Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jarosław Dobosz
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – kształtowanie postawy prosomatycznej, prozdrowotnej i prospołecznej tj. wychowywanie w kierunku ustawicznej dbałości o ciało i zdrowie psychofizyczne poprzez aktywny styl życia w powiązaniu z pozytywnymi wartościami sportu (zasada fair play, współdziałanie w grupie, współodpowiedzialność w zespole, samodyscyplina i samokontrola, dystans do sukcesów i porażek, szacunek do przeciwnika, systematyczność i konsekwencja w dążeniu do celu, dialogowa i integracyjna rola sportu).
C2 – wzmocnienie zdrowia
C3 – zapoznanie z podstawowym zasobem ćwiczeń ogólnorozwojowych i ćwiczeń związanych ze specyfiką danej dyscypliny indywidualnej
C4 - opanowanie podstawowych umiejętności technicznych i zastosowania ich w taktyce danej dyscypliny indywidualnej
Wymagania wstępne
W1 - brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sekcji sportowej tenisa ziemnego.
W2 - podstawowy poziom sprawności ogólnej.
W3 - podstawowy poziom opanowania umiejętności technicznych dyscypliny.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W02 - ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie biologicznym i fizjologicznym
W03 - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
UMIEJĘTNOŚCI
U01- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U02 - posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U03 - potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
U04 - prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K02- rozumie potrzebę uczenia się oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
Metody dydaktyczne
1.Metody realizacji zadań ruchowych: naśladowcza, ścisła, zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu, programowego usprawniania się.
2.Metody kreatywne: prób i błędów, ruchowej ekspresji twórczej, problemowa
3.Metody intensyfikujące zajęcia ruchowe: wiązanie ruchu z rytmem i muzyka, zadania dodatkowe, metoda stacyjna, tor przeszkód i ścieżka zdrowia
4.Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna, kombinowana
5.Metody kształtowania cech motorycznych:
a) siły: maksymalnych obciążeń, minimalnych obciążeń, maksymalnych powtórzeń, izometryczna, obwodowa, wytrzymałościowo-siłowa, body building training.
b) wytrzymałości: ciągła, powtórzeniowa, interwałowa.
6.Metody wychowania (oddziaływania wychowawczego):
a) indywidualne: nagradzania i karania, perswazji, modelowania, zadaniowa
b) grupowe: kształtowania odniesienia porównawczego, nacisku grupowego, kształtowania systemu ról i norm grupowych, kształtowania grypowych wzorców życia
7.Metody podawania i zdobywania wiadomości z kultury fizycznej: pokaz (oglądowa), opis, pogadanka, wykonywanie zadań ruchowych.
Treści programowe przedmiotu
1.Zapoznanie z Zasadami zaliczania zajęć wychowania fizycznego, Regulaminem korzystania z kortów tenisowych i Regulaminem BHP.
2.Historia dyscypliny, zasady i przepisy gry.
3.Zasada fair play i etykieta tenisowa w praktyce.
4.Sposoby rozgrzewki i jej rodzaje.
5.Ćwiczenia rozciągające (stretching, rozciąganie dynamiczne).
6.Ćwiczenia uspokajające.
7.Poruszanie się po korcie (bieg do przodu, bieg w tył, bieg po przekątnej, poruszanie się wzdłuż linii końcowej, naskok przed uderzeniem, praca nóg i balans masy ciała podczas uderzenia, długość kroków przy ustawieniu się do uderzenia, pozycja otwarta, pozycja półotwarta, pozycja zamknięta).
8.Ćwiczenia doskonalące technikę elementów gry (serwis, return, wolej, lob, smecz, skrót, minięcie, forhend, bekhend).
9.Ćwiczeni doskonalące taktykę gry (gra pojedyncza, gra podwójna).
10. Kształtowanie sfery mentalnej na korcie (cechy wolicjonalne, wyobraźnia przestrzenna, koncentracja uwagi, relaksacja)
11.Gry i zabawy ruchowe kształtujące sprawność motoryczną.
12.Kształtowanie sprawności fizycznej na korcie (szybkość, szybkość reakcji, wytrzymałość, siła, gibkość, koordynacja wzrokowo-ruchowa, zwinność, skoczność).
13.Wzmacnianie partii mięśni posturalnych (utrzymujących stabilność i symetrię postawy ciała).
14. Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego (turniej indywidualny)
15. Akademickie Mistrzostwa Polski (turniej drużynowy)
16. Testy sprawności fizycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny.
Sposoby weryfikacji zamierzonych efektów treningowych: obserwacja z kryteriami oceny, sprawdziany praktyczne (gry treningowe, mecze oraz turniej Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego).
Kryteria oceny: efektywność (skuteczność) w grze na punkty tj. wygrane sparingi i mecze, wynik osiągnięty w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego a także frekwencja i aktywne uczestnictwo w zajęciach sekcji (potwierdzone w ewidencji zdarzeń i uwagach dzienniczka zajęć sekcji)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1.Maszczak T. (red.): Metodyka wychowania fizycznego, wyd. skryptowe, AWF, Warszawa 2004.
2. Królak A.: Tenis. Nauczanie gry, COS, Warszawa 2008
3. Królak A.: Tenis. Gry podwójne, COS, Warszawa 2002
Literatura uzupełniająca:
1. Roetert E., Kovacs M.: Anatomia w tenisie, MUZA SA, Warszawa 2012
2. Ljach W.: Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, COS, Warszawa 2003
3. Trześniowski K.: zabawy i gry ruchowe, WSiP, wyd. 3, Warszawa 1995
4. „Lider”
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Europeistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem