Stanisław Dyk

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Homiletyki

Stanowisko: Profesor


2022


Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Celebracja Eucharystii jako przestrzeń realizacji wezwania do nowej ewangelizacji
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktorskiej o. Stanisława Kyca OSB, pt. „Ksiądz Józef Kudasiewicz jako teoretyk i praktyk przepowiadania”,
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent rozprawy doktorskiej
 • Recenzent rozprawy doktorskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Świeccy w dziele współczesnej ewangelizacji – inspiracje papieża Franciszka

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aktualność homilii Orygenesa we współczesnym przepowiadaniu
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja książki naukowej

 • Pascha Pana
 • Dialog w rodzinie. Problemy dialogu w rodzinie i możliwości wsparcia rodziny
 • Dialog w rodzinie. Aksjologiczne aspekty dialogu w rodzinie

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktorskiej

Organizacja konferencji krajowej

 • Głoszenie Ewangelii, kultura literacka i język przepowiadania

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Współczesne wyzwania dla kościelnej posługi słowa

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • "Żywe poznanie" Chrystusa w Eucharystii

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Słowo aktualne. Przepowiadanie a kwestie społeczne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Misterium Objawienia Pańskiego jako treść homilii
  [w:] Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie
 • Działanie Ducha Świętego w Eucharystii a przepowiadanie homilijne
  [w:] Polonia Sacra
 • Homiletyka – teologia w służbie ewangelizacji
  [w:] Teologia, Kultura, Społeczeństwo

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Cechy świętości, czyli style ewangelizacji w świecie współczesnym
 • Institute of Liturgy and Homiletics
  [Instytut Liturgii i Homiletyki]

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redakcja tomu 1: "Homiletyka"
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Klub Społeczeństwo: Przepowiadanie wobec spraw społecznych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kwestie polityczne w przepowiadaniu homilijnym

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rodzinne rekolekcje
 • Instytut Liturgiki i Homiletyki

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Misterium Wcielenia w przepowiadaniu homilijnym. Studium na podstawie lekcjonarza Uroczystości Narodzenia Pańskiego
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Eschatologia jako treść homilii
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne

Książka naukowa nierecenzowana

 • W mocy Bożego Ducha : zeszyt homiletyczny (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018-2019, z.2)

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Homilia wprowadzeniem w doświadczenie Ducha Świętego

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Kontemplacja Chrystusa w słowie i ludzie Bożym jako przygotowanie do homilii
  [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny

Hasło encyklopedyczne

 • Instytut Liturgiki i Homiletyki
 • Przegląd Homiletyczny
 • Kudasiewicz Józef ks. 1926-2012 biblista, teolog, tłumacz
 • Dyk Stanisław ks

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Kontemplacja Chrystusa w słowie i ludzie Bożym jako przygotowanie do homilii
  [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny
 • Pełnia życia kapłańskiego to życie pełne Ducha Świętego
  [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny
 • Polityka w przestrzeni liturgicznej
  [w:] Pastores

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzja artykułu naukowego
  [w:] Polonia Sacra

Recenzja książki naukowej

 • Słowo kaznodziejskie i literackie

Organizacja konferencji krajowej

 • "Głoszenie w mocy Ducha Świętego"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Działanie Ducha Świętego w Eucharystii a przepowiadanie homilijne

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Przepowiadanie rekolekcyjno-misyjne o małżeństwie
 • Pełnia życia kapłańskiego to życie pełne Ducha Świętego
 • Cechy świętości, czyli style ewangelizacji w świecie współczesnym
 • Homilia wprowadzeniem w doświadczenie Ducha Świętego
 • Cechy świętości, czyli style ewangelizacji w świecie współczesnym
 • Przepowiadanie rekolekcyjno-misyjne o rodzinie

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Homilia w osmozie z teologią liturgiczną
  [w:] Polonia Sacra

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Głoszenie Chrystusa w roku liturgicznym

Książka naukowa nierecenzowana

 • Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Zeszyt homiletyczny *** KOPIA ***
 • Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym: zeszyt homiletyczny

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Zarys programu przepowiadania na lata 2017-2018

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Homilia jest symfonią albo kakofonią. Co głosić, aby nie zagubić istoty liturgicznego przepowiadania?
  [w:] Currenda

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Rcenzja artykułu naukowego
  [w:] Polonia Sacra
 • Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
  [w:] Nova Polonia Sacra

Recenzja książki naukowej

 • Preewangelizacja

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzja w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent rozprawy doktorskiej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Marzeny Zakrzewskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, na podstawie dorobku i książki habilitacyjnej pt.: Powołanie wychowawcze ojca w rodzinach prowadzących edukację domową. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2015
 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Pawła Michała Zakrzewskiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, na podstawie dorobku i książki habilitacyjnej pt.: Małżeńsko-rodzinne powołanie kobiety w kontekście edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2015

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Liturgia i nowa ewangelizacja. Sympozjum międzynarodowe
 • Ekumeniczna Szkoła słowa Bożego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Il programma accademico per la nuova evangelizzazione (Università Cattolica di Lublin)
  [Program akademicki dla nowej ewangelizacji]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Chrystus nie przyniósł doktryny, lecz nowe życie. „Integralność ludzkiego ciała” z perspektywy homiletycznej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Głoszenie słowa Bożego na peryferiach

Organizacja konferencji

 • "Homilia jako przedmiot refleksji naukowej"

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków (por. Mk 2,22). Wezwanie do nowej ewangelizacji dzisiaj.
 • Homilia jest symfonią albo kakofonią. Co głosić, aby nie zagubić istoty liturgicznego przepowiadania?
 • Zarys programu przepowiadania na lata 2017-2018, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Homilia : droga do żywego poznania misterium Chrystusa

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Homilia jako przykład syntezy teologii
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne
 • Paschalne ukierunkowanie homilii
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Psalm responsoryjny jako źródło homilii mszalnej
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Jezus - przyjaciel grzeszników. Homiletyczna interpretacja przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37)
  [w:] Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Conjugal Love and Divorce. A Homiletic Reflection Based on the Pericope in Mark 10, 1-12
 • Rekolekcje rodzin w parafii

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Homilia jako synteza teologii w służbie sprawowanego misterium,

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo dorosłych

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Konsultor w Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Nowa ewangelizacja : konkretne wezwanie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Miejsce świadectwa w przepowiadaniu homilijnym
  [w:] Verbum Vitae
 • Słuchanie słowa Bożego w życiu osób konsekrowanych
  [w:] Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Więcej Słowa w słowie”. Twórczość profesora Jozefa Kudasiewicza inspiracją w rozwoju współczesnej homiletyki polskiej

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rekolekcje rodzin w parafii

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja naukowa pt. Homilia i ewangelizacja w świetle najnowszych dokumentów Kościoła, KUL w Lublinie 27 maja 2015 r
 • Ogólnopolskie sympozjum Liturgia i homilia we współczesnych badaniach teologicznych, Kul w Lublinie, 24 lutego 2015

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Słowa Twoje Panie są duchem i życiem” (J 6,63). Słowo Boże w życiu osób konsekrowanych, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Słowo Boże w życiu osób konsekrowanych
 • Aktualizacja w ewangelizacji czyli „jak uczynić aktualnym słowo Boże”, referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt.: Obszary i metody nowej ewangelizacji
 • Ewangelizacja na ambonie, referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt. Wspólnota (parafialna i zakonna) ewangelizująca i ewangelizowana
 • Kerygmat – najkrótsza droga do zrodzenia wiary, referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt. Kerygmat i nowa ewangelizacja
 • Głoszenie Chrystusa w roku liturgicznym
 • Głoszenie Ewangelii w kontekście misyjnym, referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt. Obszary i metody nowej ewangelizacji

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Podstawowe warunki skuteczności przepowiadania. Homilia w świetle „Dyrektorium Homiletycznego”,
 • Podstawowe warunki skuteczności przepowiadania. Homilia w świetle „Dyrektorium Homiletycznego”
 • Podstawowe warunki skuteczności przepowiadania. Homilia w świetle „Dyrektorium Homiletycznego”,

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Akcji Katolickiej
 • Rola homilijnej mistagogii w dziele nowej ewangelizacji
 • Współczesne kierunki teologicznej refleksji nad przepowiadaniem
 • Kazanie katechizmowe zamiast homilii czy didaskalia w homilii?

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Concept of the New Evangelization - Koncepcja nowej ewangelizacji
  [w:] Studia Salvatoriana Polonica
 • Jedność tematyczna homilii w świetle adhortacji „Evangelii gaudium”
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Homilia świadectwem o zbawczym działaniu Boga
  [w:] Studia Leopoliensia

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Przestrzeń dla Ducha Świętego w kaznodziejstwie
  [w:] Pastores

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Jak przepowiadać dziś? Głoszenie słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej pt. Pedagogika chrześcijańska wobec antyrodzinnych modeli współczesnej kultury
 • Recenzent rozprawy doktorskiej pt. Zachowanie tradycyjnej tożsamości kulturowej i religijnej w parafii etnicznej na przykładzie parafii pw. Nossa Senhora de Monte Claro w Aurea, RS

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Z ramienia Centralnej Komisji Recenzent dorobku naukowego w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Zdzisława Józefa Struzika, PWT we Wrocławiu
 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym ks. dr Dominika Ostrowskiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu ( 2 czerwca 2014 r.) na podstawie jego dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Uświęcenie i kult. Liturgia Godzin w perspektywie soborowej definicji liturgii, Świdnica 2013 (s. 350)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Homilia świadectwem o zbawczym działaniu Boga
 • Duch Święty w procesie ewangelizacji

Organizacja konferencji krajowej

 • Sympozjum naukowe pt. „O przekazie wiary”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Relacja między Kościołem i ewangelizacją, referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt.: Duch Święty i Kościół – dynamika nowej ewangelizacji. Organizacja: Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów
 • Od czego zacząć? Indukcyjne i dedukcyjne sposoby głoszenia Boga, warsztaty pastoralne przeprowadzone podczas sesji naukowej pt.: Drogi doświadczenia Boga – duchowość nowej ewangelizacji

Usługi eksperckie w kraju

 • Konsultacja teologiczna książki: Wiara w pytaniach i odpowiedziach, Kielce: „Jedność” 2015

Członkostwo w PAN

 • Członkostwo w Komisji Teologii Oddziału PAN w Lublinie

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Homiletow Polskich

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne Lekcjonarza mszalnego

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Parafia a nowa ewangelizacja
 • Słowo Boże a przekaz wiary w Kościele

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wielkopostne itinerarium chrzcielne w przepowiadaniu homilijnym
  [w:] ROCZNIKI LITURGICZNO-HOMILETYCZNE

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
  [w:] Polonia Sacra

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Przegląd Homiletyczny

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej pt. Powołanie i misja w rozumieniu zakonników Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w świetle konstytucji i kapituł generalnych z lat 1982-2006, wobec pierwotnej myśl założycieli i ich pierwszej wspólnoty

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym ks. dr Roberta Zapotocznego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (17 grudnia 2013 r.) na podstawie jego dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Personalistyczne kształtowanie postaw w rodzinie w świetle pedagogiki katolickiej, Wrocław 2013 (ss. 180)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • "Więcej Słowa w słowie”. Twórczość profesora Jozefa Kudasiewicza inspiracją w rozwoju współczesnej homiletyki polskiej, Referat wygłoszony podczas IX Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych pt. „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa” (Łk 24,47), KUL w Lublinie
 • Teologiczna i komunikacyjna samoświadomość kaznodziei
 • Kerygmat i preewangelizacja
 • Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Akcji Katolickiej, referat wygłoszony podczas I Kongresu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Wrocławskiej pt. „Nowa ewangelizacja charyzmatem Akcji Katolickiej”

Organizacja konferencji krajowej

 • Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność
 • Warsztaty homiletyczne pt.: „Słowo Boże przepowiadane całą duszą”. Metoda Interpretacji Biblijnej i Przepowiadania Liturgicznego SIFT

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Członkostwo w Zrzeszeniu Homiletów Niemieckiego Obszaru Językowego – Arbeitsgemeinschaft für Homiletik [AGH]

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Biblijne podstawy ewangelizacji

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przepowiadanie kerygmatyczne drogą do zrodzenia wiary
  [w:] Przegląd Homiletyczny

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Homilie tematyczne
 • Posłowie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Biblijne korzenie ewangelizacji
 • Parafia a nowa ewangelizacja
 • Biblijne podstawy ewangelizacji

Udział w konferencji krajowej

 • Ona nie umarła, tylko śpi (Mk 5,39b) - Nowa Ewangelizacja przebudzeniem dla Europy

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zarys orędzia homilijnego w okresie zwykłym cyklu C
 • Wymowa Lekcjonarza Mszalnego okresu zwykłego w ciągu roku, cyklu A
 • Dzieła ojców Kościoła inspiracją dla współczesnej homiletyki

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Hermeneutyka słowa Bożego w liturgii
  [w:] "Studia Pastoralne"
 • Dorobek naukowy ks. prof. dr hab. Jana Twardego
  [w:] Studia Pastoralne
 • Kerygmat czytań biblijnych w obrzędach pogrzebu
  [w:] Przegląd Homiletyczny
 • Dorobek naukowy ks. prof. dr hab. Jana Twardego
  [w:] Studia Pastoralne
 • Hermeneutyka słowa Bożego w liturgii
  [w:] Studia Pastoralne

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Kerygmat czytań biblijnych w „obrzędach sakramentu małżeństwa”
  [w:] Współczesna Ambona

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako fundament i treść przepowiadania homilijnego
  [w:] Scriptura Lumen. Biblia i jej oddziaływanie
 • Orędzie homilijne w Okresie Zwykłym w ciągu roku cyklu B
  [w:] Roczniki Liturgiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Rekolekcje

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Redakcji
  [w:] ROCZNIKI LITURGICZNO-HOMILETYCZNE
 • członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
  [w:] Polonia Sacra

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
  [w:] ROCZNIKI LITURGICZNO-HOMILETYCZNE

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Czlonek zespołu recenzentów
  [w:] Nova Polonia Sacra

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Głoszenie słowa Bożego wobec wyzwań współczesności
  [w:] Polonia Sacra

Udział w konferencji krajowej

 • udział w konferencji krajowej

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Znaczenie terminu „misterium” w refleksji teologiczno-liturgicznej
  [w:] „Roczniki Liturgiczne”

2008


Książka naukowa recenzowana

 • Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną pt.: Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa (Lublin 2008)

2006

 • Nagroda indywidualna II stopnia za redakcję sześciu tomów specjalistycznego czasopisma naukowego pt.: „Przegląd Homiletyczny”

 • 2005


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie

  2001


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • Redaktor naczelny
   [w:] Przegląd Homiletyczny