Dawid Soszyński

dr Dawid Soszyński

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej
  [w:] Studia Obszarów Wiejskich
 • River in the margins? Contemporary development of rural riverside areas. An example of the middle Wieprz
  [Rzeka na marginesie? O współczesnym zagospodarowaniu wiejskich terenów nadrzecznych. Przykład środkowego Wieprza]
  [w:] Przestrzeń i Forma

2018

 • Spatial arrangements of tourist villages: Implications for the integration of residents and tourists
  [Układy przestrzenne wiosek turystycznych: implikacje dla integracji mieszkańców i turystów]
  [w:] Tourism Geographies
 • DRUGIE DOMY W STRUKTURZE FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ PODLASKIEJ WSI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO
  [w:] Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas

 • 2017

 • Cultural landscape indicators of the lakeside and riverside villages of the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland.
  [Kulturowe wskaźniki krajobrazowe nadjeziornych i nadrzecznych miejscowości Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego]
  [w:] Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 • Problems of second-home spatial development in protected areas. Polesie National Park case study
  [Problemy rozwoju przestrzennego zabudowy letniskowej w obszarach chronionych: przykład Poleskiego Parku Narodowego]
  [w:] Folia Turistica
 • Landscape preferences of the lakeside villages’ residents: example of the West Polesie
  [Preferencje krajobrazowe mieszkańców wsi nadjeziornych: Przykład Polesia Zachodniego]
  [w:] Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego