Małgorzata Ganczar

dr hab. Małgorzata Ganczar

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Stanowisko: Asystent

2020

Prace licencjackie
 • Zadania samorządu terytorialnego w zakresie udzielania pomocy społecznej
 • Pozycja ustrojowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Bezpieczeństwo dokumentów publicznych
 • Zmiana imienia i nazwiska na gruncie prawa krajowego
 • Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego na tle prawa międzynarodowego
 • Zatrudnianie pracowników w jednostce samorządu terytorialnego
 • Ochrona danych osobowych w oświacie
 • Powiat w systemie samorządu terytorialnego

2019

Prace licencjackie
 • Ochrona konsumentów jako zadanie samorządu terytorialnego
 • Naruszenie prawa karnego przez funkcjonariuszy publicznych
 • Budżet gminy-planowanie i realizacja
 • Formy przeciwdziałania korupcji w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Akty prawa miejscowego
 • Zarządzanie kryzysowe w gminie na przykładzie gminy Szydłowiec
 • Ustrój samorządu województwa
 • Zadania samorządu terytorialnego w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych na przykładzie powiatu janowskiego
 • Ochrona danych osobowych w gminie
 • Projekty rozwojowe w gminie Urszulin w latach 2008-2018
 • Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
 • Zadania samorządu terytorialnego w zakresie udzielania pomocy społecznej
 • Wybory samorządowe na przykładzie gminy Mircze

2018

Prace licencjackie
 • Referendum jako forma demokracji bezpośredniej
 • Kontrola i nadzór nad samorządem terytorialnym
 • Ustrój samorządu województwa
 • Zarządzanie kryzysowe w gminie
 • Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego
 • Administracyjno-prawne uwarunkowania utrzymania czystości i porządku w gminie
 • Zadania gminy w zakresie planowania przestrzennego
 • Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
 • Organy gminy
 • Zadania organów województwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Struktura organizacyjna samorządu gminy
 • Zadania samorządu terytorialnego w zakresie udzielania pomocy społecznej

2016

Prace licencjackie
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 • Postępowanie dowodowe na gruncie Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Doręczenia i wezwania w postępowaniu administracyjnym
 • Decyzja administracyjna
 • Organy prowadzące postępowanie administracyjne
 • Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym
 • Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym
 • Postępowanie odwoławcze od decyzji administracyjnej
 • Terminy w postępowaniu administracyjnym
 • Strona postępowania administracyjnego
 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym
 • Decyzja administracyjna
Prace magisterskie
 • Czyny nieuczciwej konkurencji w świetle prawa polskiego i unijnego
 • Postępowanie w sprawie koncentracji przedsiębiorstw
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Nieuczciwa reklama w świetle prawa polskiego i unijnego
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle prawa polskiego i unijnego
 • Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne w świetle prawa polskiego i unijnego
 • Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nadużywania pozycji dominującej
 • Porozumienia antykonkurencyjne jako praktyki naruszające konkurencyjność przedsiębiorców

2015

Prace licencjackie
 • Decyzja, postanowienie, ugoda w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 • Instytucja skarg i wniosków w postępowaniu administracyjnym
 • Dowód w postępowaniu administracyjnym
 • Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę
 • Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 • Strony postępowania administracyjnego
 • Właściwość w postępowaniu administracyjnym
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 • Kontrola decyzji administracyjnej
 • Rejestracja akt stanu cywilnego
 • Wznowienie postępowania administracyjnego
 • Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym
Prace magisterskie
 • Koncesja jako forma reglamentacji działalności gospodarczej
 • System zarządzania kryzysowego w Polsce – aspekty administracyjnoprawne
 • Zarządzanie dokumentami elektronicznymi w administracji publicznej - aspekty administracyjno-prawne
 • Pracodawca jako administrator danych osobowych
 • Dostęp do usług elektronicznych administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych
 • Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego
 • Funkcjonowanie rejestrów publicznych na przykładzie KRS
 • Ograniczenia w prawie dostępu do informacji publicznej
 • Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych w jednostkach wojskowych
 • Funkcjonowanie Systemu Informacji Schengen w Polsce
 • Ochrona konsumenta przy pomocy środków publicznoprawnych
 • Ochrona prawna działalności twórczej w internecie
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • Prawne aspekty informatyzacji postępowania sądowego w Polsce
 • Administracyjnoprawne aspekty nadania oraz zmiany imienia i nazwiska
 • Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych
 • Usługi elektronicznej administracji publicznej dla obywateli
 • Status prawny pracownika samorządowego

2014

Prace magisterskie
 • Zarządzanie systemami informatycznymi w administracji publicznej
 • Prawne aspekty funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
 • Wdrażanie idei e-Government w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Zamość
 • Obowiązki administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji
 • Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości na przykładzie wydziałów Sądu Rejonowego
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Policję
 • Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym
 • Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym i podatkowym
 • Prawne aspekty dokonywania zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • Ewidencja ludności jako przykład funkcjonowania rejestrów publicznych
 • Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania rejestrów publicznych na przykładzie Krajowego Rejestru Sądowego
 • Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej

2013

Prace magisterskie
 • Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Wykorzystanie podpisu elektronicznego w administracjii publicznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • KRS jako przykład funkcjonowania rejestrów publicznych
 • Prawne aspekty rozwoju bankowości elektronicznej
 • Prawne aspekty zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Obowiązki administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych w służbie zdrowia
 • Obowiązki administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji
 • Wdrażanie elektronicznej administracji publicznej w Polsce
 • Administracyjno-prawne aspekty dostępu do informacji publicznej
 • Administracyjno-prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • Prawno-administracyjne aspekty funkcjonowania pieniądza elektronicznego
 • Prawne aspekty bankowości elektronicznej

2012

Prace magisterskie
 • Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania rejestrów publicznych na przykładzie Krajowego Rejestru Sądowego
 • Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • Prawne aspekty rozwoju bankowości elektronicznej
 • Wpływ społeczeństwa informacyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej
 • Prawne aspekty dostępu do informacji publicznej
 • Zasada równości w dostępie do usług społeczeństwa informacyjnego
 • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej
 • Administracyjno-prawne aspekty zarządzania danymi osobowymi w przedsiębiorstwie

2011

Prace magisterskie
 • Administracyjnoprawne aspekty ochrony danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
 • Krajowy Rejestr Sądowy jako przykład funkcjonowania rejestrów publicznych
 • Administracyjno-prawne aspekty dostępu do informacji ustawowo chronionych
 • Administracja publiczna wobec prawa nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych
 • Działalność gospodarcza z wykorzystaniem Internetu
 • Administracyjno-prawne aspekty zarządzania informacją w administracji publicznej
 • Prawne aspekty funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
 • Rejestry publiczne tworzone w formie systemów informatycznych
 • Wpływ gospodarki elektronicznej na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Prawne aspekty wpływu środków komunikacji elektronicznej na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Wpływ społeczeństwa informacyjnego na reformę administracji publicznej
 • Prawne aspekty funkcjonowania bankowości elektronicznej
 • Obieg dokumentów elektronicznych w procedurze administracyjnej
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Dostęp do informacji w prawie międzynarodowym
 • Administracyjnoprawne aspekty stosowania podpisu elektronicznego
 • Charakter prawny dokumentu elektronicznego w administracji publicznej
 • Funkcjonowanie podpisu elektronicznego w administracji publicznej
 • Zarządzanie przestrzenne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 • Prawne aspekty ograniczenia dostępu do informacji publicznej
 • Administracyjno-prawne aspekty informatyzacji administracji publicznej
 • Prawne aspekty funkcjonowania podpisu elektronicznego w administracji publicznej
 • Wdrażanie idei Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce na tle prawa wspólnotowego
 • Administracyjno-prawne aspekty udostępniania informacji w administracji publicznej
 • Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania E-urzędu

2010

Prace licencjackie
 • Ochrona środowiska w gminie na przykładzie gminy Markuszów
 • Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • Administracyjnoprawne instrumenty postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi
 • Administracyjnoprawne instrumenty wspierania zrównoważonej turystyki
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony parków krajobrazowych
 • Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska
Prace magisterskie
 • Funkcjonowanie rejestrów publicznych na przykładzie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 • Administracyjno-prawne aspekty ograniczenia dostępu do informacji publicznej
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony mórz przed zanieczyszczeniami
 • Administracyjno-prawne instrumenty ochrony Morza Bałtyckiego
 • Administracyjnoprawne Instrumenty Planowania i Programowania Ochrony Środowiska
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony wód
 • Administracyjnoprawne instrumenty Ochrony Środowiska w Działalności Gospodarczej
 • Administracyjno-prawne aspekty wdrażania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
 • Obowiązki administracji publicznej w zakresie informatyzacji
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony lasów
 • Prawne aspekty zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Informatyzacja administracji publicznej na przykładzie e-deklaracji
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wpływ społeczeństwa informacyjnego na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
 • Charakter prawny dokumentu elektronicznego
 • Wpływ środków komunikacji elektronicznej na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Prawne aspekty licytacji elektronicznej
 • Wykorzystanie podpisu elektronicznego w administracji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych w administracji publicznej
 • Komunikacja elektroniczna w procedurze administracyjnej
 • Funkcjonowanie rejestrów publicznych na przykładzie PESEL 2
 • Prawne aspekty funkcjonowania podpisu elektronicznego w administracji publicznej
 • Prawne aspekty funkcjonowania rejestrów publicznych
 • Administracyjno-prawne aspekty zarządzania danymi osobowymi
 • Udostępnianie danych osobowych przez administrację publiczną
 • Dokument elektroniczny w administracji publicznej
 • Obowiązki administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji
 • Administracyjno-prawne aspekty dostępu do informacji publicznej
 • Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie elektronicznej administracji publicznej
 • Prawne aspekty rozwoju bankowości elektronicznej
 • Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych
 • Zarządzanie informacją w administracji publicznej
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony klimatu
 • Administracyjno-prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • Prawne aspekty oddziaływania społeczeństwa informacyjnego na rozwój regionalny

2009

Prace licencjackie
 • Prawne aspekty dostępu do informacji ustawowo chronionych
 • Instytucja pieniądza elektronicznego
 • Krajowy Rejestr Sądowy jako przykład rejestrów publicznych
 • Wpływ informatyzacji administracji publicznej na procedurę administracyjną
 • Prawne aspekty archiwizacji dokumentów w administracji publicznej
 • Administracyjno-prawne aspekty zarządzania informacją w administracji publicznej
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców jako przykład funkcjonowania rejestrów publicznych
 • Obowiązki administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych
Prace magisterskie
 • Wpływ idei społeczeństwa informacyjnego na postępowanie podatkowe
 • Wykonywanie Zadań Publicznych z wykorzystaniem Instytucji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Prawne aspekty wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnej na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Wpływ zmian sytuacji na rynku pracy na prawny system ubezpieczeń społecznych
 • Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostępu do informacji publicznej
 • Zadania administracji publicznej w kształtowaniu gospodarki przestrzennej
 • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej
 • Prawne aspekty wymiany informacji między urzędami administracji publicznej

2008

Prace licencjackie
 • Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania Rejestru Usług Medycznych
 • Wdrażanie idei e-Govermentu w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych
 • Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w organizacji i zarządzaniu szkołą
 • Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania podpisu elektronicznego
 • Zarządzanie systemami informatycznymi w administracji publicznej
 • Zadania policji w ramach Układu z Schengen
 • Charakter prawny dokumentu elektronicznego
 • Prawne aspekty funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
 • Charakter prawny informatyzacji administracji publicznej
 • Archiwizacja dokumentów administracji publicznej

2007

Prace licencjackie
 • Rola eGovernmentu w reformowaniu administracji publicznej
 • Dostęp do informacji będący w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego
 • Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym
 • Prawne aspekty funkcjonowania baz danych w administracji publicznej
 • Prawne aspekty zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Dostęp do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy Międzyrzec Podlaski
 • Prawne aspekty funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
 • Charakter prawny dokumentu elektronicznego
 • Podstawy prawne aukcji elektronicznej.
 • Ochrona danych osobowych będących w posiadaniu administracji publicznej
 • Rola "płatnika" w sprawnym funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Prawne aspekty funkcjonowania rejestrów publicznych.
 • Prawne aspekty funkcjonowania podpisu elektronicznego w administracji publicznej
 • Prawne aspekty dokonywania zamówień publicznych przy użyciu środków elektronicznych
 • Archiwizacje dokumentów elektronicznych w administracji publicznej
 • Informatyzacja administracji publicznej na przykładzie e-podatków
 • Aspekty prawne dostępu do informacji publicznej