Krzysztof Wiak

dr hab. Krzysztof Wiak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Karnego

Stanowisko: Profesor KUL

2021

Prace magisterskie
 • Stosowanie niedozwolonych metod śledczych przez funkcjonariuszy polskiego państwa komunistycznego wobec działaczy podziemia niepodległościowego w latach 1944-56 i ich prawnokarna ocena
 • Odpowiedzialność karna za zabieg wykonany bez zgody pacjenta
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwo łapownictwa biernego
 • Niepoczytalność i poczytalność ograniczona oraz ich konsekwencje karnoprawne
 • Odpowiedzialność karna za uporczywe nękanie i kradzież tożsamości
 • Odpowiedzialność karna za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych
 • Obrona konieczna w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność za łapownictwo osób pełniących funkcję publiczną w Polsce i na Ukrainie

2020

Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego
 • Przeciwdziałanie łapownictwu biernemu w administracji publicznej
 • Kradzież karty płatniczej
 • Odpowiedzialność za pranie brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym

2019

Prace magisterskie
 • Przestępstwo dzieciobójstwa w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna nieletnich
 • Odpowiedzialność karna za błąd lekarski
 • Prawnokarna ochrona wiarygodności dokumentów w polskim prawie karnym
 • Ochrona lokatorów w polskim prawie karnym
 • Obrona konieczna w polskim prawie karnym
 • Czynny żal przy usiłowaniu w polskim prawie karnym
 • Współsprawstwo a pomocnictwo w polskim prawie karnym
 • Kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym
 • Grooming w polskim prawie karnym
 • Antykorupcyjne standardy ujawniania informacji o majątku urzędników na Ukrainie i w Polsce
 • Prostytucja w polskim prawie karnym
 • Prawnokarne środki przeciwdziałania korupcji w instytucjach samorządu terytorialnego
 • Niepoczytalność w polskim prawie karnym
 • Przestępstwa korupcyjne w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku

2017

Rozprawy doktorskie
 • Model kary ograniczenia wolności ukształtowany nowelizacjami Kodeksu karnego z lat 2015-2016
Prace magisterskie
 • Kontratyp ryzyka sportowego
 • Namowa i udzielenie pomocy do samobójstwa w polskim prawie karnym
 • Kara łączna w polskim systemie prawa karnego
 • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w polskim prawie karnym
 • Kara ograniczenia wolności w kodeksie karnym
 • Obraza uczuć religijnych w polskim prawie karnym
 • Wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta w polskim prawie karnym
 • Usiłowanie nieudolne w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo nielegalnego organizowania adopcji
 • Handel komórkami, tkankami i narządami ludzkimi
 • Przestępstwa „białych kołnierzyków’’ jako rodzaj karnoprawnego zamachu na obrót gospodarczy
 • Odpowiedzialność karna lekarza za naruszenie warunków legalności zabiegu medycznego
 • Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego
 • Odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego za przestępstwa korupcyjne

2016

Rozprawy doktorskie
 • Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej
Prace magisterskie
 • Zasady odpowiedzialności za handel komórkami, tkankami i narządami w polskim prawie karnym
 • Zabójstwo w afekcie w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w polskim prawie karnym
 • Przemoc w rodzinie a przestępstwo znęcania się w polskim prawie karnym
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania
 • Przestępstwo dzieciobójstwa w polskim kodeksie karnym
 • Instytucja umorzenia restytucyjnego w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
 • Problem skutkowości podżegania w polskim prawie karnym
 • Sprawiedliwość naprawcza jako sposób reagowania na przestępstwo
 • Humanitarna ochrona zwierząt w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej
 • Zarządzenie wykonania kary w polskim prawie karnym

2015

Rozprawy doktorskie
 • Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność karna za popełnienie plagiatu
 • Błąd w sztuce lekarskiej w związku z wykonywaniem czynności leczniczych w świetle prawa karnego
 • Udział w zorganizowanej grupie przestępczej
 • Świadek koronny w Kodeksie karnym z 1997 roku
 • Przestępstwo dzieciobójstwa w polskim prawie karnym
 • Ochrona nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w ujęciu polskich kodeksów karnych XX wieku
 • Przestępstwo piractwa morskiego w polskim prawie karnym i międzynarodowym prawie karnym
 • Dyskusje wokół istnienia kontratypu sztuki
 • Handel komórkami, tkankami i narządami ludzkimi
 • Zabójstwo z afektu w polskim prawie karnym

2014

Prace magisterskie
 • Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
 • Prawnokarne konsekwencje błędu medycznego i nieudzielenia pomocy przez lekarza
 • Prowadzenie pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka
 • Dyrektywy wymiaru kary wobec młodocianych w polskim prawie karnym
 • Zabójstwo a nieumyślne spowodowanie śmierci w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w polskim kodeksie karnym
 • Recydywa specjalna w polskim prawie karnym
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim kodeksie karnym
 • Współczesne tendencje dotyczące przestępstwa zniesławienia w polskim prawie karnym
 • Instytucja warunkowego umorzenia postępowania w polskim prawie karnym
 • Prawnokarne środki zwalczania przestępczości zorganizowanej
 • Przestępstwo znęcania się w ujęciu Kodeksu karnego

2013

Prace dyplomowe
 • Mediacja w sprawie pojednania między pokrzywdzonym a sprawcą czynu zabronionego
 • Pozycja mediatora na tle regulacji o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Mediacja w sytuacji rozwodowej
 • Postępowanie mediacyjne w polskim sadownictwie administracyjnym
 • Formy konsensulanego załatwiania sporów na tle dawnego polskiego prawa karnego
 • Mediacja w sprawach nieletnich jako metoda reagowania na zjawisko przestępczości
 • Mediacja w sprawach karnych jako forma realizacji sprawiedliwości naprawczej
Prace magisterskie
 • Przestępstwo handlu ludźmi w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo uporczywego nękania w polskim prawie karnym
 • Prawnokarna ochrona zwierząt
 • Zabójstwo z afektu jako uprzywilejowany typ zabójstwa w kodeksie karnym z 1997r.
 • Granice karalności usiłowania nieudolnego w Kodeksie karnym
 • Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem jako kwalifikowany typ zabójstwa na tle polskiego prawa karnego.
 • Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
 • Formy sprawcze popełniania czynu zabronionego w polskim kodeksie karnym
 • Regulacja błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym
 • Recydywa specjalna na tle kodeksu karnego z 1997 r.
 • Kara dożywotniego pozbawienia wolności w prawie karnym
 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo nielegalnego posiadania broni palnej w polskim prawie karnym
 • Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym
 • Zabójstwo eutanatyczne na tle regulacji prawnych w Polsce i Europie

2012

Rozprawy doktorskie
 • Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego
Prace magisterskie
 • Handel ludźmi w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwo szpiegostwa w polskim kodeksie karnym
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim kodeksie karnym
 • Ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego
 • Wypadek w komunikacji jako przestępstwo w polskim kodeksie karnym
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie w polskim prawie karnym
 • Oszustwo w polskim prawie karnym
 • Pranie brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna lekarza za nieudzielenie pomocy
 • Kary długoterminowe w polskim prawie karnym
 • Przedawnienie w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu
 • Przestępstwa rozbójnicze w polskim prawie karnym

2011

Prace magisterskie
 • Zasada humanitaryzmu w polskim prawie karnym
 • Terroryzm i prawnokarne środki jego zwalczania
 • Przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w polskim prawie karnym
 • Kradzież z włamaniem w polskim prawie karnym
 • Zniewaga w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo łapownictwa czynnego w polskim prawie karnym
 • Przestępczość zorganizowana w polskim prawie karnym
 • Kary długoterminowe w polskim prawie karnym
 • Prawnokarna ocena samobójstwa
 • Zabójstwo z afektu w polskim prawie karnym
 • Rozpowszechnianie pornografii w polskim prawie karnym
 • Środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich
 • Przestępstwa związane z przerwaniem ciąży w polskim prawie karnym
 • Eksperyment medyczny w polskim prawie karnym
 • Kierunki reformy prawa nieletnich w Polsce
 • Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
 • Posiadanie środków odurzających i psychotropowych w polskim prawie karnym
 • Młodociany w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo przerwania ciąży za zgodą kobiety w polskim prawie karnym

2010

Prace magisterskie
 • Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym
 • Pozaustawowe kontratypy w polskim prawie karnym
 • Warunki legalności zabiegów leczniczych
 • Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym
 • Rozkaz wojskowy w świetle polskiego prawa karnego
 • Zabójstwa zwykłe i kwalifikowane w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Lublinie
 • Korupcja w sporcie na tle polskiego prawa karnego
 • Ochrona wolności sumienia i wyznania w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność za posiadanie narkotyków w polskim prawie karnym
 • Zwalczanie przestępstw terrorystycznych w prawie karnym materialnym

2009

Prace magisterskie
 • Ochrona prawnokarna zabytków w polskim prawie karnym
 • Kara śmierci we współczesnym prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za łapownictwo bierne w polskim prawie karnym
 • Ewolucja polskiego prawa karnego w zakresie kary śmierci w XX wieku
 • Zniesławienie w polskim prawie karnym
 • Prawokarna ochrona dziecka przed złym traktowaniem
 • Odpowiedzialność karna nieletniego
 • Przekroczenie granic obrony koniecznej
 • Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w polskim prawie karnym
 • Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym
 • Instytucja usiłowania w polskim prawie karnym
 • Pomocnictwo w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za udział w zorganizowanej grupie i związku przestępczym
 • Zabójstwa kwalifikowane
 • Obrona konieczna w polskim prawie karnym
 • Podżeganie w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo zniewagi w polskim prawie karnym

2008

Prace magisterskie
 • Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym
 • Prawnokarna ochrona funkcjonariusza publicznego
 • Zniesławienie w polskim prawie karnym.
 • Ewolucja kary śmierci w Polsce w XX wieku
 • Odpowiedzialność karna cudzoziemca w polskim prawie karnym
 • Kary długoterminowe w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo prania brudnych pieniędzy
 • Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich
 • Przestępstwo obrazy uczuć religijnych
 • Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca winę
 • Rozbój na tle polskiego prawa karnego
 • Przestępstwo dezercji w polskim prawie karnym
 • Recydywa specjalna w świetle kodeksu karnego z 1997r.
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Usiłowanie w polskim prawie karnym
 • Środki wychowawcze i środek poprawczy stosowane wobec nieletnich
 • Obrona konieczna w polskim prawie karnym
 • Zasady odpowiedzialności karnej za wypadek komunikacyjny w polskim prawie karnym

2007

Prace magisterskie
 • Kryminalizacja udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym jako środek zwalczania przestępczości zorganizowanej
 • Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w polskim prawie karnym
 • Długoterminowe kary pozbawienia wolności
 • Zabójstwo w afekcie w kodeksie karnym
 • Zniesławienie w polskim prawie karnym
 • Zasady odpowiedzialności za usiłowanie czynu zabronionego w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo znęcania się w kodeksie karnym
 • Odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • Zabójstwo w afekcie w polskim prawie karnym
 • Formy sprawcze w kodeksie karnym
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Zasady odpowiedzialności nieletnich na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim prawie karnym
 • Ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w polskim prawie karnym
 • Przestępstwa seksualne wobec małoletnich w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za zabójstwo na żądanie i pod wpływem współczucia
 • Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
 • Rozbój w polskim prawie karnym
 • Obrona konieczna w polskim prawie karnym
 • Przestępstwa o charakterze terorystycznym w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo znęcania się w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za oszustwo w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwo paserstwa

2006

Prace magisterskie
 • Zniewaga jako przestępstwo przeciwko czci i godności osobistej człowieka
 • Czyn w ujęciu prawa karnego
 • Obrona konieczna w polskim prawie karnym.
 • Podżeganie w polskim prawie karnym
 • Rozgraniczenie przestępstw i wykroczeń na przykładzie kradzieży i szalbierstwa
 • Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w polskim prawie karnym
 • Przestępstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji
 • Kwalifikowany typ rozboju
 • Przestępstwa związane z narkomanią
 • Niepoczytalnośc jako okoliczność wyłączająca winę sprawcy w polskim prawie karnym
 • Zabójstwo w afekcie w polskim prawie karnym
 • Nowe typy łapownictwa w kodeksie karnym
 • Pomocnictwo w polskim prawie karnym
 • Typy kwalifikowane zabójstwa w polskim kodeksie karnym
 • Płatna protekcja w świetle polskiego prawa karnego
 • Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwo zniesławienia
 • Odpowiedzialność karna nieletnich w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwo prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym
 • Ochrona dziecka przed złym traktowaniem
 • Samobójstwo w polskim prawie karnym
 • Usiłowanie w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo dzieciobójstwa w polskim prawie karnym
 • Bójka i pobicie ze skutkiem śmiertelnym
 • Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym
 • Sądowy kurator zawodowy jako organ postępowania wykonawczego
 • Odpowiedzialność karna za kradzież z włamaniem w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwo znęcania się.
 • Przestępstwo zabójstwa z afektu.
 • Przestępczość zorganizowana.
 • Warunki dopuszczalności eksperymentów medycznych
 • Obrona konieczna w polskim prawie karnym

2005

Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
 • Przestępstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji
 • Odpowiedzialność karna za niealimentację w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo łapownictwa biernego w polskim prawie karnym
 • Kara śmierci w polskim prawie karnym XX wieku
 • PRAWNOKARNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA
 • Przestępczość zorganizowana w polskim prawie karnym
 • Eksperyment medyczny
 • Zasady odpowiedzialności za udział w bójce i pobicie w polski prawie karnym
 • Usiłowanie popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za typ kwalifikowany rozboju
 • Zabójstwo w afekcie
 • Przestępstwa rozbójniocze w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce
 • Kwalifikowane typy zabójstwa
 • Ochrona dziecka przez złym traktowaniem
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • Zniewaga funkcjonariusza publicznego
 • Recydywa specjalna w polskim prawie karnym
 • Zjawisko prania brudnych pieniędzy na tle polskiego prawa karnego
 • Odpowiedzialność karna nieletnich

2004

Prace magisterskie
 • Wypadek komunikacyjny w polskim prawie karnym
 • Zwalczanie terroryzmu w świetle prawa międzynarodowego
 • Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca winę w polskim prawie karnym
 • Nadzwyczajne złagodzenie kary
 • Ogólne dyrektywy sadowego wymiaru kary
 • Przestępstwo paserstwa w polskim kodeksie karnym
 • Przestępstwa popełnione w formie zaniechania
 • Wrunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym
 • Przestepstwo znęcania się w polskim prawie karnym
 • Zabójstwo w afekcie w polskim prawie karnym
 • Długoterminowe kary pozbawienia wolności w polskim prawie karnym
 • Podżeganie w polskim prawie karnym.
 • Przestepstwo zmuszania w nowym kodeksie karnym
 • Przestępstwo składania falszywych zeznań w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za pomocnictwo na tle kodeksu karnego
 • Zabójstwo kwalifikowane w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r.
 • Recydywa specialna w polskim kodeksie karnym
 • Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego na tle działalności przestępczości zorganizowanej.
 • Kara śmierci w XX wieku w polskim prawie karnym.
 • Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym
 • Nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji

2003

Prace magisterskie
 • Przestępstwo rozpijania małoletniego.
 • Pranie brudnych pieniędzy na tle nowego kodeksu karnego.
 • Wypadek komunikacyjny w polskim prawie karnym.
 • Paserstwo w polskim prawie karnym
 • Przestepstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo dezercji w polskim prawie karnym.
 • Zakaz prowadzenia pojazdów
 • Dzieciobójstwo w polskim prawie karnym
 • Współsprawstwo w polskim prawie karnym.
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej i powietrznej na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego kodeksu karnego.
 • Wymuszenie rozbójnicze w nowym Kodeksie Karnym
 • Błąd co do okoliczności stanowiacych znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym
 • Łapownictwo bierne w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo fałszowania dokumentów w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
 • Usiłowanie popełnienia przestępstwa w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo nieudzielania pomocy w polskim prawie karnym
 • Czynny żal w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna lekarza za zabieg w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwa nieumyślne
 • Przestęstwo naruszenia miru domowego w prawie karnym
 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego

2002

Prace licencjackie
 • Przestępstwo rozboju w polskim prawie karnym.
Prace magisterskie
 • Dyrektywy sądowego wymiaru kary
 • Przestępstwo znęcania się w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo oszustwa
 • Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym
 • Łapownictwo czynne
 • Działanie w ostatecznej potrzebie
 • Kontratyp dozwolonej krytyki w polskim prawie karnym
 • Dzieciobójstwo w polskim prawie karnym
 • Przestępstwa wojenne w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo rozpowszechniania pornografii w Nowym Kodeksie Karnym
 • Przestępstwo zniewagi w polskim prawie karnym
 • Terroryzm i prawnokarne sposoby jego zwalczania
 • Przestępstwo zniesławenia w nowym kodeksie karnym
 • Przestępstwa z zaniechania w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo zmuszania w nowym kodeksie karnym
 • Przestępstwa związane z obrotem narkotykami
 • Poplecznictwo w polskim prawie karnym
 • Podżeganie w polskim prawie karnym
 • Bójka i pobicie w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo fałszywych zeznań w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą
 • Kradzież z włamaniem w Kodeksie Karnym z 1997roku.