dr Tomasz Barszcz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Wykształcenie i kariera akademicka

od 1.10.2015 - adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

1.10.2012 - 30.09.2015 - asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
26.06.2012 - stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Temat rozprawy: Nazwa analogiczna jako zasada argumentum a simili
28.06.2010 - tytuł magistra filozofii, uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Temat pracy: Ralpha McInerny'ego interpretacja św. Tomasza z Akwinu koncepcji analogii
24.04.2007 - tytuł magistra prawa, uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Temat pracy: Przymus prawny i jego dopuszczalne granice
2008-2011 - studia doktoranckie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
2005-2010 - studia magisterskie na kierunku Filozofia teoretyczna na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
2002-2007 - studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Publikacje

Barszcz T., O analogii nazw: czy metafora jest terminem analogicznym?, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2011/1, s. 83-95 (ISSN: 0044-4405)

Barszcz T., Ralpha McInerny'ego interpretacja św. Tomasza z Akwinu koncepcji analogii, „Pro Fide Rege et Lege” 2011/2, s. 257-268 (ISSN: 0867-6771)

Barszcz T., Grabowska A., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Antoni Kość jako Filozof prawa, „Zeszyty Prawnicze”, 2013/2, 241-246 (ISSN: 1643-8183)

Barszcz T., O pewnej krytyce Józefa M. Bocheńskiego koncepcji analogii, „Filo-Sofija”, 2013/2, nr 21, s. 39-51 (ISSN: 1642-3267)

Barszcz T., Prawo i moralność. Refleksje po lekturze Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa, „Prawo i więź” 2013/4, 7-15 (ISSn 2299-405X; ISSN 1506-7513)

Barszcz T., On petitio principii in legal argumentation, „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, nr 3, s. 7-20 (ISSN: 1507-7896)

Barszcz T., On the argumentative structure of the references of the term “argument” in legal discourse, „Argumentum” 2015, nr 11, s. 38-47 (ISSN 1787-3606)

Barszcz T., Struktura argumentum a simili, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015 (ISBN 978-83-8061-071-2)

Barszcz T., Czy prawa może nie być? Uwagi do dwóch argumentów, [w;] Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, red. P. Stanisz, T. Barankiewicz, T. Barszcz, J. Potrzeszcz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 97-112 (ISBN 978-83-8061-001-9)

Barszcz T., Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów. Kwestia prowadzenia rozprawy pod nieusprawiedliwioną nieobecność obwinionego, „Forum prawnicze” 2017, nr 6/44, s. 39-50 (ISSN 2081-688X)

Barszcz T., Thinking Like a Lawyer. Two Determinants of Legal Reasoning, “Teka Komisji Prawniczej O.L. PAN” 2017, t. X, s. 15-27 (ISSN 1899-7694)

Barszcz T., Apelacja karna: zarzut obrazy przepisów prawa materialnego a wyrażenie „błąd w ustaleniach faktycznych”, Edukacja prawnicza” 2018, nr 3 (171), s. 45-40 (ISSN 1231-0336)

 

 

 

Nagrody uzyskane za działalność naukową

20.11.2010 - Srebrna Nagroda im. Profesora Mieczysława Gogacza

6.05.2011 - Nagroda Pierwszego Stopnia im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca

 

Konferencje, seminaria, sympozja

6-9.09.2015 – VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa pt. Wymiary prawa. Konferencja odbyła się w poznaniu w Poznaniu (referat: Decyzja prawna jako determinant argumentacji prawniczej)

14-17.09.2014 – XXI Zjazd Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa pt. Demokratyczne państwo prawa. Konferencja odbyła się w Augustowie (referat: Demokratyczne państwo prawa jako przesłanka argumentu);

6.05.2014 – II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. Wykładnia prawa – aspekty teoretyczne i praktyczne. Warsztaty odbyły się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (referat: Argument prawniczy a wykładnia prawa);

22.03.2013 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Antoni Kość jako Filozof prawa. Konferencja odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (współorganizator)

18-20.10.2012 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Józef Maria Bocheński – dziedzictwo idei: między logiką a mądrością (w 110 rocznicę urodzin), zorganizowana przez Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy oraz Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (referat: Czy „Analogia” jest analogiczna? O pewnej krytyce J.M. Bocheńskiego koncepcji analogii)

22.10.2010 – Sympozjum Tomizm Konsekwentny, zorganizowane przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (referat: Ralpha McInerny'ego interpretacja św. Tomasza z Akwinu koncepcji analogii)