Etyka ogólna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Ukazanie natury refleksji etycznej wraz z wyjaśnieniem głównych pojęć etycznych i przedstawieniem kluczowych sporów w etyce.
C2 - Pogłębienie zrozumienia moralności.
C3 - Charakterystyka głównych modeli refleksji etycznej
C4 - Kształtowanie umiejętności analizy zagadnień filozoficzno-moralnych z zakresu etyki ogólnej i szczegółowej (praktycznej).
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04 potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
Metody dydaktyczne
wykład
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka personalizmu etycznego.
2. Główne kategorie deontyczne - klasyczna teoria wyznaczników moralności czynu.
3. Normy moralne – ich geneza i uzasadnianie – klasyczna teoria prawa naturalnego.
4. Fenomen sumienia.
5. Charakterystyka typów (modeli) refleksji etycznej (deontologia, konsekwencjalizm, kontraktualizm, etyka cnót).
6. Problem amoralizmu.
7. Wybrane zagadnienia z zakresu etyki praktycznej ( wybrane problemy bioetyczne)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; nie zna podstawowej literatury z zakresu filozofii moralności
U: Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu etyki; nie potrafi przedstawić tez głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie zanalizować wybranego problemu moralnego
K:Student nie potrafi analizować problemów filozoficzno-moralnych; nie potrafi samodzielne formułować propozycji ich rozwiązań;
Ocena dostateczna:
W: Student posiada ogólną lecz nieuporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; zna niektóre tezy głównych stanowisk etycznych.
U: Student potrafi zdefiniować główne terminy z zakresu etyki; potrafi przedstawić niektóre tezy głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego problemu moralnego
K: Student stara się analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena dobra:
W: Student posiada zadowalającą wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Wie na czym polega analiza filozoficzno-moralna; dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu.
U: Student potrafi posłużyć się podstawową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanowisko w głównych sporach etycznych.
K:Student potrafi analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena bardzo dobra:
W: Student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Zna podstawową literaturę przedmiotu; zna główne sposoby analizy filozoficzno-etycznej.
U: Student potrafi posłużyć się szczegółową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanowisko w głównych sporach etycznych odwołując się do poglądów klasyków myśli etycznej; odwołuje się do literatury z zakresu filozofii moralności
K: Student potrafi analizować złożone problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej umiejętnie przeprowadzonej refleksji filozoficzno-moralnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993
2. P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2012
3. J. Woleński, J. Hartman, Wiedza o etyce, Bielsko Biała 2012
4. S. Janeczek, A. Starościc (red.), Etyka część I i II, Lublin 2016
Literatura uzupełniająca:
A. Szostek, Pogadanki z etyki, Wyd. II, Częstochowa 1998
J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T, I-III, Lublin 1986
J. Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach z filozofii moralności, Lublin 2001
F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002
T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej T.1-2, Kraków 2005
B. Chyrowicz, O sytuacjach bez wyjścia, Znak 2008
B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015
K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas 2015.
Teksty źródłowe:
Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982.
Platon, Kriton, Eutyfron, w: Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 1982;
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1971.
J. S. Mill, Utylitaryzm, Warszawa 2006.
P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (1999).
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994.
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.
 
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin