Dydaktyka w szkole wyższej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Bożena Czech-Jezierska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-przybliżenie doktorantowi współczesnej dydaktyki ogólnej wraz z niezbędną wiedzą z psychologii i socjologii będącą podstawą do formowania metodyki pracy nauczyciela akademickiego
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Doktorant:
Opisuje strukturę dydaktyki i etapy projektowania edukacyjnego
Wymienia wady i zalety wybranych metod nauczania
Wymienia zasady efektywnej komunikacji
UMIEJĘTNOŚCI
Doktorant:
Dostosowuje wybór procesu dydaktycznego do celów i treści kształcenia
Dokonuje wyboru metod, form i środków dydaktycznych zgodnego z celami dydaktycznymi
Opracuje i stosuje narzędzia pomiaru dydaktycznego
Diagnozuje style uczenia się studentów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Doktorant:
Dokonuje krytycznej analizy przebiegu procesu kształcenia (refleksja dydaktyczna);
Analizuje sygnały werbalne i niewerbalne przychodzących od studentów
w trakcie realizacji procesu nauczania-uczenia się;
Sformułuję i wyraża krytykę podjętych działań w interakcji nauczyciel-student bez naruszenia istniejących relacji interpersonalnych.
Ocenia sytuacje dydaktyczne w celu doskonalenia własnego warsztatu nauczycielskiego
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna, ćwiczenia, analiza przypadków, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Dydaktyka ogólna i szczegółowa - podstawowe pojęcia, etymologia, przedmiot i zadania.
Modele kształcenia. Ogniwa procesu nauczania.
Zasady nauczania. Metody nauczania.
Andragogika i pedagogika- uczenie dorosłych i dzieci
Formy organizacyjne. Planowanie pracy dydaktycznej. Tok nauczania
Metody aktywizujące w nauczaniu
Kompetencje nauczyciela akademickiego; zasady nauczania; tok podający, problemowy, eksponujący i praktyczny – etapy; tok podający, problemowy, eksponujący i praktyczny – metody; teorie doboru treści nauczania; metody i środki dydaktyczne - typy i funkcje, specyfika dydaktyki osób dorosłych - indywidualizacja procesu kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność i aktywność na zajęciach
1) Przygotowanie syllabusa z przedmiotu prawnego i omówienie go z prowadzącym
lub
2) przeprowadzenie zajęć z przedmiotu prawnego wg własnego scenariusza z wykorzystaniem kilku metod dydaktycznych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. J. Calhann, Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP,Warszawa 1999.
2. R. Gagne, L. Briggs, W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego, WSiP, Warszawa 1992
3. K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, PWN, Warszawa 2005
4. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa
5. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP,2010
6. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005
7. \"Wykładowca dokonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego\" pod red. Andrzeja Rozmusa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2010
8. \"Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców\" Geoff Petty,
2010, GWP
Literatura uzupełniająca
1. Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, PWN, 2008
2. Ch. Day, Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.
3. G. Fenstermacher, J. Soltis, Style nauczania,WSiP, Warszawa
4. E. Goźlińska, Jak skonstruować grę dydaktyczną?, WSiP, Warszawa 2004.
5. H. Hamer, Rozwój umiejętności społecznych, VEDA, Warszawa 1999.
6. M. Kostyra, A. Rosiak, Zajęcia dydaktyczne. Jak je prowadzić?, GWP, Gdańsk
7. A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, Nauczyciel akademicki, w refleksji nad własną praktyką edukacyjną,, Wydawnictwo Akademickie ŻAK,, Warszawa 2008.
8. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.),
Współczesność a kształcenie nauczycieli, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa 2000.
9. D. C. Phillips, J.F. Podstawy wiedzy o nauczaniu, GWP, Gdańsk 2003.
10. B. Śliwerski, Myśleć jak pedagog, GWP, Sopot 2010.
11. S. Mieszalski, Związek uczenia się z nauczaniem z perspektywy konstruktywizmu, „Ruch Pedagogiczny” 2000 nr 3-4.
12. Z Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
13. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, WSiP, Warszawa 1999.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę