Filozofia religii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. zapoznanie studentów z historycznie doniosłymi filozoficznymi teoriami religii
2. zapoznanie studentów z filozofią religii utrzymanąw tradycji tomistycznej
3. nabycie przez słuchaczy umiejętności racjonalnego dyskursu na temat religii i jej miejsca w przestrzeni publicznej
Wymagania wstępne
1. ogólna znajomość filozofii klasycznej.
2. umiejętność wiązania ze sobą różnych idei filozoficznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna historycznie doniosłe filozoficzne teorie religii.K_W02; K_W03; K_W05.
Student zna epistemologiczno-metodologiczną charakterystykę zaprezentowanej na wykładzie filozofii religii. K_W02; K_W03; K_W05.
Student wie, na czym polega istota religii i jej miejsce w kontekście życia osobowego i społeczno-kulturowego. K_W02; K_W03; K_W05.
Student zna filozoficzne usprawiedliwienie religii. K_W02; K_W03; K_W05.
Student zna różne typy poznania, jakimi dysponuje człowiek (potencjalnie) religijny. K_W02; K_W03; K_W05.
Student zna zagadnienie wartościowania świata religii. K_W02; K_W03; K_W05.

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi dostrzec związek określonej filozoficznej teorii religii z całokształtem określonej koncepcji filozoficznej. K_U04; K_U05; K_U06.
Student potrafi sproblematyzować zagadnienie przedmiotu, celu i metody filozofii religii. K_U04; K_U05; K_U06.
Student potrafi podjąć dyskusję na temat roli religii w życiu osobistym, społecznym i kulturowym. K_U04; K_U05; K_U06.
Student potrafi wejść w dyskusję na temat racjonalności religii. K_U04; K_U05; K_U06.
Student potrafi wejść w dyskusję z różnymi stanowiskami w zakresie epistemologii przekonań religijnych. K_U04; K_U05; K_U06.
Student potrafi dyskutować ze stanowiskami naturalizmu, ekskluzywizmu i relatywizmu w kwestii wartości różnych religii. K_U04; K_U05; K_U06.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi dokonać analizy problemu obecności religii w przestrzeni publicznej i sformułować w tym zakresie określone propozycje rozwiązań. K_K04.
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny
Treści programowe przedmiotu
Historycznie doniosłe filozoficzne teorie religii. Koncepcja przyjętej na wykładzie filozofii religii. Istota religii i jej miejsce w kontekście życia osobowego, społecznego i kulturowego. Filozoficzne uzasadnienie religii (istnienie i natura Boga-przedmiotu religii, ontyczny status człowieka,
częściowe uzasadnienie eschatologicznej obietnicy religii). Epistemologia przekonań religijnych (wiedza religijna, wiara w objawienie Boże, afektywne poznanie Boga, inicjacja religijna i społeczny przekaz doktryny religijnej, intelektualne i moralne uwarunkowania poznania prawdy religijnej). Aksjologia religii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
egzamin ustny 100%
(W) Na 2: Student nie odpowiada nawet w 50 % na pytania wymagające relacjonowania treści wykładu.
Na 3: Student odpowiada w 50 % na pytania wymagające zrelacjonowania treści wykładu.
Na 4: Student odpowiada w 75 % na pytania wymagające zrelacjonowania treści wykładu.
Na 5: Student odpowiada w 100% na pytania wymagające zrelacjonowania treści wykładu.
(U) Na 2:Student, nawet z pomocą egzaminatora, nie potrafi dostrzec związku
określonej filozoficznej teorii religii z całokształtem określonej koncepcji filozoficznej; sproblematyzować zagadnienia przedmiotu, celu i metody filozofii
religii; podjąć dyskusji na temat roli religii w życiu osobistym, społecznym i kulturowym; wejść w dyskusję na temat racjonalności religii; wejść w dyskusję z różnymi stanowiskami w zakresie epistemologii przekonań religijnych; dyskutować ze stanowiskami naturalizmu, ekskluzywizmu i relatywizmu w kwestii wartości różnych religii.
Na 3: Student nie bez trudności i pomocy egzaminatora potrafi dostrzec związek określonej filozoficznej teorii religii z całokształtem określonej koncepcji filozoficznej; sproblematyzować zagadnienie przedmiotu, celu i metody filozofii religii; podjąć dyskusję na temat roli religii w życiu osobistym, społecznym i kulturowym; wejść w dyskusję na temat racjonalności religii; wejść w dyskusję z różnymi stanowiskami w zakresie epistemologii przekonań
religijnych; dyskutować ze stanowiskami naturalizmu, ekskluzywizmu i relatywizmu w kwestii wartości różnych religii.
Na 4: Student potrafi dostrzec związek określonej filozoficznej teorii religii z całokształtem określonej koncepcji filozoficznej; sproblematyzować zagadnienie przedmiotu, celu i metody filozofii religii; podjąć dyskusję na temat roli religii w życiu osobistym, społecznym i kulturowym; wejść w dyskusję na temat racjonalności religii; wejść w dyskusję z różnymi stanowiskami w
zakresie epistemologii przekonań religijnych; dyskutować ze stanowiskami naturalizmu, ekskluzywizmu i relatywizmu w kwestii wartości różnych religii.
Na 5: Student z łatwością potrafi:dostrzec związek określonej filozoficznej teorii religii z całokształtem określonej koncepcji filozoficznej; sproblematyzować zagadnienie przedmiotu, celu i metody filozofii religii; podjąć dyskusję na temat roli religii w życiu osobistym, społecznym i kulturowym; wejść w dyskusję na temat racjonalności religii; wejść w dyskusję z różnymi stanowiskami w zakresie epistemologii przekonań religijnych; dyskutować ze stanowiskami naturalizmu, ekskluzywizmu i relatywizmu w kwestii wartości różnych religii.
(K) Na 2: Student wykazuje się brakiem umiejętności analizy problemu obecności religii w przestrzeni publicznej i sformułowania w tym zakresie jakiejkolwiek propozycji.
Na 3: Student wykazuje się przeciętną umiejętnością analizy problemu obecności religii w przestrzeni publicznej i sformułowania w tym zakresie określonej propozycji rozwiązania.
Na 4: Student wykazuje się ponadprzeciętną umiejętnością analizy problemu obecności religii w przestrzeni publicznej i sformułowania w tym zakresie określonych propozycji rozwiązań.
Na 5: Student wykazuje się w stopniu bardzo wysokim umiejętnością analizy problemu obecności religii w przestrzeni publicznej i sformułowania w tym zakresie wartościowych propozycji rozwiązań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Piotr Moskal. Religia i prawda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, 2009.
Piotr Moskal. Traktat o religii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
Literatura uzupełniająca
Zofia J. Zdybicka. Człowiek i religia. Lublin: PTTA 2006.
Zofia J. Zdybicka. Religia w kulturze. Lublin: PTTA 2010.
Piotr Moskal. Apologia religii katolickiej . Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
Filozofia religii. Red. Stanisław Janeczek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
Przewodnik po filozofii religii. Red. Janusz Salamon. Wydawnictwo WAM 2016.
The Routledge Companion to Philosophy of Religion. Red. Chad Meister, Paul Copan. London-New York 2007.
Handbuch Religionswissenschaft. Religionen und ihre zentralen Themen. Red. Johann Figl. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag; Gottingen: Vandenhoeck&Ruprecht 2003.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 3 - Zajęcia kierunkowe obowiązkowe » Dyscypliny systemowe
Efekty kształcenia:
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_W02ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię