Prawo zakonne - specjalizacja prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C. 1.. Przedstawienie eklezjalnego wymiary powołania osoby konsekrowanej w ujęciu KKKW;
C.2. Przedstawienia zaangażowania osób konsekrowanych w życie katolickiego Kościoła wschodniego.
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Zapoznanie się z normami prawa dotyczącymi problematyki życia konsekrowanego.
CEL WYKŁADÓW:
w zakresie wiedzy: zapoznanie z regulacją prawną dotyczącą instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego; analiza instytucji właściwych instytutom życia konsekrowanego; historia życia zakonnego oraz zapoznanie z różnymi tradycjami zakonnymi w niektórych wschodnich Kościołach partykularnym;
w zakresie postaw: podczas realizacji treści dotyczących wschodniego prawa zakonnego należy podkreślić istotę i godność powołania zakonnego, jego znaczenie w Kościele i zachowania instytucje właściwych życiu zakonnemu na Wschodzie;
w zakresie umiejętności: kształtowanie umiejętności krytycznego analizowanie i oceny informacji, a także wyrabianie umiejętności potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i właściwej oceny sytuacji instytutów zakonnych na Wschodzie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W01 zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W04 zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U04 potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U06 posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce zasady etyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K03 docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami dyskusji oraz rozwiązywania kazusów; metoda historyczna oraz liturgiczno-prawna; praca z liturgicznymi tekstami źródłowymi.
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia ogólne z zakresu prawa zakonnego
Mnisi, definicja, przełożeni, procedura przyjęcia, dobra materialne, kompetencje
Zakonnicy, definicja, przełożeni, procedura przyjęcia, dobra materialne, kompetencje
Klasztory, definicja, przełożeni, procedura przyjęcia, dobra materialne, kompetencje
Eremici, status prawny
Klasztory stauropigialne
Przejście do innego klasztoru
Zakony, zgromadzenia, definicja i podział, przyjęcie, przełożeni
Eksklaustracja, sekularyzacja, wydalenie
Stowarzyszenia życia wspólnego, definicja, podział, zależność
Instytuty świeckie, definicja, podział, zależność
Inne formy życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na wykładzie, egzamin ustny.
KRYTERIA ZALICZENIA: obecność, aktywność na wykładzie, wiedza pozytywna.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2002.
2. Kałowski J., Prawo o instytutach życia konsekrowanego według KKKW, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1994.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Mahfoud G., L'organisation monastique dans l'Église Maronite; RDC 14 (1964) s. 84-91.
2. Minec T.i, I canoni «De monachis», Nuntia 4 (1977) s. 3-15; 6 (1978) s. 42-55.
3. Rodopoulos R., Monasticism in the East, w: Coppola R. (red.), Atti del Congresso Internazionale: Incontro fra canoni d\Oriente e d'Occidente, Bari 1994, t. 1, s. 499-521.
4. Pujol C., De monachis ceterisque religiosis orientalibus (schema), ME 105 (1980) s. 339-361.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin