Ogólna metodologia nauk (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301SEM0114
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem seminarium jest m.in. zapoznanie się na przykładzie przemian (rewolucji?) w siedemnastowiecznej nauce i filozofii z pojęciem rozwoju poznawczego i rewolucji naukowej w kontekście kategorii: wiedzy, poznania, wiary, prawdy, doświadczenia, autorytetu, obiektywności, nauki (pseudonauki), filozofii, faktu naukowego. Chodzi m.in. o znalezienie odpowiedzi na pytania o obiektywne kryteria postępu poznawczego i naukowego, możliwość postępu poznawczy przez radykalne odrzucenie tradycji, podobieństwa i różnice między współczesną i siedemnastowieczną rewolucją naukową.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Shapin S., The Scientific Revolution, Chicago: CUP 1996, tł. pol. Stefan Amsterdamski, Rewolucja naukowa, Warszawa: Prószyński i S-ka 2000 (lektura podstawowa);
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Pisma wybrane t. 4, do druku przygotował Andrzej Bronk, Lublin [1961] 19924; fragment poświęcony pojęciu nauki w XVII wieku, s. 74-87;
Bronowski J., The Origins of Knowledge and Imagination, 1978, tł. pol. S. Amsterdamski, Źródła wiedzy i wyobraźni, Warszawa 1984;
Butterfield H., The Origin of Modern Science 1300-1800, London 1958, tł. pol. Halina Krahelska, Rodowód współczesnej nauki 1300-1800, Warszawa 1963;
Crombie A. C., Style myśli naukowej w początkach nowożytnej Europy, tł. pol. Piotr Salwa, Warszawa 1994