Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Łukasz Borowiec
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 18
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa języka angielskiego na poziomie C1
C2 Rozwijanie zdolności rozpoznawania konstrukcji, kolokacji, związków wyrazowych oraz stopnia formalności/potoczności słów i wyrażeń
C3 Rozwijanie sprawności i świadomości językowej, która ma usprawnić posługiwanie się językiem angielskim w szerokiej gamie kontekstów
Wymagania wstępne
Znajomość słownictwa co najmniej na poziomie CEF B2+, umiejętność jego praktycznego wykorzystania oraz świadomość jego społeczno-kulturowych cech.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK P_W02 zna terminologię z zakresu słownictwa w języku angielskim
EK P_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu następujących zagadnień leksykalnych: słownictwo dotyczące określonych działów tematycznych, związki frazeologiczne, morfologiczna struktura wyrazów.
EK P_W05 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię z zakresu zasad poprawnego wykorzystania wiedzy leksykalnej
EK P_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego używanego w komunikacji ustnej i pisemnej
EK P_W13 zna i rozumie podstawowe metody leksykalnej analizy i interpretacji tekstów pisanych, tj. m.in. artykułów z prasy międzynarodowej, materiałów audiowizualnych
EK P_W16 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności w kontekście wiedzy leksykalnej
EK P_W17 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wypowiadanie myśli podczas komunikacji w języku angielskim w różnych kontekstach

UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U01 umie zastosować nowe jednostki leksykalne w kontekście; potrafi parafrazować podane zdania z użyciem słowa klucza lub struktury gramatycznej; potrafi przeprowadzić analizę zdania pod względem logicznym i gramatycznym.
EK P_U02 potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać, selekcjonować i użytkować dane z materiałów źródłowych z punktu widzenia ich przydatności dla własnych umiejętności leksykalnych
EK P_U05 posiada podstawowe umiejętności badawcze oraz stosuje sposoby analizy danych wymagane przy poznawaniu i utrwalaniu słownictwa
EK P_U22 posługuje się językiem angielskim na poziomie C1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy z zakresu słownictwa i rozumie potrzebę jej rozwijania
EK P_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego
EK P_K06 potrafi odpowiednio rozplanować pracę, aby osiągnąć zamierzone i oczekiwane rezultaty, np. w wymagany sposób zanalizować tekst źródłowy, by dobrze poznać jego warstwę leksykalną
EK P_K10 potrafi korzystać z wytworów kultury anglosaskiej, chętnie podejmuje dyskusję na ważkie z punktu widzenia kultury tematy, korzystając z materiałów pochodzących z radia, telewizji, prasy i Internetu
Metody dydaktyczne
Podręczniki do nauki słownictwa
Materiały własne prowadzącego
Praca indywidualna, w parach, grupowa, krótkie dyskusje, tworzenie oraz rozwiązywanie ćwiczeń
Nauka i sprawdzanie wiedzy odbywa się przy wykorzystaniu testów wyboru, ćwiczeń typu prawda/fałsz, uzupełnianie luk, poprawa błędów leksykalnych w tekście, czytanie ze zrozumieniem. Ponadto w ramach zajęć powtórzeniowych studenci przygotowują własne ćwiczenia sprawdzające wiedzę z określonego zakresu materiału leksykalnego.
Treści programowe przedmiotu
Ć1. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pracy z tekstem, wykonywanie szerokiej gamy zadań (indywidualnie, w parach, w grupach) z dziedziny słownictwa i słowotwórstwa angielskiego, przygotowywanie i krytyczna ocena własnych zadań stworzonych w oparciu o materiały źródłowe.
Ć2. Sprawdzenie nabytej wiedzy leksykalnej (praca indywidualna w formie testów).
Ć3. Podsumowanie, omówienie wyników pracy w trakcie semestru, udzielenie zaliczeń.

Zagadnienia tematyczne poruszane na zajęciach obejmują m.in.:

- zdrowie, ciało człowieka
- zajęcia w wolnym czasie
- komunikacja
- media
- sztuka
- finanse
- świat biznesu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekt Wiedza
- na ocenę 2: Student poczynił nikłe postępy w poszerzaniu wiedzy o słownictwie; nie opanował teoretycznych i praktycznych reguł wymaganych do sprawnego posługiwania się nabytą wiedzą.

- na ocenę 3: Student poczynił niewielkie postępy w poszerzaniu wiedzy o słownictwie; w małym stopniu opanował teoretyczne i praktyczne reguły wymagane do sprawnego posługiwania się nabytą wiedzą.

- na ocenę 4: Student poczynił zauważalne postępy w poszerzaniu wiedzy o słownictwie; w zadowalającym stopniu opanował teoretyczne i praktyczne reguły wymagane do sprawnego posługiwania się nabytą wiedzą.

- na ocenę 5: Student poczynił zasadnicze postępy w poszerzaniu wiedzy o słownictwie; bardzo dobrze opanował teoretyczne i praktyczne reguły wymagane do sprawnego posługiwania się nabytą wiedzą.

Efekt Umiejętności
- na ocenę 2: Student ma bardzo poważne trudności z poprawnym wykonaniem zadań leksykalnych; notorycznie popełnia podstawowe błędy językowe; nie potrafi dokonać korekty własnych i cudzych błędów leksykalnych.

- na ocenę 3: Student w niewielkim stopniu potrafi poprawnie wykonać zadania leksykalne; bardzo często popełnia podstawowe błędy językowe; w niewielkim stopniu potrafi dokonać korekty własnych i cudzych błędów leksykalnych.

- na ocenę 4: Student potrafi poprawnie wykonać zadania leksykalne; czasem popełnia podstawowe błędy językowe; w zadowalającym stopniu potrafi dokonać korekty własnych i cudzych błędów leksykalnych.

- na ocenę 5: Student potrafi bardzo dobrze wykonać zadania leksykalne; prawie nigdy nie popełnia podstawowych błędów językowych; potrafi efektywnie dokonać korekty własnych i cudzych błędów leksykalnych.


Efekt Kompetencje społeczne
- na ocenę 2: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności nie pozwala na ich wykorzystanie w odpowiednich kontekstach; student nie potrafi dostosować form leksykalnych do odpowiedniego kontekstu; nie rozumie społecznego celu nabywanej wiedzy; posługuje się językiem w sposób zasadniczo odbiegający od wymaganego poziomu; nie potrafi współpracować nad rozwiązywaniem problemów leksykalnych z innymi studentami.

- na ocenę 3: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich podstawowe wykorzystanie w odpowiednich kontekstach; student bardzo rzadko potrafi dostosować formy leksykalne do odpowiedniego kontekstu; w niewielkim stopniu rozumie społeczny cel nabywanej wiedzy; posługuje się językiem w sposób dość wyraźnie odbiegający od wymaganego poziomu; w niewielkim stopniu potrafi współpracować nad rozwiązywaniem problemów leksykalnych z innymi studentami.

- na ocenę 4: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich dobre wykorzystanie w odpowiednich kontekstach; student bez poważnych trudności potrafi dostosować formy leksykalne do odpowiedniego kontekstu; w znacznym stopniu rozumie społeczny cel nabywanej wiedzy; posługuje się językiem w sposób nieodbiegający wyraźnie od wymaganego poziomu; potrafi sprawnie współpracować nad rozwiązywaniem problemów leksykalnych z innymi studentami.

- na ocenę 5: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich bardzo dobre wykorzystanie w odpowiednich kontekstach; student bez żadnych poważnych trudności potrafi dostosować formy leksykalne do odpowiedniego kontekstu; bardzo dobrze rozumie społeczny cel nabywanej wiedzy; posługuje się językiem zgodnie z wymaganym poziomem; potrafi twórczo i bardzo sprawnie współpracować nad rozwiązywaniem problemów leksykalnych z innymi studentami.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Ready for CAE by Roy Norris & Amanda French
2. Advanced Oxford Word Skills by Ruth Gairns & Stuart Redman
3. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency (rozdziały dot. słownictwa). Richard Side, Guy Wellman.
4. CAE Pracitce Tests Plus New. Nick Kenny, Jacky Newbrook.
5. In Advance. Richard Side.
6. English Vocabulary in Use. Advanced. Michael McCarthy, Felicity O\\\'Dell.
7. Idioms Organiser. Jonathan Wright.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę