Citizen journalism (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Szegda
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z nowymi rodzajami dziennikarstwa, zwłaszcza dziennikarstwem obywateli i uprawianym przez telefon komórkowy
C2 - zapoznanie studentów z historią, definicjami, funkcjami i rolą dziennikarstwa obywatelskiego w społeczeństwie
C3 - podniesienie świadomości etycznego wymiaru bycia dziennikarzem obywatelskim
C4 - pokazanie różnych przykładów dziennikarstwa obywatelskiego i zachęcenie do badania mediów obywatelskich
Wymagania wstępne
W1 - średnio zaawansowana znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
multimedia, dyskusja, praca w grupach, wykład
Treści programowe przedmiotu
system medialny: media publiczne, prywatne, społeczne i obywatelskie
media obywatelskie: historia i definicje
funkcje mediów obywatelskich
rola mediów obywatelskich w społeczeństwie
najpopularniejsze formy mediów obywatelskich
uregulowania prawne dotyczące mediów obywatelskich
study case- studia przypadku, przykłady różnych projektów mediów obywatelskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza
ndst - Nie ma podstawowej wiedzy o uczestnikach procesu komunikowania
dst - ma zadowalającą wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania,
db - ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania,
bdb - ma rozbudowaną wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania,

Umiejętności
ndst - Nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
dst - potrafi z pomocą dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; nie potrafi analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
db - potrafi samodzielnie dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
bdb - potrafi samodzielnie dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje w sposób szczegółowy ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej

kompetencje
ndst - nie przygotowuje się do swojej pracy, nie projektuje i nie wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
dst - Wystarczająco odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
db - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
bdb - odpowiedzialnie i z zaangażowaniem przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej


Sposoby weryfikacji: ocena udziału w dyskusjach (25%), projekt końcowy (75%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Stuart Allan, Newsy w sieci, Kraków 2008.
2.Leszek Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Kraków 2006.
3.Gillmor Dan, We The media: grassrootr journalism by the people, for the people, strona internetowa.
4.Curran James, Media jako sfera publiczna- ponowna analiza, [w]: Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych. Plotki, sensacje, doniesienia, pod red., P. Dahlgren, C. Sparks, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2007.
5.Hetmański Marek, Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy, [w]: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, pod red., T. Zasępy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
6.Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, pod red., T. Zasępy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
7.Współczesne oblicze mediów, pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
8.Artykuły w prasie i internecie
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę