Dawid Soszyński

dr Dawid Soszyński

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • River in the margins? Contemporary development of rural riverside areas. An example of the middle Wieprz
  [Rzeka na marginesie? O współczesnym zagospodarowaniu wiejskich terenów nadrzecznych. Przykład środkowego Wieprza]
  [w:] Przestrzeń i Forma
 • Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej
  [w:] Studia Obszarów Wiejskich

2018

 • DRUGIE DOMY W STRUKTURZE FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ PODLASKIEJ WSI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO
  [w:] Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas
 • Spatial arrangements of tourist villages: Implications for the integration of residents and tourists
  [Układy przestrzenne wiosek turystycznych: implikacje dla integracji mieszkańców i turystów]
  [w:] Tourism Geographies

 • 2017


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Przydrożne szpalery drzew w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego północnego Lublina

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Cultural landscape indicators of the lakeside and riverside villages of the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland
   [Kulturowe wskaźniki krajobrazowe nadjeziornych i nadrzecznych miejscowości Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego]
   [w:] Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
  • Problems of second-home spatial development in protected areas. Polesie National Park case study
   [Problemy rozwoju przestrzennego zabudowy letniskowej w obszarach chronionych: przykład Poleskiego Parku Narodowego]
   [w:] Folia Turistica
  • Landscape preferences of the lakeside villages’ residents: example of the West Polesie
   [Preferencje krajobrazowe mieszkańców wsi nadjeziornych: Przykład Polesia Zachodniego]
   [w:] Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego