Dźwięk - nagrania i montaż (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Marcin Superczyński
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Opanowanie podstawowych pojęć związanych z akustyką, rejestracją audio, wyposażeniem nagraniowym audio i cyfrową edycją materiałów audio
C2 - Nauka posługiwania się sprzętem nagraniowym - rejestratory cyfrowe, konsolety/miksery, mikrofony dynamiczne/pojemnościowe, słuchawki i monitory studyjne - i dobieranie technik rejestracji - mono/stereo, rodzaje ustawień mikrofonów do rejestracji stereo - w odniesieniu do różnych form radiowych
C3 - Nauka posługiwania się oprogramowaniem audio - edytory audio, Digital Audio Workstation (DAW), plugin\\\'y typu EQ, Limiter/Compressor, Reverb
C4 - Nauka kolejnych etapów produkcji formy dźwiękowej - dobór i edycja plików audio, miks wielościeżkowy, dostosowanie do obowiązujących norm publikacji i emisji audio
Wymagania wstępne
W1 - Gotowość do uczestniczenia w zajęciach w pełnym wymiarze
W2 - Zainteresowanie praktycznymi aspektami pracy radiowej
W3 - Chęć aktywnego udziału w zadaniach praktycznych podczas zajęć
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

Student ma podstawową wiedzę o dźwięku, jego właściwościach i zjawiskach z nim związanych, które mają wpływ na możliwości wykonania nagrań i ich jakość. Zna podstawowe pojęcia z zakresu funkcji i specyfikacji technicznej sprzętu, dzięki czemu potrafi dobierać elementy wyposażenia w zależności od typu i lokacji nagrania. Potrafi określić różnicę miedzy programami do edycji i miksu dźwięku, zna ich podstawowe funkcje i określa zasadność ich zastosowania dla danego pliku dźwiękowego. Zna standardy przygotowania plików dźwiękowych do publikacji/emisji.

UMIEJĘTNOŚCI

Sprawnie posługuje się poszczególnymi elementami zestawu nagraniowego. Dostosowuje ustawienia rejestratora cyfrowego/konsolety/miksera/mikrofonów do sytuacji nagraniowej. W trakcie nagrania jest w stanie ocenić jakość i przydatność dźwięku. Na etapie montażu określa występujące problemy i niepożądane zakłócenia oraz jest w stanie zdecydować o konieczności odrzucenia/ponownej rejestracji lub formy naprawy dźwięku. Poprawnie dobiera i posługuje się podstawowymi funkcjami programów edycyjnych. Potrafi pracować z dźwiękiem w systemie wielościeżkowym - poprawnie łączyć pliki audio, z zachowaniem właściwego balansu w poziomie dźwięku. Przygotowuje samodzielnie zarówno podstawowe jak i złożone formy dźwiękowe.

K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin

K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami komunikacji społecznej

K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
Metody dydaktyczne
Wstęp teoretyczny poprzedza wprowadzenie kolejnych zagadnień i umiejętności. Każde zagadnienie po omówieniu jest prezentowane na przykładach praktycznych i utrwalane poprzez ćwiczenia indywidualne. Dla uzyskania większej sprawności w zastosowaniu omawianych zagadnień, każdy student otrzymuje zadania praktyczne, których efekty prezentuje na zajęciach, gdzie następnie są one omawiane w grupie studentów i przez prowadzącego.
Treści programowe przedmiotu
Dźwięk - zagadnienia teoretyczne - właściwości, zakłócenia, akustyka pomieszczeń i lokacji nagraniowych

Wyposażenie nagraniowe:
Rejestrator cyfrowy - elementy, funkcje, zastosowanie w różnych sytuacjach nagraniowych
Mikrofon - rodzaje mikrofonów i ich właściwości oraz zastosowanie w zależności od sytuacji nagraniowej
Słuchawki - rodzaje słuchawek, ich właściwości oraz zastosowanie do nagrań i odsłuchu podczas edycji dźwięku
Monitory studyjne - rodzaje monitorów, ich właściwości oraz zastosowanie do nagrań i odsłuchu podczas edycji dźwięku
Konsoleta/mikser - podstawowe funkcje, rodzaje wejść/wyjść, zastosowanie w różnych sytuacjach nagraniowych

Oprogramowanie:
Edytory audio - podstawowe funkcje, zasady i metody edycji dźwięku, zastosowanie
DAW - zasady działania, podstawowe funkcje, zastosowanie
Plugin\\\'y - podstawowe plugin\\\'y do pracy z dźwiękiem (EQ, Limiter/Compressor, Reverb) ich odmiany, zasada działania, zastosowanie w produkcji materiałów radiowych

Rejestracja:

Efekty dźwiękowe - metody nagrań, czynniki decydujące o jakości i użyteczności, tworzenie własnych efektów
Ambient - metody nagrań, czynniki decydujące o jakości i użyteczności
Głos ludzki - wysokość głosu, techniki rejestracji ze względu na barwę głosu i dykcję, rejestracja jedno i wieloosobowa, w warunkach niekontrolowanych oraz studyjnych
Wydarzenia - kulturalne, sportowe, społeczne, polityczne - określenie istotnych elementów przestrzeni dźwiękowej i dobór metody rejestracji

Montaż:

Efekty dźwiękowe, wypowiedzi, wywiady, teksty lektorskie, obrazki z wydarzeń, słuchowisko, audycja
Elementy istotne i zakłócenia, poziomy dźwięku, normalizacja, tło akustyczne (różnice tła akustycznego i metody łączenia dźwięków nagranych w różnych lokacjach), wprowadzenie i wyprowadzenie dźwięku, dynamika dźwięku
Elementy muzyczne w materiałach radiowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena wystawiana jest na podstawie:

Obecności na zajęciach (dozwolone są 2 nieobecności bez wpływu na ocenę)
Aktywności podczas zajęć
Prac zaliczeniowych wykonywanych w trakcie semestru
Ocen z pisemnych i ustnych form sprawdzenia wiedzy
Pracy kończącej semestr

Ocena niedostateczna:

W - Student nie posiada elementarnej wiedzy na tematy prezentowane na zajęciach, nie jest w stanie rozpoznać pojęć i zagadnień związanych z nagraniami i montażem dźwięku, nie jest w stanie przełożyć zagadnień teoretycznych na działania praktyczne

U - Nie jest w stanie samodzielnie wybrać i przygotować wyposażenia nagraniowego do określonej sytuacji nagraniowej, wykonane przez studenta nagrania nawet z zastosowaniem poprawek nie spełniają minimum, omawianych na zajęciach, wymogów jakościowych materiałów przygotowywanych do publikacji/emisji, nie posługuje się swobodnie oprogramowaniem do edycji i miksu dźwięku, nie potrafi wykonać montażu spełniającego niezbędne minimum, omawianych na zajęciach, norm publikacji/emisji

K - Nie jest w stanie krytycznie ocenić swojej postawy, pracy, nie wykonuje niezbędnego minimum obowiązków, nie wykazuje chęci rozwoju umiejętności, nie wykazuje aktywności na zajęciach

Ocena dostateczna:

W - Student posiada elementarną wiedzę na tematy prezentowane na zajęciach, rozpoznaje pojęcia i zagadnienia związane z nagraniami i montażem dźwięku, ale nie jest w stanie swobodnie się nimi posługiwać, w niewielkim stopniu wiedza przekłada się na działania praktyczne

U - Potrzebuje sugestii przy doborze i przygotowaniu wyposażenia nagraniowego do określonej sytuacji nagraniowej, wykonuje nagrania wymagające licznych poprawek, aby dostosować je do większości, omawianych na zajęciach, wymogów jakościowych materiałów przygotowywanych do publikacji/emisji, nie posługuje się swobodnie oprogramowaniem do edycji i miksu dźwięku, potrzebuje wskazówek aby wykonać montaż spełniający większość, omawianych na zajęciach, norm publikacji/emisji

K - ma problemy z oceną swojej postawy, pracy, wykonuje niezbędne minimum obowiązków, nie wykazuje chęci rozwoju umiejętności, nie wykazuje aktywności na zajęciach

Ocena dobra:

W - Student posiada wystarczającą wiedzę na tematy prezentowane na zajęciach, jest w stanie rozmawiać na tematy związane z nagraniami i montażem dźwięku, w większości przypadków poprawnie rozróżnia pojęcia specjalistyczne, wiedza teoretyczna znajduje częściowe odzwierciedlenie w jego działaniach praktycznych

U - Poprawnie dobiera i przygotowuje wyposażenie nagraniowe do określonej sytuacji nagraniowej, wykonuje nagrania spełniające większość, omówionych na zajęciach, wymogów jakościowych materiałów przygotowywanych do publikacji/emisji, poprawnie posługuje się oprogramowaniem do edycji i miksu dźwięku, w zakresie omówionych funkcji, jest w stanie zmontować materiał dźwiękowy spełniający większość norm publikacji/emisji omawianych na zajęciach

K - Potrafi zastosować samoocenę, chętnie doskonali umiejętności, wykazuje sporadyczną aktywność na zajęciach

Ocena bardzo dobra:

W - Student posiada rzetelną wiedzę na tematy prezentowane na zajęciach, swobodnie wypowiada się na tematy związane z nagraniami i montażem dźwięku, poprawnie posługuje się pojęciami specjalistycznymi, potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na działanie praktyczne

U - Samodzielnie dobiera i przygotowuje wyposażenie nagraniowe do określonej sytuacji nagraniowej, wykonuje nagrania spełniające, omówione na zajęciach, wymogi jakościowe materiałów przygotowywanych do publikacji/emisji, sprawnie posługuje się oprogramowaniem do edycji i miksu dźwięku, w zakresie omówionych funkcji, potrafi samodzielnie zmontować materiał dźwiękowy spełniający normy publikacji/emisyjne omawiane na zajęciach

K - Potrafi zastosować samoocenę, chętni doskonali umiejętności, wykazuje dużą aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Sztekmiler \\\"Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań\\\", WKŁ, 2011
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę