dr hab. Urszula Soler

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The World of New, Virtual Trends – Central Europe Societies Touched by Covid-19
  [Świat nowych, wirtualnych trendów - społeczeństwa Europy Środkowej dotknięte przez Covid-19]
  [w:] European Journal of Translational and Clinical Medicine
 • Foodsaving — Towards Social Responsibility?
  [Foodsaving - w stronę społęcznej odpowiedzialności?]
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Editor of the issue Vol 11 (47) No 2 (2019)
  [Redaktor numeru Vol 11(47) No 2 (2019)]
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • STRUKTURA SEKTORA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONCEPCJI CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
  [w:] Rozprawy Społeczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Social protests against 5G technology during a pandemic. Case study
  [Protesty społeczne przeciwko technologii 5G w czasie pandemii. Studium przypadku]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • 15th annual meeting INTERNET GOVERNANCE FORUM organizowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych
  [Technology and climate change. Will the technology help us cope with climate change, which causes its rapid development.]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Edukacja w XXI wieku, czy uczelnie mogą rozwijać się bez nowoczesnych technologii?

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Organizacja i prowadzenie panelu społecznego poświęconego technologii 5G na MULTIKONFERENCJI Krajowego Środowiska Tele- i Radiokomunikacyjnego KKRRiT i KSTiT 2020

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • European Association for Security

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Foodsaving for Sustainable Development: Local Implications of Global Problems
  [Foodsaving dla zrównoważonego rozwoju: lokalne implikacje globalnych problemów]
  [w:] Izzivi Prihodnosti = Challenges of the Future
 • Oswajanie z technologią.Na przykładzie elektryfikacji Wielkiej Brytanii i technologii 5G
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Education of society as a tool to counteract disinformation in implementing new technologies. On the example of 5G mobile telecommunications network and Warsaw sewage system
  [Edukacja społeczeństwa jako narzędzie przeciwdziałania dezinformacja we wdrażaniu nowych technologii. Na przykładzie telekomunikacji mobilnej 5G i warszawskiej sieci kanalizacyjnej]
 • Network society versus societies of networks, Brexit and the issue of national identity in Poland
  [Społeczeństwo sieciowe a społeczeństwa sieci, Brexit i kwestia tożsamości narodowej w Polsce]
 • Bezpieczeństwo edukacyjne - prawo czy przywilej?

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Dual-use of 5G technology.
  [Podwójne zastosowanie technologii 5G.]
 • XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką
 • XXIX Sympozjum PTZE, Janów Podlaski 2019
 • Informacja czy dezinformacja? Jak mówimy o 5G – studium przypadku.
 • Zdolne dziecko w szkole.

Udział w konferencji międzynarodowej

 • BioEM2019
  [BioEm2019]
 • XVII Międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”
 • XI Forum Gospodarcze TIME 2019 - Sieci 5G dla przemysłu 4.0

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Konflikty wokół 5 G. Tło, dezinformacja, przeciwdziałania.
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii
 • Zdolne dziecko - trzy trudne lekcje rodzica
 • Legia Akademicka przykładem studenckich rezerw czasu wojny

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Digital Summit w ramach Festiwalu Cyfryzacji

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • lezioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
  [wykłady na Universita Cattolica del Sacro Cuore]
 • 45/5000 lectures at the Daugavpils University(Latvia)
  [wykłady na Uniwersytecie Dyneburskim (Łotwa)]

Odznaczenie wewnętrzne

 • Medal „Za zasługi dla LA KUL”

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Technologia jako narzędzie wzmacniania więzi społecznych
  [w:] Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Socjologiczne problemy bezpieczeństwa. W stronę nowego paradygmatu?
 • Socjologia gospodarki
 • Organizacje paramilitarne wsparciem bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Na przykładzie Polski i Ukrainy

Hasło encyklopedyczne

 • Zakład Socjologii

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Foodsaving – w kierunku odpowiedzialności społecznej?
 • Tożsamość jako narzędzie edukacji bezpieczeństwa w nowoczesnym społeczeństwie
 • FOOD SAVING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LOCAL IMPLICATIONS OF GLOBAL PROBLEMS.
  [FOOD SAVING DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: LOKALNE IMPLIKACJE PROBLEMÓW GLOBALNYCH.]
 • NETWORK SOCIETY VERSUS SOCIETIES OF NETWORKS: BREXIT AND THE ISSUE OF NATIONAL IDENTITY IN POLAND
  [SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE VERSUS SPOŁECZEŃSTWA SIECI: BREXIT I PROBLEMY TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ W POLSCE]
 • Organizacje paramilitarne wsparciem bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Na przykładzie Polski i Ukrainy.

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Fotovoltaic Technologies in The lublin region
  [Technologie fotowoltaiczne na Lubelszczyźnie]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Bezpieczeństwo sieci - bezpieczeństwo w Sieci
 • Warsztaty Technology Assessment
 • Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Lezioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
  [wykłady na Universita Cattolica del Sacro Cuore]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Organizacje proobronne a bezpieczeństwo państwa. Na przykładzie Legii Akademickiej

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rozwój sieci dróg elementem polityki bezpieczeństwa lokalnego
 • Odzyskiwanie nadwyżek żywności a bezpieczeństwo żywnościowe. Casus - Francja
 • Public Policy Interventions in Surplus Food Recovery in France, Germany, Italy and Spain
  [Interwencje polityki publicznej w zakresie odzyskiwania nadwyżek żywności we Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii]
 • European Policy for Food Security: The Surplus Food Redistribution Option
  [Europejska polityka bezpieczeństwa żywnościowego: Opcja nadwyżki redystrybucji żywności]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Birth, origins and history of Italian Sociology
  [Narodziny, początki i historia włoskiej socjologii]
  [w:] Symbolae Europaeae
 • Technologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa
  [w:] Edukacja - Technika - Informatyka
 • Public sentiment after the terrorist attacks and their impact on the attitudes on Polish people
  [Nastroje społeczne po atakach terrorystycznych i ich wpływ na postawy Polaków]
  [w:] Sicurezza, terrorismo e società = Security terrorism society
 • Populism as an element of security policy. The 2016 Polish Anti-terrorism Law - a case study
  [Populism as an element of security policy. The 2016 Polish Anti-terrorism Law - a case study]
  [w:] Sicurezza, terrorismo e società = Security terrorism society

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Europejskie dyskusje o etyce socjologicznej w kontekście społecznego wartościowania technologii
 • Legia Akademicka jako aktywny podmiot w polityce bezpieczeństwa lokalnego

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • membro del comitato editoriale
  [członek komitetu redakcyjnego]
  [w:] Sicurezza, terrorismo e società = Security terrorism society
 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Ruch pedagogiczny
 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Transformacje Pismo interdyscyplinarne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wybrane determinanty polityki bezpieczeństwa XX wieku. Terroryzm i cyberbezpieczeństwo
 • Globalne i lokalne problemy polityki bezpieczeństwa. Polska i świat. T. 2

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej”
 • XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Europejskie dyskusje o etyce socjologicznej w kontekście społecznego wartościowania technologii
 • Socjologiczne wymiary bezpieczeństwa. W kierunku nowego paradygmatu?
 • Federacja Organizacji Proobronnych młodzieżową odpowiedzią na zagrożenia bezpieczeństwa państwa?
 • Legia Akademicka jako aktywny podmiot w polityce bezpieczeństwa lokalnego
 • Technologia jako narzędzie wzmacniania więzi społecznych?
 • Bezpieczeństwo edukacyjne - prawo czy przywilej?

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Grupa ekspercka nr 2
 • SECURITY FORUM 2017 Subdisciplines of Security Sciences

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • L'insegnamento nel quadro del programma Erasmus
  [Prowadzenie zajęć w ramach programu Erasmus]

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • ITSTIME – Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies
 • ITSTIME – Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rola organizacji młodzieżowych w polskiej edukacji proobronnej – jaka przyszłość?
  [w:] Edukacja - Technika - Informatyka
 • Security Culture of the Paramilitary Youth Organizations on the Example of Legia Lkademicka KUL (John Paul II Catholic University of Lublin)
  [Kultura bezpieczeństwa młodzieżowych organizacji proobronnych na przykładzie Legii Akademickiej (KUL)]
  [w:] Security Dimensions: International & National Studies
 • Kształtowanie społecznej świadomości kultury bezpieczeństwa na przykładzie działalności Legii Akademickiej
  [w:] Kultura bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
 • Europejskie bezpieczeństwo żywnościowe - najlepsze praktyki
  [w:] Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Bezpieczeństwo społeczne versus Internet – jaka przyszłość?
 • Rzeczywistość rozszerzona a social security
 • Ethnographic island in cyberspace
  [Etnograficzne wyspy w cyberprzestrzeni]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Italiako Lehoiak.Odpowiedź na dystans pomiędzy klubem a kibicem.
 • Drukowanie przestrzenne nową rewolucją społeczną XXI wieku?
 • Rzeczywistość rozszerzona a social security
 • Odzyskiwanie nadwyżek żywności a bezpieczeństwo żywnościowe. Casus - Francja

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Lezioni per il programma Erasmus
  [Prowadzenie zajęć w ramach programu Erasmus]

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Technologie sieciowe vs. terroryzm – czy mogą być społecznie szkodliwie?
  [w:] Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Cyberculture in the city on the example of Lublin
  [Cyberkultura w mieście na przykładzie Lublina]
 • Rola nowoczesnych technologii w cyberwojnie
 • European programs of human capital and their role in the development of regional competitiveness. On the example of Poland

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • PWP Badania, innowacje, rozwój – efekty realizacji staży
 • PWP: badania, innowacje, rozwój - efekty realizacji staży

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Strategie budowania e-gospodarki i e-społeczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Technologie sieciowe vs. terroryzm – czy mogą być społecznie szkodliwie?
 • Bezpieczeństwo społeczne versus Internet - jaka przyszłość?
 • Rola nowoczesnych technologii w cyberwojnie

Organizacja konferencji krajowej

 • Społeczno-administracyjny wymiar systemu bezpieczeństwa publicznego

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Od podglądactwa do profesji. Nowy wymiar socjologii mody
  [w:] Transformacje Pismo interdyscyplinarne
 • Bezrobotni absolwenci – niewykorzystany potencjał Lubelszczyzny?
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Technologia w edukacji obronnej – Legia Akademicka jako przykład młodzieżowej organizacji proobronnej w systemie bezpieczeństwa RP
 • Redefinicja społecznej roli nauki w kontekście rozwoju metod wartościowania technologii
 • Legia Akademicka KUL jako przykład studenckich rezerw na potrzeby korpusu oficerskiego czasu wojny
 • Ułańskie pasje profesora Józefa F. Ferta
 • Fenomen i dylematy polskiej tożsamości narodowej
 • Technological development and Medicine: institutionalization f network structures of technology assessment
  [Rozwój technologiczny i medycyna: instytucjonalizacja sieciowych struktur oceny technologii medycznych]
 • System edukacji proobronnej w Polsce wobec wyzwań rozwoju technologicznego w XXI wieku

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sieć przestrzenią gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE

 • PWP Kobieta aktywna, profesjonalna liderka

Usługi naukowo-badawcze za granicą

 • FOODSAVING: social innovation applied to food surfeits recovery, Integrated project for the experimentation of initiatives that promote and boost human capital in research with direct benefits for Lombardy

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Między teatrem a polityką – studium przypadku Silvia Berlusconiego
  [w:] Czas Kultury

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kryzys jako szansa? W stronę nowych modeli biznesu

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • MoVimento 5 Stelle włoskim przykładem wpływu Web marketingu politycznego na kształtowanie opinii publicznej,

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE

 • PWP – Wykwalifikowane kadry kluczem do zwiększenia konkurencyjności MŚP z województwa podkarpackiego
 • PWP – Nowe perspektywy społecznej odpowiedzialności sektora B+R w województwie podkarpackim

Usługi naukowo-badawcze za granicą

 • PWP Badania, Innowacje, Rozwój

Usługi eksperckie w kraju

 • Stan aktualny, perspektywy i bariery rozwoju infrastruktury transportowej w powiecie puławskim, świdnickim i Łęczyńskim w ramach Projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny w latach 2010-2013.

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • European Communication Research and Education Association, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgium, Media&City Temporary Working Group

Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji

 • Partnership Coordinator w YWEA Young Women Entrepreneurs Association

Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

 • WorkLife Balance Award pod patronatem Regione Lombardia i ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 • WorkLife Balance Award pod patronatem Regione Lombardia i ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Economical Crisis – the new life or the end of the culture? The example of Italy
  [Kryzys gospodarczy - nowe życie czy koniec kultury? Na przykładzie Włoch]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Media & The City Ecrea TWG

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Media & The City Ecrea TWG
 • Kryzys finansowy-przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej

Stypendium finansowane ze środków projektu UE

 • Buone pratiche nella trasformazione strategica di KUL
  [Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Badania terenowe - Universita Cattolica del Sacro Cuore
 • Badania terenowe - Universita Cattolica del Sacro Cuore

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Corporate Social Responsability
 • Media & The City

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Monica Martinelli

2011


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Media & The City Ecrea TWG

Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE

 • borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri
  [stypendium włoskiego Ministero degli Affari Esteri]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Badania terenowe - Universita Cattolica del Sacro Cuore

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • European Communication Research and Education Association

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola młodzieżowych organizacji pro obronnych w tworzeniu bezpieczeństwa Polski i Ukrainy
 • Last Minute Market – odpowiedzią na społeczne potrzeby czy rekacją na kryzys [w:] Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej

Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE

 • borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri
  [stypendium włoskiego Ministero degli Affari Esteri]

Usługi naukowo-badawcze za granicą

 • L’Italia generativa

Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej

 • Center for Anthropology of religion and cultural change (ARC)

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Couchsurfing - cyberkultura wirtualna czy realna?,

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Umowa Erazmus pomiędzy Socjologią KUL a Socjologią Universita Cattolica del Sacro Cuore (Mediolan)

2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nimby Effect in rational choice theory perspective
  [NIMBY Effect w perspektywie teorii racjonalnego wyboru]
 • Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji proobronnych na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
 • Socioeconomic problems of the Polish spas: history and contemporary situation
  [Społeczno-ekonomiczne problemy polskiego uzdrowiska: historia i współczesna sytuacja]
 • „Rola młodzieżowych organizacji proobronnych w tworzeniu bezpieczeństwa Polski i Ukrainy”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • „Kultura a Rynek”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE

 • borsa di studio della Universita Cattolica del Sacro Cuore
  [stypendium Universita Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie]

2007


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy naukowej z Ukrainą
 • Młodzieżowe organizacje proobronne w tworzeniu bezpieczeństwa Polski
 • Turystyka przemysłowa a kształtowanie tożsamości młodzieży na przykładzie Lubelszczyzny
 • Rola europejskiej edukacji obronnej w tworzeniu bezpieczeństwa

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji „Kultura a Rynek”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • „Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”
 • "Problems of development of border areas and their participation in the integration processes "
  [„Problemy rozwoju terenów przygranicznych oraz ich udział w procesach integracyjnych” ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego (aspekty militarne i pozamilitarne”)

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda Rektora KUL za pracę zawodową wykraczającą poza zakres wyznaczonych obowiązków służbowych oraz promocję KUL w kraju

2006


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • sekretarz konferencji „Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • "Problems of development of border areas and their participation in the integration processes "
  [“Problemy rozwoju terenów przygranicznych oraz ich udział w procesach integracyjnych”]
 • “Education in the conditions of social changes”
  ["Edukacja w warunkach zmian społecznych"]
 • „Nowa ekonomia a społeczeństwo”
 • „Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej”
 • "The processes of European integration and cross-border cooperation"
  [„Procesy integracji europejskiej i współpraca transgraniczna” ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Współpraca jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi na rzecz obronności państwa”
 • „Wyzwania współpracy transgranicznej. Polska - Ukraina 2006”

2005


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • sekretarz konferencji „Nowa ekonomia a społeczeństwo

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • „Religia a gospodarka”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji”

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda Rektora KUL za pracę zawodową wykraczającą poza zakres wyznaczonych obowiązków służbowych oraz promocję KUL w kraju

2004


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • sekretarz konferencji „Religia a gospodarka”

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Legia Akademicka KUL