dr Tomasz Barszcz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Szanowni Państwo, Studenci kierunku Prawo (tryb niestacjonarny),

poniżej zamieszczam wyniki II kolokwium:

A.3

B.3

C.4

D.2

E.2

F.4

G.5

H.4

 

 

Szanowni Państwo, Studenci kierunku Prawo (tryb niestacjonarny),

poniżej zamieszczam listę osób, które otrzymały pozytywną ocenę z kolokwium (wraz ze wskazaniem oceny):

 

1: 3

2: 4

3: 5

4: 3,5

5: 4

8: 3

9: 3

10: 4

12: 3

17: 5

18: 4

 

 

 

Sz. P. Studenci kierunku Administracja (wszystkie tryby)

 

A. zagadnienia na II kolokwium: tekst prawny; przepis prawa; klauzula generalna; struktura przepisu prawa (na przykładzie prawa polskiego); akt normatywny; budowa aktu normatywnego; przepisy merytoryczne (rodzaje); definicja legalna; przepisy o zmianie obowiązujących przepisów; przepisy dostosowujące (przejściowe); przepisy końcowe (rodzaje); ius cogens i ius dispositivum; lex specialis i lex generalis; przepis blankietowy; przepis odsyłający zasady prawa; norma prawna jako zasada oraz norma prawna jako reguła.

 

B. zagadnienia na egzamin:

wieloznaczność nazwy 'prawo'; ratio legis; vacatio legis; norma postępowania a norma prawna; cechy normy prawnej; zakres normowania a zakres stosowania normy (w tym: znaczenie wyrażenia 'norma znajduje zastosowanie'); koncepcje budowy normy prawnej (trójelementowa, norm sprzężonych); kategorie sytuacji wyznaczanych przez normę prawną (+ odmiany obowiązku prawnego; odmiany dozwoleń w prawie; rodzaje uprawnień); sankcja normy prawnej (+ odmiany); norma prawna a przepis prawa; system prawa; desuetudo; system prawa konkretny a system prawa-typ; podstawowe cechy systemu prawa kontynentalnego; podstawowe cechy systemu prawa anglosaskiego; niesprzeczność systemu prawa; odmiany sprzeczności między normami prawnymi i sposoby ich usuwania; zupełność systemu prawa; luka w prawie (+ odmiany); gałąź prawa; obowiązywanie prawa (systemowe, absolutne, w ujęciu aksjologicznym; w ujęciu faktycznym; w ujęciu tetycznym); warunki obowiązywania prawa w ujęciu tetycznym; wejście prawa w życie; lex retro non agit; przestrzeganie prawa; postawy wobec prawa (legalistyczna, oportunistyczna, konformistyczna); zachowanie contra legem; zachowanie praeter legem; nadużycie prawa; obywatelskie nieposłuszeństwo; skuteczność prawa (finistyczna, behawioralna, aksjologiczna); fikcja powszechnej znajomości prawa; ogłaszanie aktów normatywnych; odmiany dzienników promulgacyjnych (na przykładzie RP); tekst autentyczny aktu normatywnego; tekst jednolity aktu normatywnego; nowelizacja aktu normatywnego; fontes iuris a fontes iuris cognoscendi; źródła prawa (w znaczeniu: formalnym, materialnym, instytucjonalnym); rodzaje faktów prawotwórczych; prawodawca formalny i prawodawca faktyczny; prawo powszechnie obowiązujące; prawo o charakterze wewnętrznym; źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce (w szczególności: pojęcia poszczególnych źródeł); materia ustawowa; stosowanie prawa; podstawowe cechy administracyjnego modelu stosowana prawa; podstawowe cechy sądowego modelu stosowania prawa; etapy stosowania prawa; subsumcja; ciężar dowodu; fakty notoryjne; domniemanie w prawie (+ odmiany); prawda formalna i materialna w postępowaniu dowodowym; wykładnia prawa; klaryfikacyjna koncepcja wykładni prawa a derywacyjna koncepcja wykładni prawa; rodzaje wykładni ze względu na podmiot; dyrektywa wykładni; rodzaje wykładni ze względu na dyrektywy wykładni; dyrektywy preferencji wykładni prawa (+ podstawa dyrektywa preferencji); rodzaje wykładni ze względu na jej rezultat; reguły inferencyjne (pojęcie + argumentum a minori ad maius; argumentum a maiori ad minus; argumentum a simili; argumentum a contrario; reguły „z celu na środki”); topiki prawnicze (+ przykłady); stosunek prawny; struktura stosunku prawnego; typowe cechy stosunków cywilnoprawnych; typowe cechy stosunków prawnoadministracyjnych; typowe cechy stosunków prawnokarnych; aktualizacja stosunku prawnego; stosunki prawne dwustronnie (wielostronnie) zindywidualizowane; stosunki prawne jednostronnie zindywidualizowane; stosunki prawne abstrakcyjne; odpowiedzialność prawna (+ rodzaje: karna, cywilna; służbowa; parlamentarna; konstytucyjna).

 

Sz.P. Studenci kierunku Prawo (studia stacjonarne),

zagadnienia na II sprawdzian: tekst prawny; przepis prawa; klauzula generalna; akt normatywny; przepisy merytoryczne (rodzaje); definicja legalna; przepisy o zmianie obowiązujących przepisów; przepisy dostosowujące (przejściowe); przepisy końcowe (rodzaje); ius cogens i ius dispositivum; lex specialis i lex generalis; przepis blankietowy; przepis odsyłający; zasady prawa; norma prawna jako zasada oraz norma prawna jako reguła; system prawa; desuetudo; system prawa konkretny a system prawa-typ; podstawowe cechy systemu prawa kontynentalnego; podstawowe cechy systemu prawa anglosaskiego; niesprzeczność systemu prawa; odmiany sprzeczności między normami prawnymi i sposoby ich usuwania (zwłaszcza reguły kolizyjne); zupełność systemu prawa; luka w prawie (+ odmiany); gałąź prawa; źródła prawa (w znaczeniu: formalnym, materialnym, instytucjonalnym); źródła poznania prawa; fakty prawotwórcze (+ rodzaje, + zwyczaj prawny); prawodawca formalny i faktyczny; prawo powszechnie obowiązujące; prawo o charakterze wewnętrznym; źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce (w szczególności: rodzaje oraz cechy poszczególnych źródeł); materia ustawowa.