Product Manager (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Robert Szwed
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - dostarczenie wiedzy na temat zarządzania produktem
C2 - nabycie umiejętności zaplanowania promocji produktu dla wybranej branży/ firmy
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza na temat marketingu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu promocji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych zaangażowanych w zarządzanie produktem

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania produktem w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi zarządzania produktem w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań komunikacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów medioznawczych i prognozować przebieg ich rozwiązywani

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze (w tym w ramach zarządzania produktem) i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
Prezentacja, praca w grupach, dyskusja, symulacje decyzyjne, wykorzystanie metod przypadków i sytuacyjnych
Treści programowe przedmiotu
1. Product manager - kto to jest? Podstawowe definicje
2. Produkt w firmie - jak stworzyć produkt, by osiągnąć sprzedaż? Badania marketingowe
3. Rodzaje produktów marketingowych i instrumenty promocji. Zarządzanie portfelem produktów.
4. Produkt a klient, zintegrowana komunikacja marketingowa
5. Prognozowanie sprzedaży, biznes plan
6.Kampanie reklamowe a sprzedaż
7. Consulting - agencje doradcze
8. Zajęcia praktyczne z tworzenia produktów marketingowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ważnym kryterium oceny jest uczestnictwo w ćwiczeniach. W trakcie zajęć studenci opracowywać mają własną koncepcję zarządzania wybranych produktem. W zakresie wiedzy, umiejętności i postaw studenci oceniani są na podstawie:
Ocena bardzo dobra
WIEDZA
• ma bardzo dobrą wiedzę w zakresie zarządzania produktem
• ma bardzo dobrą wiedzę o strukturze i funkcjach systemu promocji
UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi trafnie wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania produktem w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
• potrafi trafnie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi zarządzania produktem w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań komunikacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów medioznawczych i prognozować przebieg ich rozwiązywani
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
• bardzo angażuje się w prace grupy, organizacji
przygotowuje się sumiennie i odpowiedzialnie do swojej pracy, wykonuje podstawowe działania z zakresu zarządzania produktem

Ocena dobra
WIEDZA
• ma dobrą wiedzę w zakresie zarządzania produktem
• ma dobrą wiedzę o strukturze i funkcjach systemu promocji
UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi dobrze wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania produktem w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
• potrafi dobrze posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi zarządzania produktem w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań komunikacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów medioznawczych i prognozować przebieg ich rozwiązywani
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
• angażuje się w prace grupy, organizacji
przygotowuje się do swojej pracy, wykonuje podstawowe działania z zakresu zarządzania produktem

Ocena dostateczna
WIEDZA
• ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania produktem
• ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu promocji
UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi dostatecznie wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania produktem w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
• potrafi dostatecznie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi zarządzania produktem w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań komunikacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów medioznawczych i prognozować przebieg ich rozwiązywani
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
• angażuje się dostatecznie w prace grupy, organizacji
przygotowuje się dostatecznie do swojej pracy, wykonuje podstawowe działania z zakresu zarządzania produktem

Ocena niedostateczna
WIEDZA
• nie ma elementarnej wiedzy w zakresie zarządzania produktem
• nie ma podstawowej wiedzy o strukturze i funkcjach systemu promocji
UMIEJĘTNOŚCI
• nie potrafi wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania produktem w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
• nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi zarządzania produktem w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań komunikacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów medioznawczych i prognozować przebieg ich rozwiązywani
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
• nie angażuje się w prace grupy, organizacji
• nie przygotowuje się do swojej pracy, nie projektuje i nie wykonuje działań z zakresu zarządzania produktem
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Ries E., Metoda Lean Startup”, Onepress
2. Zespół Productvision.pl, Product Guide. Podręcznik Product Managera, PDF
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę