Etyka ogólna (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Krajewska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- dyskutowanie wybranych zagadnień przedstawianych w ramach wykładu z etyki ogólnej.
C2- doskonalenie umiejętności analizy tekstu z zakresu filozofii moralności.
C3 - doskonalenie umiejętności dyskutowania.
C4 - ćwiczenie umiejętności tworzenia eseju filozoficznego
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia w etyce (czyn, dobro moralne
dobro pozamoralne, prawo naturalne, sumienie, cnoty i wady) - K_W03
2. Student rekonstruuje główne stanowiska i spory w etyce - K_W05
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność dyskutowania wybranych zagadnień moralnych - K_U04, K_U05
2. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w prezentowaniu i uzasadnianiu
poglądów etycznych - K_U06
KOMPETENCJE
1. Student jest otwarty na dyskusję z osobami reprezentującymi odmienne
przekonania moralne - K_K05
2. Student wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań K_K07
3. Student jest zdolny do analizy sytuacji problemowej, potrafi ją rozwiązać -
K_K04
Metody dydaktyczne
dyskusja, analiza tekstów etycznych
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia z etyki ogólnej są skorelowane tematycznie z treściami prezentowanymi w ramach wykładu etyki ogólnej. Dopełnieniem tematyki zajęć jest problematyka związana z wybranymi przez studentów tematami prac zaliczeniowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - student nie zna i nie rozumie sensu podstawowych pojęć etycznych
(U) - student nie potrafi sformułować tezy ani jej uzasadnić
(K) - studenta nie stać na sformułowanie własnego i uzasadnionego poglądu
moralnego

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada elementarną, ale nie pogłębioną znajomość
podstawowych pojęć i kwestii etycznych
(U) - student słabo formułuje odpowiedzi na zadane pytania
(K) - student słabo jest przygotowany do konfrontacji swoich poglądów z
poglądami innych

Ocena dobra
(W) - student ma uporządkowaną i rozumiejącą wiedzę z etyki
(U) - student poprawnie formułuje odpowiedzi, potrafi je rozwinąć
(K) - student jest zdolny do dialogu z reprezentantami odmiennych poglądów

Ocena bardzo dobra
(W) - student bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia i stanowiska w etyce, ma potrzebę pogłębienia swojej wiedzy
(U) - student swobodnie i logicznie formułuje swoje odpowiedzi, okazuje
gotowość ich rozwijania
(K) - student jest rzetelnie przygotowany do dialogu z inaczej myślącymi na ważne etyczno-społeczne tematy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa (dowolne wydanie)
Wojtyła K. Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2002
Wojtyła K., Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin 1991.
Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
Literatura uzupełniająca:
Wojtyła K., Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin1994.
Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t.1,RW KUL, Lublin 1986.
Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995.
Saja K., Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas 2015.
Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2012
Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002
Ślipko, T., Zarys etyki szczegółowej T.1-2, Kraków 2005
Janeczek, S., Starościc A., (red.), Etyka część I i II, Lublin 2016
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę