dr Magdalena Sawa

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Angielskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


Literatura anglojęzyczna - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 Podstawowy cel to napisanie przez każdego z uczestników seminarium pracy magisterskiej. Szczegółowy zakres tematów określa prowadzący seminarium. Studenci wybierają temat i przedstawiają go prowadzącemu do zatwierdzenia.
C2 Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z technikami badań naukowych z zakresu literaturoznawstwa anglojęzycznego, oraz z wymaganiami formalnymi dotyczącymi pisania prac magisterskich (praca z tekstami źródłowymi, analiza tekstów literackich i krytycznych, struktura pracy magisterskiej, formułowanie tezy, edycja tekstu, dokumentowanie źródeł i tworzenie bibliografii według standardów MLA).
C3 Inne cele (w zakresie wiedzy) to podniesienie znajomości literatury anglojęzycznej oraz problematyki literaturoznawczej. Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z krytyką literacką i z niektórymi zagadnieniami dotyczącymi metod literackich badań naukowych. Celem seminarium jest również kształtowanie otwartego, krytycznego myślenia przy analizie tekstów literatury anglojzycznej.
C4 Inne cele (w zakresie umiejętności związanych z przygotowaniem pracy naukowej) to doskonalenie umiejętności współpracy z innymi uczestnikami seminarium (formułowania i korzystania z konstruktywnej krytyki) oraz opanowanie technicznych (warsztatowych) umiejętności pisania prac naukowych (przygotowanie projektu, opracowanie struktury pracy, wybór metody, gromadzenie bibliografii, sporządzanie przypisów, itd.) oraz przejrzystego i zwięzłego, logicznego i językowo poprawnego przedstawienia wyników badań.
Wymagania wstępne:
1. Kompetencje językowe: zaawansowana znajomość języka angielskiego, w tym zdolność zwięzłego, precyzyjnego, logicznego wyrażania swoich poglądów, oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego.
2. Umiejętność czytania krytycznych tekstów literackich w języku angielskim.
3. Pewne doświadczenie w zakresie analizy i interpretacji tekstów literackich.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 Student posiada pogłębioną wiedzę o metodologii badań w zakresie literaturoznawstwa i jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej.
K_W02 Student zna terminologię dotycząca badań literackich na poziomie rozszerzonym w języku angielskim.
K_W03 Student ma pogłębioną wiedzę na temat szczegółowego przedmiotu seminarium.
K_W04 Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię używaną w obrębie literatury anglojęzycznej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych oraz w pracy zawodowej.
K_W05 Student rozumie specyfikę języka utworu literackiego (jego artystyczny charakter), zna wymogi stawiane językowi akademickiemu (stylistyczne i logiczne). Student potrafi samodzielnie przeprowadzać analizy korpusu badań.
K_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach wybranych subdyscyplin literaturoznawczych, właściwych dla kierunku Filologia Angielska; zna podstawowe kryteria oceny ich wartości.
K_W13 Student zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.
K_W14 Student zna i potrafi stosować rejestr języka akademickiego właściwy dla pracy magisterskiej

UMIEJĘTNOŚCI
K_ U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie obejmującym tematykę seminarium. Student potrafi parafrazować i krytycznie analizować poglądy innych autorów, jak i przedstawiać poglądy różnych autorów w postaci syntezy.
K_U06 Student kierując się wskazówkami opiekuna naukowego wyszukuje literaturę potrzebną do napisania pracy magisterskiej. Krytycznie ocenia treści zawarte w przeczytanych tekstach sekundarnych, potrafi dobrać metody oraz konstruować narzędzia badawcze pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie tematyki seminarium.
K_U08 Student ma podstawowe techniczne (warsztatowe) umiejętności pisania prac naukowych (wybór tematu, metody, układu pracy, sporządzanie bibliografii, przypisów, itd.), umie przejrzyście, zwięźle, logicznie i językowo poprawnie przedstawić badania w języku angielskim
K_U13 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację literatur anglojęzycznych z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia jej oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
K_U14 Student nabywa zdolność przedstawiania argumentów na rzecz własnych poglądów. Potrafi jednocześnie logicznie formułować samodzielnie wysnute wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania.
K_U20 Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pracy magisterskiej w języku angielskim w zakresie tematyki seminarium.
K_U21 Student potrafi przygotować pracę magisterską w języku angielskim, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.
K_K02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz rozwijania umiejętności pracy pod presją czasu.
K_K03 Student ma świadomość rzetelnego i poprawnego wykonywania działań zawodowych oraz stosowania się do norm etycznych w pracy zawodowej; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.
K_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przedstawiając krytyczne, konstruktywne uwagi dotyczące prac seminaryjnych innych studentów, oraz przyjmować takie komentarze od innych członków seminarium.
K_K05 Student potrafi organizować działanie innych jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne.
Metody dydaktyczne:
Zajęcia prowadzone są w oparciu o pracę z tekstami, pracę w grupach, dyskusje, oraz prezentacje, zarówno indywidualne jak i grupowe.
Różnorodne formy prowadzenia zajęć będą sprzyjać stawianiu i testowaniu hipotez
Treści programowe:
Semestr 3 i 4
Weryfikacja planów pracy magisterskiej w kontekście dostępnego materiału źródłowego.
Problem plagiatu.
Dyskusja nad cząstkowymi wynikami badań, prezentacje tekstów źródłowych i krytycznych związanych z tematem pracy magisterskiej
Omówienie planów kolejnego rozdziału pracy magisterskiej
Praktyka dokumentowania źródeł i tworzenie bibliografii według standardów MLA.
Spotkania poświęcone analizie prac pisanych przez uczestników seminarium oraz omawianiu teoretycznych zagadnień albo interpretacji utworów związanych z tematyką prac magisterskich.
Omówienie efektów pisemnych prac
Dyskusja nad ostatecznymi wynikami badań, omówienie efektów, dalsze wskazówki i ewentualne poprawki
Omówienie tekstu całej pracy magisterskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
P1 Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych.
P2 Aktywny udział w dyskusjach.
P3 Wyniki kwerendy bibliotecznej oraz przygotowany plan pracy dyplomowej.
P4 Pod koniec trzeciego semestru studenci przedstawiają drugi rozdział, pod koniec czwartego semestru całość pracy (tj. ostatni rozdział, wprowadzenie, wnioski, streszczenie, bibliografię, spis treści). Nie ma oceny na zakończenie pracy na seminarium. Ocenę pracy promotor przedstawia w recenzji promotorskiej.

Efekt: wiedza
Brak zaliczenia: Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie literatur anglojęzycznych. Nie rozumie podstawowych zasad prowadzenia badań nad tekstem literackim.
Zaliczenie bez oceny: Student posiada wiedzę w zakresie literatur anglojęzycznych. Zna zasady prowadzenia badań nad tekstem literackim.

Efekt: umiejętności
Brak zaliczenia: Student nie potrafi przeprowadzić samodzielnych analiz oraz przedstawić ich wyników z uwzględnieniem wymogów stylu akademickiego. Student nie potrafi zredagować tekstu naukowego.
Zaliczenie bez oceny: Student osiągnął umiejętność prowadzenia badań naukowych, redagowania tekstu naukowego, analizy i interpretacji tekstów literackich i krytyczno-literackich; poprawnie posługuje się j. angielskim.

Efekt: kompetencje społeczne
Brak zaliczenia: Student nie potrafi współpracować w grupie, biernie uczestniczy w zajęciach, nie angażuje się w pracę nad swoją pracą magisterską.
Zaliczenie bez oceny: Student uczestniczy aktywnie w zajęciach; angażuje się w pracę nad swoją pracą magisterską.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Elliot, Emory, ed. Columbia Literary History of the United States. New York: Columbia University Press, 1988.
Gray, Richard. A History of American Literature. Blackwell, 2004.
Hawthorn, Jeremy. Studying the Novel. Bloomsbury. 2010
Kolodny, Annette. The Lay of the Land: Metaphor as Experience and History in American Life and Letters. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1975.
Mullan, John. How novels work. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Rubin, Louis D., Jr., ed. The History of Southern Literature. Baton Rouge: Louisiana State Univ. Press, 1985.
Sachs, Viola. Idee przewodnie literatury amerykańskiej. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1992.
Salska, Agnieszka, Ed. Historia literatury amerykańskiej XX wieku (tom 1-2)
Wolfreys, Julian, ed. Introducing Literary Theories. A Guide and Glossary. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2001.
Wolfreys, Julian, Robbins, Ruth, Womack, Kenneth. Key concepts in literary theory. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2006.

Wstęp do literaturoznawstwa - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Przedstawienie podstawowych zagadnień dyskutowanych w ramach badań literackich, takich jak istota literatury czy zasady interpretacji dzieł sztuki.
C2 Wprowadzenie anglojęzycznych terminów stosowanych na terenie badań literaturoznawczych.
C3 Przegląd podstawowych technik literackich i środków wyrazu typowych dla rozmaitych typów literatury (opowieści pisanej prozą, poezji, dramatu)
C3 Ćwiczenie analizy i interpretacji różnych dzieł literackich (narracyjnych, poetyckich i dramatycznych).
C4 Pokazanie znaczenia formy artystycznej, i potrzeby, na terenie literaturoznawstwa, by do tekstów (i do własnej reakcji na teksty) podchodzić świadomie i krytycznie.
Wymagania wstępne:
W1 Średnio zaawansowany angielski.
W2 Podstawowa znajomość terminów literackich w języku ojczystym.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EKP_W02, W04 Student zna terminologię nauk humanistycznych w zakresie podstaw literaturoznawstwa w języku angielskim.
EKP_W06 Student ma podstawową wiedzę na temat zjawisk literackich i problematyki badań nad literaturą.
EKP_W13 Student zna podstawy analizy i interpretacji utworu literackiego.
EKP_W17, W18 Student rozumie specyfikę języka utworu literackiego (jego artystyczny charakter), zna wymogi stawiane językowi akademickiemu (stylistyczne i logiczne), rozumie potrzebę starannego formułowania myśli.
UMIEJĘTNOŚCI
EKP_U02 Student umie zbierać, analizować, selekcjonować informacje związane z tematyką literaturoznawczą.
EKP_U08 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami w dziedzinie literaturoznawstwa.
EKP_U13, U06 Student potrafi przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów (w tym analiz i interpretacji zjawisk literackich).
EKP_U11, U12 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację utworu literackiego.
EKP_U01, U03, U22 Student ma odpowiednią znajomość języka angielskiego, by umieć poprawnie i precyzyjnie wypowiadać się na tematy związane z podstawami wiedzy o literaturze.
EKP_U20 Student potrafi przygotować i przedstawić pisemną pracę oraz wystąpienie ustne w języku angielskim na temat wybranego utworu literackiego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKP_K04 Student potrafi współpracować w grupie.
EKP_K09, K10 Student umie korzystać z oferty współczesnej literatury anglojęzycznej, rozumie jej znaczenie w kulturze.
Metody dydaktyczne:
Analiza i interpretacja tekstów literackich, dyskusje na temat tekstów krytycznoliterackich, ćwiczenia typu creative writing, prezentacja.
Treści programowe:
Semestr 1
Zagadnienia ogólne: sztuka i literatura (definicje); fikcja, literatura faktu, rzeczywistość, wyobraźnia, reprezentacja, twórczość.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące literatury narracyjnej pisanej prozą:
Definicja narracji, opis podstawowej struktury utworu narracyjnego.
Sposoby prowadzenia narracji, narrator i odbiorca narracji, typy fokalizacji.
Autor domniemany i autor rzeczywisty. Postaci i ich prezentacja.
Czasowy i przestrzenny wymiar utworu narracyjnego.
Fabuła i temat. Intertekstualność, autoreferencyjność.
Style, techniki strumienia świadomości, reprezentacja mowy.
Parodia, ironia, ton, humor.
Konwencje literackie: realizm, modernizm i postmodernizm – ich cechy formalne i typowa tematyka.
Semestr 2
Zagadnienia ogólne: eksperyment i konwencja w sztuce; znaczenie dzieła artystycznego i zasady jego odczytywania; poznawcza teoria sztuki oraz rola sztuki w życiu człowieka; niedopowiedzenie w sztuce.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące poezji i dramatu:
Poezja, liryka, dramat – definicje. Denotacja i konotacja.
Rytm, rym, aliteracja i inne efekty w warstwie brzmieniowej utworów poetyckich.
Metafora, metonimia, porównanie, personifickacja itp. Symbol. Alegoria. Obrazowanie. Aluzja. Ironia. Paradoks.
Podstawowe gatunki dramatu: tragedia, komedia, farsa, komediodramat.
Didaskalia i inne kwestie związane z wystawieniem dramatu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
a. opis metod oceny pracy studenta:
Podstawową formą oceny jest praca kontrolna, jaką studenci piszą podczas przedostatnich zajęć (sprawdza ona analizę i interpretację wybranego opowiadania, znajomość pojęć związanych z utworami narracyjnymi) pierwszego semestru, i ustna prezentacja wybranego wiersza w drugim semestrze. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest także obecność, aktywny udział w dyskusjach, i przedstawienie innych zadanych prac pisemnych.
b. opis wymagań na poziomie oceny dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Ocena niedostateczna:
W – student nie zna terminów literackich w języku angielskim, nie ma podstawowej wiedzy w dziedzinie literaturoznawstwa, nie rozumie zjawiska interpretacji dzieła literackiego
U – student nie umie posługiwać się terminami literackimi w języku angielskim, nie umie analizować ani interpretować utworów literackich, nie umie wypowiadać się na temat literatury
K – student nie uczestniczy w zajęciach, nie uczestniczy w dyskusjach
Ocena dostateczna:
W - student zna podstawowe terminy literackie w języku angielskim, ma podstawową wiedzę w dziedzinie literaturoznawstwa, rozumie podstawowe zagadnienia związane z interpretacją dzieła literackiego
U – student umie posługiwać się terminami literackimi w języku angielskim, umie analizować i interpretować utwory literackie, umie wypowiadać się na temat literatury
K – student uczestniczy w zajęciach, przedstawia poprawną pracę kontrolną/prezentację ustną
Ocena dobra:
W - student dobrze zna podstawowe terminy literackie w języku angielskim, ma ugruntowaną wiedzę w dziedzinie literaturoznawstwa, dobrze rozumie podstawowe zagadnienia związane z interpretacją dzieła literackiego
U – student dobrze umie posługiwać się terminami literackimi w języku angielskim, umie poprawnie analizować i interpretować utwory literackie (rozumie, że interpretacji może być wiele, potrafi uzasadnić proponowaną przez siebie interpretację), umie swobodnie wypowiadać się na temat literatury
K – student aktywnie uczestniczy w zajęciach: bierze czynny udział w dyskusjach, przedstawia dobrą pracę kontrolną/prezentację ustną
Ocena b. dobra:
W - student bardzo dobrze zna terminy literackie w języku angielskim, ma dobrze ugruntowaną wiedzę w dziedzinie literaturoznawstwa, bardzo dobrze rozumie podstawowe zagadnienia związane z interpretacją dzieła literackiego
U – student bardzo dobrze umie posługiwać się terminami literackimi w języku angielskim, potrafi sprawnie i w oryginalny sposób analizować i interpretować utwory literackie (rozumie, że interpretacji może być wiele, potrafi uzasadnić proponowaną przez siebie interpretację), potrafi starannie i precyzyjnie formułować i przedstawiać poglądy na temat literatury, a także w jakiejś mierze na temat badań literaturoznawczych
K – student uczestniczy w zajęciach: bierze czynny udział w dyskusjach, sam zadaje pytania, formułuje problemy; przedstawia bardzo dobrą pracę kontrolną/prezentację ustną
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Dorothy Canfield “Sex Education”
Gustave Flaubert “A Simple Heart”
Stanisław Szukalski “Mute Singer”
Julio Cortazar “End of the Game”
Joseph Conrad “Secret Sharer”
Virginia Woolf “Kew Gardens”
Julian Kawalec “Pusta stajnia”
Ernest Hemingway “The Clean Well-Lighted Place”
Robert Coover “The Magic Poker”
John Fowles “The Prince and the Magician”
Samuel Beckett “Lessness”
Oraz wybór wierszy, fragmenty dramatów w drugim semestrze.

Literatura uzupełniająca
Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1993.
Barańczak, Stanisław. “Tablica z Macondo.” Tablica z Macondo, Wydawnictwo Aneks, 1990. 222-33.
Culler, Jonathan. Literary Theory. Oxford: Oxford UP, 1997.
Diniejko, Andrzej. Introduction to the Study of Literature in English. Kielce, 2008.
Hawthorn Jeremy. Studying the Novel. 1985. London: Hodder Education, 2005.
Lodge, David. The Art of Fiction. London: Penguin, 1992.
Mullan, John. How Novels Work. Oxford: Oxford UP, 2008.
Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. 1983. London: Routledge, 1999.
Rotter, Wilfried and Heramnn Bendl. Your Companion to English Literary Texts. [Volume One: Analysis and Interpretation of Narrative Prose and Volume Two: Analysis and Interpretation of Poetry and Drama.] München: Manz Verlag, 1987.
Teske, Joanna. Klara. “Treść formy - o literaturze i o tym jak forma jest uwikłana w wymianę poglądów między autorem a czytelnikiem.” Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 9-16 (2004-5): 30-39.