Philosophy of Religion (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 3/45
Language of instruction:Język polski
Course objective
Prerequisites
Presentation of different perspectives of philosophy of religion and introduction into objective philosophy of religion in the context of thomistic tradition.
Learning outcomes
Teaching method
Course content description
The lecture is composed of two parts (in the Ist and the IInd semester). The first part is devoted to different types of studies of religion, types of philosophy of religion, philosophically relevant aspects of religions, main philosophical intrepretations of religion. The second part is original (P. Moskal’s) lecture of philosophy of religion concerning the following isuues: the concept of philosophy of religion, basic aspects of religions, justification of religion, epistemology of religious beliefs, plurality and truth of religions.
Forms of assessment
Required reading list
Primary sources: Z. J. Zdybicka. Człowiek i religia. Lublin: PTTA 2006; P. Moskal. Religia i prawda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
Secondary sources: Handbuch Religionswissenschaft, Religionen und ihre zentralen Themen, red. Johan Figl, Innsbruck-Wien: Tyrolia-Verlag, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003; The Oxford Handbook of Philosophy of Religion, red. W. J. Wainwright, Oxford i in.: Oxford University Press 2005; A Companion to Philosophy of Religion, red. Ph. L. Quinn, Ch. Taliafero. Malden i in.: Blackwell Publishing 1997, 2002; The Routledge Companion to Philosophy of Religion, red. C. Mister, P. Copa, London i in.: Routledge 2007; Religia w świecie współczesnym, red. H. Zimoń, Lublin: TN KUL 2000; P. Moskal, Spór o racje religii, Lublin: TN KUL 2000; A. Bronk, Podstawy nauk o religii, Lublin: TN KUL 2003; seria wydawnicza Religia i mistyka, red. P. Moskal, T. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 4
Form of assessment: Examination
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 3 - Zajęcia kierunkowe obowiązkowe » Dyscypliny systemowe
Learning outcomes:
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_W02ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię