Podstawy bankowości (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Marian Żukowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów ze specyfiką, zasadami i przepisami regulującymi tworzenie i organizację banków
C2 – Omówienie struktury i zasad funkcjonowania systemu bankowego ze szczególnym uwzględnieniem roli banku centralnego,nadzoru bankowego i gwarantowania depozytów
C3 – Zaprezentowanie istoty czynności bankowych oraz roli zarządzania ryzykiem w zapewnieniu stabilności funkcjonowania banków oraz całego systemu bankowego
Wymagania wstępne
W1 – znajomość zagadnień z przedmiotu: Podstawy makroekonomii i mikroekonomii
W2 – umiejętność interpretacji przepisów prawnych
W3 – otwartość na zdobywanie nowej wiedzy z zakresu finansów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA (W) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student: definiuje podstawowe pojęcia z zakresu bankowości centralnej i komercyjnej - K_W03; charakteryzuje kluczowe aspekty ekonomiczne i prawne prowadzenia działalności bankowej w Polsce - K_W05; zna strukturę i zasady funkcjonowania głównych instytucji konstytuujących współczesny system bankowy - K_W09
UMIEJĘTNOŚCI (U) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student: interpretuje podstawowe przepisy dotyczące działalności banków w Polsce - K_U02; oblicza i interpretuje podstawowe wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność banku komercyjnego - K_U06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY (K) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: Student ma świadomość znaczenia przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i zasad etycznego postępowania w działalności bankowej - K_K04
Metody dydaktyczne
Wykład - prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Bank i system bankowy
Tworzenie i organizacja banku
Czynności bankowe I
Czynności bankowe II
System gwarantowania depozytów
Aktywne operacje banków
Operacje pośredniczące
Operacje i produkty bankowe
Ryzyko w działalności bankowej
Podstawy oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banku komercyjnego Bank centralny i jego rola w systemie bankowym
Zadania NBP
Banki spółdzielcze
Spółdzielcze kasy Oszczędnościowo-kredytowe
Organizacja i funkcje nadzoru bankowego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny - Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie zaliczenia co najmniej 50 % pytań.
Ocena niedostateczna:
(W) – Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu bankowości centralnej i komercyjnej, kluczowych aspektów ekonomicznych i prawnych prowadzenia działalności bankowej w Polsce, ani struktury i zasad funkcjonowania głównych instytucji konstytuujących system bankowy
(U) – Student nie potrafi interpretować podstawowych przepisów prawnych dotyczących działalności banków w Polsce, ani obliczać i interpretować węzłowych wskaźników finansowych charakteryzujących działalność banku komercyjnego
(K) - Student nie ma świadomości znaczenia przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i zasad etycznego postępowania w działalności bankowej
Ocena dostateczna:
(W) – Student zna niektóre pojęcia z zakresu bankowości centralnej i komercyjnej, wybrane aspekty ekonomiczne i prawne prowadzenia działalności bankowej w Polsce oraz strukturę i zasady funkcjonowania głównych instytucji konstytuujących system bankowy
(U) – Student potrafi interpretować wybrane przepisy prawne dotyczące działalności banków w Polsce oraz obliczać i interpretować niektóre wymagane węzłowe wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność banku komercyjnego
(K) - Student ma ograniczoną świadomość znaczenia przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i zasad etycznego postępowania w działalności bankowej
Ocena dobra:
(W) – Student zna większość podstawowych pojęć z zakresu bankowości centralnej i komercyjnej, kluczowych aspektów ekonomicznych i prawnych prowadzenia działalności bankowej w Polsce oraz strukturę i zasady funkcjonowania głównych instytucji konstytuujących system bankowy
(U) – Student potrafi interpretować większość podstawowych przepisów prawnych dotyczących działalności banków w Polsce oraz obliczać i interpretować większość wymaganych węzłowych wskaźników finansowych charakteryzujących działalność banku komercyjnego
(K) - Student ma świadomość znaczenia przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i zasad etycznego postępowania w działalności bankowej
Ocena bardzo dobra:
(W) – Student zna wszystkie wymagane pojęcia z zakresu bankowości centralnej i komercyjnej, kluczowych aspektów ekonomicznych i prawnych prowadzenia działalności bankowej w Polsce oraz strukturę i zasady funkcjonowania głównych instytucji konstytuujących system bankowy
(U) – Student potrafi interpretować wszystkie wymagane przepisy prawne dotyczące działalności banków w Polsce oraz obliczać i interpretować większość wymaganych węzłowych wskaźników finansowych charakteryzujących działalność banku komercyjnego
(K) - Student ma wysoką świadomość znaczenia przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i zasad etycznego postępowania w działalności bankowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bankowość. Podręcznik akademicki, pod red. W. L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017.
Ustawa prawo bankowe 1998 r z poźn. zmianami
Ustawa o Narodowym banku Polskim, 1998 z późn. zmianami
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin