dr hab. Adam Szafrański (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji

Stanowisko: Profesor KUL

2018

Prace licencjackie
 • Analiza porównawcza strategii marketingowych serwisów internetowych. Na przykładzie Amazon i eBay
 • Rola menedżera w procesie komunikacji w opinii pracowników firmy Pepco w Lublinie
 • Wybrane systemy motywacyjne i ich skuteczność w opinii pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
 • Strategie sprzedażowe omnichannelowe w branży elektroniki użytkowej. Na przykładzie Saturn i Media Markt
 • Rola menadżera w efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim w opinii pracowników firmy X
 • Proces kreowania wizerunku marki na przykładzie firm Sante i Bakalland
 • Wpływ jakości usług na poziom satysfakcji klientów w branży hotelarskiej

2017

Prace magisterskie
 • Obrzędy Bożego Narodzenia na Kurpiach. Na podstawie literatury przedmiotu
 • New Age w polskim dyskursie antropologicznym
 • Rytuały agrarne w badaniach Henryka Zimonia. Studium z zakresu antropologii religii
 • Formy i wartości współczesnego modelingu ciała człowieka. Na podstawie literatury przedmiotu

2016

Prace magisterskie
 • Wizerunek mężczyzny i kobiety w świadomości uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie
 • Obrzędowość weselna regionu kurpiowskiego. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Społeczne uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. W świetle stanu badań socjologicznych
 • Opinie studentów lubelskich uczelni na temat żołnierzy podziemia antykomunistycznego

2015

Prace magisterskie
 • Wizerunek kobiety i mężczyzny w wybranych ogólnopolskich czasopismach po 2004 roku
 • Znaczenie tradycji we współczesnej kulturze. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Ervinga Goffmana koncepcja rytuału interakcyjnego
 • Kicz we współczesnej kulturze. Na podstawie literatury przedmiotu

2014

Prace magisterskie
 • Bronisława Malinowskiego koncepcja rytuału
 • Funkcje obrazu w dyskursie antropologicznym
 • Kulturowy wymiar buddyzmu tybetańskiego
 • Eutanazja w opinii studentów Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im.Wincentego Pola w Lublinie
 • Facebook w stylu życia studentów KUL i UMCS
 • Model rodziny w pracach Bronisława Malinowskiego

2013

Prace licencjackie
 • Wartości społeczne w twórczości Jacka Kaczmarskiego
 • Trans w dyskursie antropologicznym
 • Społeczne funkcje muzyki w wybranych subkulturach młodzieżowych
 • Amerykańska kultura organizacji na przykładzie firmy Google
 • Kryzys wartości w dyskursie antropologicznym. Na podstawie studiów Krzysztofa Broziego.
Prace magisterskie
 • Bezrobocie w powiecie Niżańskim. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Związki nieformalne w Polsce : wyzwania i zagrożenia. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Kult ciała w reklamie. Studium z antropologii obrazu
 • Postawy młodzieży wobec innych narodów. Na podstawie badań uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim
 • Znaczenie wróżb i horoskopów w świadomości mieszkańców Opola Lubelskiego. Studium z zakresu antropologii interpretacyjnej
 • Sprawiedliwi wśród Narodów Świata w dyskursie społecznym. Studium z antropologii interpretatywnej
 • Interpretacyjny model religii w pracach Henryka Zimonia
 • Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w obszarze kultury na przykładzie powiatu Janów Lubelski
 • Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w obszarze kultury na przykładzie gminy Opole Lubelskie w latach 2006-2011
 • Postawy wobec ewangelizacji w krajach misyjnych w opinii misjonarzy
 • Reklama w dyskursie antropologicznym
 • Taniec w obrzędach religijnych Indian Ameryki Północnej. Studium z zakresu antropologii religii
 • Wierzenia i obrzędy pogrzebowe w Opoczyńskim. W literaturze przedmiotu
 • Wizerunek kobiety na przykładzie portalu kobieta.onet.pl w 2011 roku
 • Postawy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wobec śmierci
 • Aktywność zawodowa kobiet w związkach nieformalnych. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Funkcjonalny model magii w twórczości wybranych antropologów brytyjskich
 • Spór o eutanazję. Studium z antropologii religii
 • Znaczenie wróżb i horoskopów w świadomości mieszkańców gminy Niemce

2012

Prace licencjackie
 • Interpretacyjny model magii w ujęciu Wojciecha Burszty
 • Wzór szamana na podstawie wybranych prac etnologów polskich
 • Kobieta w społeczeństwie pierwotnym na podstawie prac Bronisława Malinowskiego
 • Religijny i magiczny charakter instytucji ogrodnictwa w ujęciu B. Malinowskiego
Prace magisterskie
 • Kulturowy wymiar pracy w studiach Marshalla D. Sahlinsa
 • Zwyczaje i obrzędy świąt Wielkiejnocy w świadomości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Zażywanie środków dopingowych w sporcie wyczynowym. Na podstawie badań w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Dynamika zjawiska bezdomności w Polsce po 2004 roku. Studium teoretyczne
 • Wzory migracji zarobkowych Polaków po 2004 roku. Na podstawie wybranej literatury
 • Zygmunta Baumana koncepcja kultury
 • Etnologiczne dyskusje wokół religii w ujęciu Teofila Chodzidło
 • Kicz versus sztuka we współczesnym dyskursie antropologicznym
 • Zjawisko narkomanii w świadomości licealistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach
 • Konstruowanie płci kulturowej. Na podstawie wybranych programów kanału TVN Style

2011

Prace licencjackie
 • Rola Internetu w społeczeństwie informacyjnym na podstawie literatury przedmiotu
 • Społeczna gospodarka w koncepcjach polskich ekologów
 • Płynny charakter tożsamości w ujęciu Zygmunta Baumana
 • Interpretacyjny model religii na przykładzie prac Clifforda Geertza
 • Religijny charakter obrzędów agrarnych w Ghanie na podstawie prac Henryka Zimonia
 • Moda jako element życia codziennego. Studium z zakresu antropologii kultury
 • Wartości społeczne zawarte w tekstach zespołu KULT
 • Kulturowy wymiar alkoholizmu wśród młodzieży. Studium z zakresu antropologii kultury
 • Interpretacyjny model magii w pracach Michała Buchowskiego
 • Religijny charakter obrzędów pogrzebowych na podstawie literatury przedmiotu
 • Wartości społeczne w tekstach zespołu Dezerter
 • Obrzędowość Bożego Narodzenia w regionie Lwowskim na podstawie ukraińskiej literatury etnograficznej
 • Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Studium teoretyczne
 • Ewolucja rodziny wielodzietnej w Polsce po 1989 roku
 • Przestępstwa wśród młodzieży. Studium teoretyczne
 • Fenomen gier MMORPG na przykładzie Lineage II
 • Wybrane subkultury młodzieżowe w Polsce. Studium teoretyczne
 • Rytuały pogrzebowe w badaniach Henryka Zimonia. Studium z zakresu antropologii religii.
 • Związki partnerskie w Polsce po 1989 roku w literaturze socjologicznej
 • Tabu w badaniach wybranych brytyjskich antropologów społecznych
 • Instytucja Kula w pracach Bronisława Malinowskiego
Prace magisterskie
 • Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji interpersonalnych (w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Stereotyp bezrobotnego w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Globalny charakter kultury polskiej w ujęciu Wojciecha Burszty
 • Bezrobocie jako problem społeczny w Polsce po roku 1989
 • Fenomen sekt w Polsce. Studium z zakresu antropologii religii
 • Symptomy kryzysu rodziny w Polsce na podstawie literatury socjologicznej
 • Wybrane obrzędy religijne ludu Konkomba na podstawie badań Henryka Zimonia
 • Działalność Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy w latach 2000-2010
 • Kultura zaufania w świetle publikacji Piotra Sztompki
 • Obrzędy i zwyczaje wielkanocne w regionie radomskim w ujęciu Oskara Kolberga
 • Miejsce i rola osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie
 • Zawody typowo kobiece w świadomości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Budowanie form patriotyzmu w świadomości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w kontekście wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku
 • Ruch feministyczny w Polsce po 2004 roku
 • Zastosowanie teorii strukturalizmu Claude`a Lévi-Straussa w antropologicznych studiach nad dewiacją
 • Kulturotwórcza funkcja gier komputerowych na przykładzie gier on-line
 • Obraz kultury cygańskiej w filmach Tonego Gatlifa
 • Kulturowy wymiar feminizmu w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Wizerunek Dody we współczesnych czasopismach młodzieżowych
 • Hybrydowy charakter społeczeństwa wyspy Mauritius
 • Kulturowy wymiar reklamy telewizyjnej w świadomości klientów Hipermarketu Real w Lublinie

2010

Prace licencjackie
 • Media, a prospołeczne postawy wśród młodzieży szkolnej w świetle dotychczasowych badań
 • Rodzina w Polsce w ujęciu Leona Dyczewskiego
 • Przemoc symboliczna formą władzy w świetle prac wybranych polskich socjologów
 • Rozumienie innych ludów a obraz własnego społeczeństwa
 • Transkulturowy charakter przestępczości zorganizowanej w Polsce po 1989 roku na podstawie literatury przedmiotu
 • Rola mediów w społeczeństwie informacyjnym w ujęciu Tomasza Gobana-Klasa
 • Społeczno-integracyjne funkcje sportu w grupie
 • Elementy antropologiczne w ideologii polskich anarchistów na podstawie literatury przedmiotu
 • Problem bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych w Lublinie po 1989 roku
 • Kulturowy wymiar motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstw japońskich
 • Budowanie pamięci historycznej na przykładzie działalności Muzeum na Majdanku w Lublinie
 • Negatywne skutki globalizacji w ujęciu wybranych polskich socjologów
 • Upowszechnienie wizerunku kobiety i mężczyzny we współczesnej kulturze na podstawie czasopisma „Pani” w latach 2005 - 2009
 • Kształtowanie się współczesnego modelu kobiecości. Studium z zakresu antropologii kultury
 • Kultura Romów w świetle dotychczasowych badań antropologicznych
 • Inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej „STOŁPNO” w Międzyrzecu Podlaskim na rzecz społeczeństwa lokalnego
 • Problem uzależnienia młodzieży od narkotyków na podstawie literatury przedmiotu
 • Wartości społeczne NSZZ Solidarność na podstawie literatury przedmiotu
 • Typ kobiety przedsiębiorczej na wsi i w małych miejscowościach

2009

Prace licencjackie
 • Samobójstwo w ujęciu Emile'a Durkheima
 • Kryzys tradycyjnego modelu męskości w reklamie
 • Manipulacja wizerunkiem kobiety w reklamie
 • Pozycje zawodowe kobiet w Polsce po 1989 roku
 • Kulturowe modele zarządzania w przedsiębiorstwach amerykańskich i japońskich
 • Inwestowanie w kapitał ludzki jako element organizacji przedsiębiorstw
 • Wybrane subkultury młodzieżowe w Polsce na podstawie literatury przedmiotu
 • Makdonaldyzacja jako przykład globalizacji w Polsce po 1989 roku
 • Funkcje rytuałów w kulturze organizacji japońskich przedsiębiorstw. Studium z zakresu antropologii kultury
 • Kultura władzy jako typ kultury organizacji
 • Kulturowe uwarunkowanie męskości. Studium zakresu antropologii kultury
 • Makdonaldyzacja i hybrydyzacja jako przejaw globalizacji w Polsce po 1989 roku .Budowanie pomostu pomiedzy tym, co uniwersalne a tym, co lokalne
 • Sytuacja społeczno – ekonomiczna osób decydujących się na kartę kredytową
 • Społeczeństwo sieci w ujęciu Manuela Castellsa
 • Sytuacja zawodowa kobiet w korporacjach międzynarodowych w Polsce po 1989 roku
 • Wybrane praktyki religijne Żydów na Lubelszczyźnie. Studium z zakresu antropologii religii
 • Metody motywacji pracowników w przedsiębiorstwie
 • Kult ciała we współczesnej pop - kulturze młodzieżowej w Polsce na podstawie literatury przedmiotu
 • Integracyjna rola muzyki w tworzeniu subkultury metalowców

2008

Prace licencjackie
 • Kulturowy wymiar zarządzania na przykładzie przedsiębiorstw japońskich
 • Pozycja zawodowa kobiet na przykładzie wybranych krajów UE
 • Służby specjalne jako organizacja formalna w strukturach państwa polskiego po 1989 r.
 • Wymiary kampanii wyborczych w Polsce po 1989 roku
 • Zygmunta Baumana koncepcja globalizacji. Studium z zakresu antropologii kultury

2006

Prace licencjackie
 • Kulturowy wymiar organizacji na przykładzie Japońskich przedsiębiorstw
 • Bauman a współczesne dyskusje wokół społeczeństwa postkapitalistycznego