Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Chudak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nabycie i utrwalenie umiejętności poprawnego rozróżniania czasów w języku angielskim oraz innych struktur gramatycznych, tzn. strony biernej, okresów warunkowych, czasowników modalnych.

C2 Umiejętność poprawnego stosowania struktur gramatycznych w zależności od kontekstu

C3 Zgłębianie znajomości gramatyki języka angielskiego w porównaniu do języka polskiego
Wymagania wstępne
W1 Poziom znajomości jezyka angielskiego B1+/B2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki języka angielskiego - K P_W01
2. Student zna terminologię zwiazaną z podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa (rozbiór logiczny i gramatyczny zdania, podstawowe pojęcia składniowe, tj. zdanie podrzędne/nadrzędne, przedrostki/przyrostki, etc.) - K P_W02
3. Student ma uporządkowaną wiedzę szczegołową z zakresu następujących zagadnień gramatycznych: czasy gramatyczne, okresy warunkowe, przedimki, strona bierna, tryb przypuszczajacy, czasowniki modalne - K P_W07
4. Student zna podstawowe mechanizmy tworzenia konstrukcji gramatycznych ze szczególnym odniesieniem do j. angielskiego i polskiego - K P_W12
5. Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności, wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi wiedza deklaratywna - KP_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykazuje się odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie stosowania struktur gramatycznych - K P_U01
2. Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy zgodnie z zasadami gramatycznymi w języku angielskim - K P_U01
3. Student potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów gramatycznych - K P_U01
4. Student posiada podstawową sprawność rozróżniania różnych rejestrów języka w tym rejestr języka akademickiego, formalnego, potocznego w odniesieniu do gramatyki j. angielskiego - K P_U01
5. Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z gramatyką j. angielskiego korzystając z różnych źródeł: źródła gramatyczne, specjalistyczne opisy struktur języka, materiały multimedialne, internet, oraz kierując się wskazówkami opiekuna - K P_U07
6. Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie B1+/B2 - K P_U22
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie gramatyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju - K P_K01
2. Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania gramatyki j. angielskiego - K P_K02
3. Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych niezbędną w studiach filologicznych i po ich ukończeniu - K P_K03
4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K P_K04
Metody dydaktyczne
Zajęcia mają charakter warsztatowy i wymagają dużego zaangażowania studentów w proces uczenia się. Polegają na ćwiczeniu nowych i trudniejszych struktur gramatycznych, również w odniesieniu do języka rodzimego, poprzez zastosowanie metody pracy w podgrupach lub w parach. Studenci rozwiązują problemy gramatyczne zadane przez nauczyciela, weryfikują rozwiązania innych członków grupy, wyjaśniają sobie wzajemnie konkretne użycia gramatyczne oraz ich zastosowanie w komunikacji codziennej. Nauczyciel monitoruje pracę poszczególnych grup i odpowiada na indywidualne potrzeby studentów. Zastosowane metody mają na celu wybudowanie umiejętności praktycznego stosowania gramatyki angielskiej.
Treści programowe przedmiotu
Treścią zajęć w semestrze zimowym są czasy w języku angielskim. Wprowadzone jest pojęcie czasu gramatycznego i logicznego. Studenci skupiają się na zastosowaniach sprawiających problem Polakom. Równolegle, studenci ćwiczą przyimki w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych ich użyć.
Przedmiotem nauki w semestrze letnim są trzy zagadnienia gramatyczne: strona bierna, czasowniki modalne oraz okresy warunkowe. Zajęcia dotyczące dwóch ostatnich zagadnień traktowane są jako wprowadzenie do bardziej pogłębionej analizy tych struktur na 2. roku studiów licencjackich. Dodatkowo, studenci opanowują odmianę czasowników nieregularnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma podstawowej wiedzy z gramatyki, zasad stosowania konstrukcji gramatycznych.
(U) - Student nie osiagnął wymaganych umiejętności rozróżniania zagadnień gramatycznych, nie stosuje poznanych konstrukcji
gramatycznych j. ang.
(K) - Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych. Brak zaangażowania we własny rozwój.
Ocena dostateczna
(W) - Student posiada ogólną wiedzę z gramatyki, zasad stosowania konstrukcji gramatycznych.
(U) - Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczącye rozróżniania zagadnień gramatycznych j. ang.
(K) - Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.
Ocena dobra
(W) - Student ma uporządkowaną wiedzę z gramatyki, zasad stosowania konstrukcji gramatycznych.
(U) - Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące rozróżniania zagadnień gramatycznych, stosuje poznane konstrukcje gramatyczne j. ang.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Ocena bardzo dobra
(W) Student ma pełną wiedzę na temat gramatyki, zasad stosowania konstrukcji gramatycznych
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące gramatyki j. ang.
(K) Student wykazuje sie zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Thomson, A.J, and A.V. Martinet, A Practical English Grammar, OUP, 1988
Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan Heinemann, 1994

Literatura dodatkowa:
Foley, M. and D. Hall, Advanced Learners\\\' Grammar , Longman, 2003
Graver, B. D. Advanced English Practice, OUP, 1997
Side, R. and G. Wellman, Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Longman, 2000
Azar, B. S. Understanding and Using English Grammar, Prentice Hall, 1999
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę