]
  [w:] STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Normalne logiki pozycyjne
 • Futura contingentia

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Modal Paraconsistent Tableau Systems of Logic
  [Modalne parakonsystentne tablicowe systemy logiki]
  [w:] WSEAS Transactions on Mathematics
 • Spurious Confusion in Temporal Logic
  [Pozorne nieporozumienie w logice temporalnej]
  [w:] Logic and Logical Philosophy
 • Grahama Priesta metoda uzusadniania tezy dialeteizmu
  [w:] Warszawskie Studia Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Epistemologia w kontekście logiki i filozofii nauki
 • Logika temporalna
 • Jerzy Łoś and the Origin of Temporal Logic
  [Jerzy Łoś a powstanie logiki temporalnej]

2014

 • Model kanoniczny logiki S5 a natura światów możliwych
 • A method of defining paraconsistent tableaus

 • 2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Negation in Weak Positional Calculi
   [Negacja w słabych logikach pozycyjnych]
   [w:] Logic and Logical Philosophy

  2012

 • Ratio Anselmi Revisited
  [Ponownie o Ratio Anselmi]
  [w:] European Journal for Philosophy of Religion

 • 2011

 • On Axiomatization of Łukasiewicz's Four-Valued Modal Logic
  [Aksjomatyzacja czterowartościowej logiki modalnej Jana Łukasiewicza]
  [w:] Logic and Logical Philosophy

 • Hasło encyklopedyczne

  • Schmierer Zygmunt

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Pojęcie istnienia w czasie a pojęcie współistnienia z czasem w Monologionie Anzelma z Canterbury
   [w:] Roczniki Filozoficzne

  2009


  Książka naukowa recenzowana

  • Logika czasu empirycznego : funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Bóg, modalność, esencjalizm. Pewna wersja szkotystycznego dowodu tezy o istnieniu Boga
   [w:] Roczniki Filozoficzne

  2007

 • Is the Ontological Proof of God's Existence an Ontological Proof of God's Existence?
  [Czy ontologiczny dowód na istnienie Boga jest ontologicznym dowodem na istnienie Boga?]
  [w:] Logic and Logical Philosophy
 • A Formal Theory of Physical Necessity
  [Formalna teoria konieczności fizycznej]
  [w:] Logic and Logical Philosophy
 • Zmienna czasowa w starożytnej i średniowiecznej teorii zdań warunkowych
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • Zdania warunkowe w logice starożytnej
  [w:] Kwartalnik Filozoficzny

 • 2006

 • Pewna formalna definicja podstawiania
  [w:] Lignum Vitae
 • Próba formalizacji wnioskowania zawartego w II rozdziale Proslogionu Anzelma z Canterbury
  [w:] Ruch Filozoficzny
 • Zwroty modalne języka fizyki
  [w:] Filozofia Nauki (Philosophy of Science)

 • 2001

 • Zagadnienie sensowności języka teologii w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego
  [w:] Lignum Vitae