Małgorzata Ganczar

dr hab. Małgorzata Ganczar

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Stanowisko: Asystent


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kredyty walutowe a limitowanie odsetek - skuteczność regulacji
  [w:] Ekonomia - Wroclaw Economic Review

2017

 • Pacjent jako konsument usług zdrowotnych – wybrane aspekty prawne
  [w:] INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY
 • The Influence of Information Systems Interoperability of Economic Activity in Poland
  [w:] Studies in Logics, Grammar and Rethoric

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie usług elektronicznej administracji publicznej
  • Umowne partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście bezpieczeństwa sieci i informacji administracji publicznej
  • Problemy interpretacyjne regulacji zakazu missellingu – wpływ na rozwój przedsiębiorstw finansowych w Polsce

  2016

 • Interoperacyjność systemów informacji przestrzennej
 • Koszty w umowach na odległość
 • Uzasadnienie decyzji stypendialnej – problemy praktyczne
 • Misselling - nowa praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów w świetle nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2015 r.
 • Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w świetle prawa unijnego

 • Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej
  • Współczesne wyzwania prawa energetycznego
  • Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Interoperability of Information Systems and Public Registers Relating to the Operation of Companies in Poland
   [Interoperacyjność systemów informatycznych i rejestrów publicznych dla przedsiębiorców]
   [w:] International Journal of Economics and Business Modeling
  • Selection of E-government Instruments in Poland
   [Wybrane narzędzia e-governmentu w Polsce]
   [w:] Review of Comparative Law

  2014

 • Evolution of Administrative Procedure Exemplifies Informatisation of Public Administration in Poland
  [Ewolucja procedury administracyjnej na przykładzie informatyzacji administracji publicznej w Polsce]
  [w:] Public Policy and Administration Review

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Informacja przestrzenna w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Wpis do rejestru działalności regulowanej na przykładzie biogazowni jako forma reglamentacji działalności gospodarczej
  • Bezpłatna pomoc prawna. Rola rzecznika konsumentów
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w świetle prawa unijnego
  • Rejestr klauzul niedozwolonych jako źródło prawa administracyjnego i cywilnego

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania
  • Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji : księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka-Romańskiego

  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Ocena audytu systemów teleinformatycznych (z punktu widzenia zasad poprawnej procedury i pragmatyzmu postępowania)
  • Interoperacyjność usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną
  • Postępowanie i kontrola przedsiębiorców Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ochrony zbiorowych interesów konsumentów
  • Wolność gospodarcza w warunkach globalizacji

  Hasło w leksykonie

  • Wezwania, doręczenia oraz udostępnianie protokołów i akt
  • Reglamentacja wolności działalności gospodarczej
  • Uchylenie lub zmiana decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadami niekwalifikowanymi
  • Pisemności postępowania zasada
  • Wolność gospodarcza
  • Sprawa administracyjna - formy rozstrzygnięcia
  • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • Postępowania administracyjnego zawieszenie

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR

  • Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym

  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Władztwo administracyjne w dobie Społeczeństwa Informacyjnego

  2011


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Świadczenie usług elektronicznej administracji dla przedsiębiorców w dobie globalizacji

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Finansowanie informatyzacji administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej
  • Świadczenie usług w ramach jednolitego rynku na gruncie prawa wspólnotowego i polskiego

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE

  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Przedsiębiorca jako strona postępowania administracyjnego - uwagi na tle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa formuła realizacji inwestycji publicznych
  • Administracja publiczna wobec Strategii Lizbońskiej

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Wpływ technologii komunikacyjno-informacyjnych na postępowanie administracyjne na przykładzie wnoszenia i doręczania pism w formie elektronicznej

  Hasło encyklopedyczne

  • Wymiana danych między administracjami
  • e-PUAP
  • Wnoszenie podań drogą elektroniczną
  • e-Government
  • e-Governance
  • Dostęp do informacji publicznej
  • Doręczenia elektroniczne
  • Środki komunikacji elektronicznej
  • Rada Informatyzacji
  • Plan Informatyzacji Państwa
  • Podpis elektroniczny
  • Rejestr publiczny
  • Pisma elektroniczne w postępowaniu administracyjnym
  • Informacja publiczna

  2009


  Książka naukowa recenzowana

  • Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Obowiązki administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych
  • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • PPP i związane z partnerstwem działania podmiotów publicznych. Znaczenie umowy o PPP
  • Polityka informacyjna o środowisku w rozwoju przedsiębiorstw
  • Forma elektroniczna umowy o arbitraż
  • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców na ochronę środowiska w świetle Wytycznych KE z 2008 roku

  2008


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Znaczenie globalizacji gospodarki dla rozwoju regionalnego

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Umowy elektroniczne a rynki finansowe