Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna (od roku 1918) (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Wykłady monograficzne
1Czytanie Leśmiana (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Czytanie Różewicza (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Projektowanie publikacji (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Magdalena Byrska
2Tradycja językowa w pracy edytora (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
3Historia literatury polskiej (od roku 1918 do 1989) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Ćwiczenia do wyboru
1Edytorstwo elektroniczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Paweł Janowski
2Typografia (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Mateusz Miernik
3Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)Zbo/1 30 dr hab. Monika Kulesza
4Historia doktryn estetycznych (ćwiczenia)Zbo/1 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Konwersatoria
1Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)Zbo/1 15 mgr Urszula Jańczyk
2Marketing wydawniczy (konwersatorium)Zbo/1 30 mgr Urszula Jańczyk
Konwersatoria do wyboru
1Promocja ksiązki w mediach (konwersatorium)Z/4 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
2Rynek wydawniczy w Polsce (konwersatorium)Z/4 30 mgr Urszula Jańczyk
Seminaria
1Seminarium licencjackie I (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Seminarium licencjackie II (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Z/8 120 mgr Urszula Jańczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze