Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka grecka (wykład)E/4 30 dr Małgorzata Siwicka
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Paleografia grecka i łacińska (ćwiczenia)Z/2 15 dr Wojciech Kopek
2Praktyczna nauka języka greckiego (ćwiczenia)Z/3 60 dr hab. Iwona Wieżel
Seminaria
1Literatura, kultura i język starożytnej Grecji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Wieżel
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka greckiego (egzamin)E/3 0 Brak obsady
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Wykłady obowiązkowe
1Literatura grecka (wykład)Zbo/1 15 dr Małgorzata Siwicka
2Łacińska literatura chrześcijańska (wykład)Zbo/1 15 dr Agnieszka Strycharczuk
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Wieżel
2Lektura tekstów łacińskich (ćwiczenia)Z/3 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Konwersatoria obowiązkowe
1Metryka starożytna (konwersatorium)E/4 30 dr hab. Iwona Wieżel

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze