Metodyka pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w placówce (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Śliż
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/10
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z metodyka pracy z rodziną biologiczna dziecka umieszczonego w placówce.
Wymagania wstępne
W 1 Wiedza z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej.
W 2 Wiedza z zakresu problematyki rodziny dysfunkcyjnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W38 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności pomocowej, profilaktycznej i terapeutycznej, religijnej i animacyjnej, pogłębioną w wybranych zakresach
K_W58 Ma uporządkowaną wiedzę na temat celów, zadań, podstaw funkcjonowania rodziny.
K_W66 Ma pogłębioną wiedzę na temat podmiotów placówek opieki, wychowania i resocjalizacji (podopiecznych, wychowawców i rodziców), możliwych relacji między nimi i sposobów ich integracji.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U53 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu pedagogiki rodziny oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając ze zróżnicowanych źródeł (polskich i obcych).
K_U54 Potrafi autorsko posługiwać się wybranymi koncepcjami funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacji oraz projektować autorskie koncepcje i innowacyjne sposoby realizacji funkcji w określonych placówkach.
K_U55 Potrafi twórczo planować i wdrażać programy doskonalenia podstawowych funkcji placówek i zakładów opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych w zakresie ich planów rozwoju i wewnętrznych systemów doskonalenia jakości pracy z podopiecznymi.
K_U61 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji wymagających oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K52 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K_K53 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę, prezentuje postawę pedagogicznej odpowiedzialności
Metody dydaktyczne
Metoda pracy grupowej , burza mózgów, dyskusja, metoda ćwiczeniowa
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z metodyki pracy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i socjalizacyjnych.
Omówienie warsztatu pracy pracownika pedagogicznego pracującego w placówce.
Zapoznanie studentów z sylwetką opiekuna – wychowawcy, pedagoga ,psychologa, pracownika socjalnego, kierownika.
Charakterystyka problemów występujących w rodzinach dzieci umieszczonych w placówce.
Kształcenie kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy z rodziną wychowanka.
Wdrażanie do wykorzystywania nabytej wiedzy teoretycznej w praktycznej działalności zawodowej i kontaktach międzyludzkich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na wykładach, ćwiczeniach, aktywności, prezentacji multimedialnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Dąbrowska-Jabłońska I: Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. 2006•Drozdowski L. , Model i standardy diagnozy posttraumatycznych zaburzeń rozwojowych u dzieci, 2014•Drozdowski L., Dziecko z doświadczeniem kompleksowej traumy, Rodzinne domy dziecka – opieka, terapia, wychowanie, 2011•Gray D., Adopcja i przywiązanie, 2010•Herman J. Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi, 2002. (Seria na Ratunek)•Kamińska U. Zranione dzieciństwo, 2000•Keck G.C., Kupecky R.M., Wychowanie zranionego dziecka•Liciński M., Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Rodzinna Opieka Zastępcza – standardy postępowania•Schooler J.E., Keefer Smalley B., Callahan T.J., Zranione dzieci, uzdrawiające domy, 2012•Towarzystwo NASZ DOM, Podręcznik Programu PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę