Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna – średniowiecze - barok (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
2Logika (wykład)E/1 10 dr Tomasz Łach
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Starościc
2Historia literatury - analiza i interpretacja dzieł dawnych (średniowiecze - barok) (ćwiczenia)Zbo/3 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka polskiego - fonetyka i fonologia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Anna Czapla
4Korespondencja sztuk: literatura – sztuki plastyczne (ćwiczenia)Z/2 15 dr Małgorzata Peroń
5Czytanie dramatu: antyk - barok (ćwiczenia)Zbo/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
6Cyfrowy i tradycyjny warsztat filologa (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
7Łacina z elementami kultury antycznej (lektorat)Zbo/3 30 Ks. dr Dariusz Piasecki
Warsztaty obowiązkowe
1Analiza i interpretacja dzieł nowych - XXI w. (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Analiza i interpretacja dzieł nowych - XXI w. (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/3 30 prof. dr hab. Adam Fitas
4Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/3 30 prof. dr hab. Adam Fitas
5Tutoring (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska - cz. I (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Język polski dla celów specjalistycznych (nauka, turystyka, biznes) - cz. I (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze