General Ethics (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:Język polski
Course objective
Prerequisites
Achieving fundamental knowledge about moral goodness and madness, which can be helpful in understanding (as well as in the critical reflection on) the ethical theories and contemporary \\\"ethical mentality\\\", as well as in resolving personal moral difficulties
Learning outcomes
Teaching method
Course content description
1.Introductory remarks (moral goodness and its essence, definition of ethics, ethics and other approaches to morality, metaethics); 2.Human act and its nature (decision and process of its achieving, conscience and freedom and their limits); 3.Debate on the criterion of the moral value of human acts (eudajmonism, deontonomism, personalism and their historical forms); 4.Sources of morality (objective purpose and intention, purpose and means, goodness and rightness); 5.Natural law (definition, natural inclinations, human rights, natural law and positive law); 6.Moral conscience (habitual and actual, conscience as a subjective ultimate norm of morality, errors of conscience, racism and its kinds, education of the moral conscience); 7. Virtues and vices (definition of the moral virtue, cardinal virtues seven main vices, the essence of the moral character).
Forms of assessment
Required reading list
Primary sources: Hand-book (one): T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993; T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002; J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1 (etyka ogólna), Lublin 1986.
Secondary sources: Readings: A. Classics\\\' texts: Platon, Obrona Sokratesa. Kriton; Arystoteles, Etyka Nikomachejska, ks. I, VIII i IX; Św. Augustyn, Wyznania, ks. X i XIII; Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, cz. I, q. 83 (w: S. Swieżawski, Traktat o człowieku, Poznań 1956, s. 425-452); D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, Warszawa 1975, rozdz. I - VI (s. 3-98); I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984, rozdz. I - II (s. 11-85); F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Warszawa 1904, rozprawa I i II (s. 13-109); J. S. Mill, Utylitaryzm (w: tenże, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 1959, s. 3-111); M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1977, rozdz. I - III (s. 31-129); E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1998, rozdz. II i V (s. 40-53 i 137-197) B. The personalistic approach to ethics: J. Pieper, O miłości, Warszawa 1975; C. S. Lewis, Cztery miłości, Warszawa 1968; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, cz. II (s. 67-126); T. Styczeń, Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993, cz. I (s. 3-133); D. v. Hildebrand, Serce, Poznań 1985, s. 30-96 i 149-198; R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000; J. Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, Lublin 2001, wykł. II - V (s. 36-127); Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, cz. I: Chrystus odwołuje się do \\\"początku\\\", Lublin 1981, s. 19-82; Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, cz. II: Chrystus odwołuje się do \\\"serca\\\", Lublin 1998, s. 19-88; Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae.
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year I - Semester 2
Number of ECTS credits: 4
Form of assessment: Examination