Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Bibliography of Józef Tadeusz Milik (1922 ‒ 2006) [Bibliografia Józefa Tadeusza Milika (1922–2006)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
The Spirit in Romans 8: Paul, the Stoics, and Jewish Authors in Dialogue [Duch w Rzymian 8: Paweł, stoicy i autorzy żydowscy w dialogu]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
nauki biblijne
Ks. dr hab. Marcin Kowalski prof. KUL
Biblia - istota i rola w kulturze
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
nauki biblijne
Ks. dr hab. Roman Sieroń
Some Remarks on Additional MMT Fragments [Kilka uwag na temat dodatkowych fragmentów MMT]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
Profil zainteresowań biblijnych ks. Floriana Pilthowskiego (XVI w.)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biblijne
Ks. dr hab. Marcin Kowalski prof. KUL
Dialogiczna relacja między Bogiem i człowiekiem w Biblii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki biblijne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
Księga Rodzaju
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki biblijne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
Anti-Judaism and the Gospel of John: A New Look at the Fourth Gospel’s Relationship with Judaism [Antyjudaizm a Ewangelia Janowa: Nowe spojrzenie na na czwartą Ewangelię w relacji do judaizmu]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki biblijne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
Jerusalem or Hierosolyma. Exploring the Semitic and Hellenistic onomastic Notions in Luke’s Work
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki biblijne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Jezus Oblubieniec. Metafora małżeńska w Ewangelii Janowej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki biblijne
Ks. dr hab. Adam Kubiś prof. KUL
Towards a Global Vision of the Church Volume II. Explorations on Global Christianity and Ecclesiology (Faith and Order Paper 239) [Towards a Global Vision of the Church Volume II. Explorations on Global Christianity and Ecclesiology (Faith and Order Paper 239)]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki biblijne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Ministry in the Church: A Catholic Reading of Some Ecclesial Aspects in The Church: Towards a Common Vision [Posługa w Kościele: Katolickie odczytanie pewnych aspektów eklezjalnych w dokumencie "Ku wspólnej wizji Kościoła"]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki biblijne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Ecclesiological Insights into The Church: Towards a Common Vision Based on the International Catholic–Pentecostal Dialogues [Eklozjologiczne uwagi na temat dokumentu "Ku wspólnej wizji Kościoła" w oparciu o międzynarodowe dialogi katolicko-zielonoświątkowe]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki biblijne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
The Meaning of וַַיַַּעַַל בְְּכָָל־הָָאָָרֶֶץ in 2 Kgs 17:5a. The Semantic and Syntactic Study of the Phrase with Particular Interest in the Verb עלה and the Preposition בְְּ [Znaczenie וַיַּעַל בְּכָל־הָאָרֶץ w 2 Krl 17,5a. Studium semantyczne i syntaktyczne wyrażenia ze szczególnym uwzględnieniem czasownika עלה i przyimka בְּ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biblijne
Ks. dr Krzysztof Kinowski
New Light on the Problem of Non-Sacrificial Slaughter in MMT [Nowe światło na problem świeckiego uboju zwierząt w MMT ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
Was King David an Exorcist? [Czy król Dawid był egzorcystą?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biblijne
Ks. dr Marcin Biegas
A Preliminary Bibliography of Polish Publications Concerning the Dead Sea Scrolls (from 1947 to the Spring of 2022 ) [Wstępna bibliografia polskich publikacji dotyczących Zwojów znad Morza Martwego (od roku 1977 do wiosny 2022)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
«The Covenants of the Patriarchs with Foreigners at Beersheba. The Historical and Legal Background of the Traditions in Gen 21:22-24, 25-33 and Gen 26:26-31» [Przymierza Patriarchów z obcymi w Beer-Szebie. Tło historyczne i prawne tradycji Rdz 21, 22-24; 21, 25-33 i Rdz 26, 26-31.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biblijne
Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
Recenzja: Andrzej Draguła, Syn marnotrawny. Biografia ocalenia (Biblioteka „Więzi” 388; Warszawa: Towarzystwo „Więź” 2022). pp. 273. 39.20 PLN . ISBN: 978-83-66769-47-2.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki biblijne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
The Characterisation of Joseph by Matthew (Matt 1–2; 13:55) [Mateuszowa charakterystyka postaci Józefa (Mt 1–2; 13,55)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biblijne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Biblia w Qumran. Addenda
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Filipian, wstęp, przekład, opracowanie naukowe i indeksy M. J. Janecki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
filozofianauki biblijnenauki teologiczne
mgr Marcin Janecki
Review of Kratz, R. G (ed.)., Interpreting and Living God's Law at Qumran. Miqṣat Ma῾aśe Ha-Torah, Some of the Works of the Torah (4QMMT) (Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam REligionemque pertinentia XXXVII; Tübingen: Mohr Siebeck, 2020) [Recenzja: Kratz, R. G (ed.)., Interpreting and Living God's Law at Qumran. Miqṣat Ma῾aśe Ha-Torah, Some of the Works of the Torah (4QMMT) (Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam REligionemque pertinentia XXXVII; Tübingen: Mohr Siebeck, 2020)]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
Proces wyłonienia się kanonu biblijnego w świetle rękopisów z Qumran
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44413 zweryfikowanych pozycji.