Krzysztof Wiak

dr hab. Krzysztof Wiak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Karnego

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • Objaśnienie wyrażeń ustawowych
 • Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
 • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
 • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
 • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stosunek do ustaw szczególnych
 • Formy popełnienia przestępstwa

2020

 • Problem kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Implementation of the European Union's Regulations on Terrorist Offences in Polish Penal Law
   [Implementacja uregulowań Unii Europejskiej dotyczących przestępstw terrorystycznych w polskim prawie karnym]
   [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

  2019


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  • Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
  • Formy popełnienia przestępstwa
  • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
  • Stosunek do ustaw szczególnych
  • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
  • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Ochrona karna prawa człowieka do życia w prawie polskim
   [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
  • Ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Kodeksie karnym
   [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

  Hasło encyklopedyczne

  • Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  • Grześkowiak Alicja
  • Instytut Prawa Karnego
  • Strzembosz Adam
  • Studia Prawnicze KUL
  • Papierkowski Zdzisław

  2018


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Katedra Prawa Karnego
  • Ochrona życia i zdrowia dziecka w prawie karnym

  2017

 • Polish law towards the question of admissibility of the destruction of a civil aircraft as an implement in a terrorist attack
 • Rozwiązania prawne dotyczące wspomaganej prokreacji w świetle Evangelium Vitae
 • Godność człowieka jako podstawa aksjologiczna polskiego prawa karnego
 • Rozwiązania prawne dotyczące wspomaganej prokreacji w świetle Evangelium Vitae
 • Kryminalizacja obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Pojęcie "dziecko" w Kodeksie karnym na tle wzorców międzynarodowych i konstytucyjnych
   [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Stosunek do ustaw szczególnych
  • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  • Formy popełnienia przestępstwa
  • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
  • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  • Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
  • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
  • Objaśnienia wyrażeń ustawowych

  Podręcznik akademicki

  • Prawo karne. Repetytorium

  Rozdział w podręczniku akademickim

  • Ustawa karna i jej obowiązywanie
  • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • Formy współdziałania przestępnego
  • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi
  • Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II Evangelium Vitae
  • The value of life. The present time through the prism of St. John Paul's Encyclical Evangelium Vitae
  • Prawo karne
  • Kodeks karny. Komentarz

  2016


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Definicja terroryzmu – cechy charakterystyczne i kwestie sporne

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Reform of a penalty of restriction of liberty in Poland
   [Reforma systemu penitencjarnego i ograniczenia wolności w Rzeczypospolitej Polskiej]
   [w:] Вісник Асоціації кримінального права України
  • Zmiany w części szczególnej Kodeksu karnego wprowadzone nowelizacją z 20 lutego 2015 r.
   [w:] Studia Prawnicze KUL

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
  • Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
  • Formy popełnienia przestępstwa
  • Stosunek do ustaw szczególnych
  • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
  • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Przestępstwa przeciwko życiu w Kodeksie karnym z 1932 roku
  • Ochrona życia w projekcie nowelizacji kodeksu karnego
  • Eutanazja jako uprzywilejowany typ zabójstwa - analiza prawnoporównawcza

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • The Concept of Political Crime
   [Koncepcja przestępstwa politycznego]

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
  • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
  • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
  • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  • Stosunek do ustaw szczególnych
  • Formy popełnienia przestępstwa

  Rozdział w podręczniku akademickim

  • Ustawa karne i jej obowiązywanie

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Kodeks karny z 1932 roku
  • Kodeks karny. Komentarz
  • Prawo karne

  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

  • Profesor María Concepción Rayón Ballesteros

  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Przeciwdziałanie aktom terroru i terroryzmowi
  • Wychowawczy cel kary orzekanej wobec nieletniego na tle ogólnych dyrektyw wymiaru kary
  • Criminalization of the participation in an organized criminal group or association in Polish penal law
   [Kryminalizacja udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w polskim prawie karnym]

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Kryminalizacja "przedpola" terroryzmu w projekcie nowelizacji kodeksu karnego opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną (redakcja z 5 listopada 2013 r.)
  • Ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną

  Hasło encyklopedyczne

  • Zniewaga
  • Wina - C. W prawie karnym
  • Zniesławienie
  • Występek
  • Zabójstwo. 2 - w prawie polskim

  Hasło w leksykonie

  • Znieważenie miejsca lub przedmiotu czci religijnej
  • Złośliwe przeszkadzanie wykonywaniu aktu religijnego
  • Przestępstwo dyskryminacji religijnej

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Kodeks karny. Komentarz

  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Problem jurysdykcji Miedzynarodowego Trybunału Karnego wobec przejawów terroryzmu
  • Rozwój międzynarodowej ochrony dóbr prawnych według Juliusza Makarewicza
  • Człowiek w prawie karnym

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Measure of penalty on juvenile deliquents held liable under the penal code
   [Wymiar kary nieletnim pociągniętym do odpowiedzialności na mocy kodeksu karnego]
   [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Prawnokarne środki przeciwdziałania cyberterroryzmowi
  • Liability of Collective Entities in Polish Penal Law
   [Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w polskim prawie karnym]
  • Harmonizacja prawa karnego państw Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu
  • Problem jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego wobec przejawów terroryzmu

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna

  2012


  Książka naukowa recenzowana

  • Terrorism and Criminal Law
   [Terroryzm a prawo karne]

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
  • Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
  • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
  • Formy popełnienia przestępstwa

  Hasło encyklopedyczne

  • Prawna ochrona : IV. Ochrona prawna życia dziecka poczętego
  • Przestępstwo : II. W polskim prawie karnym

  Rozdział w podręczniku akademickim

  • Ustawa karna i jej obowiązywanie

  2011


  Hasło encyklopedyczne

  • Pornografia : 2. Aspekt prawny

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • John Paul II about Terrorism and Counterterrorism Measures
   [Jan Paweł II o terroryzmie i środkach jego zwalczania]
   [w:] Review of Comparative Law

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Kingi Stasiak pt. Umiędzynarodowione trybunały karne w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego (Lublin 2010, ss. 352)

  2009


  Książka naukowa recenzowana

  • Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi