Pedagogika rodziny (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Parzyszek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie podstawowych wymogów stawianych pracom licencjackim
C2 - poznanie poszczególnych etapów postępowania badawczego i opracowania opracowanego materiału.
C5 - samodzielne przygotowanie pracy licencjackiej zgodnie z obranym i zatwierdzonym tematem z uwzględnieniem wszystkich stawianych jej wymogów.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień metodologicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
K_U06 potrafi redagować własne opracowania na bazie tekstów i komunikatów z badań, potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
Metody dydaktyczne
Wykład połączony z ćwiczeniami i zajęciami warsztatowymi
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie, przedmiot i metody badań pedagogiki rodziny.
2. Definicja rodziny, jej struktura, typy i funkcje.
3. Rodzina – środowiskiem wychowawczym.
4. Płaszczyzny wychowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
przedmiot na zaliczenie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Toruń 2007,
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków. 2007,
Literatura uzupełniająca
J. Gnitecki, Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1989,
M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2007,
S. Palka, Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem