dr hab. Małgorzata Gruchoła (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Społeczne postrzeganie przemocy w internecie – analiza porównawcza
 • Zmiany w obszarze interakcji społecznych w ujęciu Jonathana H. Turnera w kulturze robotycznej
 • Prasa samorządowa w dyskursie publicznym i społecznym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Technological ‘Extensions’ of the Body and the Value of the Human Body
  [Techniczne „rozszerzenia” ciała i wartość ciała ludzkiego]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • "The culture of fear" of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic - a study based on the reports of the Eurobarometer
  [w:] SAFETY SCIENCE
 • Maszyna w ciele - ciało w maszynie: postrzeganie ciała ludzkiego w społeczeństwie post-biologicznym
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Problematyka ciała w kontekście cyborga i robota społecznego

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Zamknięte cmentarze skłaniają do duchowego przeżywania listopadowych świąt
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny: socjologia kultury, kultura medialna
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • .
  [w:] Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Recenzja artykułu naukowego

 • Medialne reprezentacje biedy
 • Urządzenia do noszenia w społeczeństwie cyfrowym: rozpoznawanie, użytkowanie i gotowość do użycia przez młodych konsumentów
 • Integracja i relacje międzykulturowe wczoraj i dzisiaj. Filozofia migracji
 • Emocje, jako element struktury przekazu samorządu lokalnego w mediach społecznościowych. Studium przypadku oficjalnego profilu miejskiego miasta stołecznego Warszawy w serwisie Facebook.com
 • Wystraszyć i rozbawić. Emocje w radiowych serwisach informacyjnych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców państw UE w czasie pandemii Covid-19 w świetle badań Eurobarometru
 • „Kultura strachu” mieszkańców państw UE w ich reakcji na pandemię COVID-19 – studium na podstawie raportów Eurobarometru

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Ślady obecności Zofii Kossak na obszarach przygranicznych (opracowanie publikacji książko-we, szlaku turystycznego, wirtualnej mapy biografii i bibliografii multimedialnej)

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • „Kultura strachu” mieszkańców państw UE w ich reakcji na pandemię COVID-19 – studium na podstawie raportów Eurobarometru

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zamknięte cmentarze skłaniają do duchowego przeżywania listopadowych świąt

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zmiany w relacjach nadawca – odbiorca w przestrzeni komunikacyjnej internetu: od człowieka do robota społecznego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kultura wizualna technologii ubieralnej
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Kompetencje medialne nauczycieli w dobie nowych technologii. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
  [w:] LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w świetle badań opinii społecznej (1989-2017)

Artykuł w czasopiśmie

 • Ubieralne technologie - ubrania przyszłości?
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja książki naukowej

 • Brat naszego Boga - Albert Chmielowski
 • Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1 ,24). Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa

Recenzja artykułu naukowego

 • Triada grecka w świecie 2.0
 • "KAWIARNIA" filmowy eksperyment
 • Społeczny świat publicznego teatru w Polsce jako przestrzeń dyskursywna
 • Ostatni papieros i tytoniowa wróżba, czyli kilka uwag o folklorze palaczy
 • Dyskurs o wielokulturowości w mediach lokalnych. Przykład medialnych kreacji wielokulturowego Lublina

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Społeczny wymiar zagrożeń w cyberprzestrzeni w świetle badania Eurobarometru
 • Mediatyzacja emocji robota humanoidalnego: jej ciągłość i zmiana w tradycyjnych i w nowych mediach

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje, Sesja panelowa II

Udział w konferencji międzynarodowej

 • "Welcome to KUL. Wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na uniwersytecie"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Społeczne postrzeganie przemocy w internecie - analiza porównawcza
 • Osoby starsze w świecie nowych mediów i technologii

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Prymas - Rodzina – Media

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Mediatyzacja emocji. Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje diagnostyczne

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL

 • Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej

Udział w festiwalu nauki

 • Moda z duchem czasu - technologie ubieralne
 • Roboty i ludzie: pomiędzy fikcją i rzeczywistością

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Małgorzata Gruchoła. Wywiad przeprowadziła Marta Wójcicka

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Physical activity of Poles in the light of public opinion polls,
  [Aktywność fizyczna Polaków w świetle badań opinii publicznej]
  [w:] Health Problems of Civilization
 • Ubiór, strój i kostium w kontekście ubieralnej elektroniki (wearable electronic)
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Wearable technology wyznacznikiem transgresji czy regresu intelektualno-kulturowego? (na przykładzie transhumanizmu)
  [w:] Społeczeństwo i Rodzina
 • Aktywność fizyczna Polaków, czy bierne zainteresowanie? – w świetle badań opinii społecznej
  [w:] Żywienie Człowieka i Metabolizm
 • Podkultura więzienna w Symetrii reż. Konrada Niewolskiego – między realizmem a fikcją
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Media i nowe technologie – czynnik kształtujący czy kształtowany?
 • Doświadczenie ikony
 • Multimodalne przekazy telewizyjne na przykładzie talk show

Hasło encyklopedyczne

 • Instytut Kulturoznawstwa
 • „Roczniki Kulturoznawcze”
 • Kulturoznawstwo
 • Gruchoła Małgorzata

Recenzja artykułu naukowego

 • Kultura komunikacyjna w Internecie w środowisku akademickim –refleksje badawcze
 • Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i „Tygodnika Powszechnego”)
 • Kontekst medialny fotografii mortualnej na przykładzie zdjęć pośmiertnych Stanisława Wyspiańskiego i Adama Mickiewicza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo rodziny a „tajemnice” nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Organizacja konferencji krajowej

 • Film - między realizmem a fikcją
 • Uniwersytet – Komunikacja – Media
 • Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa: Jakie media? X lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w świetle badań opinii społecznej (1987-2017)
 • Nowe technologie- czy w służbie człowieka? Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
 • Kompetencje medialne nauczycieli w kontekście cyfrowych zagrożeń. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
 • Zmiany w relacjach nadawczo-odbiorczych: przejaw transgresji czy regresu społeczno-kulturowego?
 • Komunikacja wizualna odzieży z zakresu technologii ubieralnych
 • Kultura więzienna w „Symetrii" reż. Konrada Niewolskiego - między realizmem a fikcją

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Współczesne media –problemy i metody badań nad mediami
 • Przestrzenie komunikacji wizualnej - nowe odsłony: Film - między realizmem a fikcją; sesja popołudniowa, sekcja 2
 • Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa: Jakie media? X lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Udział w konferencji krajowej

 • „Kultura i Tożsamość” - konferencja z cyklu „Polonia Restituta - Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”

Udział w konferencji

 • II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie: „Obywatel – polityk – przedsiębiorca. Między partykularyzmem a dobrem wspólnym”
 • Akademia Kozłowiecka

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Elektronika ubieralna – moda w duchu czasów

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Traces of the presence of Zofia Kossak in the borderland territories
  [Ślady obecności Zofii Kossak na obszarach przygranicznych]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • KUL i świat mediów: ludzie – dokonania – inspiracje (1918-2018). Leksykon i Repozytorium medialne

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Dziedzictwo historyczne i kulturowe Kresów Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w archiwach lubelskich mediów (1918-2018)
 • KUL i świat mediów: ludzie – dokonania – inspiracje (1918-2018). Leksykon i Repozytorium medialne
 • Wkład polskiej humanistyki w światowe dziedzictwo kulturowe. Perspektywa stulecia niepodległości

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • Opekun naukowy projektu: Robot humanoidalny jako podmiot życia społecznego - problemy filozoficzne i społeczne

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

Udział w festiwalu nauki

 • Czy technologie ubieralne (wearables technology) są ubiorem?
 • Ludzie i roboty - czy możemy żyć razem?

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Władysław Froch. W poszukiwaniu tożsamości...

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wearable technology: przejawem nowych form komunikacji społecznej i konsumpcjonizmu?
 • Charakterystyka wątków skandalizujących w telewizyjnych programach reality show

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aspekty konsumpcyjne w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Konsumpcjonizm – nowa religią współczesnego człowieka?
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Nowe formy zachowań społecznych wobec i pod wpływem mediów oraz nowych technologii: analizy porównawcze
  [w:] Państwo i Społeczeństwo

Recenzja książki naukowej

 • TOTA PULCHRA. 520 Rocznica przywiezienia Figury Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej z Poznania do Skępego 1496-2016

Recenzja artykułu naukowego

 • Bankowość elektroniczna – zagrożenia

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Pokolenia medialne wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni
 • Aktywność fizyczna czy bierne ciało? – zmiany stylów życia pokoleń medialnych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na zakończenie Roku Adama Chmielowskiego - świętego Brata Alberta, pt. Brat naszego Boga

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki: „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”.
 • Kultura i metoda; pt. Religia a kultura

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Konsumpcjonizm – nową religią współczesnego człowieka?
 • Multimodalne przekazy telewizyjne na przykładzie talk show

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kultura i metoda; pt. Religia a kultura, Sesja 1
 • Współczesne media – media multimodalne Sesja C

Udział w konferencji krajowej

 • Przyszłość ludzkości – wyzwania antropologii

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowa

 • Projekt GlobELL (Global Education Living Laboratory)

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUDa oraz Małego AKLAUDa (1/10-3-12-40-17-27)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Udział w festiwalu nauki

 • Sztuczna inteligencja a język naturalny
 • Być czy mieć, a może wyglądać? Nowa religia współczesnego człowieka - konsumpcjonizm
 • Być czy mieć, a może wyglądać? Nowa religia współczesnego człowieka-konsumpcjonizm (29 września 2017)
 • Sztuczna inteligencja a język naturalny (29 września 2017)
 • Wirtualna rzeczywistość coraz bardziej realna… (29 września 2017)
 • Wirtualna rzeczywistość coraz bardziej realna…

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Konsumpcjonizm współczesnego człowieka
 • Rola kulturoznawcy we współczesnym świecie - wywiad dla Polskiego Radia Lublin

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • W pajęczynie globalnej sieci: szanse i zagrożenia
  [w:] Społeczeństwo i Rodzina
 • Społeczne postrzeganie statusu zawodowego dziennikarzy przed i po 1989 roku. Analizy porównawcze
  [w:] Zeszyty Prasoznawcze
 • Pokolenie Alpha – nowy wymiar tożsamości?
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej
  [w:] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy
 • The baptism of Poland in public opinion
  [Chrzest Polski w opinii społecznej]
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

 • Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970
 • Mother Francis of sacred paintings 1897-1970
 • Madre Francesca dei sacri dipinti 1897-1970

Recenzja książki naukowej

 • Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970

Recenzja artykułu naukowego

 • Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji Leona Dyczewskiego
 • Kobiety w kulturze medialnej. Zarys na podstawie seriali fabularno-dokumentalnych
 • Ochrona dzieci przed cyberprzestępczością w międzynarodowym i polskim porządku prawnym. Wybrane zagadnienia

Organizacja konferencji krajowej

 • Kultura i metoda. Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Determinizm wiekowy a tożsamość odbiorców mediów
 • „Kultura” w polskiej telewizji. Między misją a komercją

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kultura i metoda. Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem, Sesja 4

Udział w konferencji krajowej

 • Mosty Nadziei - dziedzictwo dialogu Krakowa. Myśl Jagiełły, Włodkowica, Decjusza i Jana Pawła II inspiracją dla rozwoju

Udział w festiwalu nauki

 • Człowiek-robot: strach, fascynacja, przyjaźń? (K #743/1379)

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rola instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w ochronie niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie gminy Kock
 • Konsekwencje medialnego obrazu świata w Internecie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z kobietą w ciąży oraz prognozy i wróżby dotyczące płci mającego narodzić się dziecka. Studium wsi Białobrzegi w województwie lubelskim
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Studium na podstawie wsi Białobrzegi w województwie lubelskim
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Internet Web 3.0 w społeczeństwie transgresyjnym - Internet wykluczania?
  [w:] Społeczeństwo i Rodzina

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

 • [Rec.:] Anna Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo Difin SA 2014, ss. 272

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej. Analizy porównawcze
 • Internet Semantyczny - wykluczenie informacyjne?

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Konferencja krajowa

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Od Grand Tour po Gap year - nowe doświadczenia w komunikacji międzykulturowej

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa IV stopnia

Udział w festiwalu nauki

 • Od maszyny Turinga do superinteligencji

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Telewizja publiczna „narzędziem” w konstruowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Sprawozdanie z seminarium naukowego: Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w Internecie. Kto za to odpowiada?
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Od pokolenia X do pokolenia Alpha - wartości mediów

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Chronić czy bronić internautów? A może wystarczy tylko edukować?
  [w:] Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Organizacja konferencji krajowej

 • Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Konsekwencje medialnego obrazu świata w Internecie

Udział w konferencji

 • Jak chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe? Współpraca w obszarze dziedzictwa niematerialnego organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego

Udział w festiwalu nauki

 • W pajęczynie globalnej sieci: internet Web 3.0 - społeczeństwo transgresyjne

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Współczesne programy rozrywkowe na przykładach Kuba Wojewódzki Show i Szymon Majewski Show
  [w:] Społeczeństwo i Rodzina
 • Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań ankietowych
  [w:] Rozprawy Społeczne

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzie-ży w Internecie” w Warszawie, 20-21 września 2012 roku,
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Zarys parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku
  [w:] Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja krajowa: Kultura i metoda

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Od pokolenia X do pokolenia Alpha - wartości mediów

Udział w konferencji

 • "Odebrana niewinność. Seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie - przyczyny, skutki, możliwe scenariusze"

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Odpowiedzialność dostawców i użytkowników internetu za zawartość stron internetowych w świetle prawnych i społecznych regulacji
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Suppliers' and users' responsibility for the contents of internet pages under the legal and social regulations,
  [Odpowiedzialność dostawców i użytkowników internetu za zawartość stron internetowych w świetle prawnych i społecznych regulacji. ]
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Gap year jako nowe zjawisko kulturowe
  [w:] Społeczeństwo i Rodzina

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberprzestępczości
 • Kulturotwórcza rola mediów publicznych: upadek czy rozwój?

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Dlaczego warto studiować?
  [w:] Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Doświadczenie aksjologiczne w ujęciu socjologicznym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ochrona małoletnich internautów w prawie i praktyce państw Unii Europejskiej
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Ochrona małoletnich internautów w prawie i praktyce państw Unii Europejskiej
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ,,Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie’’, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 16-17 marca 2011 r.
  [w:] Studia Gdańskie
 • Ochrona małoletnich internautów jako zadanie i wyzwanie dla rodziny w państwach Unii Europejskiej
  [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Edukacja medialna zadaniem mediów publicznych
 • Przedsiębiorczość akademicka w województwie lubelskim w świetle wybranych stron internetowych
 • Polityka kulturalna ochrony użytkowników internetu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Prawne podstawy ochrony małoletnich internautów w państwach Unii Europejskiej

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Ochrona przed propagandą rasistowską i ksenofobiczną w internecie
  [w:] Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zagrożenia w internetowej komunikacji a ochrona internautów w dobie konwergencji mediów

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ochrona przed propagandą rasistowską i ksenofobiczną w internecie
 • Kulturotwórcza rola mediów publicznych: upadek czy rozwój?

Udział w konferencji krajowej

 • Interdyscyplinarne horyzonty badań mediów - 18.11.2011

Udział w festiwalu nauki

 • VIII Lubelski Festiwal Nauki

Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie wykładu inauguracyjnego

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Kultura w ujęciu socjologicznym
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Konferencja Naukowa „Media zwierciadłem kultury? Kultura zwierciadłem mediów?” Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 28 września 2010 roku
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku
  [w:] Rozprawy Społeczne

2009

 • Poakcesyjny Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Kock
  [w:] Zeszyty Naukowe WSEI seria EKONOMIA
 • Ochrona użytkowników internetu w prawie i praktyce Republiki Federalnej Niemiec
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

 • 2006


  Książka naukowa recenzowana

  • Gmina Kock dawniej i dziś

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Ochrona dzieci i młodzieży przez prawo medialne Republiki Federalnej Niemiec
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  2003


  Książka naukowa recenzowana

  • Ochrona telewidza w III Rzeczypospolitej