Emisja głosu (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Elżbieta Stoch
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Ćwiczenia mają na celu dostarczenie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności, z zakresu prawidłowego posługiwania się głosem. Tematyka zajęć dotyczy teorii powstawania głosu, budowy i fun kcjonowania narządu głosowego, zasad prawidłowego oddychania fonacji i artykulacji, zaburzeń głosu, higieny głosu, komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych. Spotkania rozbudzają wrażliwość na piękno głosu ludzkiego i mowy ojczystej.
Student definiuje pojęcia: emisja głosu, fonacja, artykulacja, dykcja, opisuje budowę i wyjaśnia zasady funkcjonowania aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego, podaje cechy prawidłowej postawy mówcy, higieny głosu, opisuje choroby narządu głosowego, zna podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej oraz przygotowywania wystąpień publicznych. Student potrafi oddychać torem całościowym z podparciem oddechowym, fonować, kierując głos na \"maskę\", właściwie wykorzystywać rezonatory, wygłaszać teksty z dbałością o poprawną artykulację i dykcję, przygotować wystąpienie publiczne.

Ograniczenia: Ćwiczenia przeznaczone tylko dla studentów pedagogiki. Zakłada się predyspozycje emisyjne do wykonywania zawodu pedagoga.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe terminy z zakresu emisji głosu: kultura żywego słowa, emisja głosu, fonacja, artykulacja, dykcja. Budowa i czynności narządów mowy. Aparat oddechowy: rodzaje oddychania, tory oddechowe, zasady oddechu całościowego, podparcie oddechowe, wydłużenie fazy wydechowej - ćwiczenia. Aparat fonacyjny: budowa i funkcjonowanie krtani, zasady prawidłowej fonacji - ćwiczenia. Aparat artykulacyjny: budowa i funkcje nasady, ruchome i nieruchome narządy artykulacyjne, tajniki prawidłowej artykulacji głosek polskich, sprawność narządów artykulacyjnych, strefy artykulacyjne, zasady poprawnej wymowy - ćwiczenia. Aparat odbiorczy: rola słuchu fizycznego, fonematycznego i muzycznego w procesie emisji głosu. Rezonatory: budowa i czynności rezonatorów górnych i dolnych, ich funkcja w procesie emisji głosu, uaktywnianie rezonatorów - ćwiczenia. Głos człowieka i jego właściwości. Cechy i zasady prawidłowej emisji głosu. Świadoma i ekonomiczna praca głosem. Prawidłowa postawa mówcy. Choroby i zaburzenia głosu i ich przyczyny. Profilaktyka i higiena głosu. Ćwiczenia : rozluźniające i relaksujące oraz oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i dykcyjne. Komunikacja interpersonalna. Wystąpienia publiczne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Obowiązkowa:
Tarasiewicz B.: Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2006
2.Uzupełniająca
Toczyska B.: Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.
Dziurda-Multan A.: \" Głos w sprawie głosu, czyli o chorobie zawodowej nauczycieli\". W: Biuletyn Powiatowego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli 1/2006. Lublin, s. 49-52.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę