The elements of sociology (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski
Course objective
Prerequisites
Acquainting students with the sociological language, with basic terms applied in sociology, and mechanisms ruling social communities. Knowledge of the most important historical sociological schools, directions and currents in contemporary sociology.
Learning outcomes
Teaching method
Course content description
1.The subject, the aim, methods, the language, sociological imagination.
2.Contemporary sociology and its internal diversity. In the direction of humanistic sociology: The classics of humanistic sociology.
3.Contemporary directions of humanistic sociology.
4.The notion of the society, the structure of the society, the multifacetedness of analyses of the society (demographic, group, system, structural, interactive, incidental)
5.Types of societies: traditional, industrial, post-industrial, of the organization, the knowledge, information, risk, global
6.The notion and characteristics of a social group (primitive, secondary, common, association, small, big, formal, informal, ’one’s own’, ‘strange’)
7.The term and features of the social institution. The family as the example of the group and the social institution, the typology of families, personal and institutional functions of the family, transformations of the contemporary family.
8.The nation as the ideological and cultural community, the genesis, features, the national identity.
9.The sociological analysis of the state: the term of the state, the genesis, state conceptions, typologies of states, functions, the authority of the state, the nation – state relation.
10.The social contexts of the individual\\\'s life: family, social, neighbourly, local.
11.The socialization and its types: primitive and secondary, rehabilitation.
12.The term of the social interaction, theories of interaction: interaction as the exchange, as the game, as communication
13.Stereotypes and prejudice (patterns of learning, sources)
14.The sociological perspective of culture, types of the contemporary culture: mass, popular, symbolic, cultural universals, the cultural internalization, the cultural globalization.
15.Norms and values in society
Forms of assessment
Required reading list
Compulsory literature
Giddens A. Socjologia. Warszawa 2004.
Szacka B. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003.
Sztompka P. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kroków 2002.
Turowski J. Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin 1993.
Turowski J. Socjologia. Wielkie struktury społeczne. Lublin 1994.

Additional literature
Antropologia widowisk – zagadnienia i wybór tekstów. Edit. L. Kolankiewicz. Warszawa 2005.
Aronson E. Człowiek – istota społeczna. Warszawa 1979.
Berger P. Zaproszenie do socjologii. Warszawa 1995.
Bokszański Z. Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź 1989.
Burszta W. Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań 1998.
Czyżewski M. Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji. Łódź 1984.
Encyklopedia socjologii. T. 1-4. Warszawa 1998 – 2000.
Hałas E. Perspektywy socjologii humanistycznej. In: J. Turowski Socjologia. Wielkie struktury społeczne. Lublin 1994
Kłoskowska A. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996.
Kraśko N. Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920 – 1970. Warszawa 1996.
Kurcz I. Zmienność i nieuchronność stereotypów. Warszawa 1994.
Kurczewska J. Naród w socjologii i ideologii polskiej. Warszawa 1979.
Linton R. Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa 1975.
Mead G. H.. Umysł, osobowość, społeczeństwo. Warszawa 1975.
Merton R. Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa 1982.
Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Edit. J. Reykowski Warszawa 1980.
O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego. Edit. E. Mokrzycki, M. Ofierska, J. Szacki. Warszawa 1985.
Parsons T. Szkice z teorii socjologicznej. Warszawa 1972.
Rybicki P. Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej. Warszawa 1979.
Sapir E. Kultura, język, osobowość. Warszawa 1978.
Socjologia. Problemy podstawowe. Edit. Z. Krawczyk, W. Morawski. Warszawa 1991.
Sto lat polskiej socjologii. Od Supińskiego do Szczepańskiego. Edit. J. Szacki. Warszawa 1995.
Szacki J. Historia myśli socjologicznej Warszawa 2002.
Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1988.
Trutkowski C. Społeczne reprezentacje polityki. Warszawa 2000.
Znaniecki F. Wstęp do socjologii. Warszawa 1988.
Field of study: Journalism and Social Communication
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year I - Semester 1
Number of ECTS credits: 4
Form of assessment: Examination