Elementy socjologii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie kierunków i nurtów w socjologii współczesnej
C2 - Zapoznanie z socjologicznym językiem, z podstawowymi pojęciami stosowanymi w socjologii
C3 - poznanie zróżnicowanej struktury współczesnych społeczeństw
Wymagania wstępne
Wymagania co do przedmiotu:
W1 - Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie
Inne wymagania
W2 - Zainteresowanie współczesnym życiem społecznym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student ma podstawową wiedzę o typach i rodzajach więzi społecznych (osobowych i instytucjonalnych) i o rządzących nimi prawidłowościach - K_W06
2. student ma elementarną wiedzę o strukturach społecznych, typach społeczeństw, instytucjach życia społecznego, przemianach społecznych po 1989 roku, definiuje właściwości i mechanizmy rządzące procesami społecznymi, - K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1.student dostrzega zachodzące w społeczeństwie zjawiska, procesy i przemiany, dokonuje ich opisu i charakterystyki z użyciem pojęć socjologicznych - K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student ma świadomość poziomu swojej wiedzy socjologicznej i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju społecznego - K_K01
2. odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć - K_K08
Metody dydaktyczne
Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusje grupowe, praca indywidualna z tekstem
Treści programowe przedmiotu
1. Przedmiot, cel, metody badawcze, język, wyobraźnia socjologiczna.
2. Socjologia współczesna i jej wewnętrzne zróżnicowanie; w stronę socjologii humanistycznej: klasycy socjologii humanistycznej
3. Współczesne kierunki socjologii
4. Wielość typów społeczeństw: tradycyjne, nowoczesne, ponowoczesne, wiedzy, informacyjne, ryzyka, konsumpcyjne, zmediatyzowane, wielokulturowe.
5. Kultura w ujęciu socjologicznym
6. Rodzina w ujęciu socjologicznym
7. Przemiany w polskim społeczeństwie po 1989 roku: portrety tożsamościowe Polaków, przemiany świadomości narodowej Polaków, cechy Polaków jako wspólnoty, debaty publiczne poruszające etyczne problemy związane z ludzkim życiem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) student nie ma podstawowej wiedzy o typach i rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, student nie ma elementarnej wiedzy o strukturach społecznych, typach społeczeństw, instytucjach życia społecznego, nie definiuje właściwości i mechanizmów rządzących procesami społecznymi
(U) student nie dostrzega zachodzących w społeczeństwie zjawisk, procesów i przemian, nie potrafi ich opisać i scharakteryzować z użyciem pojęć socjologicznych
(K) student nie dostrzega potrzeby posiadania wiedzy socjologicznej, nie dostrzega potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju społecznego, nie przygotowuje się do zajęć.

Ocena dostateczna:
(W) student posiada wybiórczą wiedzę o typach i rodzajach więzi społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, student ma elementarną wiedzę o wybranych o strukturach społecznych, zna niektóre typy społeczeństw, niektóre instytucje życia społecznego, definiuje niektóre właściwości i mechanizmy rządzące procesami społecznymi
(U) student dostrzega niektóre zjawiska zachodzące w społeczeństwie, potrafi opisać i scharakteryzować niektóre procesy i zjawiska społeczne z użyciem pojęć socjologicznych
(K) student dostrzega potrzebę posiadania wiedzy socjologicznej i umiejętności, lecz praktycznie nie przekłada tej potrzeby na poszerzanie swojej wiedzy, sporadycznie przygotowuje się do zajęć.

Ocena dobra:
(W) student posiada wymaganą wiedzę o typach i rodzajach więzi społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, student ma wymaganą wiedzę o wybranych o strukturach społecznych, zna większość typów społeczeństw, instytucje życia społecznego, definiuje większość właściwości i mechanizmów rządzących procesami społecznymi
(U) student dostrzega zjawiska zachodzące w społeczeństwie, potrafi większość opisać i scharakteryzować z użyciem pojęć socjologicznych
(K) student dostrzega potrzebę posiadania i poszerzania wiedzy socjologicznej i doskonalenia umiejętności dostrzegania problemów społecznych, zazwyczaj przygotowuje się do zajęć

Ocena bardzo dobra:
(W) student posiada pełną wiedzę o typach i rodzajach więzi społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, student ma wiedzę o wszystkich strukturach społecznych, zna wszystkie typy społeczeństw, instytucje życia społecznego, definiuje właściwości i mechanizmy rządzące procesami społecznymi
(U) student dostrzega zjawiska zachodzące w społeczeństwie, potrafi je opisać i scharakteryzować z użyciem pojęć socjologicznych
(K) student dostrzega potrzebę posiadania i poszerzania wiedzy socjologicznej i doskonalenia umiejętności, jest aktywny i zawsze przygotowany do zajęć


Sposób weryfikacji:
egzamin pisemny, obserwacje zachowań studentów na wykładach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Giddens A. Socjologia. Warszawa 2004.
Szacka B. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003.
Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki. Red. A. Czerner, E. Nieroba Opole 2011.
Sztompka P. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2002.

Literatura uzupełniająca:
Antropologia widowisk – zagadnienia i wybór tekstów. Red. L. Kolankiewicz. Warszawa 2005.
Aronson E. Człowiek – istota społeczna. Warszawa 1979.
Berger P. Zaproszenie do socjologii. Warszawa 1995.
Bokszański Z. Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź 1989.
Burszta W. Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań 1998.
Czyżewski M. Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji. Łódź 1984.
Dyczewski L. Kultura w całościowym planie rozwoju, Warszawa 2011.
Encyklopedia socjologii. T. 1-4. Warszawa 1998 – 2000.
Hałas E. Perspektywy socjologii humanistycznej. W: J. Turowski Socjologia. Wielkie struktury społeczne. Lublin 1994.
Kłoskowska A. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996.
Merton R. Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa 1982.
Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Red. J. Reykowski Warszawa 1980
Parsons T. Szkice z teorii socjologicznej. Warszawa 1972.
Rybicki P. Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej. Warszawa 1979.
Społeczeństwo polskie w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. A. Dębska, Piotrków Trybunalski 2010.
Socjologia. Problemy podstawowe. Red. Z. Krawczyk, W. Morawski. Warszawa 1991.
Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość, uznanie, edukacja. Red. M. Saganiak, M. Werner i inni. Warszawa 2018.
Sto lat polskiej socjologii. Od Supińskiego do Szczepańskiego. Red. J. Szacki. Warszawa 1995.
Szacki J. Historia myśli socjologicznej Warszawa 2002.
Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1988.
Szulich-Kałuża J. Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych. Lublin 2013.
Szulich-Kałuża J. Małżeństwo i rodzina w polskiej prasie. Lublin 20110.
Szulich P. Spotkania z kulturą. Zarys socjologicznej teorii kultury. Tarnobrzeg 2011.
Współczesne społeczeństwo polskie. Przemiany struktury społecznej. Red. R. Suchocka. Poznań 2005.
Tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Red. R. Dopierała, K. Kaźmierska. Kraków 2012.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin