Religious law of Eastern Churches (wykład) - 2021/2022

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Organising unit:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Prawa Kanonicznego
Number of hours (week/semester): 25
Language of instruction:Język polski
Course objective
C1 - pogłębienie wiedzy odnośnie życia zakonnego w Kościele katolickim, zapoznanie się z podstawowymi pojęciami prawa zakonnego;
C2 - znajomość i umiejętność odpowiedzialnego interpretowania norm z zakresu prawa zakonnego;
C3 - przygotowanie studentów do praktycznego stosowania poznanej wiedzy z zakresu prawa zakonnego
Prerequisites
Przygotowuje studentów prawa kanonicznego do pełnego rozumienia prawa zakonnego
Learning outcomes
WIEDZA
- student zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach K2A_W01
- student ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich K2A_W13

UMIEJĘTNOŚCI
- student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków K2A_U11
- student posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań K2A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- student docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka K2A_K03
- student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół w praktyce, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w jego misję K2A_K04
Teaching method
Wykład z elementami dyskusji oraz rozwiązywania kazusów; metoda historyczna oraz dogmatyczno – prawna; praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu.
Course content description
Wymień i określ formy życia konsekrowanego
Pochodzenie życia konsekrowanego
Rodzaje instytutów życia konsekrowanego
Kompetentna władza do erygowania instytutu życia konsekrowanego
Kompetentna władza do interpretacji rad ewangelicznych
Egzempcja
Autonomia
Zależność instytutów życia konsekrowanego od Stolicy Apostolskiej
Zależność instytutów życia konsekrowanego od biskupa diecezjalnego
Prawo własne instytutów życia konsekrowanego
Władza przełożonych i kapituł
Przyjęcie do instytutu życia konsekrowanego iżk
Rady ewangeliczne
Dom zakonny – określenie oraz istotne elementy
Warunki ważnej erekcji domu zakonnego
Skutki prawne pisemnej zgody biskupa diecezjalnego
Warunki godziwej erekcji domu zakonnego
Zniesienie domu zakonnego
Urząd przełożonego
Przełożeni wyżsi – określenie
Prowincja zakonna
Rodzaje wydalenie
Opuszczenie instytutu świeckiego
Określenie stowarzyszenia życia apostolskiego
Erekcja domu stowarzyszenia życia apostolskiego
Zarząd stowarzyszenia
Forms of assessment
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa zakonnego
(U) - Student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy z prawa zakonnego
(K) - Student nie utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe pojęcia i terminy występujące w prawie zakonnym
(U) - Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę nabytą w innych dziedzinach prawa, potrzebna do prawidłowego zastosowania w prawie zakonnym
(K) - Student utożsamia się z wartościami głoszonymi przez Kościół

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i terminów występujących w prawie zakonnym
(U) - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z innych dziedzin prawa kanonicznego do właściwej interpretacji norm prawnych w prawie zakonnym
(K) - Student utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie pojęcia i terminy z zakresu prawa zakonnego oraz zapoznał się z literaturą przedmiotu
(U) - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa kanonicznego i w pogłębiony sposób analizować przepisy dotyczące zakonów
(K) - Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół
Required reading list
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Sobór Watykański II.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984.
3.Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2002
4.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Vita consecrata. Libreria Editrice Vaticana 1996.
5.Autonomia zakonów a Kościół partykularny, red. B. Zubert, Lublin 1991.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.F. Bogdan Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego. Poznań 1988.
2.A. Chrapkowski, J Krzywda., Instytuty życia konsekrowanego, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T.II.2 Księga II. Lud Boży, cz. III, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. J. Krukowski [i in.] Pallotinum 2006 s. 7-144.
3.Skorupa A., Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, Wydawnictwo Salwator Kraków 2002. ss. 222.
Field of study: Canon Law
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year IV - Semester 8
Number of ECTS credits: 5
Form of assessment: Examination
Year/semester:Year V - Semester 10
Number of ECTS credits: 5
Form of assessment: Examination