Historia mediów (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Marek Pytko
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Dostarczenie wiedzy na temat różnych okresów rozwoju mediów i ich przeobrażeń na przestrzeni dziejów historii powszechnej
C2 - Zdobycie umiejętności rozumienia wpływu mediów w kontekście ich oddziaływania w rożnych okresach historycznych
C3 - Nabycie kompetencji w rozumieniu wpływu i znaczenia mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
Wymagania wstępne
W1 - Wiedza ogólna z zakresu historii powszechnej
W2 - Zdolność do poprawnego rozumienia i interpretacji faktów historycznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student/ka zna pojęcia, wydarzenia, fazy historyczne rozwoju mediów, nazywa i definiuje komunikaty i epoki historyczne związane z komunikacją społeczną K_W01, K_W03
W2 - Student/ka ma pogłębioną wiedzę historyczną o więziach społecznych różnych epok, dominujących w nich mediach i procesach medialnych K_W07
W3 - Student/ka ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach społecznych i narodowych w różnych okresach rozwoju mediów, ich specyfice i procesach w nich zachodzących K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student/ka porządkuje wiedzę z historii mediów w kontekście historii powszechnej, posiada pogłębione umiejętności obserwowania aktualnych zjawisk medialnych, jak również znajomość istotnych dla dziennikarza zmian cywilizacyjnych oraz problemów medioznawczych K_U01
U2 - Student/ka ma w perspektywie historycznej pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji społecznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań K_U07

KOMPETENCJE i POSTAWY
K1 - Student/ka ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K01, K_K02
K2 - Student/ka ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata K_K08
K3 - Student/ka staje się świadomym odbiorcą i nadawcą mediów, zdolnym do etycznego ich wykorzystania w życiu społecznym K_U05 , K_K06
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja. Prezentacje multimedialne (rzutnik + komputer)
Treści programowe przedmiotu
.
- Epoka komunikacji oralnej: potęga mocy słowa, pogłoska, życie społeczne kultur pierwotnych
- Epoka pisma i alfabetu, tożsamość osobowa
- Książki i pierwsze gazety, okres średniowiecza
- Gutenberg i epoka druku, zmiany w języku, autor a własność intelektualna. Efekty wprowadzenia druku: człowiek, społeczeństwo, nauka, państwo, reforma protestancka
- Pierwsze udoskonalenia prasy, żelazny pomocnik drukarza, maszyna do pisania
- Historia prasy ogólnoświatowej: pierwsze gazety, dzienniki, magazyny
- Historia rozwoju prasy polskiej
- Powstanie i rozwój fotografii, narodziny kina
- Rzeźbienie dźwięków, muzyka mechaniczna, okoliczności postania telegrafu i telefonu
- Powstanie i historia radia, wpływ i efekty działania
- Powstanie i historia telewizji, wpływ i efekty działania
- Epoka cyfrowa, era komórki, komputera, Internetu
.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
A. Ocena pracy studenta na podstawie: egzaminu ustnego z wykładów i lektur
B. Opis wymagań na poziomie:
Na ocenę 2:
(W) - Student/ka, w trakcie egzaminu, nie zna najważniejszych etapów rozwoju mediów w tym prasy (głównie w Polsce) od początków XVII wieku
(U) - Student/ka, w trakcie egzaminu, nie potrafi kojarzyć zależności i powiązania między historią powszechną a historią mediów
(K) - Student/ka, w trakcie egzaminu, nie umie wyciągać wniosków z transformacji mediów w poszczególnych okresach historycznych z ich skutkami we współczesnej komunikacji „autostrady informacyjnej”
Na ocenę 3:
(W) - Student/ka, w trakcie egzaminu, zna tylko w pojedynczych przypadkach etapy rozwoju mediów w tym prasy (głównie w Polsce) od początków XVII wieku
(K) - Student/ka, w trakcie egzaminu, w pojedynczych przypadkach potrafi kojarzyć zależności i powiązania między historią powszechną a historią mediów
(U) - Student/ka, w trakcie egzaminu, potrafi w pojedynczych przypadkach umie wyciągać wioski z transformacji mediów w określonych okresach historycznych z ich skutkami we współczesnej komunikacji „autostrady informacyjnej”
Na ocenę 4:
(W) - Student/ka, w trakcie egzaminu, zna większość etapów rozwoju mediów w tym prasy (głównie w Polsce) od początków XVII wieku
(U) - Student/ka, w trakcie egzaminu, w większości przypadków potrafi kojarzyć zależności i powiązania między historią powszechną a historią mediów
(K) - Student/ka, w trakcie egzaminu, w większości przypadków umie wyciągać wioski z transformacji mediów w poszczególnych okresach historycznych z ich skutkami we współczesnej komunikacji „autostrady informacyjnej”
Na ocenę 5:
(W) - Student/ka, w trakcie egzaminu, rozróżnia wszystkie etapy rozwoju mediów w tym prasy (głównie w Polsce) od początków XVII wieku
(U) - Student/ka, w trakcie egzaminu, potrafi samodzielnie we wszystkich przypadkach kojarzyć zależności i powiązania między historią powszechną a historią mediów
(K) - Student/ka, w trakcie egzaminu, we wszystkich przypadkach umie wyciągać wioski z transformacji mediów w poszczególnych okresach historycznych wraz z ich skutkami we współczesnej komunikacji „autostrady informacyjnej”
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Goban Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2001.
2. McLuhan M., Zrozumieć media, Warszawa 2004.
3. Wolert W., Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 1977.
4. Godzic W., Telewizja jako kultura, Kraków 2002.

Literatura uzupełniająca:
1. Levinson P., Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 1999.
2. Grzelewska D, Prasa, radio i telewizja w Polsce, Elipsa, Warszawa 2001.
3. Fang I., A History of Mass Communication, Six Information Revolutions, Focal Press, Boston, Oxford 1997.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin